0

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay TT

27 1 0
  • Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:21

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢƠNG THẢO BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật kinh tế Mã số: 938.01.07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2021 Cơng trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy Phản biện 1: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Phản biện 2: TS Đặng Vũ Huân Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học Xã hội vào hồi giờ…………phút, ngày……tháng……….năm……… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư Viện Học viện Khoa học Xã hội DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Phương Thảo (2019), Khung pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam, Tạp chí Nghề luật số 3/2019, Tr 3-7 Nguyễn Phương Thảo (2020), Bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán biện pháp dân - Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 11/2020, Tr17 – 23, tr29 Nguyễn Phương Thảo (2021), Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, năm 2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Phương Thảo (2021), Hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tài lĩnh vực chứng khoán Việt Nam – Thực tiễn đề xuất sách, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ người tiêu dung tài – Thực tiễn đề xuất sách Việt Nam”, năm 2021, Trường đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nafosted - Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quốc gia số đơn vị đồng tổ chức MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở TTCK nào, vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT xác định mục tiêu quan trọng mà quan quản lý nhà nước hướng đến nhằm phát triển TTCK ổn định, cơng bền vững Sẽ khơng có TTCK “mạnh khỏe” quyền lợi hợp pháp NĐT - người kiến tạo nên thị trường không đảm bảo Nhận thức vấn đề này, từ TTCK Việt Nam đời, quan quản lý nhà nước thiết lập chế bảo vệ quyền lợi NĐT thị trường văn pháp luật chứng khốn nói riêng pháp luật hoạt động kinh doanh nói chung Ngay từ Nghị định 48/1998/NĐ-CP chứng khoán TTCK Việt Nam nhà làm luật xác định việc xây dựng quy định pháp luật là: “Để tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành kinh doanh chứng khoán, nhằm khuyến khích việc huy động nguồn vốn dài hạn nước nước ngoài, đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an tồn, cơng khai, cơng hiệu quả, bảo vệ quyền hợp pháp người đầu tư”….Điều khẳng định thông qua nội dung LCK 2006, LCK 2019, LDN 2014, LDN 2020…và văn pháp luật có liên quan Mặc dù hệ thống quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam bước đầu xây dựng, củng cố thường nằm rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật khác LCK, LDN, LĐT…, văn luật nghị định Chính phủ, thơng tư Bộ tài chính, định UBCKNN…nên quy định bảo vệ quyền lợi NĐT đôi lúc chồng chéo, thiếu thống nhất, đồng đặc biệt tồn số vướng mắc LCK văn luật lĩnh vực kinh doanh, thương mại khác LDN, LĐT, Luật xử lý vi phạm hành chính… Ngồi ra, quy định xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực chứng khốn cịn nhẹ, tính răn đe khơng cao, khơng tương thích với hậu mà hành vi vi phạm gây cho xã hội mà đặc biệt cho NĐT, điều dẫn đến việc vi phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán ngày gia tăng số lượng mức độ vi phạm Bên cạnh đó, hệ thống quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng cịn thiếu tương thích với thơng lệ, chuẩn mực giới Ở Việt Nam, việc bảo vệ quyền lợi NĐT chủ yếu thực gián tiếp thông qua quy định pháp luật trì, đảm bảo trật tự thị trường; qua hoạt động phát xử lý vi phạm thị trường quan nhà nước mà thiếu biện pháp để NĐT tự bảo vệ quyền lợi hay biện pháp hướng tới việc bồi hồn, khơi phục lợi ích cho NĐT bị xâm phạm quốc gia có TTCK phát triển Ở quốc gia phương Tây Mỹ, Anh, Pháp….hay số quốc gia khu vực Singapo, Đài Loan, Trung Quốc…bên cạnh hệ thống quy định pháp luật ban hành để trì trật tự an tồn thị trường (cơng cụ bảo vệ gián tiếp) chế bảo vệ trực tiếp quyền lợi NĐT chứng khoán thiết lập quỹ bảo vệ NĐT, thành lập tổ chức bảo vệ NĐT, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay chế để NĐT tự bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm hành vi vi phạm (khởi kiện dân sự) quan tâm quy định cụ thể, chi tiết văn pháp luật Ví dụ Mỹ từ năm 1970 có Luật Bảo vệ NĐT (Securities Investor Protection Act of 1970) sở cho hình thành hoạt động Cơng ty bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khoán (Securities Investor Protection Corporation – SIPC), Đài Loan có Luật Bảo vệ NĐT năm 2002 (Securities Investors and Futures Traders Protection Act) sở cho hình thành Trung tâm bảo vệ NĐT chứng khoán sản phẩm tương lai (Securities and Futures Investor Protection Center – SFIPC), Canađa Quỹ bảo vệ NĐT Canada (The