0

CHỦ ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

94 8 0
  • CHỦ ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:01

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ ĐẶC SAN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT Số 04 CHỦ ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM HÀ NỘI - NĂM 2009 Chịu trách nhiệm nội dung: Ths Nguyễn Văn Tồn - Phó Vụ trưởng Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp Biên soạn: Ths Nguyễn Văn Tồn - Phó Vụ trưởng Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp Trần Thị Tú - Chuyên viên Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp; Ths Lê Thị Thu Hồng - Chuyên viên Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Ngọc Lâm - Chuyên viên Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp; Vũ Thị Thảo - Chuyên viên Vụ Hành - Tư pháp, Bộ Tư pháp; Phần thứ nhất: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUỐC TỊCH Khái niệm quốc tịch Quốc tịch khái niệm đời vào thời kỳ độ từ chế độ phong kiến lên chủ nghĩa tư Khái niệm xuất với tư tưởng tiến cách mạng tư sản Thơng thường, người có tổ quốc từ sinh mang quốc tịch định Đây khơng vấn đề tình cảm tâm lý mà mối liên hệ cá nhân với nhà nước Mối liên hệ xác định địa vị pháp lý họ Trong xã hội khác nhau, thời kỳ lịch sử khác nhau, cơng dân có địa vị pháp lý khác Địa vị pháp lý củng cố hoàn thiện qua giai đoạn phát triển xã hội Bởi vậy, thời điểm lịch sử thay đổi dẫn đến khái niệm quốc tịch, pháp luật quốc tịch thay đổi Trong hệ thống pháp luật quốc gia, quốc tịch chế định pháp lý bao gồm quy định điều chỉnh hình thức nội dung mối quan hệ pháp luật thiết lập cá nhân với Nhà nước, sở làm phát sinh quyền nghĩa vụ qua lại Nhà nước công dân Quốc tịch xác định công dân Nhà nước, “sự quy thuộc người vào quốc gia đó” Mỗi quốc gia có chế định pháp lý khác quốc tịch, vậy, Luật quốc tịch nước quy định cụ thể vấn đề nhập quốc tịch, quốc tịch, trở lại quốc tịch công dân phù hợp với đặc thù nước Pháp luật quốc tịch nước có nội dung khác có thừa nhận bình đẳng cá nhân với lĩnh vực đời sống đảm bảo thực nguyên tắc người bình đẳng trước pháp luật phù hợp với luật quốc tế Sự quy thuộc mặt pháp lý vấn đề quốc tịch đồng nghĩa với việc công dân nhận quyền lợi mà nhà nước pháp luật nước đảm bảo cho họ thụ hưởng, đồng thời xác định trách nhiệm, nghĩa vụ nhà nước việc bảo vệ quyền lợi cho cá nhân mối quan hệ với cộng đồng dân cư quốc gia mà họ công dân, mối quan hệ quốc tế mà người tham gia nhân danh cá nhân họ Một yếu tố quan trọng góp phần cấu tạo nên quốc gia cư dân sống lãnh thổ quốc gia việc tổ chức Nhà nước có mối quan hệ qua lại với cư dân Mỗi quốc gia có tập hợp dân cư khác có mối quan hệ khác với Nhà nước Mối quan hệ phức tạp khoa học pháp lý gọi quốc tịch Quốc tịch phạm trù trị - pháp lý, thể mối quan hệ gắn bó, bền vững trị pháp lý Nhà nước cá nhân, pháp lý xác định công dân Nhà nước sở làm phát sinh quyền nghĩa vụ qua lại Nhà nước công dân Tuyên ngôn nhân quyền 1948 khẳng định “Tất người có quyền có quốc tịch Khơng tùy tiện tước bỏ quốc tịch từ chối quyền thay đổi quốc tịch người khác” (Điều 15 Tun ngơn nhân quyền 1948) Có thể nói, quyền có quốc tịch kim nam xuyên suốt sở cho việc thực thi quyền công dân khác Theo từ điển Oxford Anh: Quốc tịch quy thuộc người vào quốc gia Theo từ điển Bách khoa Luật Liên Xơ cũ “quốc tịch quy thuộc mặt pháp lý trị cá nhân vào Nhà nước thể mối quan hệ qua lại Nhà nước cá nhân Nhà nước quy định quyền cho cá nhân công dân mình, bảo vệ bảo hộ cơng dân nước ngồi Về phần mình, cơng dân phải tuân theo pháp luật Nhà nước hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước” Còn chuyên gia Mỹ cho quốc tịch đặc tính phát sinh từ kiện quy thuộc người vào quốc gia Luật Quốc tịch Lào khẳng định: Quốc tịch Lào thể mối quan hệ pháp luật trị, ràng buộc người với Nhà nước Cộng hồ dân chủ nhân dân Lào sở xác định người có địa vị cơng dân Lào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 xác định: “Quốc tịch Việt Nam thể mối quan hệ gắn bó cá nhân với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ công dân Việt Nam Nhà nước quyền, trách nhiệm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công dân Việt Nam” Như vậy, quốc tịch khái niệm, phạm trù trị - pháp lý xác định mối quan hệ cá nhân người với Nhà nước định Quan hệ cho phép xác định người cơng dân nước cụ thể Mỗi quốc gia có chế độ pháp lý khác quốc tịch Mối liên hệ pháp lý biểu tổng thể quyền nghĩa vụ người quốc gia mà họ mang quốc tịch tổng thể quyền nghĩa vụ quốc gia cơng dân Do vậy, Luật quốc tịch quy định cụ thể vấn đề nhập quốc tịch, quốc tịch, trở lại quốc tịch, tước quốc tịch công dân phù hợp với đặc thù nước Quốc tịch gắn liền với người từ sinh đến chết đi, tiền đề để họ hưởng quyền công dân làm nghĩa vụ công dân nhà nước mà mang quốc tịch Nguyên tắc quốc tịch, hai hay nhiều quốc tịch 2.1 Nguyên tắc quốc tịch Qua nghiên cứu Luật Quốc tịch số nước giới, nhận thấy nguyên tắc quốc tịch nguyên tắc phổ biến Các nước theo nguyên tắc quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Nga, Đức… đưa quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc quốc tịch người nước muốn nhập quốc tịch nước phải từ bỏ quốc tịch gốc mình, công dân nước tự nguyện nhập quốc tịch nước đương nhiên quốc tịch gốc Tuy nhiên số nước, nguyên