0

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay

210 4 0
  • Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:20

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢƠNG THẢO BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢƠNG THẢO BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành : Luật kinh tế Mã số : 938.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ THU THỦY HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan nội dung trình bày luận án “Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam nay” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Thu Thủy Việc sử dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học luận điểm tác giả khác luận án giữ nguyên ý tưởng trích dẫn phù hợp theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Phƣơng Thảo MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở TTCK nào, vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT xác định mục tiêu quan trọng mà quan quản lý nhà nước hướng đến nhằm phát triển TTCK ổn định, công bền vững Sẽ khơng có TTCK ―mạnh khỏe‖ quyền lợi hợp pháp NĐT - người kiến tạo nên thị trường không đảm bảo Nhận thức vấn đề này, từ TTCK Việt Nam đời, quan quản lý nhà nước thiết lập chế bảo vệ quyền lợi NĐT văn pháp luật chứng khoán nói riêng pháp luật hoạt động kinh doanh nói chung Ngay từ Nghị định 48/1998/NĐ-CP chứng khốn TTCK Việt Nam nhà làm luật xác định việc xây dựng quy định pháp luật là:“Để tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành kinh doanh chứng khốn, nhằm khuyến khích việc huy động nguồn vốn dài hạn nước nước ngoài, đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an tồn, cơng khai, cơng hiệu quả, bảo vệ quyền hợp pháp người đầu tư…’’.Điều khẳng định thông qua nội dung LCK 2006, LCK 2019, LDN 2014, LDN 2020…và văn pháp luật có liên quan Mặc dù hệ thống quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam bước đầu xây dựng, củng cố nằm rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật khác LCK, LDN, LĐT…, văn luật nghị định Chính phủ, thơng tư Bộ tài chính, định UBCKNN…nên tượng chồng chéo, thiếu thống nhất, đồng đặc biệt tồn số vướng mắc LCK văn luật lĩnh vực kinh doanh, thương mại khác LDN, LĐT, Luật xử lý vi phạm hành chính….[9] Ngồi ra, quy định xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực chứng khốn nhẹ, tính răn đe khơng cao, khơng tương thích với hậu mà hành vi vi phạm gây cho xã hội mà đặc biệt cho NĐT, điều dẫn đến việc vi phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán ngày gia tăng số lượng mức độ vi phạm Bên cạnh đó, hệ thống quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng cịn thiếu tương thích với thông lệ, chuẩn mực giới Ở Việt Nam, việc bảo vệ quyền lợi NĐT chủ yếu thực gián tiếp thông qua quy định pháp luật trì, đảm bảo trật tự thị trường; qua hoạt động phát xử lý vi phạm quan nhà nước mà thiếu biện pháp hiệu để NĐT tự bảo vệ quyền lợi hay biện pháp hướng tới việc bồi hồn, khơi phục lợi ích cho NĐT bị xâm phạm Ở quốc gia phương Tây Mỹ, Anh, Pháp….hay số quốc gia khu vực Singapore, Đài Loan, Trung Quốc…bên cạnh hệ thống quy định pháp luật ban hành để trì trật tự an tồn thị trường (cơng cụ bảo vệ gián tiếp) chế bảo vệ trực tiếp quyền lợi NĐT chứng khoán thiết lập quỹ bảo vệ NĐT, thành lập tổ chức bảo vệ NĐT, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay chế để NĐT tự bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm hành vi vi phạm (khởi kiện dân sự) quan tâm quy định cụ thể, chi tiết văn pháp luật Như Mỹ từ năm 1970 có Luật Bảo vệ NĐT (Securities Investor Protection Act of 1970) sở cho hình thành hoạt động Cơng ty bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khoán (Securities Investor Protection Corporation – SIPC), Đài Loan có Luật Bảo vệ NĐT năm 2002 (Securities Investors and Futures Traders Protection Act) sở cho hình thành Trung tâm bảo vệ NĐT chứng khoán sản phẩm tương lai (Securities and Futures Investor Protection Center – SFIPC), Canađa Quỹ bảo vệ NĐT Canada (The Canadian Investor Protection FundCIPF) thành lập từ năm 1969, Ở Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) ban hành nhiều thông tư quan trọng khởi kiện dân chứng khốn vào năm 2001,2002, 2003…Trong Việt Nam thời điểm chưa có văn pháp luật riêng quy định vấn đề bảo vệ NĐT thiếu tồn thiết chế độc lập bảo vệ NĐT hay chế đặc thù để NĐT tự bảo vệ quyền lợi Như vậy, thấy khung pháp lý bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK nói chung TTCK tập trung nói riêng Việt Nam bước đầu thiết lập nhiên chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tế Do đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam nay” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hướng tới mục tiêu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam sở nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm pháp luật