0

bài tập lớn tự cho số liệu thống kê doanh nghiệp

15 8 0
  • bài tập lớn tự cho số liệu thống kê doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:47

Họ tên: Ngô Thị Kim Ngân Mã sinh viên: 1873402011307 Khóa/ lớp (tín chỉ): CQ56/11.04 LT2 (niên chế): CQ56/11.09 STT:28 ID phòng thi:530 053 0014 Ngày thi:17/6/2021 Ca thi: 7h30 BÀI THI MƠN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Hình thức thi: tập lớn Thời gian thi: ngày Tổng số trang: 15 trang BÀI LÀM CÂU 1: Quy ước: Quý 3: Kỳ gốc (0), Quý 4: Kỳ báo cáo (1) cho số liệu hợp lý thiếu bảng Biết kh so sánh quý với quý - Lợi nhuận đơn vị sản phẩm A tăng 3%, sản phẩm B tăng 5%, sản phẩm C giảm 2%, sản phẩm D tăng 2% - Đối với giá bán đơn vị sản phẩm: giá bán đơn vị sản phẩm A B tăng 2%, đơn vị sản phẩm D tăng 5% sản phẩm C có giá trị bán khơng đổi Bảng 1: chi phí kết quả.(tự cho số liệu) Loại SP Sản lượng SP tiêu thụ (cái) Thời gian hao phí để SX SP (Giờ) LN đợn vị SPTT (trđ/SP) Giá bán đơn vị sản phẩm (trđ/SP) Giá thành đơn vị SP (trđ/sp) Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý (q0) (q1) (t0) (t1) (x0) (x1) (p0) (p1) (z0) (z1) A 500 600 3,5 3,4 2,06 9,18 7,12 B 1200 1300 4,8 3,5 3,675 7,5 7,65 3,975 C 750 800 5,8 2,94 8,5 8,5 5,5 5,56 D 420 500 3,9 3,2 3,264 10 10,5 6,8 7,236 Tổng 2870 3200 Tính toán, lập bảng thống kê phản ánh rõ kết hiệu sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp hai kỳ nghiên cứu - Công thức: Tổng thời gian hao phí = Thời gian hao phí đơn vị sản phẩm x Sản lượng sp tiêu thụ Tổng doanh thu = Giá bán đơn vị sản phẩm x Sản lượng sp tiêu thụ Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận đơn vị sản phẩm x Sản lượng sản phẩm tiêu thụ Tổng giá thành = Tổng doanh thu – Tổng lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng doanh thu - Bảng thống kê phản ánh rõ kế hiệu sản xuất kinh doanh tồn doanh nghiệp hai kì nghiên cứu Loại Tổng thời gian Doanh thu Tổng lợi nhuận Tổng giá thành Tỷ suất lợi nhuận SP hao phí (trđ) (trđ) (trđ) (trđ) KH TH KH TH KH TH KH TH (to.q0) (t1.q1) (p0.q0) (p1.q1) (xo.q0) (x1.q1) (z0.q0) (z1.q1) A 1750 2040 4500 5508 1000 1236 3500 4272 B 6000 6240 9000 9945 4200 4777,5 4800 5167.5 C 4500 2400 6375 6800 2250 2352 4125 4448 D 1680 1950 4200 5250 1344 1632 2856 3618 Tổng 13930 12630 24075 27503 8794 9997.5 15281 17505.5 KH 0.222 0.467 0.353 0.32 TH 0.224 0.480 0.346 0.311 Phân tích biến động giá thành đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ so sánh quý với quý - Phương trình kinh tế ∑ ̅ ∑ - Hệ thống số ̅ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - Tính tốn: ∑ 17505.5 (triệu đồng) ∑ (triệu đồng) ∑ = x 600 + x 1300 + 5,5 x 800 + 6,8 x 500=17200 (triệu đồng) ∑ = 27503 (triệu đồng) = 24075 (triệu đồng) = x 600 + 7,5 x 1300 + 8,5 x 800 + 10 x 500=26950 (triệu đồng) ∑ ∑ - Thay số 1,0028 = 1,0177 x 0,9799 x 1,0056 100,28% = 101,77% x 97,99% x 100,56% (+0,28%) ; (+1,77%) ; (-2,01%) ; (+0,56%) - Chênh