tắc quốc tịch đánh giá nguyên tắc quốc tịch mềm dẻo ngồi trường hợp bắt buộc phải thơi quốc tịch, họ xem xét để phép giữ quốc tịch gốc nhập quốc tịch nước ngồi Nước Cộng hịa nhân dân Trung Hoa nước có nhiều dân tộc, người dân tộc mang quốc tịch Trung Quốc Luật Quốc tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (15/6/2005) quy định người nước xin nhập quốc tịch Trung Quốc, điều kiện quy định Điều đến Điều Luật cư trú lãnh thổ Trung Quốc năm 183 ngày vòng năm liên tục, đủ 20 tuổi trở lên, có vợ chồng là công dân Trung Quốc, ni cơng dân Trung Quốc…, người cịn phải cung cấp Quyết định quốc tịch họ Trường hợp người tun bố khơng thể có Quyết định quốc tịch mà lý người điều tra, khẳng định điều thật người khơng cần phải cung cấp Quyết định quốc tịch Công dân Hàn Quốc tự nguyện nhập quốc tịch nước quốc tịch nước Cộng hoà Hàn Quốc thời điểm nhập quốc tịch nước ngồi người khơng gửi thông báo mong muốn giữ quốc tịch Hàn Quốc đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp vòng tháng kể từ người nhập quốc tịch nước Đối với người quốc tịch Hàn Quốc nhập quốc tịch nước ngồi nơi người nhập quốc tịch nơi cấp hộ chiếu họ Nếu Luật Quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc quy định người xin nhập quốc tịch nước họ phải từ bỏ quốc tịch cũ Luật Quốc tịch Lào lại khẳng định Điều 2: Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không cho phép công dân Lào lúc có nhiều quốc tịch Cơng dân Thái Lan nhập quốc tịch nước ngồi, người thơi quốc tịch Thái Lan, bị tước quốc tịch Thái Lan quốc tịch Thái Lan Người có quốc tịch Thái Lan mà có cha người nước ngồi có quốc tịch người cha theo pháp luật nước mà người cha có quốc tịch quốc tịch Thái Lan người lấy thẻ cước người nước theo pháp luật đăng ký người nước Tương tự pháp luật số nước giới, nguyên tắc xác định quốc tịch Nhật Bản có kết hợp truyền thống phương Đông hội tụ ưu điểm luật pháp phương Tây Đó ngun tắc quốc tịch mềm dẻo Bộ trưởng Bộ Tư pháp khơng đồng ý cho người nước ngồi nhập quốc tịch Nhật Bản họ không xin quốc tịch nước Tuy nhiên, trường hợp người nước khơng thể xin thơi quốc tịch có họ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép họ nhập quốc tịch Nhật Bản, người khơng đáp ứng điều kiện này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét thấy hồn cảnh ngoại lệ có quan hệ với họ hàng với công dân Nhật Bản, số trường hợp ngoại lệ khác Công dân nước nhập quốc tịch Cộng hoà liên bang Nga trường hợp từ bỏ quốc tịch cũ mình, Điều ước quốc tế Cộng hồ liên bang Nga không quy định khác Việc xác định quốc tịch Nga nói linh hoạt, mềm dẻo, cơng dân Cộng hồ liên bang Nga cho phép, theo đơn yêu cầu họ, đồng thời có quốc tịch nước mà Cộng hồ liên bang Nga có Điều ước quốc tế tương ứng quy định vấn đề Luật quốc tịch nước không quy định thành nguyên tắc cứng quan điểm quốc tịch quan điểm xuyên suốt toàn nội dung Luật Quốc tịch nước nêu trên, trừ trường hợp đặc biệt luật quy định cơng dân nước phép mang hai quốc tịch 2.2.Nguyên tắc hai hay nhiều quốc tịch Bên cạnh nước theo nguyên tắc quốc tịch có số nước cho phép cơng dân nước họ có quyền mang hai hay nhiều quốc tịch Luật Quốc tịch Ơxtrâylia khơng bắt buộc người nước ngồi từ bỏ quốc tịch nước nhập quốc tịch Ơxtrâylia Trong trường hợp kết hơn, cơng dân Ơxtrâylia có quyền mang hai quốc tịch Luật Quốc tịch Canada có điểm tương đồng cho phép cơng dân Canada có quốc tịch nước ngồi mà không bị quốc tịch Canada nhập quốc tịch Canada mà quốc tịch cũ họ Theo nghiên cứu số nước việc có nhiều quốc tịch đem lại lợi ích thực tế cho thân đảm bảo việc tìm kiếm việc làm lợi ích xã hội cá nhân Việc cho phép có hai quốc tịch làm cho cá nhân cảm thấy họ gắn kết nhiều họ có quan hệ chặt chẽ với nhiều quốc gia, họ thấy thân tạo điều kiện nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, vấn đề có nhiều quốc tịch số nhà lập pháp dự liệu đem lại bất lợi cho công dân nước họ việc xung đột pháp luật nước khó khăn Nhà nước quan hệ quốc tế tranh chấp bảo hộ ngoại giao Các để xác định quốc tịch Việc xác định công dân có quốc tịch nước phải dựa pháp lý Mỗi quốc gia có cụ thể để xác định quốc tịch cho cơng dân Về quốc gia giới xác định quốc tịch theo ba nguyên tắc: nguyên tắc huyết thống, nguyên tắc lãnh thổ nguyên tắc thỏa thuận quốc tế Nguyên tắc huyết thống: Nguyên tắc quy định trẻ em sinh có cha mẹ, có cha mẹ cơng dân nước cơng nhận có quốc tịch nước Trường hợp có xung đột quốc tịch cha mẹ cơng dân hai nước khác pháp luật quy định lựa chọn quốc tịch cho Nguyên tắc lãnh thổ: Nguyên tắc quy định trẻ em sinh lãnh thổ nước mang quốc tịch nước cha mẹ cơng dân nước khơng xác định cha mẹ Nguyên tắc thỏa thuận quốc tế: Công ước Liên hợp quốc hạn chế tình trạng khơng quốc tịch, nước cam kết “hành động theo Nghị 896 (IX) Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 04/12/1954; xem xét cách thiện chí để giảm tình trạng khơng quốc tịch điều ước quốc tế” Các quốc gia có thỏa thuận đa phương song phương quốc tịch, thỏa thuận sở xác định phận dân cư định thuộc quốc tịch nước Theo Luật Quốc tịch Cộng hịa Pháp, người có quốc tịch Pháp theo hai đường: hưởng quốc tịch Pháp vào quốc tịch Pháp Hưởng quốc tịch Pháp dựa quan hệ thuyết thống, sinh lãnh thổ Pháp có cha mẹ sinh Pháp Trẻ em sinh có cha mẹ cơng dân Pháp có quốc tịch Pháp Quan hệ huyết thống