0

Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh tuyên quang năm 2019

78 7 0
  • Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh tuyên quang năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒI THU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒI THU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dược Mã số: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Thời gian thực đề tài: Từ 28/07/2019 đến 28/11/2019 HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn này, may mắn nhận giúp đỡ tận tình Thầy Cơ giáo, chuyên gia, bạn đồng nghiệp tình cảm khích lệ mà gia đình bạn bè dành cho Trước hết xin bày tỏ kính trọng lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà - người thầy tâm huyết, ln tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi q trình học tập thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Bộ môn Quản lý Kinh tế Dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, thầy cô giảng dạy giúp đỡ q trình học tập trường Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Đốc Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Tuyên Quang, nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè người đồng hành thiếu học tập sống động viên giúp đỡ thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Nguyễn Thị Hoài Thu MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.1.1 Khái niệm danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện……………… 1.1.2 Một số văn bản pháp quy liên quan đến thuốc sủ dụng bệnh viện YHCT………………………………………………………………… 1.3 Một số phương pháp phân tích sử dụng th́c…………………… 1.1.3.1.Phân tích sử dụng th́c theo nhóm điều trị 1.1.3.2.Phương pháp phân tích ABC 1.1.3.3.Phương pháp phân tích VEN 1.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM 1.2.1.Thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện YHCT ở Việt Nam 1.2.2.Cơ cấu giá trị tiền thuốc sử dụng…………………………… 10 1.3 VÀI NÉT VỀ BỆNH VIỆN YDCT TỈNH TUYÊN QUANG 15 1.3.1 Cơ cấu tổ chức của bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang 16 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang16 1.3.3 Khoa Dược bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang 17 1.3.4 Mô hình bệnh tật của BV YDCT Tuyên Quang năm 2019…….19 1.3.5 Một vài nét sử dụng thuốc tại bệnh viện YDCT Tuyên Quang…………………………………………………………………………………20 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 ĐỐI TƯỢNG,THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 21 2.1.1.Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 21 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 21 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1.Thiết kế nghiên cứu 21 2.2.2 Biến số nghiên cứu 23 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………….24 2.2.4 Xử lý, phương pháp phân tích trình bày số liệu………… 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 MÔ TẢ CƠ CẤU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN YDCT TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 30 3.1.1 Cơ cấu th́c theo ng̀n gớc hố dược, th́c đơng y thuốc từ dược liệu vị thuốc YHCT…………………………………………………………… 30 3.1.2.Mô tả cấu giá trị tiền th́c theo nhóm tác dụng dược lý 30 3.1.3.Cơ cấu giá tiền thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ 35 3.1.4.Cơ cấu giá trị tiền th́c hóa dược theo đường dùng……… 37 3.1.5.Cơ cấu giá trị tiền thuốc hóa dược theo thành phần…………38 3.1.6.Các loại th́c đơng y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại bệnh viện.38 3.2.PHÂN TÍCH DMT SỬ DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ VEN 40 3.2.1.Phân tích danh mục th́c sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 40 3.2.2.Phân tích DMT sử dụng theo phương pháp phân tích VEN .43 3.2.3.Phân tích DMT sử dụng theo ma trận ABC/VEN 44 CHƯƠNG