0

bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

6 20 0
  • bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:44

Họ tên: Ngô Thị Kim Ngân Lớp: CQ56/11.04 lt2 STT: 28 ĐỀ BÀI Trích bảng CĐKT cơng ty X (đơn vị tính: Triệu đồng) 31/12/N 31/12/N-1 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn 643.200 ??? B Tài sản dài hạn 818.090 ??? 1.461.290 1.232.500 Tổng cộng tài sản 824.000 810.000 C Nợ phải trả ??? ??? I Nợ ngắn hạn Yêu cầu: a/ Điền số liệu hợp lý vào bảng trên? b/ Phân tích khái qt quy mơ cấu trúc tài cơng ty? c/ Phân tích khái qt tình hình nguồn vốn cơng ty d/ Phân tích hoạt động tài trợ công ty thông qua VLC BÀI LÀM a/ điền số liệu hợp lý vào bảng (điền số liệu mực đỏ) 31/12/N 31/12/N-1 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn 643.200 520.500 B Tài sản dài hạn 818.090 712.000 1.461.290 1.232.500 Tổng cộng tài sản 824.000 810.000 C Nợ phải trả 624.000 470.000 I Nợ ngắn hạn b/ Phân tích khái qt quy mơ cấu trúc tài cơng ty? 1b/ Phân tích khái qt quy mơ tài cơng ty Chỉ tiêu Cuối năm N Đầu năm N Chênh lệch % TS VCSH 1.461.290 =TS-NPT =1.461.290-824.000 =637.290 1.232.500 =1.232.500-810.000 =422.500 228.790 214.790 18,56 50,84 Nhận xét: - Tổng tài sản doanh nghiệp cuối năm N 1.461.290 triệu đồng, cuối năm N-1 1.232.500 triệu đồng tăng 228.790 triệu đồng với tỷ lệ 18,56% Tổng tài sản tăng thể doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mơ kinh doanh dự đoán nhu cầu thị trường tăng lên - Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cuối năm N 637.290 triệu đồng, cuối năm N-1 422.500 triệu đồng, tăng 214.790 triệu đồng với tỷ lệ 50,84% Vốn chủ sở hữu tăng lên thể quy mô vốn góp chủ sở hữu vào doanh nghiệp tăng lên Bên cạnh tỷ lệ tăng vốn chủ sở hữu (50,84%) lớn tỷ lệ tăng tổng tài sản (18,56%) cho thấy doanh nghiệp có xu hướng tăng cường sử dụng vốn chủ để tài trợ cho nhu cầu đầu tư Điều giúp doanh nghiệp tăng mức độ an tồn tài chính, mặt khác làm giảm mức độ sử dụng đòn bảy tài dẫn tới làm giảm khả sinh lời vốn chủ sở hữu b2/ Phân tích khái qt cấu trúc tài cơng ty Bảng phân tích 31/12/N 31/12/N-1 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn 643.200 520.500 B Tài sản dài hạn 818.090 712.000 Tổng cộng tài sản 1.461.290 1.232.500 824.000 810.000 C Nợ phải trả 624.000 470.000 I Nợ ngắn hạn 200.000 340.000 II Nợ dài hạn Chỉ tiêu Cuối năm N Đầu năm N 1.hệ số tự tài =VCSH/TS trợ (Ht) =637.290/1.461.290 =0,44 =422.500/1.232.500 =0,34 2.hệ số tự tài =(NDH+VCSH)/TSDH trợ tx (Htx) =(200.000+637.290)/ 818.090 =1,02 =(340.000+422.500)/ 712.000 =1,07 (NVDH/TSDH) Chênh lệch 0,1 % -0,05 -4,67 Nhận xét: - Ht doanh nghiệp năm N 0,44 cuối năm N-1 0,34 tăng 0,1 với tỷ lệ 29,42% Có nghĩa cuối năm N bình quân đồng tài sản doanh nghiệp tà trợ 0,44 vốn chủ sở hữu, cưới năm N-1 bình quân đồng tài sản doanh nghiệp tài trợ 0,34 đồng vốn chủ sở hữu hai thời điểm Ht nhỏ 0,5 cho thấy doanh nhiệp bị phụ thuộc tài Tuy nhiên Ht có xu hướng tăng thể mức độ phụ thuộc tài doanh nghiệp giảm, đồng nghĩa doanh nghiệp tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho nhu cầu đầu tư, điều mặt giúp doanh nghiệp tăng