hình thành từ việc cho nhận ni có hệ việc hưởng quốc tịch Pháp việc cho nuôi tiến hành theo chế định pháp lý nuôi đầy đủ thời điểm đó, trẻ em độ tuổi vị thành niên Bên cạnh huyết thống, trẻ em hưởng quốc tịch Pháp sinh lãnh thổ nước Pháp có cha mẹ sinh Pháp Trẻ em sinh Pháp mà không rõ cha mẹ hay cha mẹ người không quốc tịch, cha mẹ khơng chuyển quốc tịch cho hưởng quốc tịch Pháp Ngoài ra, người vào quốc tịch Pháp kết hôn, làm nuôi trọn vẹn, sinh cư trú Pháp, cách khai xin nhập quốc tịch, xin trở lại quốc tịch Nếu Luật Quốc tịch Pháp phân loại có quốc tịch Pháp thành hai loại: hưởng quốc tịch vào quốc tịch Luật Quốc tịch Đức lại quy định rõ có chính: sinh ra, hợp pháp hóa, nhận làm nuôi thông qua việc nhập quốc tịch Người có quốc tịch Đức sinh bao gồm giá thú có cha mẹ cơng dân Đức, ngồi giá thú có mẹ người Đức Con ngồi giá thú người đàn ông Đức nhập quốc tịch Đức việc xác định cha cho đứa trẻ có hiệu lực theo pháp luật Đức, người sinh sống thường xuyên nước từ năm trở lên làm đơn xin nhập quốc tịch sở đơn yêu cầu, phù hợp với điều kiện tương tự xin gia nhập quốc tịch Đức Người có quốc tịch Đức hợp pháp hoá bao gồm trường hợp: bố cơng dân Đức hợp pháp hố mà hợp pháp hố có hiệu lực theo pháp luật Đức mang quốc tịch bố thông qua việc kết hôn Việc nhận nuôi xác định quốc tịch cho trẻ em Trẻ em chưa đủ 18 tuổi công dân Đức nhận làm ni hưởng quốc tịch Đức Căn thứ để xác định quốc tịch Đức thông qua việc nhập quốc tịch Người nước định cư nước nhập quốc tịch theo đơn yêu cầu gửi tới Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức kèm theo việc đáp ứng điều kiện Luật Quốc tịch Cộng hoà liên bang Đức Ngoài giống nước giới, Luật Quốc tịch Cộng hoà liên bang Luật Quốc tịch Việt Nam đưa lựa chọn quốc tịch có thay đổi chủ quyền lãnh thổ quốc gia lý khác quy định Điều ước quốc tế Tương tự, nguyên tắc xác định Luật Quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc theo thông lệ quốc tế nguyên tắc lãnh thổ, nguyên tắc huyết thống nguyên tắc thoả thuận quốc tế Xét phương diện quốc gia, quốc tịch gắn liền với người kể từ sinh đến đi, tiền đề để họ hưởng quyền công dân làm nghĩa vụ công dân quan hệ với Nhà nước mà mang quốc tịch Do vậy, việc quy định xác định quốc tịch nhiệm vụ quan trọng nhà làm luật Điều kiện nhập quốc tịch Trên sở pháp lý để xác định quốc tịch, pháp luật nước quy định điều kiện nhập quốc tịch cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nước 10 Cơng dân Trung Quốc bị quốc tịch Trung Quốc thuộc trường hợp sau đây: Có cha mẹ người có quốc tịch nước ngồi bố mẹ thừa nhận Không xác định rõ cha, mẹ không cha, mẹ thừa nhận cha mẹ người nước Là vợ, chồng cơng dân nước ngồi Là ni cơng dân nước ngồi Đủ 20 tuổi có lực hành vi theo quy định luật pháp Trung Quốc nhập quốc tịch nước khác cách tự nguyện Trẻ em tuổi vị thành niên có cha mẹ từ bỏ quốc tịch Trung Quốc theo quy định khoản đồng thời quốc tịch Trung Quốc với cho phép Bộ Nội vụ Điều 12 Đối với người có đơn xin quốc tịch theo quy định đoạn trên, thuộc trường hợp sau, Bộ Nội vụ không đồng ý cho quốc tịch: Người đủ 15 tuổi, vào ngày 01-01 năm sau, không miễn nghĩa vụ qn khơng hồn thành nghĩa vụ quân sự; người cư trú nước sinh lãnh thổ nước ngồi, khơng có đăng ký gia đình Trung Quốc chuyển nước ngồi trước ngày 31-12 năm mà người đủ 15 tuổi Người thực nghĩa vụ quân Người làm việc quan quyền lực nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Điều 13 Người theo quy định Điều 11, thuộc trường hợp sau không quốc tịch Trung Quốc: Là bị đơn theo định quan điều tra Toà án Là người bị kết án tù có thời hạn chưa thi hành xong án phạt tù Là bị đơn dân Là chủ thể án xét xử Tồ án định hành án định chưa thi hành xong Người bị phá sản khơng có khả tốn Người có nghĩa vụ nộp thuế nộp phạt thuế Điều 14 Đối với người quốc tịch Trung Quốc theo quy định Điều 11, thời gian người chưa nhập quốc tịch nước khác Bộ Nội vụ rút định quốc tịch Điều 15 Đối với người quốc tịch Trung Quốc theo quy định Điều 11, có nhà lãnh thổ Trung Quốc đáp ứng yêu cầu điểm đoạn Điều 3, trở lại quốc tịch Trung Quốc Điểm không áp dụng người quốc tịch Trung Quốc nhập quốc tịch trẻ em kèm theo Điều 16 Trẻ em vị thành niên có cha mẹ trở lại quốc tịch Trung Quốc đồng thời trở lại quốc tịch Trung Quốc Điều 17 Người có đơn xin trở lại quốc tịch Trung Quốc theo quy định Điều 15 đến Điều 16 nộp đơn cho Bộ Nội vụ người trở lại quốc tịch từ ngày có định Điều 18 80 Người trở lại quốc tịch Trung Quốc không quyền nắm giữ chức vụ quan quyền lực theo quy định điểm đoạn Điều 10 vòng năm kể từ ngày người trở lại quốc tịch trừ quy định luật khác Điều 19 Việc nhập quốc tịch, quốc tịch, trở lại quốc tịch Trung Quốc không phù hợp với quy định Luật vòng năm kể từ ngày Luật có hiệu lực bị huỷ bỏ … BỘ LUẬT QUỐC TỊCH NƯỚC CỘNG HỒ PHÁP (Sửa đởi bở sung Luật số 93-933 ngày 22 tháng năm 1993) (Trích) THIÊN I: QUY ĐỊNH CHUNG THIÊN II: QUỐC TỊCH GỐC PHÁP CHƯƠNG I QUỐC TỊCH GỐC PHÁP DO QUAN HỆ HUYẾT THỐNG … Điều 17 Trẻ em sinh hợp pháp ngồi giá thú, có quốc tịch Pháp, có cha mẹ công dân Pháp … Điều 19 Tuy nhiên trẻ em sinh lãnh thổ Pháp mà có cha mẹ cơng dân Pháp, xin quốc tịch Pháp thời hạn tháng trước đến tuổi thành niên 12 tháng sau đến tuổi thành niên Mất quyền quốc tịch Pháp, người cha mẹ người nước ngồi người khơng có quốc tịch vào quốc tịch