0

QUY CHẾ Quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam

30 0 0
  • QUY CHẾ Quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 22:57

CHÍNH PHỦ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản lý tài Tập đồn điện lực Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2014 Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định việc quản lý tài Tập đồn Điện lực Việt Nam Tập đồn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực quy định Quy chế quản lý tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định Chính phủ, quy định khác pháp luật có liên quan Quy chế Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: “Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhóm cơng ty có tư cách pháp nhân độc lập, bao gồm: a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (doanh nghiệp cấp I) b) Các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo c) Các công ty Tập đoàn Điện lực Việt Nam (doanh nghiệp cấp II) d) Các công ty doanh nghiệp cấp II đ) Các doanh nghiệp liên kết Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (gọi tắt EVN) công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, tổ chức hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ “Đơn vị trực thuộc EVN” đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN, bao gồm: Các đơn vị nghiệp (các trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm), đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh, đơn vị trực thuộc không hoạt động kinh doanh đơn vị khác thành lập theo định quan có thẩm quyền “Cơng ty EVN” tổng công ty, công ty hạch toán độc lập EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ giữ cổ phần, vốn góp chi phối nắm giữ quyền chi phối khác, tổ chức hình thức: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngồi, cơng ty nước ngồi loại hình cơng ty khác theo quy định pháp luật “Công ty liên kết EVN” cơng ty có cổ phần, vốn góp mức chi phối EVN, chịu ràng buộc quyền lợi, nghĩa vụ với EVN theo tỷ lệ góp vốn theo thỏa thuận hợp đồng liên kết với EVN “Đơn vị thành viên EVN” bao gồm đơn vị trực thuộc công ty “Vốn điều lệ EVN” vốn Nhà nước đầu tư ghi Điều lệ tổ chức hoạt động EVN “Cổ phần, vốn góp chi phối EVN” cổ phần vốn góp EVN chiếm 50% vốn điều lệ doanh nghiệp tỷ lệ khác theo quy định pháp luật Điều lệ doanh nghiệp “Quyền chi phối EVN” quyền EVN doanh nghiệp khác, bao gồm quyền sau đây: a) Quyền chủ sở hữu doanh nghiệp b) Quyền cổ đơng, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối doanh nghiệp c) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số tất thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc doanh nghiệp d) Quyền định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp đ) Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận EVN doanh nghiệp bị chi phối ghi vào Điều lệ doanh nghiệp bị chi phối 10 “Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp EVN công ty con, công ty liên kết” người Hội đồng thành viên EVN ủy quyền đại diện quản lý cổ phần phần vốn công ty con, cơng ty liên kết (sau gọi tắt “Người đại diện”) Các từ ngữ khác Quy chế giải nghĩa Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp văn quy phạm pháp luật khác có nghĩa văn pháp luật Điều Chủ sở hữu Nhà nước chủ sở hữu EVN Chính phủ thống quản lý tổ chức thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước EVN Chương II QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA EVN Mục QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN Điều Vốn EVN Vốn EVN bao gồm vốn Nhà nước đầu tư EVN, vốn EVN tự huy động loại vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật Vốn điều lệ a) Vốn điều lệ EVN ghi Điều lệ tổ chức hoạt động EVN Thủ tướng Chính phủ phê duyệt b) Vốn điều lệ EVN điều chỉnh tăng trình kinh doanh theo quy định pháp luật, thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định Chính phủ c) Nguồn bổ sung vốn điều lệ EVN từ Quỹ đầu tư phát triển nguồn vốn bổ sung khác (nếu có) Trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp EVN để bổ sung vốn điều lệ phải Thủ tướng Chính phủ cho phép văn Điều Quyền nghĩa vụ EVN việc sử dụng vốn quỹ EVN quản lý EVN quyền chủ động sử dụng số vốn nhà nước đầu tư, loại vốn khác, quỹ EVN quản lý vào hoạt động kinh doanh EVN theo quy định pháp luật định chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo tồn phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu, Bộ Tài việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, khơng đảm bảo khả tốn, khơng hồn thành mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao trường hợp sai phạm khác để thực giám sát theo quy định Việc sử dụng vốn, quỹ để đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng Điều Huy động vốn EVN quyền huy động vốn tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn EVN tự chịu trách nhiệm hiệu sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ gốc lãi vay cho chủ nợ mà EVN cam kết Việc huy động vốn EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu EVN không vượt lần, bao gồm khoản bảo lãnh vay vốn doanh nghiệp có vốn góp EVN Hình thức huy động vốn: Phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu; vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài khác, cá nhân, tổ chức doanh nghiệp; vay vốn người lao động hình thức huy động vốn khác theo quy định pháp luật EVN không huy động vốn để đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài EVN quyền chủ động huy động vốn nhàn rỗi công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ Trường hợp EVN huy động vốn từ Cơng ty có vốn góp 100% vốn điều lệ phải có thỏa thuận Công ty Khi huy động vốn, hai bên phải thỏa thuận lãi suất huy động không cao lãi suất thị trường thời điểm huy động theo quy chế huy động vốn EVN ban hành EVN quyền bảo lãnh cho công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Tổng giá trị khoản bảo lãnh vay vốn công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ (không bao gồm khoản EVN cho công ty vay lại) khơng vượt q giá trị vốn góp EVN công ty Trường hợp doanh nghiệp có vốn góp EVN có nhu cầu bảo lãnh EVN bảo lãnh theo nguyên tắc: Tỷ lệ (%) bảo lãnh khoản vay không vượt tỷ lệ (%) vốn góp EVN doanh nghiệp bảo lãnh