lệch tuyệt đối ∑ (∑ ( - ∑ ∑ ∑ ∑ = ( ∑ ∑ ∑ -∑ ) + (∑ -∑ - ) + ( - ∑ ) + (∑ ) + ( ∑ -∑ ) - ) (0,0018) = (0,0111) + (-0,0128) + ( 0,0035) (triệu đồng) - Nhận xét: - Giá thành bình quân đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ tồn doanh nghiệp kì quý so với quý tăng 0,28%, tương ứng với 0,0018 triệu đồng ảnh hưởng nguyên nhân: +) Giá thành đơn vị sản phẩm sp thay đổi quý so với quý tăng 1,77% làm cho giá thành bình quân đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ tồn doanh nghiệp tăng 0,0111 triệu đồng +) Giá bán đơn vị sản phẩm sản phẩm thay đổi quý so với quý giảm 2,01% làm cho giá thành bình qn đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ toàn doanh nghiệp giảm 0,0128 triệu đồng +) Số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm thay đổi quý so với quý tăng 0,56% làm cho giá thành bình qn đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ toàn doanh nghiệp tăng 0,0035 triệu đồng - Đánh giá: - Giá thành bình quân đồng sản lượng hàng hóa tiêu thụ qua kì giảm - Ngun nhân giá bán đơn vị sản phẩm giảm Iz >1 => ̅ tăng => Chưa tốt cho doanh nghiệp Ip ̅ giảm => tốt cho doanh nghiệp - Cần có biện pháp tích cực phát huy để tối ưu hóa giá thành: + Cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị + Ứng dụng khoa học cơng nghệ + Nâng cao trình độ tay nghề lao động cho người lao động 4 Cho số liệu phù hợp với tình hình thực tế bảng 2, qua phân tích biến động giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ tồn doanh nghiệp có gắn với tình độ sử dụng thời gian lao động so sánh quý (kỳ báo cáo) với q (kì gốc) Ta có: - Số cơng nhân bình qn kỳ báo cáo: 600 (người) - Số cơng nhân bình quân kỳ gốc: 600/(100%+20%) = 500 (người) - Thời gian hao phí bình qn sản xuất đơn vị sản phẩm kỳ báo cáo ( ̅ : tổng thời gian hao phí/sản lượng sản phẩm têu thụ = 12630 /3200 =3,95(giờ/sản phẩm) - Thời gian hao phí bình quân sản xuất đơn vị sản phẩm kỳ gốc ( ̅ : 13930/2870=4,85 (giờ / sản phẩm) - Năng suất lao động bình quân sản xuất sản phẩm là: ̅̅̅̅ = 1/ ̅ = 1/ 3,95=0,25 (sản phẩm/giờ) - Năng suất lao động bình quân sản xuất sản phẩm là: ̅̅̅̅ = 1/ ̅ = 1/4,85=0,21 (sản phẩm/giờ) Bảng 2: Đơn vị tính Quý Quý Tổng ngày công dương lịch Ngày 46000 55200 Tổng ngày công nghỉ chủ nhật, lễ, tết Ngày 7300 8900 950 1150 Chỉ tiêu Trong đó, tổng ngày công làm thêm Tổng ngày công nghỉ phép Ngày 1880 2000 Tổng ngày công vắng mặt Ngày 750 1100 Tổng ngày công ngừng việc Ngày 1200 950 Tổng công làm việc thực tế chế độ Giờ 260000 315000 Tổng công làm thêm Giờ 8500 7000 Ta có: Tổng ngày cơng làm việc thực tế chế độ = Tổng ngày công dương lịch – Tổng ngày công nghỉ chế độ - Tổng ngày công nghỉ phép – Tổng ngày công vắng mặt – Tổng ngày cơng ngừng việc - Kì báo cáo: Tổng ngày công làm việc thực tế chế độ = 55200 - 8900 - 2000 -1100 - 950 = 42250 (ngày) Tổng ngày cơng làm việc thực tế hồn tồn = Tổng ngày công làm việc thực tế chế độ + tổng ngày công làm