Pháp thời gian trẻ em cịn tuổi vị thành niên CHƯƠNG CÓ QUỐC TỊCH PHÁP DO SINH Ở PHÁP Điều 21 Trẻ em có quốc tịch Pháp, sinh Pháp mà không rõ cha mẹ Tuy nhiên, trẻ em coi chưa có quốc tịch Pháp, thời gian tuổi vị thành niên trẻ em xác định người nước ngồi, phù hợp với Luật nước có quốc tịch nước ngồi Điều 21 – Có quốc tịch Pháp: Trẻ em sinh Pháp mà cha mẹ người không quốc tịch Trẻ em sinh Pháp mà cha mẹ người nước ngồi khơng Luật nước ngồi xác nhận có quốc tịch cha mẹ người nước ngồi Điều 22 Trẻ em có giấy khai sinh lập theo quy định Điều 58 Bộ luật Dân xem sinh Pháp Điều 23 Trẻ em hợp pháp sinh giá thú, sinh Pháp mà người cha mẹ sinh Pháp trẻ em có quốc tịch Pháp 81 Điều 24 Tuy nhiên, có cha mẹ sinh Pháp, trẻ em có quốc tịch Pháp theo quy định Điều 23, có quyền từ chối quốc tịch Pháp thời hạn tháng trước đến tuổi thành niên 12 tháng sau đến tuổi thành niên Quyền từ chối quốc tịch cha mẹ mẹ sinh nước vào quốc tịch Pháp thời gian trẻ em tuổi vị thành niên CHƯƠNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 26 Trẻ em có quốc tịch Pháp theo quy định mục xem có quốc tịch Pháp từ sinh ra, cho dù sau xác định đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật để có quốc tịch Pháp Tuy nhiên, việc xác định có quốc tịch Pháp sau sinh không ảnh hưởng đến hiệu lực giấy tờ mà người thứ ba hưởng theo quốc tịch trẻ em … Điều 29 Quan hệ huyết thống ảnh hưởng đến quốc tịch trẻ em, xác lập thời gian đương độ tuổi vị thành niên Điều 30 Người Pháp có quyền thơi quốc tịch Pháp trường hợp quy định mục làm đơn xin quốc tịch Pháp theo quy định điều 101 điều Đương từ 16 tuổi trở lên khước từ quyền thơi quốc tịch Pháp theo thể thức quy định Điều 31 Trong trường hợp quy định Điều trên, không trường hợp quốc tịch Pháp, khơng chứng minh có quốc tịch nước quan hệ huyết thống Điều 32 Người Pháp tham gia quân đội Pháp tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân Pháp quyền quốc tịch Pháp Điều 33 Các quy định Điều 23 24 không áp dụng trẻ em sinh Pháp, bố mẹ nhân viên ngoại giao lãnh chuyên nghiệp mang quốc tịch nước Tuy nhiên, trẻ em có quyền tự nguyện xin nhập quốc tịch Pháp theo quy định Điều 44 điều … THIÊN III VÀO QUỐC TỊCH PHÁP CHƯƠNG I CÁC PHƯƠNG THỨC VÀO QUỐC TỊCH PHÁP Mục VÀO QUỐC TỊCH PHÁP DO LÀM CON NUÔI Điều 35 Trẻ em nhận làm nuôi cách trọn vẹn (adoption plènière) có quốc tịch Pháp theo quy định Điều 17, 19, 23 24 người nuôi công dân Pháp người cha mẹ nuôi công dân Pháp Điều 36 Nhận ni khơng trọn vẹn (adoption simple) khơng có hiệu lực đương nhiên đến quốc tịch nuôi Mục VÀO QUỐC TỊCH PHÁP DO KẾT HÔN 82 Điều 37 Việc kết khơng có hiệu lực đương nhiên đến quốc tịch Điều 37-1 Người nước người khơng quốc tịch kết với người có quốc tịch Pháp Sau năm kể từ ngày kết hơn, làm đơn xin vào quốc tịch Pháp, với điều kiện vào ngày vợ chồng chung sống người vợ chồng công dân Pháp giữ quốc tịch Pháp Không áp dụng thời hạn năm trường hợp xác định hai người có chung, trước sau kết hôn thoả mãn điều kiện sống chung quốc tịch người vợ chồng công dân Pháp Hồ sơ xin nhập quốc tịch Pháp phải theo quy định Điều 101 điều Hồ sơ khai báo phải đăng ký với Bộ phụ trách vấn đề nhập quốc tịch theo quy định Điều 104 Điều 38 Trừ trường hợp quy định Điều 39 Điều 105, đương vào quốc tịch Pháp kể từ ngày hồ sơ xin nhập quốc tịch đăng ký Điều 39 Chính phủ sắc lệnh bác việc cho nhập quốc tịch Pháp người nước ngồi kết với cơng dân Pháp lý đương khơng xứng đáng khơng thể hồ hợp được, thời hạn năm, kể từ ngày nhận hồ sơ xin vào quốc tịch theo quy định Điều 110, khoản hồ sơ không đăng ký, kể từ ngày định Toà án chấp nhận tính hợp thức đơn xin nhập quốc tịch có hiệu lực pháp luật Trường hợp Chính phủ khước từ trên, đương bị xem chưa có quốc tịch Pháp Tuy nhiên, khơng thể lý đương khơng nhập quốc tịch Pháp để phản bác giá trị giấy tờ đương lập kể từ ngày nộp hồ sơ xin vào quốc tịch đến có sắc lệnh khước từ Chính phủ Điều 40 Vợ chồng mang quốc tịch nước ngồi người khơng quốc tịch có định bị trục xuất bị quản chế khơng hưởng Điều 37-1 … Điều 42 Hôn nhân bị tuyên bố vô hiệu, định Toà án Pháp định Toà án nước ngồi cơng nhận Pháp khơng ảnh hưởng tới đơn xin vào quốc tịch Pháp theo quy định Điều 37-1 vợ chồng tình kết Điều 43 Việc tiêu khơng ảnh hưởng đến quốc tịch sinh từ nhân Mục VÀO QUỐC TỊCH PHÁP DO SINH RA HOẶC THƯỜNG TRÚ Ở PHÁP Điều 44 Người nước ngồi sinh Pháp, có bố mẹ mang quốc tịch nước ngồi, vào quốc tịch Pháp, độ tuổi từ 16 đến 21, khai rõ nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp, thường trú năm Pháp ngày khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp cư trú Pháp Khơng địi hỏi phải có năm thường trú Pháp trường hợp người nước biết tiếng Pháp quy định Điều 64-1 Chính phủ ban hành sắc lệnh quy định chi tiết điều kiện, theo tổ chức, quan sở giáo dục, quỹ bảo hiểm xã hội quyền địa phương phải thông báo đến công chúng đến đối tượng thuộc diện áp dụng điều quy định pháp luật quốc tịch hành Điều 45 Tuy nhiên, người nước quyền vào quốc tịch Pháp hưởng theo quy định Điều 44 đây, độ tuổi từ 18 đến 21 có hành vi: - "Bị kết án tù trọng tội khinh tội xâm hại lợi ích quốc gia phạm tội khủng bố"; 83 - "Bị kết án tù tháng trở lên không hưởng án treo cố tình xâm hại tính mạng, sử dụng bạo lực gây hậu qủa chết người, buôn bán ma tuý môi giới dâm"; - "Bị kết án tù tháng