Canadian Investor Protection FundCIPF) thành lập từ năm 1969, Ở Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) ban hành nhiều thông tư quan trọng khởi kiện dân chứng khoán vào năm 2001,2002, 2003…Tuy nhiên Việt Nam chưa có văn pháp luật riêng quy định vấn đề bảo vệ NĐT thiếu tồn thiết chế độc lập bảo vệ NĐT hay chế đặc thù để NĐT tự bảo vệ quyền lợi Như vậy, thấy khung pháp lý bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng Việt Nam bước đầu thiết lập nhiên chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tế Do đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam nay” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hướng tới mục tiêu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam sở nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm pháp luật quốc gia giới, từ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Luận án tập trung vào nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, phân tích làm rõ vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trungvà pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam Thứ ba, đề xuất quan điểm nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài học thuyết, vấn đề lý luận liên quan đến bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK TTCK tập trung, quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, thực tiễn thực thi quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu khía cạnh sau: - Về lý luận, luận án nghiên cứu quan điểm bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK, biện pháp bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK số nước giới có TTCK phát triển Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… - Về thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam thông qua quy định pháp luật doanh nghiệp pháp luật chứng khoán tập trung phân tích quy định pháp luật hướng tới bảo vệ quyền lợi NĐT sở hữu cổ phiếu niêm yết SGDCK Luận án có phân tích, bình luận số quy định pháp luật quốc gia giới tập trung vào quốc gia có pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khoán phát triển Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…và khuyến nghị IOSCO để rút học kinh nghiệm cần thiết cho q trình xây dựng hồn thiện pháp luật Việt Nam - Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung từ năm 2006 – thời điểm ban hành LCK vấn đề bảo vệ NĐT TTCK bắt đầu quan tâm ghi nhận LCK Phƣơng pháp luận Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án hình thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường điều kiện hội nhập quốc tế Cơ sở phương pháp luận Luận án chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án có sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích, logic, tổng hợp, phương pháp phân tích logic quy phạm, phương pháp luật học so sánh, phương pháp tiếp cận hệ thống, đa ngành liên ngành khoa học xã hội nhân văn lịch sử, kinh tế, luật học Đóng góp khoa học luận án Là cơng trình khoa học nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, tác giả luận án mong muốn đóng góp số vấn đề cho khoa học pháp lý cụ thể sau: Thứ nhất, luận án chứa đựng số kết nghiên cứu mang tính học thuật quan điểm tác giả vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Luận án xây dựng khái niệm quyền lợi NĐT TTCK tập trung bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; xác định thời điểm xuất chấm dứt quyền lợi NĐT TTCK tập trung, biện pháp sử dụng để bảo vệ quyền lợi NĐT Thứ hai, luận án xây dựng định nghĩa pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, đồng thời đặc trưng nhóm quy phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT đặt mối tương quan với hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung Luận án phân tách nội dung pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi NĐT bao gồm nhóm vấn đề như: quyền lợi NĐT TTCK, biện pháp sử dụng để bảo vệ quyền lợi NĐT Thứ ba, luận án phân tích đánh giá cách có hệ thống thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT Việt Nam, tập trung phân tích quy định quyền lợi quan trọng NĐT TTCK tập biện pháp bảo vệ quyền lợi NĐT; ưu điểm, nhược điểm quy định pháp luật chế thực thi quy định Trong q trình phân tích, đánh giá, luận án có so sánh quy định pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngồi thơng lệ quốc tế để đưa nhận định khách quan khoa học Thứ tư, với việc nghiên cứu, đánh giá yếu tố tác động đến pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung phân tích quy tắc, thơng lệ chung giới, luận án làm sáng tỏ sở thực tiễn việc thiết lập sách hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT Đây tiền đề quan trọng để xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT nói chung NĐT TTCK tập trung Việt Nam nói riêng Thứ năm, luận án đề xuất giải pháp có khoa học để hoàn thiện pháp luật nâng cao khả thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam thông qua việc xác định rõ yêu cầu đặt việc hoàn thiện pháp luật đề xuất giải pháp cụ thể sở giải bất cập phát phần nghiên cứu thực trạng pháp luật Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Cho đến thời điểm tại, luận án “Bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam nay” số cơng trình nghiên cứu với cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Luận án nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên trường đại học trình học tập; tài liệu hỗ trợ nhà nghiên cứu khoa học pháp lý, nhà quản lý cơng tác nghiên cứu, hoạch định sách ban hành pháp luật lĩnh vực tài chính, chứng khốn nói chung bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khốn nói riêng Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có chương: Chương 1- Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương - Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Chương - Thực trạng pháp luật thực tiễn thực thi quy định bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam Chương - Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thơng qua việc tìm hiểu cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tác giả tổng hợp cơng trình nghiên cứu thành nhóm: i) Các nghiên cứu lý luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khốn tập trung; ii) Các cơng trình nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam Từ đó, tác giả rút số kết luận sau: Một kết nghiên cứu mà Luận án kế thừa tiếp tục phát triển Thứ nhất, cơng trình ngồi nước giác độ Luật học xây dựng số nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung bao gồm: pháp luật quyền NĐT chứng khoán, pháp luật biện pháp bảo vệ NĐT Thứ hai, nghiên cứu nước thách thức mà bảo vệ quyền lợi NĐT nói chung quyền lợi NĐT TTCK tập trung nói riêng phải đối mặt thời gian tới Thứ ba, cơng trình nghiên cứu nước, giác độ luật học, phần bất cập cần khắc phục thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung đưa giải pháp để khắc phục bất cập Thứ tư, nhiều nghiên cứu thực vấn đề nghiên cứu góc độ kinh tế nên vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK phân tích, đánh giá cụ thể kỹ lưỡng Bên cạnh cơng cụ bảo vệ pháp luật cơng cụ mang tính chất kinh tế đề cập Hai vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, phương diện lý luận, Luận án tiếp tục làm rõ điểm đặc trưng vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam nay; phân tích yếu tố chi phối, ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; chế bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Thứ hai, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam, Luận án cần nghiên cứu cách trực tiếp, toàn diện cập nhật pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; tập trung phân tích, bình luận, đánh giá quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung dựa quy định pháp luật LDN 2014, LDN 2020, LCK 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010, LCK 2019 văn khác; có so sánh, liên hệ với quy định pháp luật nước ngoài, nguyên tắc, thông lệ quốc tế vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Thứ ba, thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam, Luận án cần tiến hành phân tích, đánh giá đồng thực tiễn thi hành pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT để sở đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật Thứ tư, giải pháp hoàn thiện, Luận án cần tiếp tục triển khai đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tiễn thông lệ chung giới, đồng thời giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam 10 điều chỉnh nhiều quy định pháp luật so với NĐT thị trường phi tập trung 2.1.1.2 Phân loại nhà đầu tư thị trường chứng khốn tập trung Hiện có nhiều cách thức phân loại NĐT TTCK tập trung Căn vào tiêu chí khác xếp NĐT thành nhóm với đặc trưng riêng biệt Việc phân loại có ý nghĩa quan trọng việc xem xét, áp dụng quy định pháp luật biện pháp bảo vệ cho phù hợp nhóm NĐT: Căn vào lực tài nhà đầu tư chia thành nhà đầu tư chuyên nghiệp nhà đầu tư không chuyên; Căn theo quốc tịch có nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngoài; Căn vào loại chứng khốn sở hữu chia thành nhà đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư chứng quỹ, nhà đầu tư loại chứng khốn khác; Căn vào mục đích đầu tư chia thành nhà đầu tư hướng tới mục tiêu chênh lệch giá chứng khoán, nhà đầu tư hướng tới mục tiêu hưởng lợi tức từ chứng khoán 2.1.2 Những vấn đề lý luận quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 2.1.2.1 Khái niệm quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Quyền lợi NĐT TTCK tập trung quyền hưởng lợi ích có từ hoạt động mua, bán, nắm giữ chứng khoán TTCK tập trung Tuy nhiên, quyền lợi NĐT TTCK tập trung không đơn quyền hưởng lợi ích vật chất từ việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán mà quan trọng việc NĐT hưởng đầy đủ quyền có việc họ sở