0

Giáo trình nghiên cứu kinh doanh; tác giả lê công hoa;nguyễn thành hiếu

323 2 0
  • Giáo trình nghiên cứu kinh doanh; tác giả  lê công hoa;nguyễn thành hiếu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:46

T R ƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN K H O A Q U Ả N TRỊ KINH D O A N H Đ Ò N G C H Ủ B IÊ N : P G S T S LÊ C Ô N G H O A & TS N G U Y Ê N T H À N H H IÉU GIÁO TRÌNH NGHIÊN CỨU KINH DOANH (Business Research) (Tái lần thứ 2) NHÀ X U Ấ T BẢN ĐẠI HỌC KINH TÉ QUOC DAN 2014 LỜI MỞ ĐẦU N ghiên cứu kinh doanh đời từ lâu, năm 70 - 80 kỷ XX, môn học tác già biên soạn có tính hệ thống tính khoa học N ghiên cứu kinh doanh m ôn học quan trọng cùa ngành quản trị kinh doanh, nhàm trang bị cho sinh viên bậc đại học sau đại học kiến thức lý luận bàn, đại, phương pháp, công cụ, nghiệp vụ, kỹ kiến thức thực tiễn nghiên cứu kinh doanh N hững kiến thức mơn học cịn sờ khoa học quan trọng giúp sinh viên thực tập, kiến tập, khảo sát, nghiên cứu vấn đề quàn trị kinh doanh N ghiên cứu kinh doanh có quan hệ chặt chẽ có tác động tương hỗ m ơn học khác như: Quản trị chiến lược, Q uản trị tác nghiệp, Quàn trị hậu cần, Quản trị marketing, Q uản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị cơng nghệ, Quàn trị chất lượng Đồng thời, nghiên cứu kinh doanh kết họp với môn học tạo thành m ột hệ thống kiến thức tảng cho sinh viên thuộc ngành Quàn trị kinh doanh Nội dung môn học đề cập đến vấn đề phương pháp, công cụ, nghiệp vụ kỹ nghiên cứu như: trình nghiên cứu kinh doanh, đạo đức nghiên cứu kinh doanh, đề xuất nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập liệu thứ cấp, thu thập liệu sơ cấp, phân tích định tính định lượng, kiểm định giả thiết, viết báo cáo trình bày kết nghiên cứu N ghiên cứu kinh doanh có nhiệm vụ tạo thơng tin xác cho việc định kinh doanh Trọng tâm cùa nghiên cứu kinh doanh chuyển việc định vốn dựa vào thông tin m ang tính trực giác, chủ quan đến việc định dựa vào thơng tin có từ việc điều tra, nghiên cứu m ang tính khách quan, khoa học v có tính hệ thống cao Đ iều có nghĩa nghiên cứu kinh doanh q trình khách quan có tính hệ thống việc tập hợp phân tích liệu phục vụ cho việc định kinh doanh Với việc vận dụng kiến thức m ột số môn học có liên quan (Tốn, Tin học, K inh tế lượng, Thống kê, Đ iều tra xã hội học, m ôn học chuyên ngành quản trị kinh doanh) việc trang bị kiến thức phương pháp luận cách thức thực phương pháp cụ thể, nghiên cứu kinh doanh giúp cho nhà quản trị thu thập, xử lý liệu cân thiêt tạo thơng tin hữu ích cho việc định kinh doanh X uất phát từ vai trò thực tế nghiên cứu kinh doanh yêu câu nhanh chóng tiếp cận với kiến thức Q uản trị kinh doanh đại n hà quan trị, Bộ m ôn Q uản trị doanh nghiệp, K hoa Q uản trị kinh doanh, T rư n g Đại học K inh tế quốc dân xin giới thiệu sách với bạn đọc N h ó m tác già biên soạn gồm: - PG S.T S Lê C ông H oa - C hủ biên, biên soạn phần giới th iệu m ôn học C hư ơng - TS N guyễn T hành H iếu - Đ ồng chù biên, biên soạn C h ơn g & 6, đồng thời tham gia biên soạn C hương - TS Đ T hanh T ùng - biên soạn C hương - TS T rần Q uang H uy - biên soạn