trở lên không hưởng án treo cố tình xâm hại tính mạng nhân phẩm hiếp dâm vị thành niên 15 tuổi" Điều 46 Đơn khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp phải gửi cho Toà dân sơ thẩm cho quan hành nhà nước có thẩm quyền thực thủ tục theo quy định sắc lệnh Chính phủ Tồ dân sơ thẩm ghi nhận đơn khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp theo thủ tục Chính phủ quy địng sắc lệnh Cơ quan hành nhà nước chuyển giao cho Toà dân sơ thẩm hồ sơ tiếp nhận đơn khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp Sau nhận đủ hồ sơ cần thiết, Toà dân sơ thẩm cấp biên lai xác nhận việc thụ lý hồ sơ tiến hành đăng ký theo quy định Điều 104 điều Đương có quốc tịch Pháp kể từ ngày khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp Điều 47 Việc tự nguyện tham gia đăng ký thi hành nghĩa vụ quân xin giấy chứng nhận quốc tịch Pháp xem khai báo nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp theo quy định Điều 44 Trường hợp có hiệu lực theo điều kiện quy định Điều 46 Điều 48 Trừ trường hợp quy định Điều 45, người nước sinh Pháp mà bố mẹ mang quốc tịch nước ngoài, nhập ngũ tự nguyện đăng ký nhập ngũ, trước 21 tuổi, có quốc tịch Pháp kể từ ngày nhập ngũ … Điều 50 Người bị định trục xuất định quản chế không hưởng quy định nhập quốc tịch Pháp mục Điều 51 quy định mục không áp dụng trẻ em sinh Pháp mà bố mẹ viên chức ngoại giao viên chức lãnh chuyên nghiệp mang quốc tịch nước ngồi Tuy nhiên, trẻ em tự nguyện xin vào quốc tịch Pháp theo quy định Điều 52 Mục VÀO QUỐC TỊCH PHÁP BẰNG CÁCH KHAI XIN NHẬP QUỐC TỊCH Điều 52 Trẻ em vị thành niên sinh Pháp mà cha mẹ người nước ngồi khai xin nhập quốc tịch Pháp theo quy định điều 101 điều Bộ luật này, thời điểm khai báo cư trú Pháp cư trú thường xuyên từ năm trở lên Pháp vùng lãnh thổ nước mà việc xin xác định có quốc tịch Pháp vào quốc tịch Pháp điều chỉnh điều chỉnh, thời điểm, đương cư trú quy định đặc biệt Điều 53 Người từ 18 tuổi trở lên tự khai xin nhập quốc tịch Pháp Vị thành niên đủ 16 tuổi khai xin nhập quốc tịch Pháp phép người người giữ quyền cha mẹ Điều 54 Trẻ em 16 tuổi người quy định khoản Điều 53 đại diện cho đương khai xin nhập quốc tịch Pháp Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm quản lý trẻ em người nước ngồi phải có thời gian thường trú nhất năm Pháp vùng lãnh thổ, nước mà việc xin xác nhận quốc tịch Pháp xin vào quốc tịch Pháp điều chỉnh, điều chỉnh, thời gian người cư trú, quy định đặc biệt 84 Điều 55 Trẻ em người mang quốc tịch Pháp nhận làm ni có thể, đến tuổi thành niên, khai nhận công dân Pháp theo quy định Điều 101 điều tiếp theo, khai nhận quốc tịch cư trú Pháp Có thể khai nhận quốc tịch Pháp điều kiện tương tự: Trẻ em người mang quốc tịch Pháp tìm thấy ni dưỡng giao cho tổ chức cứu trợ trẻ em nuôi dưỡng Trẻ em tìm thấy ni dưỡng Pháp điều kiện cho phép trẻ em hưởng thụ chương trình đào tạo tổ chức cơng tư có đầy đủ điều kiện quy định, thời gian tối thiểu năm Trẻ em vị thành niên phải phép có đại diện, cần thiết, theo quy định Điều 53 54 Điều 56 Trừ trường hợp quy định Điều 57 Điều 105, đương có quốc tịch Pháp kể từ ngày đơn xin khai nhập quốc tịch Pháp đăng ký Điều 57 Chính phủ sắc lệnh bác việc cho nhập quốc tịch Pháp thời hạn tháng đương khơng xứng đáng khơng có khả hồ nhập cộng đồng Pháp Điều 57-1 Có thể khai nhận quốc tịch Pháp cách đăng ký khai nhận quốc tịch theo quy định Điều 101 điều theo điều kiện quy định Điều 57, người hưởng liên tục địa vị công dân Pháp thời gian 10 năm trước ngày khai nhận quốc tịch Pháp Khi hiệu lực văn lập trước ngày khai nhận quốc tịch phụ thuộc vào việc phải có quốc tịch Pháp, khơng thể phản bác hiệu lực văn lập lý người khai báo khơng có quốc tịch Pháp Điều 58 Những người quốc tịch Pháp theo quy định Điều 95 bị bác đơn xin nhập quốc tịch Pháp theo quy định Điều 144, khai nhận quốc tịch Pháp cách đăng ký hồ sơ khai nhận quốc tịch theo quy định Điều 101 và Điều Những người phải cịn có quan hệ gắn bó văn hố, nghề nghiệp, kinh tế quan hệ gia đình với Pháp, thực tế hoàn thành nghĩa vụ quân đơn vị quân đội Pháp tham gia hàng ngũ quân đội Pháp đồng minh thời kỳ chiến tranh Vợ chồng sống người hoàn thành nghĩa vụ quân đơn vị quân đội Pháp tham gia hàng ngũ quân đội Pháp đồng minh thời kỳ chiến tranh, hưởng quy định khoản Điều Mục VÀO QUỐC TỊCH PHÁP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CĨ THẨM QUYỀN Điều 59 Vào quốc tịch Pháp theo định quan hành Nhà nước có thẩm quyền việc cho nhập quốc tịch Pháp sắc lệnh Chính phủ ban hành theo đơn xin đương người nước ngồi … Điều 61 Khơng trường hợp nhập quốc tịch Pháp, không cư trú Pháp vào thời điểm ký sắc lệnh cho nhập quốc tịch Điều 62 Trừ trường hợp ngoại lệ quy định Điều 63, 64 64 – 1, cho người nước ngồi nhập quốc tịch Pháp, đương chứng minh thường trú Pháp năm liên tục trước nộp đơn xin vào quốc tịch Pháp Điều 63 Thời hạn cư trú quy định Điều 62 rút xuống năm: 85 Đối với người nước học xong năm đại học để lấy đại học đại cương trường đại học tổng hợp sở đào tạo đại học Đối với người, lực tài mình, có đóng góp lớn cho nước Pháp |Điều 64 Có thể nhập quốc tịch Pháp không cần điều kiện thời gian cư trú: Trẻ em vị thành niên cịn quốc tịch nước ngồi bố mẹ nhập quốc tịch Pháp Vợ (hoặc chồng), thành niên nhập quốc tịch Pháp xin nhập quốc tịch Pháp Người nước phục vụ đơn vị