hữu chứng khốn Quyền lợi NĐT TTCK tập trung có đặc trưng sau: Quyền lợi NĐT TTCK tập trung quyền hưởng lợi ích vật chất phi vật chất có từ việc sở hữu, đầu tư chứng khoán; Quyền lợi NĐT TTCK tập trung dễ bị xâm phạm hành vi vi phạm pháp luật thị trường; Quyền lợi NĐT TTCK tập trung pháp luật bảo hộ đầy đủ chặt chẽ so với TTCK phi tập trung 2.1.2.2 Những quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung cần bảo vệ NĐT nắm giữ sở hữu chứng khốn TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng hưởng quyền bao gồm: 11 Quyền tham gia thực giao dịch thị trường; quyền tiếp cận thông tin; quyền tham gia quản trị điều hành, quyền hưởng lợi tức; quyền khởi kiện doanh nghiệp niêm yết chứng khoán; quyền bảo vệ tài sản đầu tư 2.1.3 Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 2.1.3.1 Khái niệm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung hiểu tổng hợp biện pháp áp dụng chủ thể thị trường nhằm giúp cho quyền lợi NĐT thực thi thực tế đồng thời ngăn ngừa xử lý hành vi xâm phạm đến quyền lợi NĐT TTCK tập trung Hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung có số đặc trưng sau: Một là, hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT hướng đến việc đảm bảo cho quyền lợi NĐT thực thi thực tế; Hai là, hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT hướng tới việc ngăn ngừa hành vi xâm phạm đến quyền lợi NĐT; Ba là, hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT hướng tới việc xử lý hành vi xâm phạm đến quyền lợi NĐT 2.1.3.2 Cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung thực thông qua chế: chế tự bảo vệ NĐT, hai chế bảo vệ thông qua hoạt động chủ thể khác thị trường 2.1.3.3 Các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khốn tập trung bao gồm nhóm biện pháp: Biện pháp hành (bao gồm biện pháp quản lý, giám sát biện pháp tra xử lý hành chính); Biện pháp hình sự; Biện pháp dân sự; Biện pháp kinh tế ( bao gồm việc : Thành lập quỹ bảo vệ NĐT; Thành lập phận chuyên trách tổ chức bảo vệ NĐT độc lập; Phát triển bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 2.1.3.4 Vai trò hoạt động bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Bảo vệ quyền lợi NĐT có vai trị đặc biệt quan trọng với phát triển TTCK nói riêng kinh tế nói chung Thực tế chứng minh có 12 mối liên hệ chặt chẽ việc bảo vệ hiệu quyền lợi NĐT với phát triển thị trường tài chính, phát triển thị trường tài tăng trưởng kinh tế Tầm quan trọng hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK thể qua khía cạnh sau: Một bảo vệ tốt quyền lợi NĐT giúp thu hút nhà tư tham gia vào TTCK Hai bảo vệ NĐT giúp cho doanh nghiệp niêm yết hoạt động an tồn, hiệu quả, tăng uy tín, thương hiệu doanh nghiệp phát hành 2.2 Những vấn đề lý luận pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung 2.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việc điều chỉnh pháp luật vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung thực cần thiết xuất phát từ lý sau đây: Thứ nhất, pháp luật công cụ để tạo dựng hành lang pháp lý cho việc thực quyền lợi NĐT ; Thứ hai pháp luật cơng cụ giúp ngăn chặn, phịng ngừa xử lý hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp NĐT; Ba pháp luật giúp cho TTCK phát triển bền vững 2.2.2 Khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung hiểu tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình thi hành biện pháp nhằm đảm bảo cho NĐT hưởng đầy đủ quyền lợi đồng thời ngăn ngừa, xử lý hành vi xâm hại đến quyền lợi NĐT TTCK tập trung Pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung có hai đặc trưng bản: Một quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT thị trường tập trung nằm rải rác nhiều văn pháp luật thuộc lĩnh vực luật công luật tư Hai là, đa phần quy phạm bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK quy phạm trao nghĩa vụ 2.2.3 Nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Xuất phát từ cách tiếp cận pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung nên nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tự TTCK tập trung bao gồm nội dung bản: 13 Một là, quy định pháp luật ghi nhận quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư bao gồm nội dung bản: i) Quy định pháp luật quyền tham gia thực giao dịch thị trườn; ii) Quy định pháp luật quyền tiếp cận cung cấp thông tin; iii) Quy định quyền tham gia quản trị điều hành, nhận lợi tức, khởi kiện công ty niêm yết chứng khoán; iv) Quy định quyền bảo vệ tài sản đầu tư Hai là, quy định pháp luật biện pháp bảo vệ nhà đầu tư bao gồm: i)Quy định biện pháp hành chính; ii) Quy định biện pháp hình sự; iii) Quy định biện pháp dân sự; iv) Quy định biện pháp kinh tế Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 3.1 Thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung Việt Nam 3.1.1 Các quy định pháp luật quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 