mức độ an tồn tài mặt khác làm giảm mức độ sử dụng địn bẩy tài dẫn tới làm giảm khả sinh lời chủ sở hữu - Htx doanh nghiệp cuối năm N 1,02 cuối năm N-1 1,07 giảm 0,05 với tỷ lệ giảm 4,67% Có nghĩa cuối năm N bình quân đồng tài sản dài hạn doanh nghiệp tài trợ 1,02 đồng nguồn vốn dài hạn cuối năm N-1 bình quân đồng tài sản dài hạn doanh nghiệp tài trợ 1,07 đồng nguồn vốn dài hạn Trong hai thời điểm Htx lớn cho thấy sống tài trợ doanh nghiệp ổn định ngồi Htx có xu hướng giảm thể doanh nghiệp giảm sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho nhu cầu đầu tư tài sản dài hạn Điều mặt làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp qua làm giảm lợi nhuận, mặt khác lại giảm mức độ an toàn hoạt động tài trợ c/ Phân tích khái qt tình hình nguồn vốn cơng ty - Bảng phân tích: 29,41 Chỉ tiêu C.NPT I.Nợ NH II.Nợ DH D.VCSH Tổng nv Cuối năm N Đầu năm N Chênh lệch ST TT ST TT ST Tỉ lệ TT 824.000 624.000 200.000 637.290 1.461.290 56,39 75,73 24,27 43,61 100 810.000 470.000 340.000 422.500 1.232.500 65,72 58,02 41,98 34,28 100 14.000 154.000 -140.000 214.790 228.790 1,70 24,68 -70 33,70 15,66 -9,33 17,71 -17,71 9,33 - Nhận xét: - Tổng quát:  Tổng nguồn vốn công ty cuối năm N 1.461.290 triệu đồng, đầu năm N 1.232.500 triệu đồng tăng 228.790 triệu đồng với tỷ lệ 15,66% Điều có nghĩa doanh nghiệp có xu hướng mở rộng kinh doanh  Xét mặt cấu, tỷ trọng nợ phải trả tổng nguồn vốn cuối năm N 56,39%, đầu năm N 65,72% giảm 9,33% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn cuối năm N 43,61%, đầu năm N 34,28% tăng 9,33% Tại hai thời kỳ nợ phải trả chiếm chủ yếu tổng nguồn vốn cho thấy sách huy động vốn doanh nghiệp thiêng sử dụng vốn vay Tuy nghiên doanh nghiệp lại có xu hướng giảm tỷ trọng nợ phải trả tăng tỷ trọng sử dụng vốn chủ sở hữu, với sách huy động nguồn vốn doanh nghiệp mặt làm tăng khả tự chủ tài chính, làm giảm rủi ro tài chính, mặt khác làm giảm mức độ sử dụng địn bảy tài dẫn tới làm giảm khả sinh lời vốn chủ sở hữu  - Phân tích chi tiết: +) nợ phải trả:  Nợ dài hạn công ty cuối năm N 200.000 triệu đồng chiếm tỷ trọng, đầu năm N 340.000 giảm 140.000 với tỷ lệ 70% Xét mặt cấu tỷ trọng nợ dài hạn công ty cuối năm N 24,27%, đầu năm N 41,98% giảm 17,71% Trong hai thời điểm doanh nghiệp có xu hướng không thiêng sử dụng nợ dài hạn, huy động nguồn vốn từ nợ dài hạn có xu hướng giảm điều xét dài hạn làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp, điều làm khả sinh lời doanh nghiệp tăng Mặt khác làm tăng áp lực toán áp lực trả nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp  Nợ ngắn hạn cuối năm N 624.000 triệu đồng, đầu năm N 470.000 triệu đồng tăng 14.000 triệu đồng với tỷ lệ 1,7% Xét mặt cấu tỷ trọng nợ ngắn hạn công ty nợ ngắn hạn chếm chủ yếu tổng nợ, cuối năm N 75,73%, đầu năm N 58,02% tăng 17,71% Nợ ngắn hạn doanh nghiệp có xu hướng tăng điều làm tăng áp lức toán doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi khoản nợ để toán kịp thời đến hạn +) vốn chủ sở hữu  Vốn chủ sở hữu cuối năm N 637.290 triệu đồng, đầu năm N 422.500 triệu đồng tăng 214.790 triệu đồng với tỷ lệ 33,70%, mức tăng xem lớn so với