thêm = 42250 + 1150 =43400 (ngày) Tổng cơng làm việc thực tế hồn tồn: 315000 + 7000 = 322000 (giờ) Đcđ1 = Tổng công làm việc thực tế chế độ/ Tổng ngày công làm việc thực tế hoàn toàn = 322000/ 43400 = 7,42 (giờ) Scđ1 = Tổng ngày công làm việc thực tế chế độ / Tổng số công nhân = 42250 / 600 = 70,4 (ngày) Hệ số làm thêm giờ: Hg1 = Tổng cơng làm việc thực tế hồn tồn/ Tổng cơng làm việc thực tế chế độ =322000/315000 = 1,022 Hệ số làm thêm ca: Hc1 = Tổng ngày cơng làm việc thực tế hồn tồn/ Tổng ngày công làm việc thực tế chế độ =43400/42250 = 1,027 - kì gốc: Tổng ngày cơng làm việc thực tế chế độ = 46000 - 7300 – 1880 – 750 - 1200 = 34870 (ngày) Tổng ngày công làm việc thực tế hồn tồn = Tổng ngày cơng làm việc thực tế chế độ + tổng ngày công làm thêm = 34870+950 =35820 (ngày) Tổng công làm việc thực tế hoàn toàn: 260000+ 8500= 268500 (giờ)  Đcđ0 = Tổng công làm việc thực tế chế độ/ Tổng ngày cơng làm việc thực tế hồn tồn = 268500/35820 = 7,5 (giờ) Scđ0 = Tổng ngày công làm việc thực tế chế độ / Tổng số công nhân = 34870 / 500 = 69,7 (ngày) Hệ số làm thêm giờ: Hg0 = Tổng công làm việc thực tế hồn tồn/ Tổng cơng làm việc thực tế chế độ =268500/260000 = 1,03 Hệ số làm thêm ca: Hc0 = Tổng ngày cơng làm việc thực tế hồn tồn/ Tổng ngày cơng làm việc thực tế chế độ =35820/ 34870 = 1,027  Phân tích biến động tổng giá trị sản lượng tiêu thụ - Phương trình kinh tế: Tổng giá trị sản xuất = suất lao động bình quân x độ dài bình quân ngày làm việc thực tế chế độ x hệ số làm thêm x số ngày làm việc thực tế chế độ bình quân lao động kì x hệ số làm thêm ca x tổng số công nhân GO = ̅̅̅̅ Đcđ Hg Scđ Hc ∑ - Hệ thống số ̅̅̅̅̅ ∑ - Biểu diễn dạng mức độ: ̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅ ∑ ∑ - Tính toán GO1 =̅̅̅̅ Đcđ1 Hg1 Scđ1 Hc1 ∑ = 0,25 x 7,42 x 1,022 x 70,4 x 1,027 x 6000= 82241,15(triệu đồng) GO0 =̅̅̅̅ Đcđ0 Hg0 Scđ0 Hc0 ∑ = 0,21 x 7,5 x1,03 x 69,7 x 1,027 x 500=58061,87(triệu đồng) - Thay số: - 1,4163 = 1,1905 0,9893 0,9922 1,0100 1,2 141,63% = 119,05% 98,93% 99,22% 101% 100% 120% (+41,63%) ; (+19,05%); (-1,07%) ; ( - 0,78%) ; (+1%) ; (+0%) ; (+20%) - Chênh lệch tuyệt đối: ̅̅̅̅̅0) Đcd1 Hg1 Scđ1 Hc1 ∑ GO1 – GO0 = (̅̅̅̅̅ + ̅̅̅̅̅0 (Đcđ1- Đcđ0).Hg1.Scđ1.Hc1 ∑ + ̅̅̅̅̅0 Đcđ0 (Hg1-Hg0) Scđ1 Hc1 ∑ +̅̅̅̅̅0 Đcđ0 Hg0 (Scđ1-Scđ0) Hc1 ∑ +̅̅̅̅̅0 Đcđ0 Hg0 Scđ0 (Hc1-Hc0) ∑ + ̅̅̅̅̅0 Đcđ0 Hg0 Scđ0 Hc0 ∑ -∑ = (0,25-0,21) x 7,42 x 1,022 x 70,4 x 1,027 x 600 +0,21 x (7,42-7,5) x 1,022 x 70,4 x 1,027 x 600 +0,21 x 7,5 x (1,022-1,03) x 70,4 x 1,027 x 600 + 0,21 x 7,5 x 1,03 x (70,4-69,7) x 1,027 x 600 +0,21 x 7,5 x 1,03 x 69,7 x (1,027-1,027) x 600 +0,21 x 7,5 x 1,03 x 69,7 x 1,027 x (600-500) 24179,27=13158,58 + (-744,83) + (-546,59) + 699,74 + 11612,37 (triệu đồng) - Nhận xét: - Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng 41,63%, tương ứng với 24179,27 triệu đồng, ảnh hưởng nguyên nhân: + suất lao động bình quân kì báo cáo so với kì gốc tăng tăng 19,05%, làm cho