quân đội Pháp thời chiến tham gia quân đội Pháp đồng minh Kiều dân nguyên kiều dân vùng lãnh thổ nước mà Pháp thực chủ quyền, bảo họ, uỷ trị hay bảo trợ Người nước ngồi có công trạng đặc biệt Pháp người nước nhập quốc tịch Pháp mà mang lại cho Pháp lợi ích đặc biệt Trong trường hợp này, sắc lệnh cho nhập quốc tịch sau có ý kiến thuận Tham viện sở báo cáo Bộ trưởng có thẩm quyền Người nước ngồi khơng khai báo nguyện vọng mang quốc tịch Pháp quy định Điều 44, trước tuổi 21 Điều 64-1 Có thể nhập quốc tịch Pháp không cần điều kiện thời gian cư trú người thuộc cộng đồng văn hoá ngôn ngữ Pháp, kiều dân nước vùng lãnh thổ có ngơn ngữ thức ngơn ngữ thức tiếng Pháp, trường hợp tiếng Pháp tiếng mẹ đẻ đương đương chứng minh học tối thiểu năm trường dạy tiếng Pháp Điều 64-2 Có thể cho nhập quốc tịch Pháp theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho người nước ngồi nói tiếng Pháp có đơn xin vào quốc tịch Pháp đóng góp xứng đáng vào việc khuyếch trương nước Pháp vào việc phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại với Pháp Điều 65 Người nước bị định trục xuất định quản chế nhập quốc tịch Pháp, định bị huỷ bỏ theo thủ tục quy định Thời gian cư trú Pháp thời kỳ thi hành biện pháp hành nêu khơng tính vào thời gian cư trú theo quy định Điều 62 63 Điều 66 Ngoại trừ người vị thành niên hưởng quy định Điều 64 khoản 1, không trường hợp nhập quốc tịch Pháp, chưa đủ 18 tuổi … Điều 68 Không trường hợp nhập quốc tịch Pháp, khơng có hạnh kiểm tốt lối sống lành mạnh bị kết án hành vi quy định Điều 79 Bộ luật quốc tịch Tuy nhiên, khơng tính án tuyên nước ngoài: trường hợp này, ban hành sắc lệnh cho nhập quốc tịch Pháp sau có ý kiến thuận Tham viện |Điều 69 Khơng nhập quốc tịch Pháp, khơng chứng minh hồ nhập vào cộng đồng người Pháp, phải chứng tỏ có đủ trình độ tiếng Pháp cần thiết tuỳ theo hoàn cảnh đương … Điều 71 Điều kiện kiểm tra hoà nhập kiểm tra tình trạng sức khoẻ người xin nhập quốc tịch Pháp Chính phủ quy định sắc lệnh Mục 86 QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC NHẬP QUỐC TỊCH PHÁP Điều 78 Được tính cư trú Pháp để xin nhập quốc tịch Pháp trường hợp: Người nước cư trú ngồi nước Pháp hành nghề cơng tư quyền lợi nhà nước Pháp quyền lợi tổ chức Pháp có hoạt động đặc biệt có lợi cho kinh tế văn hố Pháp Cư trú nước có liên minh thuế quan với Pháp sắc lệnh quy định Cư trú ngồi nước Pháp, thời bình thời chiến, hàng ngũ đơn vị quy quân đội Pháp làm nghĩa vụ quân đội Pháp quy định cư trú điều áp dụng vợ chồng trường hợp hai người sống chung nước Điều 79 Trừ trường hợp quy định Điều 44, 45 84, không trường hợp nhập quốc tịch Pháp trở lại quốc tịch Pháp, bị kết án phạm tội xâm hại lợi ích quốc gia, hành vi khủng bố bị kết án tù tháng trở lên hành vi phạm tội khác, không hưởng án treo CHƯƠNG HIỆU LỰC CỦA VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH PHÁP Điều 80 Người nhập quốc tịch Pháp hưởng đầy đủ quyền phải gánh chịu nghĩa vụ công dân Pháp kể từ ngày nhập quốc tịch Pháp … Điều 84 Trừ trường hợp có tên ghi sắc lệnh cho nhập quốc tịch, hồ sơ khai nhận quốc tịch, trẻ em 18 tuổi, hợp pháp giá thú mà bố mẹ vào quốc tịch Pháp đương nhiên trở thành công dân Pháp, thường xuyên sinh sống người bố mẹ gia nhập quốc tịch Pháp Điều 85 Không áp dụng quy định Điều 84 trường hợp kết hôn Điều 86 Tuy nhiên, trẻ em Pháp thuộc diện áp dụng Điều 84 không sinh Pháp xin thơi quốc tịch Pháp thời hạn tháng, trước đến tuổi thành niên 12 tháng sau đủ tuổi thành niên Đương thực quyền cách gửi đơn xin quốc tịch theo thể thức quy định Điều 101 điều THIÊN IV MẤT QUỐC TỊCH PHÁP VÀ TRỞ LẠI QUỐC TỊCH PHÁP CHƯƠNG I MẤT QUỐC TỊCH PHÁP Điều 87 Người thành niên có quốc tịch Pháp thường trú nước ngồi tự nguyện nhập quốc tịch nước ngoài, quốc tịch Pháp, xin quốc tịch Pháp theo quy định Điều 101 điều Bộ luật Điều 88 Đơn xin quốc tịch Pháp đăng ký, kể từ ngày nộp đơn xin nhập quốc tịch nước ngoài, chậm thời hạn năm, kể từ ngày vào quốc tịch nước ngồi Điều 89 Cơng dân Pháp nam giới, 35 tuổi quốc tịch Pháp theo quy định Điều 87 88 đây, hoàn thành nghĩa vụ quân theo quy định Bộ luật nghĩa vụ quân miễn nghĩa vụ quân Điều 90 Người Pháp xin quốc tịch Pháp trường hợp quy định Điều 19 Điều 24 quốc tịch Pháp 87 Điều 91 Mất quốc tịch Pháp, người Pháp kể tuổi vị thành niên, nhập quốc tịch nước Chính phủ Pháp cho thơi quốc tịch Pháp theo đơn yêu cầu đương Việc cho quốc tịch trường hợp phải Chính phủ định sắc lệnh Trường hợp đương tuổi vị thành niên phải có người đại diện phải phép bố mẹ quy định Điều 53 54 … Điều 94 Công dân Pháp kết với nước ngồi thơi quốc tịch Pháp theo quy định Điều 101 và điều tiếp theo, nhập quốc tịch nước theo vợ chồng gia đình định thường xun cư trú nước ngồi Tuy nhiên, cơng dân Pháp nam giới 35 tuổi thơi quốc tịch Pháp hồn thành nghĩa vụ quân theo quy định Bộ luật nghĩa vụ quân miễn nghĩa vụ quân Điều 95 Tồ án định cơng nhận quốc tịch Pháp đương có quốc tịch gốc Pháp quan hệ huyết thống, thực tế chưa có thân phận cơng dân Pháp chưa cư trú Pháp, thân cha mẹ đương chưa có thân phận cơng dân Pháp từ nửa kỷ không cư trú Pháp Quyết định Toà án xác định ngày đương quốc tịch Pháp Tồ án định cha mẹ đương quốc tịch Pháp đương chưa có quốc tịch Pháp Điều 96 Công dân Pháp thực tế sống cơng dân nước ngồi có quốc tịch nước ngồi, Chính phủ sắc lệnh cho thơi