3.1.1.1 Quyền tham gia thực giao dịch thị trường Quy định pháp luật quyền tham gia giao dịch thị trường bao gồm nội dung bản: i) quy định hợp đồng sử dụng dịch vụ; ii) quy định quy trình nhận lệnh khách hàng; iii) quy định ngăn ngừa xung đột lợi ích NĐT với cơng ty chứng khốn, nhân viên mơi giới chứng khoán Về bản, quy định pháp luật chứng khoán Việt Nam quyền tham gia giao dịch thị trường đặt đầy đủ, tương thích với quy định pháp luật quốc tế phần ngăn ngừa hành vi xâm hại đến NĐT giai đoạn Tuy nhiên thiếu số quy định cụ thể hướng đến việc ngăn ngừa xung đột lợi ích cơng ty chứng khốn NĐT, điều có tác động khơng nhỏ đến hiệu hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT nói chung NĐT TTCK tập trung nói riêng 14 3.1.1.2 Quy định quyền tiếp cận cung cấp thông tin Các quy định pháp luật quyền tiếp cận cung cấp thông tin tập trung vào số nội dung quan trọng như: chủ thể công bố thông tin, nội dung công bố thông tin, cung cấp thơng tin có u cầu NĐT Về bản, quy định pháp luật Việt Nam công bố thông tin xây dựng tương đối chặt chẽ đầy đủ nhiên số hạn chế liên quan đến chất lượng thông tin công bố, việc công bố thông tin cổ đông lớn, quyền xem xét, tra cứu thông tin danh sách cổ đông tỷ lệ cổ phần NĐT cần phải sở hữu để có quyền tiếp cận thơng tin quan trọng doanh nghiệp 3.1.1.3 Quy định quyền tham gia quản trị điều hành, quyền hưởng lợi tức; quyền khởi kiện tổ chức phát hành chứng khoán Với tư cách người chủ sở hữu doanh nghiệp niêm yết, NĐT có số quyền lợi bản, quan trọng phải kể đến: quyền tham gia quản trị điều hành công ty, quyền hưởng lợi tức từ chứng khoán nắm giữ, quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp Các quy định pháp luật nhóm quyền tồn số hạn chế liên quan đến thời gian chi trả lợi tức cho NĐT, tỷ lệ sở hữu cổ phần cần thiết để thực quyền khởi kiện NĐT 3.1.1.4 Quy định quyền bảo vệ tài sản đầu tư Quy định quyền bảo vệ tài sản đầu tư bao gồm nội dung bản: i) Quyền NĐT công ty chứng khoán việc bảo vệ tài sản đầu tư; ii) quyền NĐT công ty niêm yết việc bảo vệ tài sản đầu tư 3.1.2 Quy định pháp luật biện pháp bảo vệ nhà đầu tư 3.1.2.1 Quy định pháp luật biện pháp hành để bảo vệ nhà đầu tư Biện pháp hành để bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung thực thông qua hoạt động quản lý, giám sát TTCK, tra xử vi phạm TTCK Các quy định pháp luật biện pháp hành bảo vệ quyền lợi NĐT đầy đủ toàn diện, nhiên tồn số hạn chế quy định pháp luật liên quan đến mơ hình giám sát TTCK, thẩm quyền UBCKNN việc tra, kiểm tra chứng khốn, việc đảm bảo thực hình xử phạt hành lĩnh vực chứng khốn 15 3.1.2.2 Quy định pháp luật biện pháp kinh tế để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư Biện pháp kinh tế để bảo vệ quyền lợi NĐT thực thông qua việc thiết lập quỹ bảo vệ NĐT mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp lĩnh vực chứng khoán Cả biện pháp ghi nhận LCK 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 nhiên hạn chế chế thực thi nên đến LCK 2019 bị bãi bỏ Đây bước lùi pháp luật chứng khoán Việt Nam bỏ công cụ bảo vệ quyền lợi NĐT hữu hiệu sử dụng nhiều TTCK phát triển 3.1.2.2 Các quy định pháp luật biện pháp dân để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư Hiện nhà làm luật không xây dựng quy định riêng biệt biện pháp bảo vệ NĐT thông qua công cụ dân quy định pháp luật chứng khoán mà áp dụng theo quy định chung Bộ luật dân văn hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo quy định pháp luật Tuy nhiên điều làm nảy sinh số vấn đề sau: Một là, chưa có đầy đủ để áp dụng biện pháp dân nhằm bảo vệ quyền lợi cho NĐT bị thiệt hại hành vi thao túng giá chứng khoán, giao dịch nội gián; Hai là, thiếu pháp luật cụ thể để tính tốn mức bồi thường thiệt hại cho NĐT trường hợp NĐT bị thiệt hai vi phạm công bố thông tin; Ba là, chưa có đủ quy định pháp luật để NĐT tiến hành khởi kiện tập thể; Bốn thiếu tổ chức hỗ trợ nhà đầu tư khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 3.2 Thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung Việt Nam 3.2.1 Khái quát tình hình bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam Trong năm qua việc thực thi quy định bảo vệ NĐT TTCK tập trung Việt Nam đạt kết đáng ghi nhận Số lượng NĐT gia nhập thị trường trường ngày tăng nhanh, hoạt động bảo vệ NĐT ngày quan tâm Đánh giá tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ NĐT nói chung NĐT TTCK tập trung nói riêng Việt Nam có cải thiện so với giai đoạn trước nằm nhóm trung bình khu vực ASEAN Tuy nhiên, tính hình bảo vệ quyền 16 lợi NĐT Việt Nam dù có nhiều bước chuyển biến chưa đủ lẽ quốc gia giới có cải cách mạnh mẽ sách bảo vệ quyền lợi NĐT Việt Nam chưa có thay đổi đáng kể 3.2.2 Các hạn chế, tồn trình thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam 3.2.2.1 Hạn chế việc thực thi quy định quyền lợi nhà đầu tư việc tham gia thực giao dịch thị trường Các quy định pháp luật hành bảo vệ quyền lợi NĐT việc tham gia thực giao dịch thị trường chặt chẽ sát với yêu cầu thực tế Tuy nhiên trình thực thi pháp luật bộc lộ số hạn chế sau: Một là, tồn nhiều vi phạm pháp luật liên quan đến người hành nghề chứng khốn khơng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ cho nhà đầu tư Hai là, cịn tồn vi phạm liên quan đến việc cơng ty chứng khoán cung ứng dịch vụ cho nhà đầu tư mà không ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Ba là, xung đột lợi ích nhà đầu tư cơng ty chứng khốn Bốn là, lỗi giao dịch trực tuyến công ty chứng khốn Năm là, tình trạng nghẽn lệnh hệ thống Sở giao dịch chứng khoán 3.2.2.2 Về việc thực thi quyền tiếp cận thông tin Công bố thông tin nghĩa vụ bắt buộc quan trọng với chủ thể TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng Bởi thơng qua hoạt động giúp cho NĐT thị trường đưa định đầu tư hiệu an toàn Tuy nhiên thực tế hoạt động công bố thông tin chủ thể TTCK Việt Nam năm qua có nhiều cải thiện tồn số chế cần khắc phục Một là, hạn chế công bố thông tin liên quan đến thù lao, tiền lương, thưởng thành viên HĐQT, người quản lý công ty Hai là, hạn chế việc tuân thủ đầy đủ thời hạn công bố loại BCTC Ba là, hạn chế cung cấp thông tin cấu cổ đông công ty; sở hữu cổ phần trực tiếp cổ đông lớn thông tin lý lịch thành viên HĐQT 17 Bốn là, hạn chế liên quan đến cung cấp thông tin tổ chức kiểm toán 3.2.2.3 Về việc thực thi quy định pháp luật quyền tham gia quản trị điều hành, nhận lợi tức, khởi kiện công ty niêm yết chứng khoán Liên quan đến quy định quyền lợi NĐT công ty niêm yết chứng khoán, ghi nhận tương đối đầy đủ hệ thống văn quy phạm pháp luật thực tế quyền lợi thường xuyên bị xâm phạm Một số hạn chế việc thực thi quy định pháp luật quyền tham gia quản trị điều hành, nhận lợi tức, khởi kiện cơng ty niêm yết chứng khốn kể đến như: Một là, hạn chế thực quyền NĐT họp Đại hội đồng cổ đông Hai là, hạn chế quyền nhận cổ tức Ba là, hạn chế liên quan đến việc đối xử công NĐT Bốn là, hạn chế quyền khởi kiện NĐT 3.2.2.4 Các hạn chế việc thực thi quy định quyền bảo vệ tài sản nhà đầu tư Việc thực thi quy định pháp luật nhằm bảo tài sản đầu tư NĐT TTCK tập trung chủ thể thị trường thực tương đối nghiêm túc, đầy đủ Tuy nhiên, thời gian vừa qua cịn có số vi phạm vi phạm lẻ tẻ liên quan đến việc thực thi quy định bảo vệ tài sản NĐT bao gồm: i)Vi phạm quy định quản lý tách bạch tài sản nhà đầu tư công ty chứng khoán; ii) Vi phạm liên quan đến việc lạm dụng tài sản NĐT 3.2.3 Hạn chế việc thực thi quy định biện pháp bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 3.2.3.1 Hạn chế việc thực thi quy định biện pháp hành Việc thực thi quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT thơng qua biện pháp hành tồn số hạn chế bản: i) nhiều vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực thi quy định quản lý chào bán chứng khoán; ii) việc thực thi quy định tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực chứng khoán cịn gặp nhiều khó khăn thầm quyền hạn chế UBCKNN hoạt động tra, giám sát xử lý vi phạm hình thức xử lý vi phạm pháp LCK chưa đủ tính răn đe 18 3.2.3.2 Việc thực thi quy định biện pháp kinh tế Có biện pháp kinh tế để bảo vệ quyền lợi NĐT đưa vào quy định LCK 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 quỹ bảo vệ NĐT bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn Đây hai biện pháp có ý nghĩa lớn việc bảo vệ NĐT nhiên thực tế việc thực thi quy định pháp luật hai biện pháp Việt Nam hạn chế 3.2.3.3 Việc thực thi quy định biện pháp dân Khi chủ thể TTCK có hành vi vi phạm gây thiệt hại, NĐT có quyền yêu cầu chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại khởi kiện tòa Đây biện pháp dân đặc biệt quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi NĐT, nhiên thực tế việc thực thi quy định không dễ dàng đặc biệt việc khởi kiện NĐT NĐT gặp nhiều khó khăn tiến hành khởi kiện dân để bảo vệ quyền lợi Các khó khăn thường liên quan đến việc khó tiếp cận thông tin, tài liệu, giấy tờ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện chi phí khởi kiện Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM 4.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung Việt Nam Trong thời gian qua, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam bộc lộ số hạn chế: Một là, khung pháp lý bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung có nhiều cải thiện tiếp nhận nguyên tắc thông lệ thể giới bộc lộ nhiều bất cập; Hai là, tình hình tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT chủ thể TTCK chưa thực tốt, xuất nhiều hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi NĐT Đứng trước thực trạng trên, việc xây dựng hệ thống giải pháp đồng nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung 19 Việt Nam nói riêng cải thiện việc bảo vệ quyền lợi NĐT thị trường nói chung yêu cầu bắt buộc 4.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung Việt Nam Một là, hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung phải phù hợp với quan điểm xây dựng phát triển thị trường chứng khoán nhà nước Hai là, Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Ba là, hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung phải phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực chứng khoán Bốn là, hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật Năm là, hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung đảm bảo cơng bằng, bình đẳng, cơng khai, minh bạch, bảo vệ tốt quyền lợi nhà đầu tư chứng khốn 4.3 Một số giải pháp hồn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung Việt Nam 4.3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 4.3.1.1 Hoàn thiện quy định quyền tham gia thực giao dịch thị trường chứng khoán tập trung Một là, bổ sung quy định ngăn ngừa xung đột lợi ích cơng ty chứng khoán, người hành nghề chứng khoán nhà đầu tư Hai là, bổ sung quy định cụ thể bồi thường thiệt hại trường hợp xảy lỗi giao dịch trực tuyến cơng ty chứng khốn Ba là, tăng chế tài xử phạt vi phạm lặp lại nhiều lần công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cho khách hàng Bốn là, bổ sung chế tài xử phạt Sở giao dịch chứng khoán quy định bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư để tình trạng nghẽn lệnh xảy thường xuyên 20 4.3.1.2 Hoàn thiện quy định quyền tiếp cận thông tin cung cấp thơng tin Một là, hồn thiện quy định ngôn ngữ sử dụng công bố thông tin Hai là, áp dụng chuẩn mực quốc tế báo cáo tài Ba bổ sung nội dung công bố thông tin cổ đơng lớn Bốn hồn thiện quy định quyền xem xét, tra cứu thông tin danh sách cổ đông Năm điều chỉnh tỷ lệ cổ phần NĐT cần phải sở hữu để có quyền tiếp cận thông tin quan trọng doanh nghiệp để phù hợp với thơng lệ quốc tế 4.3.1.3 Hồn thiện quy định quyền tham gia quản trị điều hành, hưởng lợi tức khởi kiện công ty niêm yết Một là, quyền khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Nghị ĐHĐCĐ, đình Nghị HĐQT Hai là, việc khởi kiện NĐT thành viên HĐQT, GĐ (TGĐ) Ba thời gian chi trả cổ tức cho NĐT 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 4.3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp hành - Hồn thiện quy định pháp luật hoạt động quản lý TTCK: i) là, cần bổ sung thời hạn cụ thể cho việc đưa chứng khốn chào bán cơng chúng niêm yết Sở giao dịch đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch chứng khoán sau kết thúc đợt chào bán; ii) hai là, bổ sung quy định nhằm siết chặt việc chào bán trái phiếu riêng lẻ - Hoàn thiện quy định hoạt động giám sát TTCK: i) là, cần bổ sung quy định nhằm luật hóa hoạt động giám sát Hiệp hội kinh doanh chứng khoán;ii) hai là, cần cụ thể hóa quy định nghĩa vụ giám sát giao dịch CTCK - Hoàn thiện quy định hoạt động tra xử lý vi phạm chứng khoán: i) là, bổ sung thêm thẩm quyền cho UBCKNN liên quan đến việc triệu tập, thẩm vấn, xét hỏi cá nhân, tổ chức nghi ngờ có hành vi vi phạm thị trường; yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình tài liệu liên quan, khám xét, tạm giữ tài sản theo thông lệ giới; ii) hai là, bổ sung thêm chế tài 21 áp dụng với chủ thể không thực hiên việc cung cấp thông tin hay phối hợp với UBCKNN việc điều tra xử lý vi phạm pháp luật TTCK 4.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp dân Một cần bổ sung quy định pháp luật cụ thể làm để NĐT áp dụng biện pháp dân nhằm bảo vệ quyền lợi bị xâm hại hành vi thao túng giá chứng khoán, giao dịch nội gián Hai cần bổ sung quy định làm để xác định mức bồi thường thiệt hại cho NĐT trường hợp NĐT bị thiệt hại vi phạm công bố thông tin Ba cần bổ sung quy định khởi kiện tập thể vụ tranh chấp TTCK 4.3.2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp kinh tế Trong tương lai, cần xây dựng lộ trình thích hợp cho việc thành lập quỹ bảo vệ NĐT áp dụng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp lĩnh vực chứng khốn Việt Nam, tránh tình trạng để quy định pháp luật tồn giấy mà thực thi thực tế quy định LCK 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam 4.4.1 Nhóm giải pháp quan quản lý nhà nước Một là, nâng cao lực giám sát tra, xử lý vi phạm UBCKNN hoạt động chủ thể thị trường Hai là, thành lập phận chuyên trách hay tổ chức bảo vệ nhà đầu tư độc lập Ba là, tăng cường đào tạo kiến thức thông lệ, quy tắc hoạt động thị trường 4.4.2 Nhóm giải pháp cơng ty chứng khốn Một là, thắt chặt quy trình kiểm sốt nội cơng ty chứng khốn nhắm ngăn ngừa, phát xử lý hành vi xâm phạm đến quyền lợi nhà đầu tư Hai là, nâng cao trình độ, lực, đạo đức nhân viên chứng khốn q trình cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư 22 Ba là, nâng cao tảng hạ tầng cơng nghệ thơng tin 4.4.3 Nhóm giải pháp doanh nghiệp niêm yết Một là, tăng cường thực hoạt động quản trị doanh nghiệp niêm yết Hai là, công khai, minh bạch hoạt động doanh nghiệp niêm yết 4.4.4 Nhóm giải pháp tổ chức tự quản tổ chức trung gian có liên quan Một là, phối hợp có hiệu với quan quản lý nhà nước việc giám sát thị trường bảo vệ nhà đầu tư Hai là, thiết lập tổ chức bảo vệ nhà đầu tư dạng tự quản 4.4.5 Nhóm giải pháp nhà đầu tư Một là, tự trang bị cho kiến thức, kinh nghiệm đầu tư kiến thức pháp luật cần thiết Hai là, NĐT cần tạo liên kết cộng đồng để tự bảo vệ quyền lợi Ba cần gia tăng tỷ trọng đầu tư vào QĐTCK – phương thức đầu tư có tính an tồn, ổn định KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu Luận án, rút kết luận sau đây: Pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung hiểu tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình thi hành biện pháp nhằm đảm bảo cho NĐT hưởng đầy đủ quyền lợi đồng thời ngăn ngừa, xử lý hành vi xâm hại đến quyền lợi NĐT TTCK tập trung Nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam vấn đề cần thiết cho trình phát triển hội nhập Việt Nam lẽ bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung có vai trị đặc biệt quan trọng với phát triển TTCK kinh tế, bảo vệ tốt quyền lợi NĐT giúp thu hút NĐT tham gia vào TTCK, giúp cho công ty niêm yết hoạt động ổn định, an tồn, hiệu quả, đặc biệt góp phần vào phát triển bền vững TTCK Việt Nam Pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung chịu tác động từ nhiều yếu tố quan điểm xây dựng phát triển TTCK nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam tiến trình xây dựng hồn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung cần đảm bảo tương thích với thơng lệ chuẩn mực 23 chung giới đông thời phù hợp với điều kiện phát triển TTCK Việt Nam, cụ thể: hoàn thiện quy định bảo vệ quyền lợi quan trọng NĐT như: quyền lợi tham gia giao dịch thị trường, quyền tiếp cận cung cấp thông tin, quyền tham gia quản trị điều hành, quyền khởi kiện….; hoàn thiện quy định biện pháp bảo vệ quyền lợi NĐT biện pháp kinh tế, biện pháp dân sự, biện pháp hành chính…trong đặc biệt quan tâm đến biện pháp dân sự, kinh tế Ở Việt Nam nay, khung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung bước đầu xây dựng hoàn thiện Các quy định pháp luật văn nói bước giải vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT như: thừa nhận đảm bảo cho NĐT thực quyền lợi quan trọng, phát hiện, ngăn ngừa, kịp thời xử lý hành vi vi phạm xâm hại đến quyền lợi NĐT Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam bước đầu tiếp cận chuẩn mực quốc tế tổ chức vận hành TTCK, quản trị điều hành công ty niêm yết, chuẩn mực kế tốn cơng ty TTCK… thể qua việc nội luật hóa chuẩn mực, thông lệ quốc tế vào nội dung văn pháp luật quốc gia Tuy nhiên, phủ nhận nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam tồn nhiều bất cập liên quan đến: việc đảm bảo thực thi quyền lợi NĐT; vấn đề minh bạch công bố thơng tin TTCK; vấn đề phịng ngừa xử lý vi phạm chứng khoán, chế tự bảo vệ NĐT; việc hình thành tổ chức bảo vệ NĐT Về tình hình thực thi quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, chủ thể TTCK Việt Nam bắt đầu có ý thức tầm quan trọng vấn đề bảo vệ NĐT phát triển chung thị trường Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận hoạt động bảo vệ quyền lợi Việt Nam tồn nhiều hạn chế, tập trung vào nhóm vấn đề: quyền lợi NĐT ghi nhận quy định pháp luật chưa chủ thể tôn trọng, thực hiện; vi phạm pháp luật chứng khoán xảy phổ biến, thiết chế trực tiếp bảo vệ NĐT Việt Nam yếu thiếu… Những tồn không bắt nguồn từ tảng kinh tế - xã hội có, ý thức chủ thể tham gia TTCK mà đến từ bất 24 cập quy định pháp luật hoạt động quan có thẩm quyền việc tổ chức vận hành TTCK Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung theo hướng phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ thể tham gia vào TTCK Cần phải lưu ý rằngvấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT thực cách hiệu mà trình diễn liên tục lâu dài Do đó, cần chung tay góp sức chủ thể thị trường bao gồm quan quản lý nhà nước, chủ thể kinh doanh chứng khốn, cơng ty niêm yết, tổ chức tự quản….và đặc biệt NĐT cần tích cực tham gia vào việc hồn thiện chế bảo vệ quyền lợi NĐT Việt Nam Có đảm bảo cho TTCK Việt Nam phát triển ổn định, lâu dài thực trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn hiệu kinh tế ... luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Chương - Thực trạng pháp luật thực tiễn thực thi quy định bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng. .. dung pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Xuất phát từ cách tiếp cận pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung nên nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu. .. khác thị trường 2.1.3.3 Các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khốn tập trung bao gồm nhóm biện pháp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay TT , Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay TT