C hư ơng - T hS N C S H oàng T hanh H ương - biên soạn C hư ơng - TS Đỗ T hị Đ ông - biên soạn C hương - T hS N C S V ũ H oàng N am - biên soạn C hư ơnu - TS H Son T ùng - tham gia biên soạn C hư ơng T rong trình biên soạn, tậc giả nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu cùa tập thể Bộ m ôn Q uàn trị doanh nghiệp, Hội đồng khoa học đào tạo K hoa Q uàn trị kinh doanh, Hội đồng thẩm định giáo trình T rư ờng nhà khoa học T rư ờng, đặc biệt PG S.T S N gô K im T hanh - T rư n e Bộ m ôn Q uán trị doanh nghiệp - Đại học K inh tế quốc dân, P G S.T S N guyễn V ăn Phúc -G iảng viên K hoa Q uản trị kinh d o anh - Đ ại học K inh tế quốc dân, TS T rần K im H - T ống biên tập Tạp chí Q uàn lý kinh tế - Bộ Ke hoạch Đ ầu tư C húng trân trọng cảm ơn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp đè hồn thiện giáo trình Cuốn sách tái lần chủ yếu tham khảo từ tài liệu nước neoài Mặc dù cố gang việc biên soạn nội dung song sách khôna thể tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong nhận góp ý chân thành quý bạn đọc Mọi ý kiến đóng góp xin gửi địa chì nhihoa@,vahoo.com điện thoại 0913379988 địa chí ngụyenthanhhieiứOCO^Tvahoo.com điện thoại 0983828468 Chúng tơi xin trân trọng cảm ơn K H O A Q U Ả N TR Ị K IN H D O A N H - C Á C T Á C G IẢ Chương QUÁ TRÌNH NGHIÊN cúu KINH DOANH Với vai trò chương m đầu cùa giáo trình, chương đề cập đến nội dung tổng qt có tính nhập mơn nhàm giúp người đọc hiểu chất, vai trò phạm vi mơn học nghiên cứu kinh doanh Tiêp theo đó, chương đề cập đến nội dung cùa trình nghiên cứu kinh doanh Đạo đức nghiên cứu đề cập phần bàn nghiên cứu kinh doanh Ket cấu chương bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: - Bản chất nội dung bàn nghiên cứu kinh doanh - Nội dung trình nghiên cứu kinh doanh - V ấn đề thường gặp nghiên cứu kinh doanh - Đạo đức nghiên cứu kinh doanh 1.1 N G H IÊ N C Ử U KIN H DOANH 1.1.1 Phạm vi nghiên cứu kinh doanh Theo nhà nghicn cứu kinh doanh tiếng W illiam G Zikm und, phạm vi nghiên cứu kinh doanh giới hạn định nghĩa kinỉi doanh tác giả Trên góc độ khái niệm hẹp, nghiên cứu kinh doanh nghiên cứu lĩnh vực sản xuất, tài chính, m arketing lĩnh vực quàn lý tổ chức hoạt động lợi nhuận Tuy nhiên, m rộng khái niệm ra, nghiên cứu kinh doanh có thê thực tồ chức phi lợi nhuận bời loại tơ chức tồn với m ục đích thồ mãn nhu cầu xã hội có nhu cầu hiếu biết kỹ nâng kinh doanh để tạo phân phối đến người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ m khách hàng cần N ghiên cứu kinh doanh có phạm vi rộng Đối với nhà quản lý, mục đích nghiên cứu thố mãn nhu cầu hiểu biết tổ chức, thị trường, kinh tế lĩnh vực khác liên quan Đẽ tăn g hiẽu biết, n hiều câu hòi đặt nhà quản lý C hăng hạn với nhà qn lý tài hỏi, mơi trường tài tốt dài hạn? H ay góc dộ nhà quàn lý nhân sự, câu hịi có the náy sinh là: Loại đào tạo cần thiết công nhân sản xuất? T rong nh quàn lý m arketing đặt câu hịi: Làm để quàn lý tốt hoạt động bán lẻ công ty? N hữ ng câu hỏi yêu cầu thông tin liên quan đến cách m môi trường, công nhân, khách hàng kinh tế phàn ứng quvết định nhà quản lý N ghiên cứu kinh