quốc tịch Pháp, sau có ý kiến thuận Tham viện Điều 97 Cơng dân Pháp phục vụ quân đội nước quan nước tổ chức quốc tế mà Pháp thành viên, giúp đỡ đối tượng nói trên, mà khơng thơi việc không từ bỏ việc giúp cho đối tượng bất chấp định Chính phủ Pháp Đương bị Chính phủ tuyên quốc tịch Pháp khơng chấm dứt hoạt động nói thời hạn Chính phủ u cầu Thời hạn khơng 15 ngày không tháng Điều 97-1 Việc quốc tịch Pháp có hiệu lực: Kể từ ngày nhập quốc tịch nước trường hợp quy định Điều 87 Kể từ ngày xin quốc tịch trường hợp quy định Điều 90 94 Kể từ ngày sắc lệnh trường hợp quy định Điều 91, 96 97 Kể từ ngày ghi định Toà án trường hợp quy định Điều 95 CHƯƠNG TRỞ LẠI QUỐC TỊCH Điều 97 – Những người trước mang quốc tịch Pháp Chính phủ sắc lệnh cho trở lại quốc tịch Pháp làm đơn xin trở lại quốc tịch Pháp tuỳ theo trường hợp quy định điều Điều 97-3 Chính phủ sắc lệnh cho trở lại quốc tịch Pháp người có quốc tịch Pháp phân biệt tuổi tác không cần điều kiện thời gian cư trú Việc cho trở lại quốc tịch trường hợp phải theo điều kiện thủ tục quy định nhập quốc tịch Điều 97-4 Những người có quốc tịch gốc Pháp quốc tịch Pháp kết với người nước ngồi nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp quy định Điều 58 79, trở lại quốc tịch Pháp, làm đơn đăng ký trở lại quốc tịch Pháp theo quy định Điều 101 và điều 88 Trường hợp đương phải cịn trì có quan hệ gắn bó với Pháp phương diện văn hoá, nghề nghiệp, kinh tế quan hệ gia đình Điều 97-5 Chính phủ có thể, thời hạn tháng, sắc lệnh bác việc cho trở lại quốc tịch Pháp đương khơng xứng đáng Điều 97-6 Sắc lệnh cho trở lại quốc tịch Pháp đăng ký xin trở lại quốc tịch Pháp áp dụng trẻ em 18 tuổi theo quy định Điều 84 85 Bộ luật CHƯƠNG TƯỚC QUỐC TỊCH PHÁP Điều 98 Người nhập quốc tịch Pháp bị Chính phủ Nghị định tước quốc tịch sau có ý kiến thuận Tham viện: Nếu bị kết án phạm tội xâm hại lợi ích Quốc gia Nếu bị kết án phạm tội quy định Chương 2, Thiên III, Quyển IV - Bộ luật Hình Nếu bị kết án trốn tránh nghĩa vụ quân quy định Bộ luật nghĩa vụ quân Nếu thực hành vi chấp nhận công dân Pháp gây phương hại đến lợi ích Nhà nước Pháp có lợi cho nước ngồi Nếu bị kết án Pháp nước ngồi hành vi bị coi tội phạm nghiêm trọng theo quy định pháp luật Pháp bị hình phạt tù 05 năm Điều 99 Việc tước quốc tịch Pháp quy định Điều 89 tiến hành đương có hành vi thời hạn 10 năm, kể từ ngày nhập quốc tịch Pháp Chỉ định tước quốc tịch Pháp thời hạn 10 năm, kể từ ngày xảy hành vi vi phạm nói … THIÊN V HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VÀO QUỐC TỊCH VÀ MẤT QUỐC TỊCH PHÁP CHƯƠNG HỒ SƠ XIN VÀO QUỐC TỊCH PHÁP Điều 101 Hồ sơ xin vào quốc tịch Pháp, trừ điều quy định Điều 46, Toà dân sơ thẩm quan Lãnh thụ lý theo thể thức quy định Chính phủ sắc lệnh Sau nhận đủ giấy tờ cần thiết để thụ lý hồ sơ, quan thụ lý hồ sơ cấp biên lai thụ lý hồ sơ cho đương … Điều 104 Mọi hồ sơ xin nhập quốc tịch Pháp phải đăng ký Toà dân sơ thẩm thẩm quyền hẹp, trường hợp đương nộp Pháp, không bị vô hiệu, phải đăng ký với Bộ Tư pháp hồ sơ nộp nước Điều 105 Bộ trưởng Toà án sơ thẩm thẩm quyền hẹp có quyền khước từ việc đăng ký hồ sơ xin nhập quốc tịch Pháp không đáp ứng đầy đủ điều kiện luật định Quyết định có ghi đầy đủ tống đạt cho đương thời gian tháng, đương có quyền khiếu nại trước Tồ Dân sơ thẩm thẩm quyền rộng Trẻ em vị thành niên từ 16 tuổi trực tiếp đưa đơn khiếu nại trường hợp 89 Quyết định khước từ việc đăng ký hồ sơ xin nhập quốc tịch phải ban hành chậm tháng, kể từ ngày cấp giấy biên nhận đăng ký hồ sơ cho đương sau nhận đủ giấy tờ cần thiết để làm sở thụ lý hồ sơ Thời hạn khiếu nại trường hợp nguyện vọng xin vào quốc tịch Pháp quy định Điều 44 tháng Đối với trường hợp xin vào quốc tịch theo quy định Điều 37-1 năm Điều 106 Trường hợp bác việc cho nhập quốc tịch theo quy định Điều 46, 57 97-5 Chính phủ phải sắc lệnh sau có ý kiến thuận Tham viện Thời hạn bác việc cho nhập quốc tịch tính từ ngày cấp giấy biên nhận thụ lý hồ sơ theo quy định Điều 105, khoản kể từ ngày định Tồ án cơng nhận tính hợp thức hồ sơ xin nhập quốc tịch có hiệu lực pháp luật, trường hợp khước từ việc đăng ký hồ sơ xin nhập quốc tịch Pháp Điều 107 Trong thời hạn luật định, hồ sơ xin nhập quốc tịch khơng bị khước từ đăng ký đơn xin nhập quốc tịch tờ khai nguyện vọng vào quốc tịch theo quy định Điều 46 ghi rõ đăng ký giao lại cho đương Hồ sơ xin nhập quốc tịch đăng ký bị Viện cơng tố kháng nghị, trường hợp có khai báo gian lận thời hạn năm kể từ ngày phát gian lận Trường hợp vợ chồng thơi chung sống thời hạn 12 tháng sau đăng ký hồ sơ xin nhập quốc tịch theo quy định Điều 37-1 bị xem gian lận Điều 108 Trừ quy định Điều 97-1, khoản 1, hồ sơ khai báo xin nhận quốc tịch, đăng ký, có hiệu lực kể từ ngày đăng ký Hồ sơ khai nguyện vọng quốc tịch có hiệu lực theo quy định Điều 46 … CHƯƠNG CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Điều 110 Mọi sắc lệnh Chính phủ định không thụ lý bác đơn xin nhập quốc tịch xin trở lại quốc tịch cho phép quốc tịch Pháp phải ghi rõ Điều 111 Các sắc lệnh nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, cho quốc tịch, quốc tịch tước quốc tịch phải ban hành công bố theo thể thức quy định Chính phủ sắc lệnh Các sắc lệnh khơng có hiệu lực hồi tố Điều 112 Các sắc lệnh nhập quốc tịch trở lại quốc tịch bị huỷ, thể theo ý kiến Tham viện, thời