vay vốn tổng khoản bảo lãnh vay vốn không vượt số vốn góp thực tế EVN doanh nghiệp bảo lãnh Tổng giá trị khoản EVN bảo lãnh vay vốn cho công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ doanh nghiệp có vốn góp EVN không vượt vốn chủ sở hữu EVN đồng thời phải đảm bảo hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu quy định Khoản Điều EVN có trách nhiệm giám sát doanh nghiệp sử dụng vốn vay mục đích trả nợ hạn EVN huy động nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo định Thủ tướng Chính phủ để đầu tư dự án điện, dự án cải tạo tiếp nhận lưới điện trung hạ áp nông thôn lưới điện tổ chức khác bàn giao EVN hỗ trợ, tốn từ nguồn ngân sách nhà nước chi phí đầu tư dự án, cơng trình điện phục vụ an sinh xã hội, an ninh quốc phòng theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ EVN thực điều chuyển vốn đầu tư chủ sở hữu đơn vị thành viên EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ EVN vốn điều lệ thấp vốn Chủ sở hữu xác định báo cáo tài đơn vị thành viên kiểm tốn năm gần đơn vị khơng có nhu cầu điều chỉnh tăng vốn điều lệ phải đảm bảo vốn chủ sở hữu đơn vị thành viên bị điều chuyển vốn không thấp vốn điều lệ đơn vị thời điểm điều chuyển vốn Thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn: a) EVN quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu EVN không vượt lần, bao gồm khoản bảo lãnh vay vốn doanh nghiệp có vốn góp EVN Trong đó: Hội đồng thành viên định phương án huy động vốn không vượt 30% vốn điều lệ EVN tỷ lệ nhỏ quy định điều lệ EVN Hội đồng thành viên phân cấp cho Tổng giám đốc định phương án huy động vốn theo quy chế phân cấp nội EVN b) Trường hợp EVN có tổng nhu cầu huy động vốn vượt quy định Điểm a Khoản để đầu tư dự án quan trọng phải báo cáo chủ sở hữu xem xét, định sở dự án huy động vốn phải đảm bảo khả trả nợ có hiệu Điều Quản lý khoản nợ phải trả EVN có trách nhiệm mở sổ theo dõi đầy đủ khoản nợ phải trả gồm khoản lãi phải trả, thông tin liên quan đến phạt chậm trả, thông tin liên quan đến người cho vay toán khoản nợ phải trả theo thời hạn cam kết Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả tốn nợ EVN, phát sớm tình hình khó khăn tốn nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời, không để phát sinh khoản nợ hạn Khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phải trả phát sinh kỳ, chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư nợ ngoại tệ phải trả cuối năm tài xử lý theo quy định Điều 23 Quy chế Điều Quản lý vốn đầu tư xây dựng Quản lý vốn trình đầu tư xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, đến tốn vốn đầu tư cơng trình hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo quy định Nhà nước quy chế nội EVN Lãnh đạo EVN đơn vị trực thuộc EVN chịu trách nhiệm hoạt động đầu tư xây dựng phát sinh đơn vị số liệu, tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến Báo cáo tài chính, Quyết tốn vốn đầu tư cơng trình đầu tư xây dựng hồn thành, cơng trình đầu tư nâng cấp Thủ trưởng đơn vị tự thực giám sát đánh giá hiệu hoạt động theo quy chế giám sát hành Điều Bảo toàn vốn nhà nước EVN phải đảm bảo quản lý sử dụng vốn Nhà nước có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn theo quy định pháp luật EVN thực bảo toàn vốn Nhà nước biện pháp sau đây: a) Thực chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài khác chế độ kế toán theo quy định pháp luật b) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định pháp luật c) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, khoản nợ khơng có khả thu hồi trích lập khoản dự phịng rủi ro sau đây: - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Dự phịng khoản phải thu khó địi - Dự phịng giảm giá khoản đầu tư tài dài hạn - Dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình, xây lắp d) Các biện pháp khác bảo toàn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định pháp luật EVN phải thực đánh giá tiêu mức độ bảo toàn vốn theo quy định Trường hợp khơng bảo tồn vốn chủ sở hữu Hội đồng thành viên phải có báo cáo giải trình rõ gửi chủ sở hữu Bộ Tài ngun nhân khơng bảo tồn vốn, hướng khắc phục thời gian tới Khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn, EVN loại trừ ảnh hưởng yếu tố sau: a) Do Nhà nước điều chuyển vốn chủ sở hữu b) Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng (như: Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh) c) Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kể từ cơng trình đưa vào sử dụng d) Do thay đổi cấu sản lượng mức giá loại nguồn điện so với phương án giá cấp có thẩm quyền phê duyệt đ) Do nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm Nhà nước định giá) làm ảnh hưởng đến doanh thu EVN phải thực mục tiêu kinh tế - xã hội theo đạo Chính phủ e) Do khoản chênh lệch tỷ giá chưa đưa vào phương án giá điện Điều 10 Đầu tư vốn EVN EVN quyền sử dụng vốn EVN để đầu tư EVN thuộc ngành nghề kinh doanh quy định Điều lệ tổ chức hoạt động EVN Việc đầu tư vốn EVN phải tuân thủ quy định pháp luật đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, tăng thu nhập không làm thay đổi mục tiêu hoạt động EVN Việc đầu tư vốn ngồi EVN có liên quan đến đất đai phải tuân thủ quy định pháp luật đất đai EVN khơng nhận đầu tư, góp vốn từ công ty EVN, từ công ty doanh nghiệp cấp II cấp tiếp theo; công ty EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ khơng góp vốn mua cổ phần cổ phần hóa đơn vị EVN EVN khơng góp vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, khơng góp vốn, mua cổ phần ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khốn cơng ty đầu tư chứng khốn, trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Các hình thức đầu tư vốn EVN phải theo quy định pháp luật gồm: a) Góp vốn, mua cổ phần để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh khơng hình thành pháp nhân b) Mua cổ phần góp vốn doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện c) Mua lại doanh nghiệp khác để hình thành pháp nhân d) Các hình thức đầu tư khác doanh nghiệp theo quy định pháp luật Thẩm quyền định dự án đầu tư vốn ngồi EVN: a) Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Cơng Thương định theo thẩm quyền việc góp vốn liên doanh với nhà đầu tư nước Việt Nam; đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp nước ngoài; định việc mua lại doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; đầu tư vào doanh nghiệp thành lập để thực chủ yếu, thường xun, ổn định sản phẩm, dịch vụ cơng ích, phục vụ quốc phòng, an ninh; định dự án đầu tư tài khác cịn lại khơng thuộc thẩm quyền định Hội đồng thành viên b) Hội đồng thành viên EVN định dự án đầu tư EVN sau Chủ sở hữu phê duyệt chủ trương EVN không đầu tư góp vốn với doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều hành người sở hữu doanh nghiệp vợ chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột Chủ tịch thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc Kế toán trưởng EVN EVN thực quyền trách nhiệm chủ sở hữu vốn số vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật Điều 11 Cho vay lại Những hợp đồng tín dụng EVN vay để đầu tư cơng trình điện sau chuyển giao sang Công ty con, Công ty liên kết EVN theo định Thủ tướng Chính phủ Bộ Cơng Thương EVN phải thỏa thuận với tổ chức cho vay Bên bảo lãnh cho vay để chuyển đổi chủ thể hợp đồng vay sang Công ty tiếp nhận cơng trình từ EVN Trường hợp không tổ chức cho vay Bên bảo lãnh cho vay đồng ý chuyển đổi chủ thể vay EVN thực ký hợp đồng cho vay lại với Cơng ty tiếp nhận cơng trình theo quy định pháp luật Lãi suất cho vay lại EVN đơn vị nhận vay lại dựa lãi suất hợp đồng tín dụng mà EVN ký kết với tổ chức tín dụng có tính thêm khoản phí cho vay lại thỏa thuận Bên cho vay Bên nhận vay lại Các khoản EVN cho vay lại quy định Điều khơng tính vào danh mục khoản đầu tư EVN EVN phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, dự báo tình hình tài khả trả nợ đơn vị nhận vay lại để kịp thời đưa giải pháp thu nợ Điều 12 Đầu tư nước EVN phép đầu tư nước dự án điện, tuân thủ quy định đầu tư nước quy định khác pháp luật có liên quan, gồm nội dung sau: Các hoạt động nhằm hỗ trợ trực tiếp gián tiếp cho việc đầu tư dự án điện nước ngoài, bao gồm: a) Nghiên cứu thị trường hội đầu tư b) Khảo sát thực địa c) Nghiên cứu tài liệu d) Thu thập mua tài liệu, thơng tin có liên quan đến lựa chọn dự án điện đ) Tổng hợp, đánh giá, thẩm định, kể việc thuê chuyên gia tư vấn để đánh giá, thẩm định e) Tham gia, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học g) Hoạt động văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, chi nhánh, văn phòng điều hành EVN nước ngồi liên quan đến việc hình thành dự án điện h) Tham gia đấu thầu quốc tế i) Đàm phán hợp đồng điện k) Các hoạt động cần thiết khác Dự án điện đầu tư nước hình thành thơng qua hình thức sau: a) Đầu tư 100% vốn EVN vào dự án điện b) Góp vốn thành lập pháp nhân đầu tư dự án điện nước c) Hợp đồng hợp tác dự án điện d) Nhận chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dự án điện đ) Nhận chuyển nhượng phần tồn cơng ty sản xuất kinh doanh điện e) Các hình thức đầu tư khác theo quy định pháp luật Ưu đãi đầu tư dự án đầu tư nước thực theo quy định hành Mục QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN Điều 13 Tài sản EVN Tài sản EVN bao gồm tài sản ngắn hạn (như tiền, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác) tài sản dài hạn (như tài sản cố định, bất động sản đầu tư, khoản phải thu dài hạn, tài sản dài hạn khác) EVN phải xây dựng Quy chế quản lý sử dụng tài sản để đảm bảo sử dụng tài sản có hiệu quả, tránh để lãng phí, ứ đọng, khơng cần dùng, thất thốt, kém, phẩm chất, lạc hậu kỹ thuật; tổ chức hạch tốn phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời; tổ chức kiểm kê, đối chiếu theo định kỳ theo yêu cầu chủ sở hữu; thực đầu tư tài sản cố định, quản lý sử dụng tài sản theo quy định EVN có quyền điều chuyển tài sản gồm hệ thống điện, vật tư, thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh điện thuộc doanh nghiệp EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ để phục vụ sản xuất kinh doanh theo phương án tái cấu Thủ tướng Chính phủ định Việc điều chuyển tài sản thực theo hình thức tăng giảm vốn đầu tư Chủ sở hữu Trường hợp điều chuyển tài sản hình thành từ vốn vay lại Chính phủ, từ vốn vay Chính phủ bảo lãnh khoản vay cịn dư nợ phải có ý kiến chấp thuận Nhà tài trợ (đối với khoản vay lại Chính phủ) Người cho vay (đối với khoản vay có bảo lãnh Chính phủ) trước thực theo điều khoản cam kết với người cho vay thực chuyển nợ cho bên nhận tài sản Điều 14 Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định EVN phải xây dựng kế hoạch dự án đầu tư phát triển năm, bao gồm danh mục dự án đầu tư từ nhóm B trở lên theo quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng mức khác nhỏ quy định Điều lệ EVN trình Chủ sở hữu phê duyệt Thẩm quyền định dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định EVN: a) Hội đồng thành viên EVN định dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định có giá trị nhỏ 30% vốn điều lệ EVN, khơng q mức dự án nhóm B theo quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư, xây dựng Riêng dự án nguồn điện, lưới điện cấp bách nằm danh mục Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương định ủy quyền cho Hội đồng thành viên EVN định đầu tư chịu trách nhiệm việc ủy quyền Hội đồng thành viên EVN định phân cấp cho Tổng giám đốc định dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định thuộc thẩm quyền định Hội đồng thành viên b) Trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định thực theo quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư, xây dựng Đầu tư, mua sắm phương tiện lại phục vụ hoạt động EVN: Các chức danh Viên chức quản lý sử dụng phương tiện lại đưa đón từ nơi đến nơi làm việc, sử dụng phương tiện lại công tác, sử dụng phương tiện lại phục vụ công tác chung EVN thực theo quy định Thủ tướng Chính phủ Việc trang bị thay phương tiện lại Hội đồng thành viên EVN định theo mức quy định Thủ tướng Chính phủ Người định việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định chịu trách nhiệm việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định không phù hợp, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng Điều 15 Khấu hao tài sản cố định EVN thực trích khấu hao tài sản cố định theo quy định Bộ Tài Tổng giám đốc EVN định mức trích khấu hao cụ thể khung theo quy định Bộ Tài