tổng biến động xét mặt cấu, tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn cuối năm N 43,61%, đầu năm N 34,28% tăng 9,33%, khả tự chủ tài doanh nghiệp tăng, làm tăng mức độ an toàn tài cơng ty  Kết luận: quy mơ nguồn vốn doanh nghiệp tăng lên tập chung vào huy động vốn chủ sở hữu điều làm tăng khả tự chủ tài mức độ an tồn tài cho cơng ty d/ Phân tích hoạt động tài trợ công ty thông qua VLC bảng phân tích: (dùng cơng thức 2: VLC = TSNH – Nợ NH) Chỉ tiêu I.TSNH II.Nợ NH VLC (I-II) 31/12/N 643.200 624.000 19.200 31/12/N-1 520.500 470.000 50.500 So sánh Chênh lệch 122.700 154.000 -31.300 % 23,57 32,77 -61,98 Nhận xét: - Vốn lưu chuyển doanh nghiệp cuối năm N 19.200 triệu đồng, đầu năm B 50.500 triệu đồng, giảm 31.300 triệu đồng với tỷ lệ giảm 61,98% Tại hai thời điểm vốn lưu chuyển lớn cho thấy hoạt động tài trợ doanh nghiệp đảm bải nguyên tắc tài Tức phần nguồn vốn dài hạn sau tài trợ cho tài sản dài hạn dùng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu chuyển: - Tài sản ngắn hạn cuối năm N doanh nghiệp 643.200 triệu đồng, đầu năm N 520.500 triệu đồng, tăng 122.700 triệu đồng ứng với tỷ lệ 23,57% Tài sản ngắn hạn tăng làm vốn lưu chuyển cuối năm tăng so với đầu năm 122.700 triệu đồng tài sản ngắn hạn tăng bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan Về mặt chủ quan, sách đầu tư doanh nghiệp mặt khách quan nhu cầu thị trường giảm làm lượng tồn kho tăng khách hàng trả nợ không hạn vậy, doanh nghiệp cần xem xét ch tiết gia tăng khoan mục tài sản ngắn hạn xem có khoản phát sinh bất hợp lý khơng để có biện pháp điều chỉnh tránh lãng phí - Nợ ngắn hạn cuối năm N 624.000 triệu đồng, đầu năm N 470.000 triệu đồng, tăng 154.000 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 32,77% Nợ ngắn hạn tăng làm vốn lưu chuyển doanh nghiệp cuối năm giảm 154.000 triệu đồng so với đầu năm Nợ ngắn hạn tăng doanh nghiệp tăng cường chiếm dụng vốn chủ thể có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp tích cực vay để trang trải cho nhu cầu vốn việc gia tăng nợ ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn với chi phí thấp linh hoạt để tài trợ cho hoạt động tài Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cẩn trọng rủi ro vỡ nợ sử dụng nợ ngắn hạn tăng tương ứng mà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn trả lãi vay toàn vốn gốc thời gian ngắn, điều làm gia tăng áp lực toán trả nợ doanh nghiệp ... giúp doanh nghiệp tăng mức độ an toàn tài chính, mặt khác làm giảm mức độ sử dụng địn bảy tài dẫn tới làm giảm khả sinh lời vốn chủ sở hữu b2/ Phân tích khái quát cấu trúc tài cơng ty Bảng phân tích. .. bình quân đồng tài sản dài hạn doanh nghiệp tài trợ 1,07 đồng nguồn vốn dài hạn Trong hai thời điểm Htx lớn cho thấy sống tài trợ doanh nghiệp ổn định Htx có xu hướng giảm thể doanh nghiệp giảm... tài doanh nghiệp tăng, làm tăng mức độ an tồn tài cơng ty  Kết luận: quy mô nguồn vốn doanh nghiệp tăng lên tập chung vào huy động vốn chủ sở hữu điều làm tăng khả tự chủ tài mức độ an tồn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp, bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Từ khóa liên quan