tổng giá trị sản lượng tiêu thụ kì báo cáo so với kì gốc tăng 13158,58 triệu đồng + Độ dài bình quân ngày làm việc thực tế chế độ giảm 1,07% làm cho giá trị sản lượng tiêu thụ kì báo cáo so với kỳ gốc giảm 744,83 triệu đồng + Hệ số làm thêm kỳ báo cáo so với kỳ gốc giảm 0,78%, làm cho tổng giá trị sản lượng tiêu thụ kì báo cáo so với kỳ gốc giảm 546,59 triệu đồng + Số ngày làm việc thực tế chế độ bình quân lao động tăng 1%, làm cho tổng giá trị sản lượng tiêu thụ kỳ bao cáo so với kỳ gốc tăng 699,74 triệu đồng + Hệ số làm thêm ca tăng kì báo cáo so với kỳ gốc khơng đổi + Tổng số cơng nhân tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kỳ gốc tăng 20%, làm cho tổng GT sản lượng tiêu thụ tăng 11612,37 triệu đồng - Đánh giá +) Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ tồn doanh tăng +) ngun nhân suất lao động bình quân tăng +) ̅̅̅̅̅ tăng => Chất lượng lao động cải thiện, suất ngày cao Từ tài liệu bảng 1, phân tích biến động tổng lợi nhuận trước thuế toàn doanh nghiệp so sánh quý với quý hệ thống số thích hợp - Phương trình kinh tế Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu kinh doanh – Chi phí kinh doanh ∑ ∑ Trong đó: z: giá thành đơn vị sản phẩm p: giá bán đơn vị sản phẩm q: số lượng sản phẩm tiêu thụ - Hệ thống số I = Iz.Ip.Iq - Biểu diễn dạng mức độ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - Tính tốn ∑ = 27503 (triệu đồng) ∑ = 17505.5 (triệu đồng) ∑ = 9.600 + 7,5.1300 + 8,5.800 + 10.500 = 26950 (triệu đồng) ∑ = 7.600 + 4.1300 +5,5.800 + 6,8.500 = 17200 (triệu đồng) ∑ = 24075 (triệu đồng) ∑ = 15281 (triệu đồng) ∑ ∑ = 27503 - 17505.5 = 9997.5(triệu đồng) ∑ ∑ = 26950 - 17505.5 = 9444,5 (triệu đồng) ∑ ∑ = 26950 - 17200 = 9750 (triệu đồng) ∑ ∑ = 24075 – 15281 =8794 (triệu đồng) ∑ ∑ = 27503 – 17200 = 10303 (triệu đồng) - Thay số 1,1367 = 0,9703 x 1,0567 x 1,1087 113,67% = 97,03% x 105,67% x 110,87% (+13,67%) ; (-2,97%) ; (+5,67%) ; (+10,87%) - Chênh lệch tuyệt đối: ∑ ∑ ∑ (∑ ) – (∑ ) = (∑ ∑ ∑ ∑ (∑ )–(∑ )+(∑ 9997.5 – =( – )+( – )+( 1203,5 = -305,5 + 553 + ∑ ) – (∑ ∑ ) – (∑ – ) 956 (triệu đồng) )+ ) - Nhận xét: - Lợi nhuận trước thuế toàn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng 13,67% , tương ứng với 1203,5 triệu đồng ảnh hưởng nguyên nhân: +) Giá thành đơn vị sản phẩm nhóm hàng thay đổi kì báo cáo so với kì gốc giảm 2,97% làm cho lợi nhuận trước thuế tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc giảm 305,5 trđ +) Giá bán đơn vị sản phẩm nhóm hàng thay đổi kì báo cáo so với kì gốc tăng 5,67% làm cho lợi nhuận trước thuế tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng 553 trđ +) Số lượng sane phẩm tiêu thụ nhóm hàng thay đổi kì báo cáo so với kì gốc tăng 10,87% làm cho lợi nhuận trước thuế tồn doanh ngiêp kì báo cáo so với kì gốc tăng 956 trđ - Đánh giá: - Lợi nhuận trước thuế tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng Iz Giá thành đơn vị sản phẩm giảm => lợi nhuận trước thuế giảm => không tốt cho DN Ip >1 => Giá bán đơn vị sản phẩm tăng => lợi nhuận trước thuế tăng => tốt cho doanh nghiệp Iq >1 => Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tiêu thụ ngày nhiều sản phẩm góp phần tăng doanh thu - Cần có biện pháp phát huy để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp: +) Giảm chi phí (Cắt giảm chi phí cần thiết, nâng cao hiệu quản trị chi phí, ứng dụng khoa học cơng nghệ, cải tiến máy móc thiết bị vào sản xuất) +) Tăng doanh thu (Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường, Tăng cường marketing,…) 6 Từ tài liệu trên, tính tốn tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh quý Cho nhận xét sơ tình hình tài doanh nghiệp so sánh quý với quý Tính vốn kinh doanh bình qn q 3: ̅ = ̅ = ∑ ∑ = = 14483,33 Doanh lợi vốn: Dv Dv = Dv1= = 0,6903 Dv0= =0,7288 Số luân luân chuyển vốn kinh doanh: L= L1 = = 1,8989 L0= =1,9952 Hàm lượng vốn kinh doanh Hv =1/L Hv1= = 0,5266 Hv0= = 0,5012  Nhận xét tình hình tài chính: +) Vốn: kì báo cáo so với kì gốc tăng: 14483,33 = 2416, 66 (triệu đồng) +) Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn: Hv tăng, Dv L giảm => Dn sử dụng chưa thực có hiệu vốn kinh doanh Biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả: +) Phân bổ nguồn vốn hợp lý +) Lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp CÂU 2: Cho giá trị số a, b , c, d, e phù hợp để tính tốn tiêu có liên quan - Tự cho số liệu Số lao động bình quân tháng đầu năm 2020 giảm a=10,11 (%) so với tháng cuối năm 2020 Tiền lương bình quân lao động tháng cuối năm 2020 tăng b=10 (%) so với tháng đầu năm 2020 Tổng giá trị nguyên vật liệu dùng cho sản xuất tháng cuối năm tăng c=15 (%) so với tháng đầu năm Giá trị tài sản cố định tăng quý là: d= 4000 (triệu đồng) Giá trị tài sản cố định giảm quý là: e=1000 (triệu đồng) Phân tích thực chấtsử dụng quỹ lương so sánh tháng cuối năm với tháng đầu năm năm 2020 hệ thống số thích hợp biết giá trị sản xuất tháng cuối năm tăng 20% so với tháng đầu năm Quy ước: + tháng đầu năm: Kỳ gốc (0) + tháng cuối năm: Kỳ báo cáo (1) Tính GO tháng cuối năm theo phương pháp cộng yếu tố: GO1 = GT thành phẩm NVL DN + GT nửa thành phẩm sx không tiếp tục chế biến bán + GT nửa thành phẩm sx dùng cho BP sx công nghiệp + GT thành phẩm sản xuất NVL khách hàng + GT phế liệu + GT điện bán + Chênh lệch sản phẩm dở dang = 12000 + 500+ 300+ 1200 + 70 + 150 + (250 -230) = 14240 (trđ) Tính số CN bình qn tháng cuối năm ̅ = ∑ = 445 (người) Số lao động bình quân tháng đầu năm 2020 giảm a=10,11 (%) so với tháng cuối năm 2020 => số lao động tháng đầu năm 400 người - Phương trình kinh tế: Tổng quỹ lương sau điều chỉnh với biến động kết sản xuất kinh doanh = Tiền lương bình qn cơng nhân x Số cơng nhân bình quân sau điều chỉnh với biến động kết sản xuất kinh doanh F (GO) = ̅ ∑ (GO) - Hệ thống số: I F(GO) = I ̅ I ∑ (GO) - Biểu diễn dạng mức độ: ̅ ̅ ∑ ∑ - Tính toán: ̅ = 11,5 (triệu đồng/người) ̅ = 11,5 / 110% = 10,45 (triệu đồng/người) ̅ = 445 (người) ̅ = 400 (người) F1 = ̅ * ̅ = 11,5 x 445 = 5117,5 (triệu đồng) F0= ̅ * ̅ = 10,45 x 400 = 4180 (triệu đồng) GO1 = 14240 (triệu đồng) GO0 = 14240/120% = 11866,67 (triệu đồng) - Thay vào hệ thống số = x 1,0202 = 1,1005 x 0,9271 102,02% = 110,05% * 92,71% (+2,02%) ; (+10,04%); (-7,09%) - Chênh lệch tuyệt đối F1 – F0 (GO1/GO0) = ( ̅ - ̅ ) ̅ + ̅ ( ̅ - ̅ 101,50 = (11,5 -10,45)x445 + 10,45 x (445 – 400 x = 467,25 ) + (-365,75) (triệu đồng) - Nhận xét: - Tổng quỹ lương sau điều chỉnh với biến động kết sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 2,02% tương ứng với 101,50 triệu đồng nguyên nhân: + Tiền lương bình qn cơng nhân kì báo cáo so với kì gốc tăng 10,04%, làm cho tổng quỹ lương tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng 467,25 triệu đồng + Số cơng nhân bình qn sau điều chỉnh với biến động kết sản xuất kinh doanh kì báo cáo so với kì gốc giảm 7,09% làm cho tổng quỹ lương tồn doanh nghiệp giảm 365,75 triệu đồng - Đánh giá: - Tổng quỹ lương tăng, nguyên nhân chủ yếu tiền lương bình qn cơng nhân tăng - Tiền lương công nhân tăng => Người lao động cải thiện đời sống, góp phần nâng cao suất lao động Kiểm tra thực chất doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm (lãng phí) nguyên vật liệu so sánh tháng cuối năm với tháng đầu năm năm 2020 Tổng mức tiêu hao nguyên vật liệu tháng cuối năm là: M1 = ∑ = 50*250*200000 + 28*420*200000 = 4852 (triệu đồng) S: giá xuất dùng nguyên vật liệu M: Mức tiêu hao nguyên vật liệu đơn vị sản phẩm Q: Sản lượng tiêu thụ Tổng mức tiêu hao nguyên vật liệu tháng đầu năm là: M0 = M1 / 125% = 4852/115% = 4219,13(trđ) => Mức lãng phí nguyên vật liệu so sánh tháng cuối năm với tháng đầu năm là: M = 4852 - 4219,13 = 632,87 (trđ) Tính mức độ trang bị tài sản cố định cho lao động tháng cuối năm doanh nghiệp * giá trị tài sản cố định có: - Giá trị tài sản cố định tăng quý là: d= 4000 (triệu đồng) - Giá trị tài sản cố định giảm quý là: e=1000 (triệu đồng) - Cuối quý III: 20000 + 4000 – 840 = 23160 (triệu đồng) - Cuối quý IV: 23160 + 4000 – 1000 = 26160 (triệu đồng) => giá trị tài sản cố định bình quân quý - Quý III: (20000 + 23160)/2 = 21580 (triệu đồng) - Quý IV: (23160 + 26160)/2= 24660 (triệu đồng) => giá trị tài sản cố định bình quân tháng cuối năm ̅ = (21580 +24660)/2 = 23120 (triệu đồng)  Mức độ trang bị tài sản cố định tính cho lao động là: 23120/ 445 = 51,96 (triệu đồng/người) Phân tích biến động giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn doanh nghiệp so sánh tháng cuối năm với tháng đầu năm năm 2020 hệ thống số thích hợp - Phương trình kinh tế: Giá trị sản xuất = Năng suất lao động bình qn x Số cơng nhân bình qn GO = ̅ ̅ - Hệ thống số: I GO = ̅ x ̅ - Biểu diễn dạng mức độ: ̅̅̅ ̅ ̅̅̅ ̅ - Tính tốn: GO0 = 14240 (triệu đồng) GO1 = 11866,67 (triệu đồng) ̅ = 445 (người) ̅ = 400 (người) ̅ = ̅ = ̅ = ̅ = = 29,67 (triệu đồng) = 32 (triệu đồng) - Thay vào hệ thống số = x 1,2 = 1,0785 x 1,1125 120% = 107,85% x 111,25% (+20%) ; (+7,85%) ; (+11,25%) - Chênh lệch tuyệt đối GO1 – GO0 = ( ̅ - ̅ ) x ̅ + ̅ x (̅ - ̅ 14240 – 11866,67 = (32 – 29,67)x445 + 29,67x(445 - 400) (+2373,33) - Nhận xét = (+1036,85) + (+1335,15) (triệu đồng) - Giá trị sản xuất toàn doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 20%, tương ứng với 2373,33 triệu đồng nguyên nhân: +) Năng suất lao động bình qn cơng nhân kì báo cáo so với kì gốc tăng 7,85%, làm cho giá trị sản xuất tồn doanh nghiệp kì báo cáo so với kỳ gốc tăng 1036,85 triệu đồng +) Số công nhân bình quân thay đổi kì báo cáo so với kì gốc tăng 11,25% làm cho giá trị sản xuất toàn doanh nghiệp kì báo cáo so với kì gốc tăng 1335,15triệu đồng - Đánh giá: +) Giá trị sản xuất toàn doanh nghiệp tăng lên ghi nhận thành tích doanh nghiệp nguyên nhân tổng số cơng nhân tồn doanh nghiêp tăng lên ̅ >1 =>số cơng tồn doanh nghiệp tăng => doanh nghiệp tích cực tuyển dụng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cần có sách đào tạo nguồn nhân lực để có trình độ tay nghề cao ̅̅̅ >1 => suất lao động bình quân công nhân tăng Số công nhân tăng suất lao động bình quân lại tăng => trình độ, tay nghề ngày phát triển => cần phát huy +) Cải tiến máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất +) Nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân viên, đào tạo kĩ năng, kiến thức Thực chất doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm (lãng phí) lao động? xác định mức (tiết kiệm) lãng phí lao động doanh nghiệp Đánh giá khả tích lũy lao động: 0,9271 <  Doanh nghiệp có khả tích lũy lao động Mức tiết kiệm: T0 (GO1/ GO0) – T1= – 445 = 35 (người) Đánh giá khả tích lũy việc sử dụng lao động doanh nghiệp If = = ̅ ̅̅̅̅ ∑ ̅̅̅̅̅ ∑ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ∑ ̅̅̅̅̅ ∑ : = 1,02 > => ̅ > ̅̅̅  Tốc độ tăng tiền lương bình quân > Tốc độ tăng suất lao động bình qn  Doanh nghiệp khơng có khả tích lũy Mức tiền lãng phí: F1 = ̅ * ̅ = 11,5 x 445 = 5117,5 (triệu đồng) F0= ̅ * ̅ = 10,45 x 400 = 4180 (triệu đồng) F1 – F0 (GO1/GO0) = 5117,5 – 4180 x = 101,50 (triệu đồng) ... trị sản xuất toàn doanh nghiệp tăng lên ghi nhận thành tích doanh nghiệp nguyên nhân tổng số cơng nhân tồn doanh nghiêp tăng lên ̅ >1 = >số cơng tồn doanh nghiệp tăng => doanh nghiệp tích cực tuyển... tăng => tốt cho doanh nghiệp Iq >1 => Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tiêu thụ ngày nhiều sản phẩm góp phần tăng doanh thu - Cần có biện pháp phát huy để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp: +)... Tổng giá thành = Tổng doanh thu – Tổng lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng doanh thu - Bảng thống kê phản ánh rõ kế hiệu sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp hai kì nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn tự cho số liệu thống kê doanh nghiệp, bài tập lớn tự cho số liệu thống kê doanh nghiệp

Từ khóa liên quan