quốc gia giới, từ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung vào nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, phân tích, làm rõ vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam; Thứ ba, đề xuất số nhóm giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án học thuyết, vấn đề lý luận liên quan đến bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK TTCK tập trung, quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, thực tiễn thực thi quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu khía cạnh sau: - Về lý luận, luận án nghiên cứu quan điểm bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK, biện pháp bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK số nước giới có TTCK phát triển Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… - Về thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK Việt Nam thông qua quy định pháp luật doanh nghiệp pháp luật chứng khốn tập trung phân tích quy định pháp luật hướng tới bảo vệ quyền lợi NĐT sở hữu cổ phiếu niêm yết SGDCK Bên cạnh đó, luận án có phân tích, bình luận số quy định pháp luật quốc gia giới tập trung vào quốc gia có pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khoán tiến Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…và khuyến nghị IOSCO (Tổ chức Ủy ban chứng khoán quốc tế) để rút học kinh nghiệm cần thiết cho q trình xây dựng hồn thiện pháp luật Việt Nam - Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung từ năm 2006 – thời điểm ban hành LCK vấn đề bảo vệ NĐT TTCK bắt đầu quan tâm ghi nhận LCK Phƣơng pháp luận Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án hình thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường điều kiện hội nhập quốc tế Cơ sở phương pháp luận Luận án chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án có sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, logic, tổng hợp sử dụng toàn nội dung luận án Phương pháp phân tích logic quy phạm sử dụng chương để phân tích, đánh giá quy phạm pháp luật hành Việt Nam sở so sánh, đối chiếu với chuẩn mực quốc tế, quy định pháp luật số quốc gia bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Phương pháp luật học so sánh sử dụng xuyên suốt đề tài, đặc biệt chương nhằm đối chiếu quy định pháp luật nước với Việt Nam; thông lệ, quy tắc quốc tế với pháp luật nước để tìm điểm hợp lý bất cập quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, từ đưa giải pháp hồn thiện pháp luật Phương pháp tiếp cận hệ thống, đa ngành liên ngành khoa học xã hội nhân văn lịch sử, kinh tế, luật học sử dụng chương để làm rõ chất kinh tế, xã hội, pháp lý vấn đề bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; sử dụng chương để đánh giá mức độ phù hợp hay không phù hợp nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, tính khả thi quy định thực tế Đóng góp khoa học luận án Là cơng trình khoa học nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, tác giả luận án mong muốn đóng góp số vấn đề cho khoa học pháp lý cụ thể sau: Thứ nhất, luận án chứa đựng số kết nghiên cứu mang tính học thuật quan điểm nghiên cứu sinh liên quan đến vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Luận án xây dựng khái niệm quyền lợi NĐT TTCK tập trung bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; xác định thời điểm xuất chấm dứt quyền lợi NĐT TTCK tập trung, biện pháp sử dụng để bảo vệ quyền lợi NĐT (trong làm rõ chủ thể sử dụng, trường hợp sử dụng, ưu nhược điểm biện pháp bảo vệ) Thứ hai, luận án xây dựng định nghĩa pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, đồng thời đặc trưng nhóm quy phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT đặt mối tương quan với hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung Luận án phân tách nội dung pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi NĐT bao gồm nhóm vấn đề như: quyền lợi NĐT TTCK, biện pháp sử dụng để bảo vệ quyền lợi NĐT Cách phân tách vừa đảm bảo tính logic việc tập hợp vấn đề có nội dung liên quan, vừa đảm bảo bao quát tất nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Thứ ba, luận án phân tích đánh giá cách có hệ thống thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT Việt Nam, tập trung phân tích quy định quyền lợi quan trọng NĐT TTCK tập trung (quyền tham gia, giao dịch thị trường, quyền tiếp cận cung cấp thông tin, quyền tham gia quản trị điều hành, quyền hưởng lợi tức….) biện pháp bảo vệ quyền lợi NĐT (biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân sự, biện pháp kinh tế….); điểm phù hợp hạn chế quy định pháp luật chế thực thi quy định Trong q trình phân tích, đánh giá, luận án có so sánh quy định pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngồi thơng lệ quốc tế để đưa nhận định khách quan khoa học Thứ tư, luận án nghiên cứu làm rõ thực trạng thực thi quy định bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung sở phân tích, đánh giá báo cáo, số liệu hoạt động bảo vệ NĐT nói chung NĐT TTCK tập trung nói riêng Từ đó, luận án số bất cập, vướng mắc cịn tồn q trình thi hành quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam Thứ năm, với việc nghiên cứu, đánh giá yếu tố tác động đến pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung (bao gồm: quan điểm xây dựng phát triển TTCK Nhà nước, yếu tố kinh tế xã hội quốc gia, trình độ phát triển TTCK, xu hướng hội nhập pháp luật chứng khốn.….) phân tích quy tắc, thơng lệ chung giới (thông lệ IOSCO, Bộ nguyên tắc quản trị công ty OECD…), luận án làm sáng tỏ sở thực tiễn việc thiết lập sách hoạt động bảo vệ quyền lợi NĐT Đây tiền đề quan trọng để xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT nói chung NĐT TTCK tập trung Việt Nam nói riêng Thứ sáu, luận án đề xuất giải pháp có khoa học để hoàn thiện pháp luật nâng cao khả thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Việt Nam thông qua việc xác định rõ yêu cầu đặt việc hoàn thiện pháp luật đề xuất giải pháp cụ thể sở giải bất cập phát phần nghiên cứu thực trạng pháp luật Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Cho đến thời điểm tại, luận án ―Bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam nay‖ số cơng trình nghiên cứu với cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung Dựa vào nội dung kết nghiên cứu, luận án có kết luận kiến nghị giải pháp mang tính khoa học có giá trị thực tiễn Kết có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định sách xây dựng, phát triển pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, bảo vệ quyền lợi ích chủ thể, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia làm tiền đề cho hội nhập kinh tế quốc tế Luận án nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên trường đại học trình học tập; tài liệu hỗ trợ nhà nghiên cứu khoa học pháp lý, nhà quản lý công tác nghiên cứu, hoạch định sách ban hành pháp luật lĩnh vực tài chính, chứng khốn nói chung bảo vệ quyền lợi NĐT chứng khốn nói riêng Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có chương: Chương 1- Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương - Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Chương 3- Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành quy định bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam Chương - Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam 153 SEC, THERAPEUTICSMD, INC 2013 INSIDER TRADING POLICY, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/25743/000138713113000737/ex14_ 02.htm 154 Securities Exchange Act of 1934, Section 21B — Civil remedies In administrative proceedings, 155 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION; 17 CFR Part 201 [Release Nos 33-10276; 34-79749; IA-4599; IC-32414]; Adjustments to Civil Monetary Penalty Amounts 156 The Securities and Futures Investors Protection Center, Annual Report 2020 157 S.M Solaiman, (Faculty of Law, University of Wollongong, Wollongong, Australia), (2009), Investor protection by securities regulators in the primary share markets in Australia and Bangladesh: A comparison and contrast, Journal of Financial Crime, Vol 16 Issue: 4, pp.305-333 158 Wex Legal Dictionary 2007-08-06 Retrieved May 2015 159 Federal Material; FRCP 23 - Class Actions 160 World bank, Doing Business 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019,2020, Business Reforms in Vietnam https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/vietnam 161 World bank, Doing Business, Ease of doing business in Vietnam https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/vietnam#DB_pi 162 World bank, Doing Business, Protecting Minority Investors https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/protecting-minorityinvestors/good-practices 163 World bank, Doing Business 2017, 2018, 2019 164 World bank, Doing Business 2020 https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 165 Article 1(1) of the EU Directive 2014/95/EU; introducing Article 19a into Directive 2013/34/EU 166 Commercial Code (C com.) Articles L 233-7 I-II and R 233-1; AMF Règlement général, Article 223-14 I 167 Commercial Code (C com) Articles L 225-126 and R 225-85 168 Commercial Code (C com) Article L 233-7 VII 169 Federal Material; FRCP 23 - Class Actions 191 170 Law of the People's Republic of China on Securities http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/rfdm/statelaws/201205/t20120525_2 10597.html 171 Bloomberg, NYSE Fined $14 Million by SEC for Series of Rule Violations https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-06/nyse-fined-14-millionby-sec-for-a-series-of-rule-violations 172 http://jipf.or.jp/en/ 173 https://www.mswg.org.my/ 174 https://www.set.or.th/en/ 175 https://www.sipc.org/ 176 http://www.ssc.gov.vn 177 http://cipf.ca/ 178 http://www.sipf.com.cn/ 179 https://www.fsa.go.jp/sesc/english/index.htm 180 https://www.fsa.go.jp/sesc/english/aboutsesc/03.pdf 181 http://www.nasd.com/RulesRegulation/index.htm 182 https://www.sec.gov/about.shtml 183 https://www.sec.gov/page/investor-advocate-landing-page 184 https://www.sfipc.org.tw 185 www.peoplepower21.org/English/39340 186 https://sias.org.sg/about-us/ 192 PHỤ LỤC 1: MƠ HÌNH QUỸ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Quỹ bảo vệ NĐT Mỹ Công ty Bảo vệ NĐT Chứng khoán (Securities Investor Protection Corporation - SIPC) tổ chức phi lợi nhuận, thành lập theo Luật Bảo vệ NĐT năm 1970 Mỹ Theo đó, SIPC có trách nhiệm hồn trả chứng khốn tiền cho NĐT trường hợp công ty môi giới kinh doanh chứng khoán bị phá sản gặp khó khăn tài tài sản NĐT bị Nếu tiền tài khoản khách hàng công ty không đủ để đáp ứng yêu cầu bồi thường theo hạn mức định, SIPC dùng để bồi thường, mức tối đa lên tới 500.000 USD/khách hàng, đó, mức tối đa cho yêu cầu bồi thường tiền mặt 250.000 USD/khách hàng Nguồn tài SIPC chủ yếu thành viên SIPC đóng góp SIPC chịu giám sát Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) Quốc hội Mỹ [170] Quỹ bảo vệ NĐT Canada: Quỹ bảo vệ NĐT Canada – CIPF (Canadia Investor Protection Fund) thành lập vào năm 1969 Tổ chức tự điều tiết (Self – Regulatory Organization – SROs) Canana với tên gọi ban đầu Quỹ dự phòng quốc gia (National Contingency Fund), quỹ chịu điều chỉnh giám sát UBCK Canada (Canadian Securities Administrations – CSA) CIPF thành lập dựa nhu cầu bảo vệ tài sản NĐT- giới hạn cho phép thành viên giao dịch bị toán phá sản Tài sản đảm bảo bao gồm tiền mặt, chứng khoán số tài sản tài khác Việc tốn bồi thường cho khách hàng CIPF thực thay đại lý đầu tư – thành viên CIPF Ban điều hành CIPF xây dựng khung quy định quy mơ vốn, mức phí ấn định sách đầu tư Các thành viên có nghĩa vụ đóng góp để tạo nguồn vốn cho Quỹ CIPF đảm bảo khả khoản với hai ngân hàng Canada với tổng giá trị lên tới 125 triệu Đôla, khoản chi trả CIPF cho vụ bồi thường phá sản cho thành viên không vượt 150 triệu Đôla [172] Quỹ bảo vệ NĐT Nhật Bản: Năm 1968, Nhật Bản thành lập Quỹ bồi thường chứng khoán ủy thác để bảo vệ NĐT trường hợp công ty chứng khoán bị phá sản 193 khả chi trả Cho đến năm 1997 1998 Quỹ phải thực chi trả cho khoảng trường hợp CTCK phá sản Đáng ý trường hợp phá sản Sanyo Securities năm 1997, khoản toán phải bồi thường khoảng 28.7 tỷ Yên sau trừ tài sản thu hồi Vào năm 1998 Trước thay đổi mang tính chất bước ngoặt TTCK nước, Quỹ bồi thường chứng khoán ủy thác thay Quỹ bảo vệ NĐT Nhật Bản (Japan Investor Protection Fund- JIPF) Việc xây dựng quản lý JIPF thực giống mơ hình cơng ty chịu điều chỉnh Luật giao dịch chứng khoán Để đảm bảo cho tài sản NĐT nắm giữ CTCK hoàn trả trường hợp CTCK phá sản, Luật giao dịch chứng khoán sửa đổi năm 1998 có quy định bắt buộc việc quản lý tài sản tách biệt khách hàng với cơng ty chứng khốn Cụ thể hơn, CTCK khơng thực quản lý tách biệt tài sản với khách hàng theo phương pháp quản lý tài sản rõ ràng tuần tự, CTCK phải tính tốn trích lập khoản tiền tương đương với tài sản khách hàng công ty gửi vào ngân hàng đáng tin cậy tổ chức tương đương Khoản tiền hoàn trả lại CTCK định ngừng kinh doanh giải thể Hiện tại, JIPF điều chỉnh Luật chứng khốn cơng cụ tài (Financial Intrusments and Exchange Atc – FIEA) Việc điều hành JIPF thông qua Hội đồng điều hành bảo gồm Chủ tịch (người khơng có xung đột lợi ích với nhóm NĐT thành viên thị trường), người điều hành đại diện cho thành viên JIPF người điều hành đại diện cho lợi ích cộng đồng đến từ lĩnh vực kinh tế khác Hội đồng họp bốn lần năm JIPF chịu giám sát Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngoại trừ số vấn đề ủy viên Cơ quan dịch vụ tài ( Financial Services Agency – FSA) giám sát Để tài trợ chi phí cho hoạt động bồi thường hoạt động khác, JIPF có đưa mức đóng góp bắt buộc thành viên JIPF đưa số tiền sở tỷ Yên cho thành viên Cơ chế điều hành quản lý JIPF thực thông qua phối hợp với Hiệp hội NĐT chứng khoán Nhật Bản (JSDA) Để ngăn chặn tình xấu xảy thành viên khơng có khả trả lại tài sản cho khách hàng, JIPF JSDA theo dõi điều kiện tài thành viên thơng qua Hệ số an tồn vốn FIEA Với ba mức theo dõi 140%, 120% 100%, JIPF JSDA đưa mức cảnh báo khác thành viên Thông thường Hệ số an toàn 194 vốn FIEA bị rơi xuống mức cảnh báo, IJPF có động thái gia hạn thời gian giúp đỡ thành viên cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh, nâng cao hệ số an toàn vốn Khi nhận thấy thành viên khơng thể hồn trả tài sản cho khách hàng, JIPF đến định bồi thường, họ thông báo thời gian, địa điểm,…để khách hàng biết [168] Quỹ bảo vệ NĐT Thái Lan: Quỹ bảo vệ NĐT Thái Lan (Securities Investor Protection Fund - SIPF) thành lập từ năm 2004 theo hợp tác SGDCK Thailand (SET) số cơng ty thành viên tình nguyện tham gia SIPF chịu quản lý SGDCK Thái Lan Mục đích Quỹ nhằm tạo niềm tin cho NĐT giao dịch TTCK thông qua mơi giới thành viên Quỹ Theo đó, NĐT thành viên SIPF có quyền nhận lại tài sản họ nhận bồi thường trường hợp thành viên SIPF bị phá sản không tuân thủ định trọng tài kinh tế việc yêu cầu hoàn trả tài sản bồi thường giá trị tài sản cho NĐT không bồi thường trường hợp thành viên bị thua lỗ giảm giá chứng khoán SIPF điều hành Tiểu ban bao gồm thành viên Giám đốc SGDCK bổ nhiệm UBCKNN, Giám đốc SGDCK bầu thành viên SGDCK; người đại diện cho thành viên Quỹ; Chủ tịch Hiệp hội Các NĐT Thái Lan; Giám đốc quản lý SGDCK luật sư; Điều hành SGDCK tương đương trợ lý Giám đốc Trong đó, Giám đốc SGDCK UBCKNN bổ nhiệm Trưởng tiểu ban Quỹ Các thành viên Giám đốc SGDCK có thay đổi luân phiên sau năm Đối với trường hợp bồi thường cho khách hàng thành viên SIPF khơng có khả hồn trả tài sản cho khách không vượt 20% tổng tài sản quỹ, không vượt 80% tổng tài sản Quỹ chi trả trường hợp thành viên bị phá sản Về tài sản Quỹ có quy định mức tài sản ban đầu mức đóng góp thành viên Theo số lượng tài sản Quỹ đóng góp ban đầu thu hàng tháng từ thành viên khơng 500 triệu Baht [169] Quỹ bảo vệ NĐT Trung Quốc: Quỹ Bảo vệ NĐT Chứng khoán Trung Quốc (SIPF) tổ chức dạng công ty nhà nước, thành lập ngày 30 tháng năm 2005, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NĐT chứng khoán SIPF nằm quản lý điều tiết Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vốn đăng ký 195 6,3 tỷ RMB Hội đồng Nhà nước bơm thông qua Bộ tài Các chức SIPF là: Nâng cao, quản lý vận hành quỹ bảo vệ NĐT chứng khốn; giám sát rủi ro cơng ty chứng khoán tham gia vào việc xử lý rủi ro việc lý cơng ty chứng khốn giải thể, đóng cửa phá sản; quản lý xử lý tài sản đảm bảo; Đưa đề xuất quy định xử lý cho CSRC trường hợp hoạt động quản lý công ty chứng khốn có rủi ro nghiêm trọng gây tổn hại đến lợi ích NĐT an tồn TTCK; Tham gia vào q trình thiết lập chế xử lý cho rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ hoạt động công ty chứng khoán; Tăng cường giám sát rủi ro TTCK cách thiết lập cải thiện hệ thống giám sát hoạt động toán giao dịch TTCK hệ thống thông tin; Tiến hành đánh giá bảo vệ đầu tư cơng ty chứng khốn công ty niêm yết; Xây dựng chế bảo vệ NĐT thường xuyên bao gồm giám sát, thẩm định dịch vụ Cơ cấu quản lý SIPF: Đứng đầu chịu trách nhiệm cho hoạt động SIPF Hội đồng quản trị, ban quản lý chịu trách nhiệm điều hành quản lý doanh nghiệp Bên SIPF có phịng sau: Phịng tổng hợp, Phịng giám sát quỹ tốn giao dịch, phịng pháp lý phòng quản lý tài sản, v.v.; bên Hội đồng quản trị có ba ủy ban đặc biệt, Ủy ban phát triển chiến lược, Ủy ban quản lý toán Ủy ban định đầu tư; SIPF có cơng ty con: Bắc Kinh SIPF Information Technology Co., Ltd.[173] 196 PHỤ LỤC CÁC MƠ HÌNH BỘ PHẬN BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƢ CHUYÊN TRÁCH TRỰC THUỘC UBCKNN CÁC MƠ HÌNH TỔ CHỨC BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƢ ĐỘC LẬP Bộ phận bảo vệ NĐT trực thuộc UBCKNN Ở nhiều TTCK giới thiết lập chế riêng biệt để hỗ trợ NĐT thực quyền phận chuyên trách trực thuộc quan quản lý nhà nước (thường UBCKNN) tổ chức bảo vệ NĐT độc lập Tại Mỹ, Văn phòng bảo hộ NĐT (Office of the Investor Advocate) thành lập vào ngày 24 tháng năm 2014, phận trực thuộc Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) theo quy định phần A Đạo luật cải cách chứng khoán bảo vệ NĐT năm 2010 (Investor Protection and Securities Reform Act of 2010) Văn phịng bảo hộ NĐT có chức chính: + Cung cấp ―tiếng nói‖ cho NĐT: Hoạt động văn phòng nhằm đảm bảo định SEC, tổ chức tự quản hay Quốc hội phải vào nhu cầu NĐT Văn phòng tiến hành phân tích tác động tiềm NĐT có thay đổi quy định pháp luật đề xuất, xác định vấn đề mà NĐT gặp phải với sản phẩm đầu tư nhà cung cấp dịch vụ tài chính; đề xuất thay đổi đạo luật quy định lợi ích NĐT + Hỗ trợ NĐT cá nhân: Văn phịng định thành viên đóng vai trị người liên lạc để hỗ trợ NĐT giải vấn đề họ gặp phải với SEC tổ chức tự quản Thành viên xem xét yêu cầu, khiếu nại NĐT; vào thông tin NĐT cung cấp xác định quy trình giải tranh chấp quy định pháp luật có liên quan Thành viên phân tích, làm rõ quy định, sách thực tiễn áp dụng SEC đóng vai trị kênh liên lạc thay NĐT cá nhân SEC + Nghiên cứu hành vi NĐT: Văn phịng bảo hộ NĐT có trách nhiệm nghiên cứu vấn đề có liên quan đến NĐT, để hiểu rõ hành vi NĐT cung cấp liệu liên quan đến việc lựa chọn sách + Hỗ trợ Ủy ban tư vấn đầu tư SEC: Văn phòng cung cấp nhân viên hỗ trợ hoạt động cho Ủy ban tư vấn đầu tư, người đứng đầu Văn phòng thành viên Ủy ban theo luật định [183] 197 Tổ chức bảo vệ NĐT độc lập - Tổ chức nhà nước thành lập Tại Đài Loan thành lập đơn vị độc lập theo mơ hình trung tâm bảo vệ NĐT (Securities and Futures Investors Protection Center – SFIPC) Trung tâm có vai trị tư vấn cho NĐT giao dịch chứng khoán giao dịch tương lai theo quy định pháp luật; hòa giải tranh chấp phát sinh từ giao dịch chứng khoán giao dịch tương lai; dịch vụ kiện tụng thay mặt cho NĐT Ngoài ra, trung tâm quản lý quỹ bảo vệ để bồi thường cho NĐT cơng ty chứng khốn gặp khó khăn tài khơng thể thực giao dịch cho khách hàng [184] - Tổ chức dạng tổ chức tự quản, tổ chức nghiên cứu… Ở Singapor, Hiệp hội NĐT chứng khoán Singapore (SIAS), thành lập vào tháng năm 1999 sau 172.000 NĐT cá nhân bất ngờ bị mắc kẹt Chính phủ Malaysia đóng băng khoản đầu tư vào chứng khốn Malaysia vào tháng năm 1998, với số tiền lên tới tỷ USD Hiện nay, SIAS tổ chức phi lợi nhuận, nhóm NĐT có tổ chức lớn châu Á, với gần 71.000 NĐT cá nhân thành viên Hiệp hội điều hành Ủy ban quản lý bầu bao gồm chun gia tình nguyện viên Hiệp hội tích cực thúc đẩy giáo dục NĐT, Quản trị doanh nghiệp Minh bạch người ủng hộ quyền NĐT Singapore Đến nay, SIAS tổ chức thành công 1000 chương trình giáo dục NĐT, từ hội thảo đầu tư cho người đến khóa học cấp chứng cho NĐT am hiểu đầu tư Cho đến nay, 140.000 NĐT cá nhân hưởng lợi từ chương trình cung cấp phần lớn miễn phí Các thành viên giáo dục tính sản phẩm đầu tư rủi ro liên quan đến sản phẩm SIAS người đại diện cho cổ đông thiểu số tham gia vào doanh nghiệp có hoạt động quản trị doanh nghiệp chưa tốt Hàng năm, SIAS theo dõi xếp hạng hoạt động Quản trị doanh nghiệp công ty trao Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp Singapore SIAS hợp tác với Công ty niêm yết để tiếp cận NĐT cá nhân lẻ thơng qua chương trình truyền thơng công ty phép NĐT xác định ngun tắc cơng ty có nhìn dài hạn cơng ty để đầu tư [186] Ở Malaysia, Malaysia Shareholder Watchdog Group – MSWG thành lập từ năm 2000 tổ chức thành lập để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông mà 198 đặc biệt cổ đông thiểu số Tổ chức diễn đàn để cổ đông chia sẻ thông tin kinh nghiệm, cung cấp kiến thức cho cổ đơng đặc biệt đóng vai trò quan trọng việc giám sát vi phạm thực tiễn quản trị doanh nghiệp công ty niêm yết với tư cách đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng thiểu số [173] 199 PHỤ LỤC MỘT SỐ VI PHẠM PHÁP LUẬT CHỨNG KHỐN ĐIỂN HÌNH Vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo công tác làm giả tài liệu quan, tổ chức; thao túng giá chứng khốn MTM (Cơng ty cổ phần Mỏ Xuất nhập Khoáng sản Miền Trung) Mã chứng khốn MTM (Cơng ty cổ phần Mỏ Xuất nhập Khoáng sản Miền Trung) đưa lên giao dịch UPCoM từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa thông báo việc tạm ngừng giao dịch hệ thống giao dịch UPCoM 31 triệu cổ phiếu MTM từ ngày 20/6/2016 Thời điểm đó, cổ phiếu MTM có chuỗi phiên giảm sàn bất thường, hoạt động công ty bộc lộ nhiều vấn đề nghiêm trọng số cá nhân thuộc Ban lãnh đạo công ty từ thời điểm 29/08/2016 trở trước có hành vi rút ruột tồn vốn góp, chiếm đoạt tài sản công ty trước đưa hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu MTM lên sàn Upcom.Vốn điều lệ thực góp ngày 31/12/2014 31/12/2015 MTM thay 310 tỷ đồng thực tế có 268,4 tỷ đồng Điều đồng nghĩa số cổ phiếu thực tế lưu hành MTM 26,84 triệu cổ phiếu thay 31 triệu cổ phiếu giao dịch bình thường Upcom Không vậy, trụ sở công ty Nghệ An chí qn "bị né" Đến ngày 19/9/2016, quan điều tra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch MTM Trần Hữu Tiệp Ngoài ra, số thành viên ban lãnh đạo Trưởng BKS Phùng Thành Công bị truy nã Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an kết luận điều tra "Kết điều tra xác định: Các bị can làm giả chứng từ, hồ sơ kế tốn, hồ sơ cơng ty đại chúng Cơng ty cổ phần Mỏ Xuất nhập Khống sản Miền Trung; lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM thị trường Upcom, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà đầu tư cổ phiếu Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an kết luận điều tra ngày 11/4/2018 kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can theo quy định pháp luật Ngày 7/5/20219, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mỏ xuất nhập khống sản miền Trung, gọi tắt Cơng ty MTM) 14 đồng phạm vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài 200 sản, giả mạo công tác liên quan đến cổ phiếu MTM Đây vụ án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa xét xử hành vi thao túng giá chứng khốn.Tịa tun án phạt tù chung thân bị cáo Trần Hữu Tiệp tội ―Lừa đảo chiếm đoạt tài sản‖ Cùng tội danh này, bị cáo Vũ Thị Hoa Nguyễn Lê Trường bị chung mức phạt 12 năm tù Cùng bị kết án tội ―Thao túng giá chứng khoán‖, bị cáo Bùi Thiện Lý Đỗ Hữu Tài bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách năm Đối với nhóm bị cáo phạm tội ―Làm giả tài liệu quan tổ chức‖, Tòa tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Văn Dĩnh năm tù; Nguyễn Thị Hiên, Ngô Văn Hiến, Lê Thị Hằng Nga, Trần Thị Mai Lan bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 36 tháng tù treo Với nhóm tội danh ―Giả mạo cơng tác‖, Tịa tun phạt bị cáo: Hồ Xuân Lý, Lê Đắc Hà, Đặng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thế Vinh, mức án từ 20 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam Vụ việc thao túng giá chứng khoán KSA (Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp khống sản Bình Thuận) năm 2019 Tháng 9/2015, KSA- Công ty Cổ phần Công nghiệp khống sản Bình Thuận tăng vốn điều lệ từ 373 tỷ đồng lên 1.044 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 67.056.416 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Trong đó, có 56.056.416 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu 11 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị ĐHCĐ thường niên tháng 4/2015 Ngày 7/9/2015, UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cơng chúng cho KSA Q trình chào bán cổ phiếu cho cổ đơng hữu có Phạm Thị Hinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp khống sản Bình Thuận (KSA) đứng tên mua 1,2 triệu cổ phiếu KSA, khơng có nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu Để UBCK công nhận kết chào bán cổ phiếu chấp thuận lưu ký toàn cổ phiếu phát hành thêm trên, Hinh lập danh sách phân phối số cổ phiếu phát hành cho 10 cá nhân, công ty người thân quen Để chứng minh dòng tiền phát hành thêm, Hinh nhờ nhóm người quen khác để vay tiền ngân hàng Để có số tiền ương ứng 560,5 tỷ đồng, Phạm Thị Hinh đứng vay Ngân hàng SHB Trong đó, Hinh trực tiếp đứng tên vay 59,2 tỷ đồng Số tiền 501,3 tỷ đồng lại, Hinh nhờ người làm thủ tục cho 18 cá nhân khác vay với tài sản đảm bảo số dư tài khoản Công ty KSA Hinh cam kết với cá nhân sau UBCK chấp thuận rút toàn số tiền để hoàn trả khoản vay Để hoàn tất thủ 201 tục, Hinh nhờ 10 cá nhân, công ty đứng tên nhận cổ phiếu, ký loại giấy nộp tiền, thủ tục chuyển khoản để chuyển số tiền 560,5 tỷ đồng vào tài khoản phong tỏa Cơng ty KSA Ngày 19/11/2015, UBCK có cơng văn chấp thuận kết chào bán cổ phiếu công chúng thành công Theo phương án phát hành, nguồn tiền để đầu tư vào dự án Công ty KSA Cụ thể, để trả cho hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Ngôi nhà đầu tiên, Công ty TNHH Hạnh Vân, Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng - kỹ thuật thương mại Phú Hịa, CTCP Đầu tư Phát triển cơng nghiệp Bảo Thư Hinh chuyển số tiền cho công ty Song thực tế, người đứng đầu công ty người quen Hinh ký hợp đồng thi công xây dựng, thuê đất với Công ty KSA Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng công ty Hinh trực tiếp mở theo hồ sơ ký sẵn Hinh nhờ công ty mở tài khoản ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản kèm chứng từ ký sẵn cho Hinh để Hinh tự điền thơng tin chuyển tiền rút tiền Tồn số tiền trên, Hinh tiếp tục đạo chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH Bảo Thư Gị Dầu, Cơng ty TNHH MTV gỗ Bình Thuận (cơng ty thành viên Công ty Bảo Thư), tài khoản chị gái, chồng sau rút tồn số tiền để toán khoản vay ban đầu cho ngân hàng Hồn tất việc hợp thức hóa tiền trên, Hinh trực tiếp ký sổ cổ đông xác nhận số cổ phiếu phân phối cho 11 công ty cá nhân Ngày 26/11/2015, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký số cổ phiếu Sau bà Hinh đạo Trần Hồng Ngọc liên hệ với Cơng ty Chứng khốn Maritime (MSI - đổi tên), SSI, VSM chủ tài khoản gồm 10 công ty, cá nhân đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán lưu ký cổ phiếu Sau phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, tính khoản thấp, Bà Hinh đạo Trần Hồng Ngọc (SN 1981, nhân viên VSM) lập 69 tài khoản Bà Hinh thỏa thuận với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979) – cựu nhân viên Công ty Chứng khoán Maritime – MSI) sử dụng 69 tài khoản liên tục thực việc mua, bán chứng khoán KSA để tạo cung cầu giả tạo thị trường nhằm thu hút nhà đầu tư Từ cuối năm 2015 đến tháng ngày 8/7/2016, hành vi nhóm người gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư với số tiền 8,1 tỷ đồng 202 Ngồi ra, cơng ty chứng khốn gồm Cơng ty TNHH Chứng khốn Mirae Asset Việt nam, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hưng, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí cho vay margin bị thiệt hại số tiền 761 triệu đồng Vụ việc làm giả giấy tờ để lạm dụng tài sản NĐT cơng ty chứng khốn Tràng An: Vụ việc diễn từ năm 2010 nhiên việc giải kéo dài đến tận năm 2019 Năm 2010, thiếu vốn, Giám đốc công ty chứng khốn Tràng An Lê Hồ Khơi nhân viên thực việc lập khống hồ sơ mang tên khách hàng mở tài khoản chứng khốn cơng ty hình thức khách hàng ký Hợp đồng vay tiền tổ chức tín dụng để đầu tư chứng khốn nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty trả khoản nợ ngân hàng trước Khi vụ việc bị vỡ lở, toàn tài khoản NĐT bị sử dụng lập khống hồ sơ vay bị phong tỏa, phải đến ngày 10/1/2019 TAND thành phố Hà Nội tuyên giải tỏa tài khoản chứng khoán NĐT bị cầm cố không hợp pháp để trả lại cho NĐT 203 PHỤ LỤC CÁC MƠ HÌNH GIÁM SÁT THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Mơ hình giám sát TTCK Nhật Bản Ở Nhật Bản, hoạt động giám sát thị trường thực chủ thể Ủy ban giám sát giao dịch chứng khoán (Securities and Exchange Surveillance Commission - SESC) tổ chức tự quản (Self-Regulatory Organizations - SROs) vai trị chủ đạo hoạt động SESC Hoạt động giám sát SESC bao gồm nội dung cụ thể sau: Hoạt động giám sát thị trường hàng ngày: Hàng ngày, SESC thu thập thông tin từ công chúng chủ thể tham gia thị trường khác, sau chuyển đến phận chịu trách nhiệm SESC để tiến hành xử lý, phân tích (trong số trường hợp thơng tin chuyển đến phận có liên quan FSA – Financial Services Agency – quan cấp trực tiếp SESC) Căn vào tiêu chí giám sát thị trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, SESC tiến hành trích xuất thơng tin cổ phiếu, sau kiểm tra giao dịch bị nghi ngờ có hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội gián lừa đảo, giao dịch làm giảm tính cơng thị trường Kiểm tra tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tổ chức khác có hoạt động thị trường SESC tiến hành kiểm tra tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khốn, tổ chức tài chính, tổ chức xếp hạng tín dụng tổ chức tự quản Qua trình kiểm tra, SESC đưa khuyết nghị đối tượng phát có vấn đề cần cải thiện Nếu phát vi phạm pháp luật nghiêm trọng, SESC đề nghị Thủ tướng ủy viên FSA tiến hành xử phạt hành đối tượng Kiểm tra việc công bố thông tin SESC yêu cầu người có nghĩa vụ cơng bố thơng tin phải đưa báo cáo có liên quan tiến hành kiểm tra chỗ thấy cần thiết phù hợp với lợi ích cơng cộng bảo vệ NĐT Khi phát sai sót nghiêm trọng việc cơng bố thông tin, SESC đưa khuyến nghị cho Thủ tướng ủy viên FSA tiến hành xử phạt hành Bên cạnh hoạt động giám sát SESC cịn có hoạt động giám sát tổ chức tự quản (SROs) sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội kinh doanh trao đổi công cụ tài chính… chủ thể tiến hành giám sát chủ thể kinh doanh chứng khoán, tổ chức phát hành giám sát giao dịch hàng 204 ngày thị trường SESC SROs có phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ liên quan đến vấn đề khác giám sát thị trường, chẳng hạn giám sát giao dịch nội gián, giao dịch bất hợp pháp khác, kiểm soát chứng khoán niêm yết Đặc biệt, từ tháng năm 2009, hệ thống ―Compliance WAN‖ - hệ thống mạng kết nối cơng ty chứng khốn tồn quốc, sở giao dịch chứng khoán, Hiệp hội đại lý chứng khốn Nhật Bản (JSDA), SESC Phịng tài địa phương đưa vào hoạt động để chuyển liệu giao dịch chứng khoán điện tử phục vụ trực tiếp cho việc giám sát giao dịch thị trường Mơ hình giám sát TTCK Hàn Quốc: Hệ thống giám sát thị trường chứng khoán Hàn Quốc bao gồm: Giám sát cấp 3: Do quan quản lý nhà nước Uỷ ban dịch vụ tài (Financial Supervisory Commision - FSC) thực giám sát Uỷ ban dịch vụ tài (FSC) thành lập theo Luật thành lập Tổ chức giám sát Tài quan thuộc Chính phủ, thực quản lý cấp cao trường chứng khoán Trong cấu FSC có hai quan giám sát chuyên biệt trực thuộc quan Giám sát tài (FSS) Uỷ Ban chứng khốn hợp đồng tương lai định chế tham gia thị trường chứng khoán thị trường giao dịch có tổ chức (SFC) Giám sát cấp 2: Gồm Sở giao dịch (Korea Exchange - KRX) Ban Giám sát thị trường (Market Oversiht Commission) thực chức giám sát tổ chức tự quản Là tổ chức tự quản, KRX có cấu cơng ty cổ phần, thực nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch giám sát giao dịch thành viên Sở giao dịch hoạt động giao dịch diễn Sở Hoạt động giám sát Ban Giám sát thị trường thực thông qua hệ thống giám sát giao dịch bất thường COSMOS Hàn quốc xây dựng theo mơ hình hệ thống ICASS (Hệ thống giám sát hỗ trợ máy tính - Integrated Computer Assised Surveillance System) NYSE Giám sát cấp 1: Giám sát cơng ty chứng khốn Hoạt động giám sát thực giao dịch nhà đầu tư đặt lệnh qua công ty hệ thống In-house Preventive System Hiệp hội kinh doanh chứng khoán phối hợp với Sở giao dịch, yêu cầu cơng ty chứng khốn thiết lập hệ thống giám sát giao dịch kết nối với Mỗi q, KRX có u cầu cơng ty chứng khốn phải báo cáo kết giám sát Ngoài yêu cầu theo quy định, trường hợp vi phạm, cơng ty chứng khốn phải báo cáo KRX để kiểm tra [33,Tr.52-55] 205 ... chế bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung pháp luật bảo vệ quyền lợi NĐT TTCK tập trung; ii) thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam, cần tập trung. .. luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư pháp luật bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung Chương 3- Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành quy định bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng. .. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 2.1 Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay, Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật việt nam hiện nay