Việc sử dụng khấu hao để đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng EVN quản lý, sử dụng tập trung phần vốn khấu hao tài sản cố định EVN đầu tư đơn vị trực thuộc Khấu hao số trường hợp đặc thù: a) Đối với tài sản cố định đánh giá lại theo định cấp có thẩm quyền, EVN chủ động xây dựng mức trích khấu hao theo khung Bộ Tài quy định đăng ký lại với Cơ quan thuế b) Đối với dự án đầu tư nâng cấp phần tài sản cố định sau thực nâng cấp EVN chủ động xác định lại tuổi thọ kỹ thuật xác định lại thời gian khấu hao theo quy định hành c) Đối với dự án Nhà máy thủy điện thời gian tính khấu hao bắt đầu sau thời điểm nhà máy vận hành chạy thử 72 trạng thái tài sản sẵn sàng sử dụng d) Đối với dự án Nhà máy điện khác, thời gian tính khấu hao thời điểm Nhà máy thức đưa vào vận hành thương mại đ) Đối với khu nhà ở, nhà quản lý vận hành Nhà máy điện EVN đầu tư, xây dựng: - Chi phí khấu hao nhà khách chuyên gia, nhà quản lý vận hành sửa chữa điện, nhà trực tiếp cho người lao động Nhà máy điện tính vào chi phí sản xuất kinh doanh điện Trường hợp nhà trực tiếp cho người lao động có thu tiền th số tiền thu hạch tốn giảm chi phí sản xuất điện - Chi phí khấu hao nhà đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng cơng trình nhà khác mà EVN cho hộ gia đình cán cơng nhân viên làm việc nhà máy điện thuê sử dụng khơng đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh điện EVN EVN phải xác định đơn giá cho thuê nhà quy định theo nguyên tắc đảm bảo đủ bù đắp chi phí khấu hao để thu hồi vốn a) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh điện: Doanh thu tiêu thụ điện doanh thu từ bán điện cho công ty phân phối điện, bán điện cho công ty phát điện để sản xuất điện bán điện cho đơn vị khác, khoản trợ cấp Nhà nước (nếu có) cho EVN EVN thực cung cấp điện theo nhiệm vụ Nhà nước giao mà thu không đủ bù đắp chi, doanh thu từ cho thuê cột điện b) Doanh thu từ hoạt động tài bao gồm: Các khoản thu phát sinh từ tiền quyền, cho bên khác sử dụng tài sản EVN, tiền lãi từ việc cho vay lại vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho th tài chính; chênh lệch lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, kể chênh lệch tỷ giá khoản nợ phải trả ngoại tệ có tỷ giá thời điểm lập báo cáo tài thấp tỷ giá ghi sổ kế toán; tiền thu từ chuyển nhượng vốn EVN đầu tư doanh nghiệp khác; lợi nhuận, cổ tức chia từ việc đầu tư EVN (bao gồm phần lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên EVN sở hữu 100% vốn điều lệ cổ tức chia cổ phiếu công ty cổ phần) Thu nhập khác gồm khoản thu từ việc lý, nhượng bán tài sản cố định, tài sản thừa kiểm kê, thu tiền bảo hiểm bồi thường, khoản nợ phải trả chủ ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng, giá trị tài sản trí tuệ bên nhận vốn góp chấp nhận, ghi nhận thu nhập khác EVN khoản thu khác theo quy định pháp luật Doanh thu thu nhập khác để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp thực theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp văn hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Điều 25 Chi phí hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động kinh doanh EVN khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài Chi phí hoạt động kinh doanh gồm số nội dung sau: Chi phí sản xuất kinh doanh: a) Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngồi b) Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ lao động phân bổ vào chi phí theo quy định hành Riêng công tơ điện phân bổ vào chi phí thời gian khơng q 05 năm c) Chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định Điều 15 Quy chế d) Chi phí trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định: Chi phí sửa chữa tài sản cố định đặc thù (các nhà máy điện, trạm biến áp 500kV trở lên ) theo chu kỳ trích trước chi phí sửa chữa theo dự tốn duyệt vào chi phí sản xuất kinh doanh Khi thực sửa chữa, số thực chi lớn số trích trước, phần chênh lệch hạch tốn vào chi phí; số thực chi nhỏ số trích trước hạch tốn giảm chi phí năm đ) Chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí khắc phục cố chi phí thực tế cho cơng việc sửa chữa, khắc phục cố nhằm khôi phục lực tính kỹ thuật tài sản cố định theo trạng thái ban đầu tài sản Trong trình sửa chữa tài sản cố định thay thiết bị, phụ tùng phận tài sản đảm bảo phù hợp với công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất, truyền tải, phân phối điện Trường hợp phát sinh chi phí lớn phục vụ cho công tác sửa chữa, khắc phục cố nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến kết kinh doanh (giảm lãi bị lỗ) EVN thực phân bổ khoản chi phí sửa chữa, khắc phục cố; thời gian phân bổ không năm kể từ ngày phát sinh khoản chi phí e) Chi phí tiền lương, tiền cơng, chi phí có tính chất lương phải trả cho người lao động, tiền lương, thù lao viên chức quản lý theo quy định g) Kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm y tế cho người lao động mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định h) Chi phí hoạt động tài chính, bao gồm: Các khoản chi liên quan đến đầu tư tài ngồi doanh nghiệp (bao gồm khoản chi phí bên góp vốn phải tự chi kể khoản lỗ chia từ doanh nghiệp góp vốn); giá trị vốn góp chuyển nhượng, tiền lãi phải trả huy động vốn, chênh lệch tỷ giá, chi phí chiết khấu tốn, chi phí cho thuê tài sản i) Chi cho công tác y tế theo quy định k) Chi phí thuê bảo vệ nhà máy điện, đường dây điện, trạm biến áp l) Chi phí giao dịch, mơi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực tế phát sinh nguyên tắc quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp m) Chi đào tạo học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ định hướng phát triển EVN, chuẩn bị nhân lực cho lĩnh vực công nghệ mới, cung cấp nhân lực cho đơn vị thành viên EVN vùng sâu vùng xa với điều kiện học sinh, sinh viên có cam kết làm việc lâu dài cho EVN sau tốt nghiệp n) Chi phí tiếp nhận, sửa chữa lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn từ tổ chức khác chuyển giao cho EVN theo định Thủ tướng Chính phủ để EVN quản lý vận hành EVN phép phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh điện khơng q năm o) Chi phí cho thuê cột điện p) Chi phí tiền khác gồm: - Các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật tính vào chi phí sản xuất kinh doanh EVN - Tiền thuê đất - Trợ cấp việc, việc cho người lao động - Đào tạo nâng cao lực quản lý, tay nghề người lao động - Thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư chi phí Mức thưởng Tổng giám đốc định vào hiệu công việc mang lại không cao số tiết kiệm chi phí cơng việc mang lại 01 năm - Chi phí cho lao động nữ - Chi phí cho cơng tác bảo vệ mơi trường - Chi phí ăn ca cho người lao động - Chi phí cho cơng tác Đảng, đồn thể doanh nghiệp (phần chi ngồi kinh phí tổ chức Đảng, đoàn thể chi từ nguồn quy định) - Các chi phí khác tiền theo quy định q) Nợ phải thu khơng có khả thu hồi quy định Khoản Điều 20; Giá trị tài sản tổn thất thực tế theo quy định Khoản Điều 21 Quy chế r) Giá trị khoản dự phịng giảm giá hàng hóa tồn kho, dự phịng nợ phải thu khó địi, dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài chính, dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp trích lập theo quy định, chi phí trích trước bảo hành sản phẩm, khoản dự phòng theo quy định pháp luật doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đặc thù s) Giá trị tổn thất sau kiểm kê sau bù đắp tiền bồi thường cá nhân, tập thể, tổ chức bảo hiểm (nếu có) Chi phí khác, bao gồm: a) Chi phí nhượng bán, lý tài sản gồm giá trị lại tài sản lý, nhượng bán b) Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ xóa sổ kế tốn c) Chi phí để thu tiền phạt d) Chi phí tiền phạt vi phạm hợp đồng đ) Các khoản chi cho trường thuộc EVN: - Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định, lãi vay chênh lệch tỷ giá khoản vay EVN vay để đầu tư tài sản giao cho trường quản lý, sử dụng - Khoản chênh lệch thu chi khoản chi thường xuyên trường mà trường không cân đối được, EVN phép hỗ trợ cho trường hạch tốn vào chi phí sản xuất kinh doanh khác EVN e) Các chi phí khác theo quy định pháp luật Khơng tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khoản có nguồn khác đảm bảo không liên quan đến sản xuất kinh doanh sau đây: a) Chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vơ hình b) Chi phí lãi vay vốn tính vào chi phí đầu tư xây dựng c) Các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh EVN; khoản chi khơng có chứng từ hợp lệ d) Các khoản tiền phạt vi phạm pháp luật không mang danh EVN mà cá nhân gây EVN xác định khoản chi phí trừ để tính thu nhập chịu thuế thực theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp văn hướng dẫn hành Điều 26 Quản lý chi phí Chi phí EVN bao gồm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh điện, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác EVN phải quản lý chặt chẽ khoản chi phí đảm bảo khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định pháp luật thuế EVN phải xây dựng, ban hành tổ chức thực định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, ngành, nghề kinh doanh, mơ hình tổ chức quản lý, trình độ trang bị EVN Các định mức phải phổ biến đến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao động EVN biết để thực kiểm tra, giám sát Trường hợp không thực định mức, làm tăng chi phí phải phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xử lý theo quy định Nhà nước cấp có thẩm quyền Nếu nguyên nhân chủ quan phải bồi thường thiệt hại Thẩm quyền định mức bồi thường theo quy định Khoản Điều 21 Quy chế Định kỳ hàng năm, EVN phải thực báo cáo phân tích, so sánh thực định mức loại chi phí, giá thành sản phẩm gửi cho Bộ Công Thương, Bộ Tài theo quy định Các khoản chi phí EVN phải đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định pháp luật Các khoản chi sai, chi khơng đối tượng khơng có chứng từ, chứng từ khơng hợp lệ khơng hạch tốn vào chi phí Đối với khoản chi sai nguyên tắc, sai chế độ, người định chi, người chịu trách nhiệm bồi hồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Điều 27 Cơ chế quản lý tiền lương EVN Chế độ tiền lương, tiền thưởng người lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng viên chức quản lý EVN thực theo quy định pháp luật Khi xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, xác định quỹ tiền lương thực năm người lao động; xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, xác định quỹ tiền lương, thù lao thực năm viên chức quản lý theo Khoản Điều tính tốn để loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận, suất lao động thiên tai, địch họa, hạn hán; Nhà nước quản lý, điều hành giá điện; tăng giảm vốn nhà nước; tính tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; thực chương trình an sinh xã hội theo quy định Chính phủ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư vào ngành nghề kinh doanh theo định Thủ tướng Chính phủ; thực chủ trương Chính phủ tái cấu, tiết kiệm điện, tiếp nhận lưới điện nông thôn Mục LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 28 Lơi nhuận thực Lợi nhuận thực năm EVN tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh lợi nhuận hoạt động khác Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bao gồm: a) Chênh lệch doanh thu từ việc bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ với tổng giá thành tồn sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ chi phí dịch vụ tiêu thụ phát sinh kỳ b) Chênh lệch doanh thu từ hoạt động tài với chi phí hoạt động tài phát sinh kỳ Lợi nhuận hoạt động khác chênh lệch thu nhập từ hoạt động khác với chi phí hoạt động khác phát sinh kỳ Điều 29 Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận EVN sau bù đắp lỗ năm trước theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận lại phân phối sau: Chia lãi cho thành viên góp vốn liên kết theo quy định hợp đồng (nếu có) Bù đắp khoản lỗ năm trước hết thời hạn trừ vào lợi nhuận trước thuế Số lợi nhuận lại sau trừ nội dung quy định Khoản 1, Điều phân phối sau: a) Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: - Trường hợp xếp loại A, EVN trích tối đa khơng q tháng lương thực cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi - Trường hợp xếp loại B, EVN trích tối đa không 1,5 tháng lương thực cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi - Trường hợp xếp loại C, EVN trích tối đa khơng q tháng lương thực cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi Trường hợp khơng thực xếp loại EVN khơng trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi c) Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý: - Trường hợp xếp loại A EVN trích tối đa không 1,5 tháng lương thực Viên chức quản lý doanh nghiệp - Trường hợp xếp loại B EVN trích tối đa khơng q 01 tháng lương thực Viên chức quản lý doanh nghiệp - Trường hợp xếp loại C không thực xếp loại EVN khơng trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp d) Trường hợp trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi mà không đủ mức theo quy định Điểm b Khoản EVN giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa khơng vượt q mức trích vào quỹ đầu tư phát triển năm tài đ) Số lợi nhuận cịn lại sau trích lập theo quy định Điểm a, b, c, d Khoản nộp Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước theo quy định Chính phủ Trường hợp EVN có nhu cầu đầu tư cơng trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét định Trường hợp EVN có vốn chủ sở hữu lớn so với vốn điều lệ, EVN có nhu cầu điều chỉnh tăng vốn điều lệ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ báo cáo Chủ sở hữu, Bộ Tài trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định điều chỉnh tăng vốn điều lệ Nếu khơng có nhu cầu tăng vốn điều lệ EVN báo cáo Bộ Tài để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển EVN Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp EVN có trách nhiệm nộp tiền Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp thời gian 05 ngày kể từ ngày có định Thủ tướng Chính phủ Điều 30 Sử dụng quỹ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp: Việc trích lập, quản lý, tốn việc sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ theo hướng dẫn Bộ Tài Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung vốn điều lệ cho EVN Quỹ khen thưởng dùng để: a) Thưởng cuối năm thường kỳ sở suất lao động thành tích cơng tác cán bộ, công nhân viên EVN b) Thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể EVN c) Thưởng cho cá nhân đơn vị ngồi EVN có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý EVN d) Đối tượng chi Quỹ khen thưởng toàn người lao động EVN đ) Quỹ khen thưởng EVN không dùng để chi thưởng cho đối tượng Viên chức quản lý EVN e) Mức thưởng theo quy định Điểm a, b, c Khoản Tổng giám đốc định Riêng Điểm a Khoản cần có ý kiến Cơng đồn EVN trước định Quỹ phúc lợi dùng để: a) Đầu tư xây dựng sửa chữa cơng trình phúc lợi EVN b) Chi cho hoạt động phúc lợi tập thể người lao động EVN c) Góp phần vốn để đầu tư xây dựng cơng trình phúc lợi chung ngành với đơn vị khác theo hợp đồng d) Sử dụng phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động kể trường hợp hưu, sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khơng nơi nương tựa làm cơng tác từ thiện xã hội Việc sử dụng quỹ phúc lợi Hội đồng thành viên EVN định sau tham khảo ý kiến Cơng đồn EVN Quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp sử dụng để thưởng cho Chủ tịch thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng EVN Mức thưởng chủ sở hữu định gắn với tiêu chí đánh giá chức danh hiệu hoạt động kinh doanh EVN, sở đề nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên Việc trích lập sử dụng quỹ nói phải chấp thuận chủ sở hữu thực công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ sở quy định Nhà nước EVN chi quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp sau toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả Mục KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KẾ TỐN, KIỂM TỐN Điều 31 Kế hoạch tài Căn vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh chủ sở hữu phê duyệt, EVN xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng chủ sở hữu định Hàng năm, vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, vào lực EVN nhu cầu thị trường, EVN xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trình Hội đồng thành viên định Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng thành viên EVN định, EVN thực việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm báo cáo lập kế hoạch tài cho năm gửi Bộ Cơng Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư trước ngày 31 tháng hàng năm Bộ Cơng Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài rà sốt lại kế hoạch tài EVN lập có ý kiến thức văn để EVN hồn chỉnh kế hoạch tài Kế hoạch tài sau hồn chỉnh kế hoạch thức làm sở cho Bộ Cơng Thương Bộ Tài giám sát đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh EVN Điều 32 Cơng tác kế tốn, thống kê EVN có trách nhiệm ban hành chế độ kế tốn tài kế toán quản trị EVN áp dụng thống cho đơn vị trực thuộc, công ty đơn vị nghiệp EVN phù hợp với quy định hành; tổ chức thực công tác kế toán, thống kê theo quy định pháp luật Khuyến khích cơng ty liên kết, cơng ty tự nguyện liên kết EVN áp dụng chế độ kế tốn tài kế tốn quản trị EVN Điều 33 Báo cáo tài báo cáo khác Cuối kỳ kế toán quý, năm, EVN phải lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê EVN Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo quy định pháp luật Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận để Hội đồng thành viên EVN phê duyệt báo cáo tài hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ Các đơn vị trực thuộc, công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, Người đại diện công ty EVN có cổ phần, vốn góp chi phối có nghĩa vụ thực báo cáo quản trị theo quy định EVN EVN gửi báo cáo tài theo thời gian, mẫu biểu theo hướng dẫn Bộ Tài Điều 34 Cơng tác kiểm tốn Hàng năm EVN thuê tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm tốn báo cáo tài EVN (gồm báo cáo tài EVN báo cáo tài hợp Tập đồn Điện lực Quốc gia Việt Nam) đơn vị trực thuộc EVN Các công ty EVN tự thuê tổ chức kiểm toán độc lập phạm vi danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn Bộ Tài cơng bố để thực kiểm tốn báo cáo tài đơn vị Đối với đơn vị có sử dụng vốn vay cá nhân, tổ chức nước ngồi cần có thêm đồng ý cá nhân, tổ chức cho vay vốn tổ chức kiểm toán lựa chọn Đối với cơng ty EVN có cổ phần, vốn góp chi phối, Người đại diện có trách nhiệm u cầu cơng ty thực theo hình thức, nội dung kiểm tốn mà EVN quy định Điều 35 Cơng khai tài EVN thực chế độ cơng khai tài EVN theo quy định hành pháp luật Mục GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Điều 36 Giám sát đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp EVN phải thực công tác giám sát đánh giá hiệu hoạt động EVN doanh nghiệp thành viên theo quy định Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2013 Chính phủ việc ban hành Quy chế giám sát tài đánh giá hiệu hoạt động công khai thông tin tài doanh nghiệp Nhà nước làm Chủ sở hữu doanh nghiệp có vốn nhà nước văn hướng dẫn Mục GIÁ MUA, BÁN ĐIỆN Điều 37 Khung giá phát điện Khung giá phát điện khoảng cách mức giá tối thiểu mức giá tối đa mức giá phát điện quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Cơng Thương, Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt theo phân cơng Chính phủ Căn vào khung giá phát điện phê duyệt, EVN đàm phán giá điện ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị phát điện Hội đồng thành viên EVN có thẩm quyền phê duyệt giá điện hợp đồng mua bán điện EVN ký kết phạm vi khung giá phát điện Điều 38 Giá mua điện EVN đơn vị phát điện Giá mua điện công ty phát điện EVN nắm 100% vốn Căn khung giá phát điện Bộ Công Thương phê duyệt, Hội đồng thành viên định giá mua điện theo hợp đồng mua bán điện công ty phát điện EVN nắm 100% vốn phù hợp với tình hình sản xuất điện thực tế giá giao dịch theo thời điểm thị trường điện cạnh tranh Giá mua điện công ty phát điện khác Giá mua điện EVN công ty khác thực theo giá quy định Hợp đồng mua bán điện có thời hạn giá giao dịch theo thời điểm thị trường phát điện cạnh tranh nằm khung giá phát điện Bộ Công Thương phê duyệt Điều 39 Giá bán buôn điện EVN công ty phân phối điện Căn vào khung giá bán buôn điện, Hội đồng thành viên EVN định giá bán buôn điện cho Tổng công ty điện lực nguyên tắc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tổng công ty điện lực mức tương đương không vượt khung giá bán buôn điện Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Khi giá bán lẻ điện bình qn điều chỉnh theo thơng số đầu vào Hội đồng thành viên xem xét, định điều chỉnh giá bán buôn điện cho Tổng công ty điện lực phạm vi khung giá bán buôn điện Bộ Công Thương phê duyệt Điều 40 Giá truyền tải điện Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh năm, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia xây dựng kế hoạch giá truyền tải hàng năm trình EVN xem xét, thơng qua, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt Điều 41 Giá bán lẻ điện Giá bán lẻ điện điều chỉnh theo biến động yếu tố đầu vào theo chế thị trường; nguyên tắc xây dựng thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giá bán lẻ điện thực theo quy định Thủ tướng Chính phủ Điều 42 Quỹ bình ổn giá điện Quỹ bình ổn giá điện quỹ tài hình thành từ nguồn hợp pháp theo quy định, không nằm cân đối ngân sách nhà nước, để phục vụ mục đích bình ổn giá điện Việc trích lập, quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá điện thực theo hướng dẫn Bộ Tài Chương III QUẢN LÝ VỐN EVN ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC Điều 43 Quyền nghĩa vụ EVN vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác Hội đồng thành viên EVN thực quyền nghĩa vụ của: a) Chủ sở hữu Công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ b) Chủ sở hữu cổ phần, vốn góp cơng ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật Hội đồng thành viên EVN thực quyền nghĩa vụ EVN quản lý vốn nhà nước đầu tư công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác bao gồm nội dung sau đây: a) Quyết định đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư cổ phần vốn góp theo quy định pháp luật có liên quan Điều lệ Cơng ty mà EVN có cổ phần, vốn góp b) Quyết định cử, thay đổi, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát EVN công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác; giới thiệu Người đại diện ứng cử vào Ban quản lý điều hành cơng ty có vốn góp, cổ phần EVN phù hợp với quy định Điều lệ công ty pháp luật liên quan Việt Nam nước c) Quyết định giao số cổ phần, vốn góp tương ứng với số phiếu biểu cho Người đại diện doanh nghiệp khác d) Giao nhiệm vụ đạo, yêu cầu Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty con, cơng ty liên kết doanh nghiệp khác: - Định hướng công ty thực mục tiêu kế hoạch phối hợp đầu tư, sản xuất kinh doanh EVN - Báo cáo định kỳ đột xuất tình hình tài chính, kết đầu tư, sản xuất kinh doanh nội dung khác - Báo cáo vấn đề quan trọng cơng ty có cổ phần, vốn góp EVN để xin ý kiến trước biểu - Báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp, thị trường, bí cơng nghệ vấn đề khác để phục vụ định hướng phát triển mục tiêu EVN đ) Giải đề nghị Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm sốt EVN cơng ty con, cơng ty liên kết doanh nghiệp khác e) Thu lợi tức chịu rủi ro từ phần vốn góp Công ty con, Công ty liên kết doanh nghiệp khác EVN định việc sử dụng phần vốn lãi thu từ doanh nghiệp khác để phục vụ cho mục tiêu đầu tư, kinh doanh EVN Trường hợp tổ chức lại EVN việc quản lý phần vốn góp, cổ phần thực theo quy định Thủ tướng Chính phủ g) Kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn EVN chịu trách nhiệm hiệu sử dụng, bảo toàn phát triển vốn EVN công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác h) Các quyền hạn nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 44 Quyền nghĩa vụ Người đại diện EVN doanh nghiệp khác Người đại diện cho EVN thực nhiệm vụ, quyền hạn cổ đơng, bên góp vốn, bên liên doanh công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác Trường hợp EVN nắm giữ cổ phần vốn góp chi phối cơng ty con, Người đại diện sử dụng quyền chi phối để định hướng công ty thực mục tiêu chiến lược vấn đề quan trọng khác EVN giao Tham gia ứng cử vào máy quản lý, điều hành công ty con, công ty liên kết theo Điều lệ doanh nghiệp Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật, điều lệ doanh nghiệp Thực báo cáo định kỳ theo yêu cầu EVN tình hình kết hoạt động kinh doanh, vấn đề tài cơng ty con, việc thực nhiệm vụ Hội đồng thành viên EVN giao Theo dõi, đôn đốc thực thu hồi vốn nhà nước doanh nghiệp khác gồm: Vốn cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần nhà nước, thu hồi cổ tức, lợi ích khoản chia khác từ vốn