hạn năm kể từ ngày đăng công báo, đương không hội tụ điều kiện luật định Trường hợp Chính phủ sắc lệnh cho nhập quốc tịch cho trở lại quốc tịch Pháp đương khai báo gian lận sắc lệnh bị huỷ thời hạn năm, kể từ ngày phát hành vi gian lận Điều 112-1 Đương có ý kiến trường hợp Chính phủ sắc lệnh định quốc tịch lý quy định Điều 96 97 sắc lệnh tước quốc tịch Điều 113-1 Người trực tiếp gián tiếp nhận tiền, chấp thuận lời hứa hẹn, nguồn lợi khác người nước xin nhập quốc tịch trở lại quốc tịch Pháp, cho dù khơng có thoả thuận trước, hứa, nhận làm môi giới quan hành quan nhà nước có thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngồi có quốc tịch Pháp, bị phạt tù từ tháng đến năm phạt tiền từ 1500F đến 150.000F trường hợp cần thiết bị áp dụng hình phạt nặng quy định điều khác 90 Điều 114 Mọi thoả thuận trường hợp quy định điều nhằm mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho người nước nhập quốc tịch Pháp trở lại quốc tịch Pháp vô hiệu khoản tiền nhận để thực thoả thuận nêu phải trả lại Mọi sắc lệnh ban hành trường hợp có thoả thuận loại bị huỷ thời hạn năm, kể từ ngày Toà án tuyên án theo quy định Điều 113 CHƯƠNG GHI BỊ CHÚ VÀO SỔ HỘ TỊCH Điều 115 Phải ghi bị vào lề Giấy khai sinh định hành tuyên bố liên quan đến việc vào quốc tịch, quốc tịch trở lại quốc tịch Pháp Các định Toà án liên quan đến quốc tịch phải ghi vào lề Giấy khai sinh Điều 116 Các bị quốc tịch ghi vào lề Giấy khai sinh, giấy tờ lập sau để xác nhận khai sinh … THIÊN VI KIỆN TỤNG VỀ QUỐC TỊCH CHƯƠNG THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TƯ PHÁP Điều 124 Tồ dân Tồ án có thẩm quyền giải khiếu kiện quốc tịch Pháp quốc tịch nước thể nhân Các vấn đề quốc tịch xem xét Toà án Tư pháp hay Toà Hành khác, trừ Tồ Hình có tham gia đoàn bổi thẩm Điều 125 Trụ sở phạm vi thẩm quyền quản hạt Toà Dân sơ thẩm thẩm quyền rộng có thẩm quyền giải khiếu kiện quốc tịch Pháp quốc tịch nước ngồi nhận Chính phủ quy định sắc lệnh … CHƯƠNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TRƯỚC TOÀ ÁN TƯ PHÁP Điều 128 Thủ tục giải vụ kiện quốc tịch, việc báo cáo Bộ Tư pháp vụ kiện trước Toà án, kết luận trình tự kháng cáo, Bộ luật Tố tụng Dân quy định Điều 129 Người có quyền u cầu Tồ án xác định tình trạng có hay khơng có quốc tịch Pháp Viện Cơng tố bên cạnh Tồ sơ thẩm có quyền u cầu Tồ án xác định tình trạng quốc tịch người Viện Công tố bên bị cần thiết vụ kiện đương khai nhận quốc tịch Mỗi phát sinh vấn đề quốc tịch vụ tranh chấp cần phải giải vấn đề quốc tịch trước Tồ án có thẩm quyền … Điều 131 Viện Cơng tố có nghĩa vụ tham gia tố tụng theo yêu cầu quan nhà nước người thứ ba viện lý quốc tịch trước Toà án để yêu cầu tạm đình việc xét xử theo quy định Điều 124 … 91 Điều 136 Các án định Toà án dân vấn đề quốc tịch có hiệu lực người khơng phải bên tranh chấp khơng có người đại diện phiên Mọi người liên quan có quyền kháng cáo với điều kiện chống lại bên Viện Công tố … CHƯƠNG CHỨNG CỨ VỀ QUỐC TỊCH TRƯỚC TOÀ ÁN TƯ PHÁP Điều 138 Người bị khởi kiện quốc tịch có nghĩa vụ cung cấp chứng quốc tịch Tuy nhiên, người kiện quốc tịch Pháp người có giấy chứng nhận quốc tịch Pháp cấp theo quy định Điều 149 và điều tiếp theo, có nghĩa vụ phải đưa chứng … Điều 142 Trường hợp xác định có quốc tịch Pháp vào quốc tịch Pháp thể thức thông thường xin xác định xin vào quốc tịch Pháp, nhập quốc tịch Pháp, trở lại quốc tịch Pháp xác nhận vào lãnh thổ Pháp, thừa nhận chứng xác định đầy đủ điều kiện luật định Điều 143 Tuy nhiên, trường hợp có quốc tịch Pháp quan hệ huyết thống, xem có quốc tịch Pháp, trừ trường hợp có chứng khác, đương người cha mẹ chuyển quốc tịch cho đương sự, liên tục có thân phận cơng dân Pháp Điều 144 Người cư trú thường xuyên cư trú nước nơi mà người có quan hệ huyết thống định đến quốc tịch đương định cư nửa kỷ, không làm chứng việc có quốc tịch Pháp quan hệ huyết thống, đương bố mẹ chưa có thân phận cơng dân Pháp Trong trường hợp này, Tồ án phải cơng nhận quốc tịch Pháp theo quy định Điều 95 … Điều 148 Ngoài trường hợp quốc tịch tước quốc tịch Pháp, xác lập chứng việc cá nhân khơng có quốc tịch Pháp chứng minh đương khơng có điều kiện số điều kiện pháp luật quy định để có quốc tịch CHƯƠNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TỊCH PHÁP Điều 149 Toà Dân sơ thẩm quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quốc tịch Pháp cho tất người chứng minh có quốc tịch Pháp Điều 149-1 Trụ sở phạm vi thẩm quyền quản hạt Tồ sơ thẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quốc tịch Chính phủ quy định sắc lệnh Điều 150 Giấy chứng nhận quốc tịch ghi rõ chiểu theo điều khoản Thiên II, III, IV V Luật Quốc tịch Pháp để xác định đương có quốc tịch Pháp đồng thời ghi rõ vào tài liệu để xác định quốc tịch đương Giấy chứng nhận quốc tịch khơng có giá trị chứng cơng dân Pháp mà cịn có giá trị chứng đối lập Để lập giấy chứng nhận quốc tịch, khơng có yếu tố khác, Tồ án suy đốn giấy tờ hộ tịch lập nước ngồi có hồ sơ có đầy đủ giá trị pháp luật theo quy định pháp luật Pháp 92 Điều 151 Trường hợp Tồ án khơng cấp giấy chứng nhận quốc tịch, đương khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp để định việc cấp hay không cấp giấy chứng nhận quốc tịch 93 94
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM, CHỦ ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM