0

Sinh lý học nội tiết

40 12 0
  • Sinh lý học  nội tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:25

Chơng nội tiết đại cơng sinh lý nội tiết, chức nội tiết vùng dới đồi 1- đại cơng sinh lý nội tiết 1.1- Khái niệm chung - Tuyến nội tiết: tập hợp tế bào chế tiết, sx Hormon máu, ống dẫn - Hệ thống tuyến nội tiết: gồm tuyến nội tiết tạo hệ thống tuyến NT hoạt động nh hệ thống tin học chặt chẽ Có tuyến h/đ suốt đời (T.yên) Có tuyến h/đ giai đoạn (B.trứng), có tuyến mang tính sinh mạng (T.cận giáp) - Hormon: chất hoá học nhóm tế bào, tuyến NT SX ra, thấm vào máu dịch tổ chức có t/d sinh học cao với TB khác thể Đặc điểm HM 1.2- Phân loại HM - Theo phạm vi T/d: HM địa ph ơng HM chung: + HM địa phơng: nhóm TB tiết máu dịch tổ chức t/d lên TB gần nơi BT VD: histamin, prostaglandin + HM chung: tuyến NT BT máu t/d lên TB xa nơi SX VD: GH, T3 T4 , corticoid - Theo chất hoá học: + HM steroid: HM vỏ thợng thận, HM sinh dục + HM cấu tạo từ a.amin tyrosin: HM tuyến tuỷ thợng thận, T giáp + HM protein, polypeptid: HM tuyến nội tiết lại nhiều HM địa phơng - Phân loại theo nơi SX: HM tuyến NT: d/đồi, t/yên - Phân loại theo t/d SL: + HM t/d lên CHVC NL: GH, T3 T4 , adrenalin, glucocorticoid, insulin, glucagon + HM điều hoà thành phần thể tích dịch ngoại bào: ADH, mineralocorticoid, calcitonin, PTH + HM điều hoà phát triển thể: GH, T3 T4 , Testosteron, Estrogen + HM điều hoà CN sinh sản: HM hớng sinh dục vùng d/đ; HM sinh dục tuyến yên, tinh hoàn, buồng trứng + HM điều hoà thích nghi thể: HM vùng d/đ, tyuến yên, T thợng thận 1.3- Cơ chế tác dụng hormon Có chế: - HM tác động lên receptor màng tế bào, chế tác dụng thông qua chất truyền tin thứ hai - HM tác động lên receptor bên tế bào, chế hoạt hoá hệ gen tế bào 1.3.1- Cơ chế tác dụng thông qua chất truyền tin thứ hai - -Hormon đếnnêu gắn receptor Sutherland ravào từ 1965 đặc hiệu màng tế bào, làm hoạt hoá protein G -Protein G thúc đẩy trình tạo nên chÊt trun tin thø hai, gåm AMP vßng (AMPc), GMPc, Ca++Calmodulin mảnh phospholipid màng thầnvà kinh Tác1.4.2nhân Cơ KT chế từ thể t/đ lên R đ/hiệu hay không đ/h qua hệ TKTƯ k/thích hay ƯC tiết HM VD: lạnh, đau tăng tiết adrenalin, căng thẳng TK kéo dài tăng tiết glucocorticoid 2- chức nội tiết vùng dới ®åi vïng díi ®åi (Hypothalamus) lµ cÊu tróc TK quan träng thuéc gian n·o Cã CN néi tiÕt 2.1- Các HM giải phóng ức chếphóng 2.1.1- Các HM giải - Tên: Releasing Hormon (RH) Để đơn giản thêm tiếp đuôi liberin: + Hormon giải phóng ACTH: CRH (corticotropin releasing hormon hay corticoliberin) Lµ polypeptid, 41 a.amin, KT tuyến yên tiết ACTH + Hormon giải phóng TSH: TRH (thyreotropin releasing hormon hay thyroliberin) Lµ peptid, gåm a.amin, KT t.yên tiết TSH + Hormon giải phóng GH (STH): GRH (somatotropin releasing hormon hay somatoliberin) GRH lµ polypeptid, 44 a.amin, KT t.yên tiết GH + Hormon giải phãng FSH vµ LH: GnRH (gonadotropin releasing hormon hay gonadoliberin) - GnRH peptid, 10 a.amin, k/t t.yên tiết FSH LH - GnRH tiết theo nhịp, khoảng 2-3 lần lần kéo dài hàng + Hormon gi¶i phãng prolactin: PRH (prolactin releasing hormon hay prolactoliberin) PRH polypeptid, KT t.yên tiết Prolactin + Hormon gi¶i phãng MSH: MRH (melanotropin releasing hormon hay melanoliberin) - Là peptid, acid amin, KT t.yên tiết MSH 2.1.2- Các HM ức chế - Tên: Inhibiting Hormon (IH) - Để đơn giản, thêm tiếp đuôi: statin + Hormon øc chÕ GH : GIH (somatotropin inhibiting hormon hay somatostatin) GIH lµ polypeptid, 44 a.amin, T/d øc chÕ t.yªn tiÕt GH + Hormon øc chÕ MSH: MIH (melanotropin inhibiting hormon hay melanostatin) MIH lµ peptid, a.amin, øc chÕ t.yªn tiÕt MSH + Hormon øc chÕ prolactin: PIH (prolactin inhibiting hormon hay prolactostalin) PIH cã thĨ lµ Polypeptid, ức chế t.yên tiết Prolactin 2.1.3- Điều hoà tiết RH IH: Nhờ nồng độ HM tuyến đích, theo chế vòng ĐH ngợc: dài, ngắn, cực ngắn Hệ TKTƯ Các RH IH vùng dới đồi Các HM thuỳ trớc tuyến yên HM tuyến đích 2.2- Các HM đợc dự trữ thuú sau tuyÕn yªn - ADH (Anti Diuretic Hormon hay vasopressin) - oxytocin 2.3- Mèi liªn quan cđa vïng dới đồi - Vùng d/đ nhận thông tin từ nhiều đờng cảm giác cho đ ờng liên hệ với nhiều trung khu TKinh - Với t.yên, vùng d/đ có đờng l/hệ: với thuỳ trớc thuỳ sau: + L/hệ với thuỳ trớc đờng TD (các RH IH theo hệ mạch máu) + L/hệ với thuỳ sau đờng TK 2.4- Rối loạn chức - Bệnh đái tháo nhạt, t.thơng TB SX ADH thuỳ hậu yên - Bệnh bớu cổ tăng tiết TRH - Rối loạn chức sinh dục, rối loạn chu kú kinh ngut -BƯnh bÐo ph×
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý học nội tiết, Sinh lý học nội tiết

Mục lục

Xem thêm