doanh công cụ bàn dối với việc trá lời câu hòi thực te T rước neh iên u kinh doanh trở thành công cụ phổ biến, nhà quàn lý thườ ng định dự a kinh nghiệm có K hơne định dư a đến thành công định T uy nhiên, bối cảnh kinh tế ngày phát triển v thay đổi lớn, cạnh tran h gay gắt việc định dựa kinh nghiệm trờ nên mạo hiêm lớn nhà quàn lý Do nhu cầu nghiên cứu kinh doanh ngày phát triển trọng Với phươ ng pháp nghiên cứu thành công, nhà quản lý giảm rủi ro việc đ ịnh bàng cách chuyển hình thức định dựa kinh nghiệm sang định d ựa vào thơng tin có hệ thống thu thập khoa học 1.1.2 K hái niệm nghicn cứu kinh doanh C ó nhiều khái niệm phươnu pháp nghiên u kinh doanh nhiều tác giả đ a D ưới m ột số khái niệm bán tác giá nồi tiếng lĩnh vực này: T heo VVilliain G Z ikm un d nghiên cứu kinh doanh m ột q uá trình thu thập, tập hợp phàn tích dừ liệu với m ục đích cung cấp n h ữ n e th n a tin khách quan có hệ thống nhằm hỗ trợ cho việc định D ịnh nghĩa cho rằng: T nhất, thông tin thu thập từ nghiên cứu kh ô n g đ n g ng h ĩa với với việc tập hợp ngẫu nhiên hay trực giác N ghicn u kinh d oanh nghicn cứu công phu điều tra khoa học C ác nhà n ghiên u xem xét liệu cách cần thận để khám phá tất điều biết đối tượng nghiên cứu Thứ hai để có thơng tin hay dừ liệu xác, nhà nghiên cứu kinh doanh phái thực công việc họ cách khách quan Do đó, vai trị nhà nghiên cứu phái chí cơng vơ tư Nếu q trình nghiên cứu khơng thoả mãn điều kết nghiên cứu khơng có thơng tin xác khách quan Thứ ba, nghiên cứu kinh doanh áp dụng lĩnh vực quản lý như: sán xuất, marketing, nhân sự, tài lĩnh vực khác N ghiên cứu kinh doanh cơng cụ cần thiết, tạo cung cấp thơng tin có chất lượng quản lý việc giải quvết vấn đề định Thông qua việc giảm không chan định, nghicn cứu kinh doanh hạn chế việc định sai Tuy nhiên, nghiên cứu nên công cụ hỗ trợ quan trọng quàn lý, không thề thay quán lý Việc áp dụng nghiên cứu kinh doanh nghệ thuật cùa quản lý Theo D olnald R C o o p e r P am ela s S ch in d le r, nghiên cứu kinh doanh điều tra có tính hệ thống nhằm cung cấp thông tin bán giúp cho nhà quàn lý có sở để định kinh doanh Theo Jill H ussey Roger Hussey, nghiên cứu kinh doanh định nghĩa dựa ba khía cạnh sau: • N ghiên cứu kinh doanh trình điều tra thu thập số liệu • Có hệ thống có plurơng pháp luận • Mục đích nhàm làm tăng hiểu biết đối tượng nghiên cứu N goài điềm khác biệt, hầu hết khái niệm nghiên cứu kinh doanh dều có điêm chung sau: - N ghiên cứu kinh doanh điều tra có tính hệ thống phươntí pháp luận - Mục tiêu nghiên cứu nhằm thu thập liệu hỗ trợ cho việc định quan lý - N ghiên u kinh doanh giúp chuyển định dự a vào kinh nghiệm sang định có sở thơng tin thu thập Bởi vậy, hiểu nghiên cứu kinh doanh m ột qu trình thu thập d ữ liệu có hệ thống p h n g p h p luận, nghiệp vụ x ứ lý n h ữ n g d ữ liệu nhằm đư a thông tin cần thiết h ỗ trợ cho nhà quàn trị tron g việc định 1.1.3 N h ữ n g chủ đề CO' nghiên cứu kinh doanh C hủ đề nghiên cứu kinh doanh có phạm vi rộng, bao quát tất lĩnh vực kinh doanh quản trị doanh nghiệp Dưới m ột số lĩnh vực yếu: 1.1.3.1 N gh iên u kinh doanli ch u n g doanh n gltiệp - N g h iên cứu xu hướng thay đổi môi trườ ng toàn cầu kinh tế quốc gia (giá lạm phát ) - N g h iên u xu hư ng v dự báo phát triển củ a ngành - N g h iên u vấn đề kinh doanh củ a doanh n g h iệp (định vị nhà m áy kho hàng, thơn tính v sáp nhập, quản lý chất lượng toàn diện, quàn lý đồi m ới công nghệ ) 1.1.3.2 N gh iên u tà i - X u hướng thay đổi tý lệ lãi suất tài - X u hướng thay đồi cổ phiếu, trái phiếu giá trị hàng hố - Tơ hợp nguồn vốn khác - Q uan hệ đánh đồi lợi nhuận rủi ro - Ả nh hường thuế - Phân tích giị đầu tư - Tý lệ lợi nhuận m ong đợi - Các m hình định giá tài sàn - Rủi ro tín dụng - Phân tích chi phí 1.1.3.3 N gh iên u hànlt vi tổ cliứ c quản trị nhân s ự - M ức độ trung thành thoả m ãn công việc Tài liệu tham khảo Chính phủ Việt Nam, Quyết định sách phát triển số ngành cơng nghiệp hỗ trợ, ngày 24/2/2011 Lê Thanh Hà (2009), Quàn trị nhân lực, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội N guyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Quản trị nhân lực, NXB ĐH KTQD, Hà Nội, 2007 Dương Thị Ánh Nguyệt (2011), Luận văn thạc sĩ ĐH KTQD, Hà Nội 5.D im a I.e., Man M., Kot s (2010), Use o f Abraham M aslow’s motivation theory for setting consumers’ satisfaction - non - satisfaction Polish Journal o f management study, Vol 2, 2010 6.H erzberg, F (1968), "One more time: how you motivate em ployees?", H arvard Business Review, vol 46, iss 1, pp 53-62 Kenichi Ohno (2009), The middle income trap: Im plications industrialization strategies in East Asia and Africa, Policy discussion paper, GRIPS D evelopm ent Forum, Japan Lori L M oore (2010), Using A chievem ent M otivation Theory to explain student participation in a residential leadership learning com munity, Journal o f Leadership Education, V ol 9, Issue 2, 2010 307 Phụ lục 1: Bản câu hỏi vấn 1.1 Bản câu hỏi phón g vấn bán cấu dành cho côn g nhân Họ tên/ Giới tính/ tình trạng n h â a ' tuổi/ công việc đ an g làm / tên doanh nghiệp/ thời gian làm việc doanh nghiệp Theo anh/ chị yếu tố khiến anh/ chị gắn bó với nơi làm việc cống hiến hết m ình với nơi làm việc (nếu anh/ chị thích nơi làm việc phài nào; gợi ý người quàn lý, đồng nghiệp, công việc, thù lao, ) A nh/ chị nói rõ yếu tố giài thích yếu tố anh hường đến cảm giác thích gấn bó với nơi làm việc thích dược cơng hiến hết m inh nơi làm việc N ếu anh/ chị khơng thích m ột nơi làm việc lý gì? A nh/chị phát huy hết khà làm việc m ình n h ữ n g điều kiện nào? X in cam ơn chia sè cùa A nh/chị! 1.2 Bản câu hòi vấn bán cấu dành cho cán quản lý trực tiếp Họ tên/ G iới tính / cơng việc làm / tên doanh ngh iệp / thời gian làm việc doanh nghiệp Theo anh/ chị yếu tố khiến cho công nhân m anh/ chị quản lý gắn bó với nơi làm việc cống hiến hết m ình với nơi làm việc (nếu họ thích nơi làm việc phái nào; gợi ý người q uàn lý, đồng nghiệp, công việc, thù lao .) A nh/ chị nói rõ tìm a yếu tố giải thích tùng yếu tố ảnh h ne đến càm eiác thích gán bó với nơi làm việc thích cơng hiến hết m ình nơi làm việc củ a cône nhân m anh/ chị quản lý N eu công nhân anh/ chị khơno thích m ột nơi làm việc lý có thê gì? C ơng nhân anh/ chị phát huy hết khà làm việc m ìn h trone nhữne điều kiện nào? X in cam ơn chia sè cùa A nh/ chị! 308 Phụ lục 2: Bản câu hỏi điều tra PHIÉU TÌM HIÉU TH ƠNG TIN Kính thưa Q A nh/Chị! Tôi Đ ỗ Thị Đông, giáng viên cùa Trường D H KTQ D Tơi nghiên cíni động lực lao động cùa công nhân doanh nghiệp công nghiệp h ễ trợ trẽn địa bàn Hà N ội nhằm m ục đích đưa khuyến nghị đổi với nhà đầu lư nước q trình xây dựng sách quan lý nhân viên lao đậm; 'rực liếp X in Quý A n h / Chị vui lòng tra lời câu hỏi bang cách đánh dâu v vào câu trà lời M ọi thông tin câu trà lời anh/ chị g iữ b í mật chi sừ dụng vào mục đích nghiên cứu X in chăn thành cám ơn hợp tác cua anh/ chị! Họ t ê n : Giới tính □ I Nam N ữ Anh/ chị lập gia đình chưa? □ I Chưa lập gia đình □ Đã kết hôn Tuổi cùa anh/chị: □ i Dưới 26 Ũ Từ -3 □ Từ 3 -4 CUTừ 40- 50 ũ Trên 50 Công việc anh/ chị làm l : Tên doanh nghiệp anh/ chị làm việc: Anh/ chị cho điểm từ cao đến thấp m ong muốn làm viêc Cơng ty (cho điềm từ -> 10; điều m ong m uốn, anh chị cho nhiều điềm 10 điểm dành cho điều m anh/ chị m ons muốn nhất, có nhiều điểm 10, nhiều điểm tùy vào suy nghĩ cùa anh/chị) 309 Mong muốn cùa anh/ chị 10 Khơng có ý kiên iCône viêc ôn đinh ?Công việc thú vị 3Côna việc phù họp với khà năna 4Phúc lơi tơt 5CĨ hội đưọc học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết 6Có hội đươc thăng tiên 7Được tôn trọng công việc gĐược tự chù tronc cơng viêc ọĐược cơna nhận thành tích cơne việc loĐiẽu kiện làm việc tơt an tồn iiQuan hệ đơnạ nghiệp tơt i:Thu nhập thỏa đána iị M ơì trườne làm việc tôn trọng tinh côna băna uĐược tham 2Ìa phong trào chuna doanh nahiệp Theo anh/ chị m ức lư o n s tối thiểu m anh/ chị nhận nên là: Triệu đồna 2- Theo anh/ chị anh/ chị vui lò n s cố n e hiến hết m ình n e việc m ức lương triệu đ n N ếu có phái làm thêm giờ, theo anh/ chị m ột tuần chi nên làm tối đa họp lý 10 N có phài làm thêm theo anh/ chị m ức thù lao cho m ồi aiờ làm thèm tối thiêu l đ n s họp lý X in chân tliànli câm ơn sụ' liọp lác Q uý A n h / C hị 310 ỉ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt PGS.TS Lê Công Hoa (2005), Bài giảng Phương p h p nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân PTS.TS N guyễn V iết Lâm (1999) Nghiên cứu Marketing, N hà xuất Giáo dục N hiều trang web chứa thông tin hữu ích đường dẫn đến nguồn thơng tin hữu ích sử dụng làm liệu thứ cấp số nghiên cứu thích hợp Ví dụ, trang web Tổng cục Thống kê: http://www.iiso.aov.vn/ trang web Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam: http://www.vcci.com.vn/ Truy cập trang web Đại học Kinh tế Quốc dân: http://vvww.neu.edu.vn/ bạn tìm thấy đường dẫn đen trang thông tin kinh tế - xã hội sở liệu điện từ, nguồn liệu tổng hợp tốt hữu ích nghiên cứu bạn Tài liệu tham khảo tiếng Anh Bordens, K.S., Abbott (2002) Research D esign and M ethods (5th edn), United States, McGraw-Hill Bym e, B.M (2001) Structural Equation M odeling with Amos: Basic Concept, Applixations and Programming, U nited States Lawrence Erlbaum Associates, Inc Cooper, D., Schindler, p (2005) Business Research M ethods United States, M cGraw-Hill Cooper, D & Schindler, p (2001) Business Research M ethods (7lh edn), Irw in/M cG raw -H ill Field, A (2005) D iscovering Statistics Using SPSS, United Kingdom Sage Fox.D J (1996) Research process in Education, N ew York: Holt, Rinechart & W insston 311 G illham , B (2007) D eveloping a Q uestionnaire (2 nd edn) U nited K ingdom , A ntony Row e Ltd Kerlinger, F.N (1986) Foundations o f Behavioral Researcyh (3rd edn), N ew York: Holt, Rinehart & Winston Kline, R.B (2005) Principles and Practice o f Structural Equation M odeling, N ew Y ork, Guilford 10 M atthew , R (1970), The Social Scientists in A m erican Industry, N ew B runsw ick, N J: R utgers U niversity Press 11 M cD aniel, C.J & G ates, R (2005) M arketing R esearch E ssentials, John W iley & Sons, 5th edition, 2005 12 Rubin, A., Babbie, E (1997) R esearch M ethods f o r S o cia l W ork (3rd edn), U nited States, International T hom son 13 Scheaffer, R.L., M endenhall, W , Ott, L (1986) E lem en ta ry Survey Sam pling 3rd edn), U nited States, P W S-K ent, W adsw orth, Inc 14 Saunder, M., Lew is, L., Thornhill, A (2007) R esearch M ethods fo r Business Student, E ngland, Pitm an 15 Z ikm und, W K (2000) B usiness R esearchM ethods, U nited States, H arcourtC ollege 312 Mực LỤC LỜI MỞ Đ Ầ U CH Ư Ơ N G 1: Q U Á TRÌNH NGHIÊN cứuKINH D O A N H 1.1 N G IIIÊN CỨ U KINH D O A N H 1.1.1 Phạm vi nghiên cứu kinh d o a n h 1.1.2 Khái niệm nghiên cứu kinh d o a n h 1.1.3 Những chủ đề bàn cùa nghiên cứu kinh d o a n h 1.1.4 Thời điểm cần sừ dụng nghiên cứu kinh d o a n h 10 1.1.5 Nghiên cứu kinh doanh hoạt động toàn c ầ u 11 1.2 QUÁ TRÌNH NGHIÊN c u 11 1.2.1 Hệ thống câu hỏi nghiên cứu kinh d o an h 12 1.2.2 Đề xuất nghiên u 20 1.2.3 Thiết kế nghiên c ứ u 20 1.2.4 Thiết kế m ẫ u 21 1.2.5 Phân bố nguồn lự c 21 1.2.6 Kiểm định th 22 1.2.7 Thu thập thông t i n 22 1.2.8 Phân tích giải th íc h 22 1.2.9 Báo cáo kết q u .23 1.3 CÁC VẨN ĐỀ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGHIÊN c ứ u KINH D O A N H 24 1.3.1 Vấn đề cùa nghiên cứu kinh d o a n h 24 1.3.2 N hững điều kiện đàm bào nghiên cứu kinh doanh thực tốt25 1.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN c ứ u KINH D O A N H 26 1.4.1 Khái n iệ m 26 1.4.2 Đối tượng đạo đức nghiên cứu kinh d o a n h 27 1.4.3 Chủ thể đạo đức nghiên cứu kinh d o a n h 29 1.4.4 N hà nghiên cứu đạo đức nghiên cứu kinh d o a n h .30 313 CHƯƠNG 2: ĐỂ XUẤT NGHIÊN u KINH D O A N H 33 2.1 K H ÁI N IỆ M VÀ PH Â N LO ẠI ĐÈ X U Ấ T N G H IÊ N c ứ u KINH D O A N H 33 2.1.1 Khái niệm đề xuất nghiên cứu kinh d o a n h 33 2.1.2 M ục đích cùa đề xuất nghiên c ứ u 34 2.1.3 K hía cạnh tổ chức cùa nghiên cứu kinh d o an h 37 2.1.4 Đề xuất "bên trong” đề xuất “bên ngoài” 38 2.1.5 Lợi ích đề xuất nghiên c ứ u 40 2.2 KẾT CÁ U NỘI D U N G ĐÈ X U Â T N G H IÊ N c ứ u 42 2.2.1 Tóm tắt nội dung đề x u ất 42 2.2.2 Phát biểu vấn đề quản trị cần nghiên c ứ u 44 2.2.3 M ục tiêu nghiên c ứ u 44 2.2.4 T quan kết quà nghiên cứu thực h i ệ n 45 2.2.5 Ý nghĩa lợi ích việc nghiên c ứ u .47 2.2.6 T hiết kế nghiên c ứ u 48 2.2.7 Các phương pháp phân tích liệ u 48 2.2.8 K et quà nghiên c ứ u 49 2.2.9 N ăng lực nghiên cứu v iê n 49 2.2.10 N gân sách nghiên c ứ u 50 2.2.11 Ke hoạch thực nghiên c ứ u 52 2.2.12 Cơ sờ vật chất nguồn lực đặc thù phục vụ nghiên c ứ u 53 2.2.13 Q uàn lý dự án nghiên c ứ u 54 2.2.14 D anh m ục tài liệu tham k h ảo 55 2.2.15 Các phụ lụ c 55 2.3 ĐÁ NH GIÁ ĐÊ X U Á T N G H IÊ N c ứ u 55 CHƯƠNG 3: THIẾT K Ế NGHIÊN u KINH DOANH 61 3.1 T H IẾ T K É N G H IÊ N c ứ u 61 3.2 PH Â N LO Ạ I N G H IÊ N c ứ u 62 3.2.1 M ức độ thăm dò nghiên c ứ u 63 314 3.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ c ấ p 63 3.2.3 Khả kiểm soát biến nghiên c ứ u 64 3.2.4 Mục đích nghiên c ứ u 64 3.2.5 Độ dài thời gian nghiên c ứ u 65 3.2.6 Phạm vi chủ đề nghiên c ứ u 65 3.2.7 Môi trường nghiên u 65 3.2.8 Nhận thức đối tượng nghiên c ứ u 66 3.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN c ứ u 66 3.3.1 Nghiên cứu khám phá 66 3.3.2 Nghiên cứu mô t ả 68 3.3.3 Nghiên cứu nhân q u 69 3.4 CHIẾN LƯỢC N GHIÊN c u 73 3.4.1 N ghiên cứu thí n g h iệm 73 3.4.2 N ghiên cứu điều tr a 74 3.4.3 N ghiên cứu tinh hu ố n g 75 3.4.4 Nghiên cứu hành động 76 3.4.5 Nghiên cứu “Phát triển lý thuyết” 78 3.4.6 N ghiên cứu "dân tộc học” 79 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 79 3.6 THỜI GIAN N G HIÊN c ứ u 81 CH Ư ƠNG 4: T H IẾT K Ế MAU NGHIÊN c ứ u .87 4.1 BẢN CH Ẩ T CỬA CHỌN M Ẳ U 87 4.1.1 Lý chọn m ẫu .88 4.1.2 Mau đại d iệ n 89 4.1.3 Các loại thiết kế m ẫ u 90 4.2 CHỌN MẦU XÁC S U Ấ T 91 4.2.1 Qui trinh thiết ke chọn m ẫ u 91 4.2.2 Các phương pháp chọn mẫu xác suất khác 97 4.3 CH Ọ N M ẦU PHI XÁC SU Ấ T 103 315 4.3.1 Phương pháp chọn m ẫu theo chi ti ê u '0 4.3.2 Phương pháp chọn m ẫu theo mục đ í c h 106 4.3.3 Phương pháp chọn m ẫu kiều "quả bóng tuyết” 107 4.3.4 Phương pháp chọn m ẫu kiểu “tự chọn’’ 108 4.3.5 Phương pháp chọn m ẫu thuận tiệ n 109 CHƯƠNG 5: THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP 113 5.1 D ữ LIỆU S C Ấ P VÀ T H Ứ C Ấ P 113 5.1.1 C sờ dử liệu nguồn l i ệ u 113 5.1.2 Dữ liệu sơ c ấ p 114 5.1.3 D ữ liệu thứ c ấ p 115 5.2 PHÂN LO ẠI D ữ LIỆU T H Ứ C Ẩ P 120 5.2.1 Theo nguồn liệ u .120 5.2.2 Theo tính chất dừ liệ u 122 5.2.3 Theo phương tiện lưu trữ 123 5.2.4 Theo thể thức sở liệ u 123 5.3 TH U TH Ậ P D Ừ LIỆU T H Ứ C Ấ P .124 5.3.1 Qui trình tìm kiếm liệu thứ c ấ p 124 5.3.2 Qui trình tuần t ự 124 5.3.3 Sừ dụng công cụ tìm kiếm (search en g in es) 125 5.3.4 T heo sát nghiên cứu m ìn h 128 CHƯƠNG 6: THU THẬP DỮ LIỆU sơ CẤP 131 6.1 BẢ N C H Ắ T Đ IỀU T R A B Ằ N G B Ả N G H Ò I 131 6.1.1 Bàn c h ấ t 131 6.1.2 Phân loại điều tra bàng bàng h ỏ i 132 6.2 Q U Á T R ÌN H T H IẺ T KẾ PHIÉU Đ IỀU T R A 132 6.2.1 Phát triên hệ thốna câu hói nghiên c ứ u 133 6.2.2 T ổ n a quan lý th u y ế t 134 6.2.3 P hát triền phiếu điều tra .135 316 6.3 CÁC PHƯ ƠNG PHÁP THU THẬP D Ữ LIỆU BẰ N G PHIÉU ĐIÊU T R A .146 6.3.1 Các phương pháp điều tra phòng v ấ n 146 6.3.2 Đối tượng nghiên cứu tự hoàn thành phiếu điều tr a .150 CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 157 7.1 HIỆU CH ÌN H D L IỆ U 157 7.1.1 Mục đích hiệu chỉnh liệ u 157 7.1.2 Thời điểm hiệu chinh 158 7.1.3 Thực hiệu ch in h 159 7.2 MÃ HÓA D ữ L IỆ U .160 7.2.1 Mã hóa liệu định lượng khơng phân n h ó m .161 7.2.2 M ã hóa liệu phân n h ó m 161 7.2.3 M ã hóa liệu định tín h 164 7.3 PHÂN TÍCH D ữ L IỆ U .165 7.3.1 Phân tích mơ t ả 165 7.3.2 Phân tích b iế n 170 7.3.3 Phân tích hai biến: Kiểm định khác biệt đo lường tương q u a n 176 7.4 GIỚI TH IỆU M Ộ T SỐ PHÀN MỀM xừ LÝ DỮ L IỆ U 181 CHƯƠNG 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 185 8.1 QUÁ TRÌN H V IÉT BÁO CÁO N G HIÊN u 186 8.1.1 Lên kế hoạch viết báo cáo nghiên c ứ u 186 8.1.2 Thiếl kế báo c o 188 8.1.3 C cấu v iế t 190 8.1.4 Lựa chọn phong cách viết 193 8.1.5 Lên thời gian biểu viết báo c o 194 8.2 NỘI D U N G CỦA BÁO CÁO N G HIÊN cứu 196 8.2.1 Các trang đầu báo c o 196 8.2.2 Lời giới th iệ u 197 317 8.2.3 N hững vấn đề chung có liên quan đến vấn đề nghiên c ứ u 199 8.2.4 Phương pháp nghiên c ứ u 200 8.2.5 Kết quà nghiên c ứ u 200 8.2.6 K ết lu ậ n 202 8.2.7 Tài liệu tham khảo phụ lụ c .203 8.3 T R ÌN H BÀ Y BÁ O CÁ O N G H IÊ N cứu .204 8.3.1 T rình bày liệu định t í n h 204 8.3.2 T rình bày liệu định lư ợ n g .205 8.4 TRÌN H BÀ Y K ÉT Q U Ả N G H IÊ N cứu 212 8.4.1 Phân tích mơi trư n g .212 8.4.2 X em xét lựa c h ọ n 213 8.4.3 X ây dựng trình b y 213 8.4.4 Truyền đạt thông đ iệp 214 8.4.5 Đ ánh giá phản h i 214 PHẦN HỖ TRỢ THỰC HÀNH NGHIÊN c ứ u 217 TÀI LIỆU THAM KHẢ O 311 318 Giáo trình NGHIÊN cứa KINH DOfiNH NHẢ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ o u ó c dan Địa chỉ: 207 Đường G iải Phóng, Hà Nội Website; http://nxb.neu.edu.vn- E m a il: n x b @ n e u e d u Đ ịa phát hành Ebooks: http://alezaa.com/ktqd Điện thoại: (04) -3 8 -3 8 Fax: (04) 48 so 03 NGUYỄN ANH TÚ, Giám đốc Nhà xuất bí GS.TS NGUYỄN THÀNH ĐỘ, Tổng biên t Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS LÊ CÔNG HOA TS NGUYỄN THÀNH HIỀ Chịu trách nhiệm xuất bản: Biên tập kỹ thuật: C h ế vi tính: THS.ĐỖ N G Ọ C LAN - TRỊNH Q U YỀ N G U Y Ễ N LP Thiết k ế bìa: T R Ấ N MAI HC Sửa in đọc sách mẫu: THS Đ ỗ N G Ọ C LAN - TRỊNH QUYÊ III 1(XX) c u ố n , k h ổ 16 X c m tạ i C ó n g ty c ổ p h ấ n I n V i ễ n Đ ỏ n g M ã s ố Đ K X R : 4 - / C X B / - l / Đ H K T Q D v ISB N: - - - - -8 S ô q uyết đ ị n h x u ấ t h n : 5 / Q Đ - N X B Đ I I K I Q D In x o n g v n ộ p lin c h i ê u q u ý II n ă m ... dung trình nghiên cứu kinh doanh - V ấn đề thường gặp nghiên cứu kinh doanh - Đạo đức nghiên cứu kinh doanh 1.1 N G H IÊ N C Ử U KIN H DOANH 1.1.1 Phạm vi nghiên cứu kinh doanh Theo nhà nghicn cứu. .. vấn đề phương pháp, công cụ, nghiệp vụ kỹ nghiên cứu như: trình nghiên cứu kinh doanh, đạo đức nghiên cứu kinh doanh, đề xuất nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập liệu thứ cấp, thu thập liệu... 44 dự án nghiên cứu Trong nghiên cứu mơ tà mục tiêu nghiên cứu có thê phát bicu thành vấn đề nghicn cứu Bàn thân vấn đề nghiên cứu trình bày theo mức độ chi tiết cụ thề khác N ếu nghiên cứu nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình nghiên cứu kinh doanh; tác giả lê công hoa;nguyễn thành hiếu , Giáo trình nghiên cứu kinh doanh; tác giả lê công hoa;nguyễn thành hiếu