BÀN LUẬN 48 4.1.CƠ CẤU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN YDCT TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 48 4.1.1.Tỷ lệ nhóm th́c YHCT hóa dược 48 4.1.2.Tỷ lệ th́c theo nhóm tác dụng dược lý 49 4.1.3.Cơ cấu giá tiền thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ 51 4.1.4.Cơ cấu giá tiền th́c hóa dược theo đường dùng .53 4.1.5.Cơ cấu giá tiền thuốc đơn thành phần đa thành phần danh mục th́c hóa dược 53 4.2 PHÂN TÍCH DMT THEO PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ VEN 54 4.2.1.Phân tích DMT theo phương pháp ABC 54 4.2.2.Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 56 4.2.3.Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 59 KẾT LUẬN 59 ĐỀ XUẤT 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt (tiếng Anh) BHYT Bảo hiểm y tế BYT Bộ y tế DLS Dược lâm sàng DMT Danh mục thuốc GTSD Giá trị sử dụng HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị KCB Khám chữa bệnh KM Khoản mục MHBT Mơ hình bệnh tật NSAIDs Non – Steroidal Anti – inflammatory Drugs SKM (Thuốc kháng viêm không chứa steroid) Số khoản mục STG Hướng dẫn điều trị chuẩn (Standard Treatment Guidelines) STT Số thứ tự YDCT Y dược cổ truyền YHCT Y học cổ truyền YHHĐ Y học đại WHO Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cơ cấu nhân lực bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang 16 Bảng 1.2: Cơ cấu nhân lực khoa Dược bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang 18 Bảng 1.3: Mô hình bệnh tật của BV YDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2019 phân loại theo mã ICD…………………………………………………………………………… 19 Bảng 2.4:Nhóm biến sớ mơ tả cấu số lượng giá trị của DMT sử dụng 23 Bảng 2.5: Ma trận ABC/VEN 28 Bảng 3.6: Cơ cấu danh mục giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2019 tại bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang 30 Bảng 3.7: Cơ cấu giá trị tiền th́c hóa dược theo nhóm điều trị tác dụng dược lý 31 Bảng 3.8: Cơ cấu giá trị tiền nhóm vị th́c y học cổ truyền theo nhóm tác dụng dược lý 32 Bảng 3.9: Cơ cấu giá trị tiền nhóm th́c đơng y, th́c từ dược liệu theo nhóm tác dụng dược lý 34 Bảng 3.10: Cơ cấu giá trị tiền th́c hóa dược theo ng̀n gớc xuất xứ 36 Bảng 3.11: Cơ cấu giá trị tiền th́c hóa dược theo đường dùng 37 Bảng 3.12: Cơ cấu thuốc đơn thành phần thuốc đa thành phần 38 Bảng 3.13: Các loại thuốc đông y, thuốc từ dược liệu pha chế bệnh viện 38 Bảng 3.14: Cơ cấu giá trị thuốc đông y, thuốc từ dược liệu sử dụng bệnh viện 39 Bảng 3.15: Phân tích ABC của DMT hóa dược, th́c đơng y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại bệnh viện 40 Bảng 3.16: Cơ cấu thuốc hạng A theo tác dụng dược lý của DMT hóa dược, th́c đơng y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại bệnh viện 41 Bảng 3.17: Cơ cấu thuốc nhóm A theo ng̀n gớc xuất xứ…………………………… 42 Bảng 3.18: Cơ cấu th́c nhóm A theo đường dùng………………………………….42 Bảng 3.19: Cơ cấu th́c nhóm A theo thành phần………………………………… 43 Bảng 3.20: Cơ cấu th́c hóa dược, th́c đơng y, th́c từ dược liệu theo phương pháp phân tích VEN 43 Bảng 3.21: Cơ cấu th́c hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại bệnh viện theo ma trận ABC/VEN 44 Bảng 3.22: Cơ cấu th́c tiểu nhóm AE theo nhóm tác dụng dược lý của DMT hóa dược, th́c đơng y, th́c từ dược liệu sử dụng tại bệnh viên 46 Bảng 3.21: Các th́c cụ thể nhóm AN của DMT……………………………………46 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Chu trình cung ứng thuốc bệnh viện………………………………3 Hình 1.2: Mơ hình tổ chức khoa Dược bệnh viện YDCT tỉnh Tun Quang…….18 Hình 2.3: Sơ đờ tóm tắt nội dung nghiên cứu …….22 ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển kinh tế thị trường, thị trường dược phẩm Việt Nam có nhiều thay đổi có tăng trưởng đáng kể, đáp ứng cho nhu cầu ngày cao việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam quốc gia có Y học cổ truyền (YHCT) lâu đời với bề dày kinh nghiệm phong phú trải qua hàng ngàn năm Thị trường dược liệu vô đa dạng, phong phú, đặc biệt dược liệu từ nước chiếm thị phần lớn nhập nhiều đường khác Điều góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chất lượng, phong phú chủng loại giá Theo báo cáo Vietnam Report tiền thuốc bình quân đầu người người dân Việt nam ngày tăng: năm 2005 vào khoảng 9.85 USD, năm 2010 22,25 USD, năm 2015 37,97 USD, năm 2017 khoảng 56 USD đến năm 2020 số lên đến 85 USD Tuy nhiên, tác động khơng nhỏ tới hoạt động cung ứng sử dụng thuốc bệnh viện, dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh tình trạng lạm dụng thuốc Sự cạnh tranh thuốc sản xuất nước với thuốc nhập khẩu, doanh nghiệp nước sản xuất loại thuốc có tác dụng dược lý dạng thuốc với nhau, dẫn tới khó khăn cho cán y tế việc lựa chọn thuốc sử dụng bệnh viện Bên cạnh đó, cịn nhiều bất cập sử dụng thuốc bệnh viện như: thuốc không thiết yếu (không thực cần thiết) sử dụng với tỷ lệ cao, lạm dụng kháng sinh, vitamin Sử dụng thuốc không hợp lý không ảnh hưởng tới cơng tác chăm sóc, khám chữa bệnh mà cịn ngun nhân làm tăng chi phí đáng kể cho người bệnh, tạo gánh nặng cho kinh tế, xã hội Do đó, việc lựa chọn thuốc công việc quan trọng, với nhiệm vụ xác định nhu cầu số lượng, chủng loại thuốc làm sở để đảm bảo tính chủ BV YHCT Hà Đông năm 2017 cho kết quả: 79.98% chi phí tiền thuốc phân bổ cho 15.29 % số lượng DMT tổng nhu cầu thuốc (hạng A) 14.9% chi phí tiền thuốc phân bổ cho 21.02% số lượng DMT tổng nhu cầu thuốc (hạng B) 5.11% chi phí tiền thuốc phân bổ cho 63.69 % số lượng DMT tổng nhu cầu thuốc (hạng C)[30] Như vậy, nhìn tổng thể phân tích ABC giá trị danh mục thuốc sử dụng bệnh viện năm 2019 phù hợp, thơng thường, sản phẩm hạng A chiếm 75–80% tổng giá trị tiền chiếm 10–20% tổng sản phẩm; hạng B chiếm 15–20% tổng giá trị tiền chiếm 10–20% tổng sản phẩm hạng C chiếm 5–10% tổng giá trị tiền chiếm 60–80% tổng sản phẩm Các thuốc hạng A phân thành 05 nhóm điều trị, chiếm tỷ lệ tiêu thụ cao thuốc thuộc nhóm thuốc đơng y thuốc từ dược liệu chiếm tới 60% GTSD; thứ hai nhóm Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm khơng steroid, thuốc điều trị gut bệnh xương khớp chiếm tới 16,8% GTSD; Thứ ba nhóm thuốc Tim mạch chiếm 13,6% GTSD; nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm 6,2% GTSD cuối nhóm thuốc gây tê, gây mê, thuốc giãn cơ, giải giãn chiếm 3,4% GTSD nhóm A Nhóm thuốc sử dụng lớn phản ánh với tính chất bệnh viện YHCT là: - Thứ Bệnh viện sử dụng thuốc có nguồn gốc dược liệu chiếm 91,4%, vị thuốc chiếm 83% GTSD; Chế phẩm YHCT chiếm 8,4% GTSD; thuốc hóa dược chiếm 8,6% GTSD (bệnh viện xây dựng 80/10/10, tức 80% GTSD vị thuốc; chế phẩm 10% GTSD; thuốc tân dược 10% GTSD) Các chế phẩm YHCT không nhiều giá thành cao lượng sử dụng nhiều nên giá trị tiêu thụ lớn - Thứ hai MHBT bệnh viện năm 2019 bệnh xương mô liên kết đứng thứ chiếm tới 40,9%; bệnh hệ tuần hoàn thứ với 28,2% 55 tổng số bệnh điều trị bệnh viện, nên nhóm thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroid, thuốc điều trị gut bệnh xương khớp đứng thứ hai nhóm A; thuốc bệnh tim mạch đứng thứ ba nhóm A phù hợp Một điều đáng ý số lượng thuốc thuộc nhóm A khơng nhiều (26 thuốc) phần lớn thuốc nội (21 thuốc); có thuốc nhập ngoại (trong thuốc chống viêm khơng steroid KM; thuốc tim mạch KM kháng sinh 1KM, giãn 01 KM) Cho thấy Bệnh viện hạn chế sử dụng thuốc ngoại nhập không làm gia tăng ngân sách mà đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh Thuốc sử dụng nhóm A chủ yếu đường uống, sử dụng thuốc tiêm trường hợp dùng đường uống Thuốc đa thành phần toàn chế phẩm YHCT, thuốc đơn thành phần thuốc hóa dược Danh mục thuốc bệnh viện xây dựng DM trúng thầu Sở Y tế, triển khai đấu thầu thuốc theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định lựa chọn mặt hàng trúng thầu cho nhóm thuốc, nên khơng cịn tình trạng nhiều biệt dược trúng thầu với nhiều hoạt chất, hàm lượng, nồng độ, dạng bào chế Do hạn chế số lượng thuốc, nhóm thuốc bác sỹ có lựa chọn bệnh nhân tiếp cận với sử dụng thuốc có chất lượng tốt DMT Bệnh viện khơng có thuốc nằm ngồi DMT chủ yếu Bộ Y tế ban hành, điều chứng tỏ HĐT&ĐT thực tốt quy định Bộ Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi thuốc chữa bệnh cho người tham gia BHYT Tóm lại: Qua việc phân tích ABC, xác định thuốc có giá trị tiêu thụ cao DMT để từ có sách sử dụng thuốc hợp lý phân tích cơng cụ hữu hiệu lựa chọn, mua sắm, quản lý phân phối, thúc đẩy việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu hợp lý 56 4.2.2 Về phân tích DMT sử dụng theo phương pháp phân tích VEN Trong phân tích ABC thuốc, nhóm thuốc sử dụng nhiều phân tích VEN cấu chi phí hữu ích chưa hữu ích bệnh viện sử dụng thuốc Từ kết phân tích VEN DMT hóa dược thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu tỉnh Tuyên Quang năm 2019 cho thấy thuốc nhóm E có GTSD lớn chiếm 79,7% tổng GTSD thuốc hóa dược thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu, với 95 KM chiếm 70.4% tổng SKM Nhóm thuốc V đứng thứ hai với GTSD chiếm 17,6% tổng GTSD thuốc hóa dược thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu, với 33 KM chiếm 24,4% tổng SKM Nhóm thuốc N chiếm 2,7% tổng GTSD thuốc, với KM chiếm 5,4% tổng SKM Theo nghiên cứu Bệnh viện YHCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 [23], thuốc nhóm E có SKM chiếm tỷ lệ cao 64.8% cao GTSD 58.4% Nhóm V chiếm tỷ lệ 26.7% SKM chiếm tỷ lệ GTSD 39.4% Nhóm N chiếm tỷ lệ thấp SKM 8,5% GTSD 2.3% Bệnh viện YHCT tỉnh Tuyên Quang bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, có mơ hình bệnh tật đa dạng, u cầu đáp ứng mức độ chuyên khoa cao Nên với cấu số lượng chủng loại thuốc Bệnh viện phù hợp với thực tế điều kiện để trì cơng tác KCB thu hút người bệnh bệnh viện 4.2.3 Về phân tích DMT sử dụng theo ma trận ABC/VEN Qua phân tích ma trận ABC/VEN cho thấy bệnh viện ưu tiên sử dụng nhiều loại thuốc E phân bổ ngân sách lớn vào loại thuốc nhóm A-B-C + Tiểu nhóm AE nhóm cần thiết cho điều trị có GTSD cao 936,9 triệu đồng chiếm 65,6% GTSD với 19 KM, chiếm 14,1% tổng SKM thuốc sử dụng Tiểu nhóm AE gồm nhóm dược lý, nhóm thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu chiếm tỷ lệ cao 70,7% tổng GTSD 57 nhóm an thần, định chí, dưỡng tâm có giá trị sử dụng cao chiếm 62,4% tổng GTSD thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu nhóm AE + Tiểu nhóm khơng cần thiết nhóm AN có GTSD 15,5 triệu đồng với KM chiến 1,1% tổng GTSD thuốc hóa dược chế phẩm YHCT Bệnh viện có quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhóm thuốc để đảm bảo hiệu sử dụng thuốc, tránh lãng phí ngân sách, phù hợp với khả chi trả quỹ BHYT +Tiểu nhóm CV nhóm quan trọng, cần thiết cho điều trị có GTSD thấp 6,3 triệu đồng chiếm 0.4% GTSD với 19 KM, chiếm 14,1% SKM Kết phân tích ABC-VEN DMT sử dụng BV YHCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 [23] cho thấy: Thuốc E hạng có tỷ lệ GTSD SKM cao Về GTSD Tiểu nhóm AE có GTSD cao chiếm 43,5% GTSD; Tiểu nhóm BE chiếm 11.7% GTSD; Tiểu nhóm CE chiếm 3.2% GTSD Tiểu nhóm AN có KM chiếm tỷ lệ 1.1% tổng GTSD Để đảm bảo ngân sách mua thuốc, bệnh viện cần quan tâm yếu tố giá thuốc số lượng sử dụng.Tuy nhiên cần đặc biệt quan tâm tới nhóm thuốc CV nhóm thuốc tối cần thiết mà giá thành lại rẻ nên bệnh viện tập trung mua nhóm nguồn ngân sách đầu tư khơng cao Mợt số hạn chế dề tài - Do hạn chế mặt thời gian nên đề tài chưa sâu phân tích những vấn đề có liên quan khác kinh phí sử dụng thuốc so với tổng kinh phí bệnh viện so với kinh phí cho hoạt động khác, hay tỷ lệ thuốc sử dụng, thuốc sử dụng, thuốc khơng sử dụng v.v - Bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị chuẩn cho số bệnh thường gặp, song đề tài chưa đánh giá thuốc sử dụng có phù hợp với phác đồ điều trị xây dựng hay chưa 58 59 KẾT LUẬN Cơ cấu số lượng giá trị DMT sử dụng Bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2019 DMT sử dụng năm 2019 gồm 289 thuốc chia thành hai nhóm, thuốc hóa dược thuốc YHCT Trong thuốc YHCT chiếm 91.3% tổng GTSD thuốc hóa dược chiếm 8.7% tổng GTSD Hiện bệnh viện thực theo qui định Bộ Y tế: + Cơ cấu: Thuốc hóa dược có 10 nhóm tác dụng dược lý; thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu có 09 nhóm vị thuốc YHCT có 28 nhóm điều trị, thuốc nằm DMT BYT toán DMT tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu điều trị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh vùng lân cận + Cơ cấu giá trị tiền thuốc theo nguồn gốc xuất xứ: Với nhóm thuốc hóa dược, thuốc sản xuất nước chiếm cao hẳn thuốc ngoại nhập, gấp lần SKM gần lần GTSD; Vị thuốc YHCT tỷ lệ thuốc sản xuất nước gần gấp đơi thuốc nhập KM GTSD thuốc nhập gấp lần thuốc nước; Với thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu tồn thuốc sản xuất nước có thuốc dùng bệnh viện tự pha chế + Cơ cấu giá trị tiền thuốc theo đường dùng (chỉ xét nhóm thuốc hóa dược) đường uống chiếm tỷ lệ cao số KM GTSD + Cơ cấu giá trị tiền thuốc đơn thành phần đa thành phần (chỉ xét nhóm thuốc hóa dược) thuốc đơn thành phần chủ yếu chiếm 91.6% cao nhiều so với thuốc đa thành phần chiếm 8.4% tổng GTSD thuốc hóa dược Danh mục thuốc sử dụng bệnh viện phù hợp với mô hình bệnh tật đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc phục vụ công tác KCB Bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang Trong thuốc YHCT chiếm tỷ lệ lớn 59 Hơn số khoản mục giá trị sử dụng Tuy nhiên số vị thuốc chưa nhiều, chưa phong phú (có 154 vị thuốc), Thơng tư 05/2015/TTBYT có 30 nhóm 349 vị thuốc YHCT toán quỹ BHYT Về phân tích DMT sử dụng Bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC VEN Kết phân tích ABC cho thấy tỉ lệ KM GTSD nhóm thuốc tương đối phù hợp với quy định Bộ Y tế Thuốc hạng A chiếm GTSD cao 79,1% với 19,3% SKM Thuốc hạng B chiếm 15,6% tổng GTSD với 19,3% SKM Thuốc hạng C có GTSD nhỏ chiếm 5,3% tổng GTSD có SKM cao 61,4% Như vậy, chi phí tiền thuốc sử dụng tập trung vào số thuốc có giá trị cao sử dụng với số lượng lớn Tuy nhiên DMT Bệnh viện xây dựng DMT trúng thầu Sở Y tế nên khơng cịn tình trạng nhiều biệt dược trúng thầu với nhiều hoạt chất, hàm lượng, nồng độ, dạng bào chế Về phân tích VEN cho thấy: Thuốc nhóm E có giá trị sử dụng lớn chiếm 70,7% tổng GTSD thuốc hóa dược, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu; thuốc nhóm V đứng thứ hai với GTSD chiếm 17,6% tổng GTSD; thuốc nhóm N thuốc có GTSD nhỏ chiếm 2.7% tổng GTSD Tiểu nhóm AE nhóm sử dụng nhiều cần thiết cho điều trị với 65,6% tổng GTSD thuốc hóa dược, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu Tiểu nhóm chiếm giá trị cao không cần thiết điều trị tiểu nhóm AN chiếm 1,1% với 1KM Tóm lại: Bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang bệnh viện chuyên khoa YHCT, công tác KCB YHCT kết hợp YHHĐ DMT Bệnh viện xây dựng khơng có thuốc nằm DMT chủ yếu Bộ Y tế ban hành, điều chứng tỏ HĐT&ĐT thực tốt quy định Bộ Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi thuốc chữa bệnh cho người tham gia BHYT 60 Đề xuất: Từ kết nghiên cứu trên, để góp phần nâng cao chất lượng cung ứng thuốc, đảm bảo chất lượng, số lượng sử dụng, với chi phí hợp lý mang lại hiệu qủa điều trị tối ưu Chúng xin đề xuất số kiến nghị sau: Hàng năm, HĐT&ĐT cần phải tiến hành phân tích DMT sử dụng phương pháp ABC/VEN để đánh giá tính hợp lý làm rõ bất cập DMT sử dụng nhằm điều chỉnh DMT sử dụng cho năm hợp lý Nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất nước, dược liệu có sẵn Việt Nam sử dụng Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập, thuốc bắc Tăng cường công tác tự sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu bệnh viện, nhằm chủ động đa dạng hóa dạng thuốc sử dụng bệnh viện Tiểu nhóm AN giá trị sử dụng không nhiều xong cần xem xét đưa khỏi danh mục thuốc bệnh viện để nhường kinh phí sử dụng thuốc cho nhóm khác 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y Tế (2010), Báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh năm 2010 trọng tâm 2011 Bộ Y Tế (2011), Đề án quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Y Tế (2011), Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 việc hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y Tế (2011), Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/07/2011 việc ban hành hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc sử dụng chủ yếu tại sở khám bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm y tế toán Bộ Y Tế (2012), Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” Ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y Tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/21013 Quy định việc tổ chức hoạt động của Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện Bộ Y Tế (2013), Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y thuốc từ dược liệu lần VI Bộ Y Tế (2014), Thông tư số 01/TTHN-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế việc ban hành hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại sở khám chữa bệnh quỹ bảo hiểm y tế toán Bộ Y Tế (2015), Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế quy định ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi toán của Bảo hiểm Y tế 10 Bộ Y Tế (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 11 Bộ Y Tế (2017), Thông tư 43/2017/TT-BYT, ngày 16/11/2017 Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền việc toán chi phí hao hụt tại sở khám bệnh chữa bệnh 12 Bộ Y Tế (2018), Thông tư 19/2018/TT-BYT, ngày 20/8/2018 việc Ban hành danh mục thuốc thiết yếu 13 Bộ Y Tế (2019), Tổng kết đề án “ người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, ngày 18/7/2019 14 Bộ Y Tế (2019) Tổng kết công tác y tế năm 2019 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 15 Nguyễn Văn Cường (2017), Phân tích số hoạt động cung ứng thuốc Y học cổ truyền tại Viện Y học cổ truyền quân đội năm 2015, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Dược Hà Nội 16 Đỗ Thị Thái Hằng (2016), Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện y học cổ truyền Trung Ương năm 2015, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Đại học Dược Hà Nội 17 Cao Hữu Hạng (2018), Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện YHCT Tây Ninh năm 2017, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Đại học Dược Hà Nội 18 Trần Quang Hiền Nguyễn Thiện tri (2013), Bước đầu nghiên cứu sử dụng thuốc qua phân tích ABC/VEN năm 2013, tại bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 19 Lê Thị Thu Hiền (2018), Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Đại học Dược Hà Nội 20 Hà Xuân Hiền (2017), Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viên y học cổ truyền Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng năm 2016, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Đại học Dược Hà Nội 21 Đặng Văn Hoằng (2018), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2016, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Dược Hà Nội 22 Kathleen Holloway (2003), Hội đồng thuốc điều trị - Cẩm nang hướng dẫn thực hành 23 La Thế Thành (2018), Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông năm 2017, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Đại học Dược Hà Nội PHỤ LỤC BIỂU MẪU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG ST T Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, Hàm lượng Đơn vị Nước sản xuất SL sử dụng Đơn giá Thành tiền 9=7*8 Nhóm tác dụng dược lý Xuất xứ Thuốc đơn, đa thành phần Đường dùng 10 11 12 13 Ghi : - Cột (10): Danh mục thuốc hóa dược theo Thơng tư 30/2018/TT-BYT, ngày 30/10/2018 Bộ Y tế việc ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế Danh mục vị thuốc thuốc đông y, thuốc từ dược liệu theo TT 05/2015/TT-BY, ngày 17/3/2015 Bộ Y tế việc ban hành DMT đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc YHCT thuộc phạm vi toán quỹ BHYT - Cột (11): Thuốc nội: 1, thuốc ngoại: 0; - Cột (12): Thuốc đơn thành phần: 1, đa thành phần: 0; - Cột (13): Tiêm, tiêm truyền: T, uống: U, khác: K; PHỤ LỤC BIỂU MẪU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG THEO ABC-VEN STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đơn vị Nước sản xuất SL sử dụng Đơn giá Thành tiền 9=7*8 Nhóm tác dụng dược lý TL% Thành Tiền 10 11 GT tích lũy 12 Số TT theo TL% thành ABC VEN tiền giảm dần 13 14 Ghi chú: - Cột (10): Danh mục thuốc hóa dược theo Thơng tư 30/2018/TT-BYT, ngày 30/10/2018 Bộ Y tế việc ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế - Cột (11): Tỷ lệ % thành tiền thuốc, xếp lại theo thứ tự TL% giảm dần - Cột (12): Cộng dồn tỷ lệ % thành tiền; - Cột (13): Đánh lại số thứ tự theo TL % giảm dần 15 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUN KHOA CẤP I KHĨA 22 Kính gửi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I; - Phòng sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội; - Giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thị Song Hà Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hồi Thu Tên đề tài: Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang năm 2019 Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược Mã số: CK 60720412 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào hồi 14h15p ngày 03 tháng 04 năm 2021 tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 111/QĐ-DHN ngày 03 tháng năm 2021 Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội NỘI DUNG SỬA CHỮA, HỒN CHỈNH Những nợi dung đã sửa chữa theo yêu cầu Hội đồng: Nội dung sửa chữa STT Sau sửa chữa - Biến số viết chưa chuẩn, biểu mẫu chưa hợp lý Đã sửa lại biểu mẫu Khơng nói rõ VEN phân loại Phân loại VEN dược sĩ khoa Dược tự phân loại Sắp xếp lại bảng cho hợp lý( trang 38,39) Đã xếp lại số bảng Kết luận chưa thay đổi thuật ngữ Đã thay đổi thuật ngữ Mục 2.2.4 không cần trình bày số liệu phân tích Đã bỏ trình bày số liệu Phân tích VEN VEN Kết luận đề xuất phải sửa lại Đã sửa lại kết luận đề xuất Nhiều tài liệu không sát Đã bỏ số tài liệu không sát với nội dung đề tài Những nội dung xin bảo lưu: Khơng có Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Xác nhận cán bộ hướng dẫn Học viên PGS TS Nguyễn Thị Song Hà Nguyễn Thị Hoài Thu Thư ký Chủ tịch hội đồng Ds Vũ Văn Minh PGS TS Nguyễn Thị Song Hà ... truyền tỉnh Tuyên Quang năm 2019? ??’ với hai mục tiêu: Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2019 2 .Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện YDCT tỉnh Tuyên Quang. .. 01/01 /2019 đến 31/12 /2019 Nội dung nghiên cứu trình b? ?y hình 2.3 21 Phân tich DMT sử dụng bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang Phân tích DMT sử dụng bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang năm. ..BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒI THU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh tuyên quang năm 2019 , Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh tuyên quang năm 2019

Từ khóa liên quan