góp vào doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật Thực chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN tình hình thực hiện, kết hoạt động kinh doanh, tài tình hình hoạt động, hiệu sử dụng phần vốn góp EVN cơng ty có cổ phần, vốn góp EVN Thực nhiệm vụ Hội đồng thành viên EVN giao Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên EVN quản lý phần vốn góp, hiệu sử dụng vốn góp EVN doanh nghiệp giao trực tiếp quản lý phần vốn góp việc thực hoàn thành nhiệm vụ Chủ sở hữu giao Trường hợp Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Người theo dõi phần vốn EVN doanh nghiệp khác khơng bảo tồn phát triển vốn EVN doanh nghiệp khác mà lỗi xác định chủ quan gây nên người phải bồi thường thiệt hại cho EVN chịu hình thức kỷ luật phù hợp khác theo quy định EVN pháp luật Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp giao trực tiếp quản lý phần vốn góp EVN nhiệm vụ EVN giao Người đại diện phải thực quyền cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh cách cẩn trọng theo đạo Hội đồng thành viên EVN, trường hợp cổ đơng, bên góp vốn chi phối 10 Người đại diện định vấn đề công ty con, công ty liên kết làm đại diện phần vốn theo phân cấp Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên EVN 11 Người đại diện phải xin ý kiến văn để Hội đồng thành viên EVN có nghị quyết định trước tham gia biểu Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác nội dung sau: a) Phương hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn hàng năm công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý chủ chốt công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác c) Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác d) Tăng, giảm vốn điều lệ công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác đ) Phương án chia lợi tức công ty con, công ty liên kết doanh nghiệp khác e) Mua, bán tài sản huy động vốn giá trị lớn cần có biểu cổ đơng bên góp vốn nội dung khác theo quy định EVN g) Trường hợp nhiều người đại diện EVN tham gia Hội đồng thành viên cơng ty có cổ phần, vốn góp EVN Hội đồng thành viên định người phụ trách để chủ trì tổ chức bàn bạc, thống ý kiến xin ý kiến Hội đồng thành viên EVN trước biểu h) Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải nghiên cứu đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động doanh nghiệp khác để trình Hội đồng thành viên EVN phê duyệt i) Người đại diện cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối EVN phải có trách nhiệm hướng dẫn cơng ty mục tiêu, định hướng EVN Nhà nước, sử dụng quyền chi phối phủ để định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp khác Khi phát doanh nghiệp chệch mục tiêu, định hướng EVN, Nhà nước phải báo cáo EVN Sau đại diện chủ sở hữu vốn thông qua cần tổ chức thực để nhanh chóng hướng cơng ty mục tiêu, định hướng xác định 12 Tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người đại diện EVN doanh nghiệp khác: Thực theo Quy chế nội EVN xây dựng phù hợp quy định hành Chính phủ hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng người đại diện vốn Nhà nước doanh nghiệp 13 Người đại diện việc tuân thủ quy định Quy chế phải tuân thủ quy định khác EVN có liên quan đến Người đại diện 14 Trường hợp Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Người theo dõi phần vốn EVN doanh nghiệp khác không thực chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyền đại diện phần vốn góp cổ phần, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho EVN doanh nghiệp khác phải chịu trách nhiệm sai phạm bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định pháp luật Quy chế Điều 45 Kiểm soát viên EVN Kiểm soát viên EVN hoạt động theo Quy chế hoạt động Kiểm sốt viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ văn hướng dẫn có liên quan EVN cử Kiểm sốt viên công ty EVN sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định hành Điều 46 Chế độ tiêu báo cáo Trên sở báo cáo tài báo cáo khác doanh nghiệp, Người đại diện có trách nhiệm lập Hồ sơ doanh nghiệp, lập báo cáo số tiêu tài hàng quý, năm bao gồm phần phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp, khả toán, kết kinh doanh, việc phân chia lợi tức quyền lợi khác, kiến nghị đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy có hiệu vốn EVN doanh nghiệp khác để trình Hội đồng thành viên EVN xem xét, phê duyệt Nội dung báo cáo thực theo hướng dẫn Bộ Tài chế độ báo cáo Người đại diện phần vốn nhà nước doanh nghiệp Nơi nhận báo cáo thời hạn báo cáo: Hàng quý (chậm ngày 30 tháng quý sau), hàng năm (chậm ngày 15 tháng năm sau), Người đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo với đầy đủ nội dung nêu Khoản Điều cho Hội đồng thành viên EVN Ngoài báo cáo theo định kỳ nêu Ngươi đại diện phải báo cáo Hội đồng thành viên EVN tình hình doanh nghiệp trường hợp có vấn đề lớn phát sinh ảnh hưởng đến kết kinh doanh vốn đầu tư EVN cần có ý kiến Hội đồng thành viên EVN Hội đồng thành viên EVN yêu cầu Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm: a) Trên sở báo cáo định kỳ Người đại diện, Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm thực quyền nghĩa vụ theo quy định Quy chế b) Định kỳ quý, năm tổng hợp tiêu báo cáo Người đại diện theo loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty cổ phần loại hình cơng ty khác theo quy định pháp luật có kèm theo phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp Chương IV KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 47 Khen thưởng, kỷ luật Chế độ khen thưởng, kỷ luật quản lý tài thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng trưởng phịng ban chức thành viên khác EVN thực theo quy định Quy chế quy định hành Nhà nước Điều 48 Điều khoản thi hành Ngoài quy định Quy chế này, EVN áp dụng quy định quản lý tài doanh nghiệp nhà nước văn pháp luật khác có liên quan Căn vào Quy chế pháp luật có liên quan, Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm xây dựng quy chế tài nội để tổ chức cơng tác quản lý tài công ty đơn vị trực thuộc EVN cho phù hợp./ TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ Quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam, QUY CHẾ Quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam