0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật dân sự 2021

39 24 0
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật dân sự 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:54

1 TRẮC NGHIỆM LUẬT DÂN SỰ 2021 Người người thành niên? a) Người 16 tuổi b) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên Người người chưa thành niên? a) Người chưa đủ 18 tuổi b) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi c) Tất phương án Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố người bị lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân sự? a) Bệnh viện tâm thần b) Tòa án c) Chủ tịch UBND xã Cá nhân có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận việc thay đổi họ trường hợp nào? a) Thay đổi họ cho theo họ cha đẻ xác định cha cho b) Thay đổi họ theo sở thích cá nhân c) Khi họ xấu, khó đọc, khơng phổ biến Cá nhân có quyền u cầu quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận việc thay đổi tên trường hợp nào? a) Cá nhân chuyển đổi giới tính b) Việc sử dụng tên gây nhầm lẫn với người khác gia đình, gây ảnh hưởng tới quyền lợi ích họ c) Cả hai phương án Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà khơng tìm chủ sở hữu xe máy quyền sở hữu tài sản thuộc ai? a) Thuộc người phát tài sản b) Thuộc khu dân cư c) Thuộc Nhà nước Khi xây nhà mặt mái che cửa sổ quay đường chung phải cách mặt đất mét? a) m trở lên b) m trở lên c ) 2,5 m trở lên Gây thiệt hại trường hợp khơng phải bồi thường? a) Gây thiệt hại trường hợp phịng vệ đáng b) Gây thiệt hại vượt q u cầu phịng vệ đáng c) Gây thiệt hại uống rượu, bia dùng chất kích thích khác Người 15 tuổi gây thiệt hại tài sản người khác phải bồi thường cho người bị thiệt hại? a) Cha mẹ phải bồi thường b) Trường học phải bồi thường thiệt hại người gây thiệt hại thời gian trường học trực tiếp quản lý c) Cả hai phương án 10 Người bị tâm thần gây thiệt hại cho người khác thời gian bệnh viện trực tiếp quản lý phải bồi thường thiệt hại? a) Người giám hộ b) Bệnh viện c) Không phải bồi thường 11 Người lập di chúc yêu cầu công chứng chứng thực di chúc đâu? a) Phịng cơng chứng, Văn phịng cơng chứng; b) Uỷ ban nhân dân cấp xã c) Cả hai phương án 12 Người không quyền hưởng di sản người ? a) Vợ, chồng, người để lại di sản b) Người bị kết án hành vi ngược đãi nghiêm trọng người để lại di sản c) Con chưa thành niên người để lại di sản 13 Hàng thừa kế thứ gồm người đây? a) Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, đẻ, nuôi người chết b) Ông, bà, anh, chị, em người chết; c) Cơ, dì, chú, bác, cháu ruột người chết 14 Người chồng khơng có quyền u cầu Tịa án giải ly hôn trường hợp nào? a) Người vợ có thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi b) Người vợ bị bệnh tâm thần c) Vợ chồng có từ trở lên.a TRẮC NGHIỆM LUẬT DÂN SỰ Câu 1: Phạm vi điều chỉnh Bộ luật Dân năm 2015 quy định nào? A Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cách ứng xử cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ nhân thân tài sản cá nhân, pháp nhân quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm B Quy định cách ứng xử cá nhân, pháp nhân C Quy định quyền, nghĩa vụ nhân thân tài sản cá nhân, pháp nhân Câu 2: Việc hạn chế quyền dân quy định Bộ luật Dân năm 2015? A Quyền dân không bị hạn chế trường hợp B Quyền dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phịng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng C Quyền dân bị hạn chế theo quy định Nghị định Chính phủ Câu 3: Việc áp dụng tập quán quy định Bộ luật Dân năm 2015? A Trường hợp bên khơng có thoả thuận pháp luật khơng quy định áp dụng tập quán tập quán áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật dân B Trường hợp có tập quán bên có thoả thuận ưu tiên áp dụng tập quán C Trường hợp có tập quán pháp luật có quy định ưu tiên áp dụng tập quán Câu 4: Bộ luật Dân năm 2015 quy định giới hạn việc thực quyền dân sự? A Cá nhân, pháp nhân lạm dụng quyền dân để vi phạm nghĩa vụ B Cá nhân, pháp nhân không lạm dụng quyền dân gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ thực mục đích khác trái pháp luật C BLDS khơng có quy định giới hạn việc thực quyền dân Câu 5: Việc tự bảo vệ quyền dân quy định Bộ luật Dân năm 2015? A Việc tự bảo vệ quyền dân phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân khơng trái với nguyên tắc pháp luật dân B Việc tự bảo vệ quyền dân cá nhân, pháp nhân trái với nguyên tắc pháp luật dân C Cá nhân, pháp nhân không tự bảo vệ quyền dân Câu 6: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bồi thường thiệt hại quyền dân bị xâm phạm? A Cá nhân, pháp nhân có quyền dân bị xâm phạm bồi thường hai phần ba thiệt hại B Cá nhân, pháp nhân có quyền dân bị xâm phạm bồi thường phần ba thiệt hại C Cá nhân, pháp nhân có quyền dân bị xâm phạm bồi thường toàn thiệt hại, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác luật có quy định khác Câu 7: Theo Bộ luật Dân năm 2015, Tồ án có từ chối giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng hay khơng? A Tịa án khơng từ chối giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng B Tòa án từ chối giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng C Tòa án từ chối giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng số trường hợp định Câu 8: Theo Bộ luật Dân năm 2015, giải yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án quan có thẩm quyền khác có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền hay khơng? A Tịa án quan có thẩm quyền khác khơng có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền B Tịa án quan có thẩm quyền khác có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền C Chỉ Tịa án có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền Câu 9: Theo Bộ luật Dân năm 2015, lực pháp luật dân cá nhân gì? A Là khả cá nhân có quyền dân B Là khả cá nhân có nghĩa vụ dân C Là khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân Câu 10: Theo Bộ luật Dân năm 2015, lực hành vi dân cá nhân gì? A Là khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân B Là khả cá nhân thực quyền, nghĩa vụ dân C Là khả cá nhân xác lập quyền, nghĩa vụ dân Câu 11: Bộ luật Dân năm 2015 quy định lực hành vi dân sự? A Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người người lực hành vi dân sở kết luận giám định pháp y tâm thần B Khi người bị bệnh tâm thần mà nhận thức, làm chủ hành vi bị coi người lực hành vi dân C Khi người bị mắc bệnh mà nhận thức, làm chủ hành vi bị coi người lực hành vi dân Câu 12: Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền xác định lại giới tính? A Cá nhân khơng có quyền xác định lại giới tính B Cá nhân có quyền xác định lại giới tính Việc xác định lại giới tính người thực trường hợp giới tính người bị khuyết tật bẩm sinh chưa định hình xác mà cần có can thiệp y học nhằm xác định rõ giới tính C Chỉ số cá nhân định có quyền xác định lại giới tính Câu 13: Bộ luật Dân năm 2015 quy định nơi cư trú cá nhân? A Nơi cư trú cá nhân nơi người thường xuyên sinh sống B Nơi cư trú cá nhân nơi người thường xun cơng tác C Nơi cư trú cá nhân nơi cư trú cha mẹ Câu 14: Bộ luật Dân năm 2015 quy định tuyên bố tích? A Khi người biệt tích 02 năm liền trở lên, áp dụng đầy đủ biện pháp thơng báo, tìm kiếm theo quy định pháp luật tố tụng dân tin tức xác thực việc người cịn sống hay chết theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan, Tịa án tun bố người tích B Khi người biệt tích 03 năm liền trở lên Tịa án tun bố người tích C Khi người biệt tích 04 năm liền trở lên Tịa án tun bố người tích Câu 15: Bộ luật Dân năm 2015 quy định trường hợp vợ chồng người bị tun bố tích xin ly hơn? A Tịa án khơng giải cho ly B Tịa án giải cho ly hôn theo quy định pháp luật nhân gia đình C Uỷ ban nhân dân cấp xã giải cho ly hôn Câu 16: Theo Bộ luật Dân năm 2015, trường hợp Tòa án giải cho vợ chồng người bị tun bố tích ly việc quản lý tài sản người bị tuyên bố tích quy định nào? A Tài sản người tích giao cho thành niên cha, mẹ người tích quản lý; khơng có người giao cho người thân thích người tích quản lý; khơng có người thân thích Tịa án định người khác quản lý tài sản B Tài sản người tích giao cho người vợ chồng quản lý 10 C Tòa án định người thứ ba quản lý Câu 17: Bộ luật Dân năm 2015 quy định huỷ bỏ định tun bố tích? A Khi có thơng tin người bị tun bố tích cịn sống Tịa án định huỷ bỏ định tuyên bố tích người B Khi có thơng tin người bị tun bố tích cịn sống Uỷ ban nhân dân cấp xã định huỷ bỏ định tuyên bố tích người C Khi người bị tun bố tích trở có tin tức xác thực người cịn sống theo u cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, Tịa án định huỷ bỏ định tuyên bố tích người Câu 18: Bộ luật Dân năm 2015 quy định việc huỷ bỏ định tuyên bố chết? A Khi người bị tuyên bố chết trở có tin tức xác thực người cịn sống theo u cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, Tịa án định huỷ bỏ định tuyên bố người chết B Khi người bị tuyên bố chết trở Uỷ ban nhân dân cấp xã định huỷ bỏ định tuyên bố người chết C Khi người bị tun bố chết trở Phịng Tư pháp cấp huyện định huỷ bỏ định tuyên bố người chết Câu 19: Theo Bộ luật Dân năm 2015, tổ chức công nhận pháp nhân trường hợp sau đây? 25 A Quyền bề mặt quyền chủ thể khai thác công dụng hưởng hoa lợi, lợi tức bề mặt tài sản B Quyền bề mặt quyền chủ thể mặt đất, mặt nước, khoảng không gian mặt đất, mặt nước lòng đất mà quyền sử dụng đất thuộc chủ thể khác C Quyền bề mặt quyền chủ thể khoảng không gian mặt đất Câu 69: Theo Bộ luật Dân năm 2015, sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định chủ sở hữu tài sản bất động sản quyền sở hữu bất động sản thuộc ai? A Thuộc UBND cấp xã nơi có bất động sản B Thuộc người phát tài sản C Thuộc Nhà nước; người phát hưởng khoản tiền thưởng theo quy định pháp luật Câu 70: Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền người hưởng dụng? A Tự cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng quyền hưởng dụng B Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực nghĩa vụ sửa chữa tài sản theo quy định BLDS; trường hợp thực nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản có quyền u cầu chủ sở hữu tài sản hồn trả chi phí Cho th quyền hưởng dụng tài sản C Cả hai phương án Câu 71: Theo Bộ luật Dân năm 2015, quyền hưởng dụng chấm dứt trường hợp sau đây? 26 A Thời hạn quyền hưởng dụng hết; Theo thỏa thuận bên; Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản đối tượng quyền hưởng dụng; Người hưởng dụng từ bỏ không thực quyền hưởng dụng thời hạn luật quy định B Tài sản đối tượng quyền hưởng dụng khơng cịn; Theo định Tòa án khác theo quy định luật C Cả hai phương án Câu 72: Theo Bộ luật Dân năm 2015, bên nhận chấp có quyền sau đây? A Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản chấp, khơng cản trở gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản chấp B Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chấp C Đầu tư để làm tăng giá trị tài sản chấp Câu 73: Theo Bộ luật Dân năm 2015, việc cầm cố tài sản chấm dứt hoa lợi, lợi tức thu từ tài sản cầm cố xử lý nào? A Hoa lợi, lợi tức thu từ tài sản cầm cố trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác B Hoa lợi, lợi tức thu từ tài sản cầm cố trả lại bên nhận cầm cố C Hoa lợi, lợi tức thu từ tài sản cầm cố bên nhận cầm cố hưởng 50% Câu 74: BLDS năm 2015 quy định tài sản bảo đảm? A Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu B Tài sản bảo đảm mơ tả chung, phải xác định Tài sản bảo đảm tài sản có tài sản hình thành tương lai.Giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn, nhỏ giá trị nghĩa vụ bảo đảm 27 C Cả hai phương án Câu 75: BLDS năm 2015 quy định chấm dứt quyền bất động sản liền kề trường hợp sau đây? A Bất động sản hưởng quyền bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu người B Việc sử dụng, khai thác bất động sản khơng cịn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; Theo thỏa thuận bên; Trường hợp khác theo quy định luật C Cả hai phương án Câu 76: BLDS năm 2015 quy định Ký cược? A Ký cược việc bên giao cho bên khoản tiền kim khí quý, đá quý vật có giá trị khác thời hạn để bảo đảm giao kết thực hợp đồng B Ký cược việc bên thuê tài sản động sản giao cho bên cho thuê khoản tiền kim khí q, đá q vật có giá trị khác thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê C Ký cược việc bên thuê tài sản động sản giao cho bên cho thuê khoản tiền để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê Câu 77: BLDS năm 2015 quy định việc xác lập, cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm nào? A Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm mà bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ B Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ C Cả hai phương án 28 Câu 78: Nghĩa vụ bên cầm giữ quy định theo Bộ luật Dân năm 2015? A Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ Khơng thay đổi tình trạng tài sản cầm giữ Không chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ khơng có đồng ý bên có nghĩa vụ Giao lại tài sản cầm giữ nghĩa vụ thực B Bồi thường thiệt hại làm hư hỏng tài sản cầm giữ C Cả hai phương án Câu 79: Bộ luật Dân năm 2015 quy định khái niệm hợp đồng thuê khoán tài sản? A Là thỏa thuận bên, theo bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khốn để khai thác cơng dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu từ tài sản thuê khoán bên th khốn có nghĩa vụ trả tiền th B Là thỏa thuận bên, theo bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán bên th khốn khơng phải trả tiền C Là thỏa thuận bên, theo bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán bên thuê khoán phải trả tiền Câu 80: Trong hợp đồng thuê khoán tài sản, thời hạn thuê khoán xác định theo Bộ luật Dân năm 2015? A Phải bên thỏa thuận B Xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất đối tượng th khốn 29 C Do bên thỏa thuận Trường hợp khơng có thỏa thuận có thỏa thuận khơng rõ ràng thời hạn th khốn xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất đối tượng thuê khoán Câu 81: Bộ luật Dân năm 2015 quy định giá thuê khoán hợp đồng thuê khoán tài sản? A Do bên thỏa thuận B Xác định theo kết đấu thầu th khốn thơng qua đấu thầu C Cả hai phương án Câu 82: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 hợp đồng thuê khoán tài sản, giao tài sản th khốn bên phải làm gì? A Lập biên đánh giá tình trạng tài sản thuê khoán xác định giá trị tài sản thuê khoán B Lập biên đánh giá tình trạng tài sản th khốn C Lập biên có người thứ ba tham gia xác định giá trị tài sản thuê khoán Câu 83: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 hợp đồng thuê khoán tài sản, bên khơng có thỏa thuận thời hạn trả tiền thuê khoán xác định nào? A Vào ngày cuối tháng; trường hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh chậm kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh B Chậm kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh C Vào ngày cuối tháng 30 Câu 84: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 hợp đồng thuê khoán tài sản, bên thuê khốn khai thác cơng dụng tài sản th khốn khơng mục đích bên cho th khốn có quyền gì? A Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại B Tiếp tục thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại C Đơn phương chấm dứt hợp đồng Câu 85: Bộ luật Dân năm 2015 quy định sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khốn? A Bên th khốn khơng sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán trường hợp B Bên th khốn tự sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán để làm tăng giá trị tài sản th khốn C Bên th khốn tự sửa chữa, cải tạo tài sản th khốn, có thỏa thuận phải bảo tồn giá trị tài sản thuê khoán Bên cho thuê khoán phải tốn cho bên th khốn chi phí hợp lý để sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán theo thỏa thuận Câu 86: Theo Bộ luật Dân năm 2015, thời hạn thuê khoán gia súc, bên thuê khoán có quyền nghĩa vụ gì? A Hưởng nửa số gia súc sinh phải chịu nửa thiệt hại gia súc thuê khoán kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác B Hưởng nửa số gia súc sinh phải chịu toàn thiệt hại gia súc thuê khoán kiện bất khả kháng C Hưởng nửa số gia súc sinh chịu thiệt hại gia súc thuê khoán kiện bất khả kháng 31 Câu 87: Bộ luật Dân năm 2015 quy định đối tượng hợp đồng mượn tài sản? A Mọi loại tài sản đối tượng hợp đồng mượn tài sản B Tất tài sản có tiêu hao đối tượng hợp đồng mượn tài sản C Tất tài sản khơng tiêu hao đối tượng hợp đồng mượn tài sản Câu 88: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bên mượn tài sản hợp đồng mượn tài sản có nghĩa vụ sau đây? A Trả lại tài sản mượn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo thỏa thuận B Thay đổi tình trạng tài sản để tăng giá trị tài sản C Không cho người khác mượn lại, khơng có đồng ý bên cho mượn Câu 89: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bên mượn tài sản hợp đồng mượn tài sản có quyền sau đây? A Được sử dụng tài sản mượn theo công dụng tài sản mục đích thỏa thuận B u cầu bên cho mượn phải tốn chi phí việc sửa chữa tài sản mượn B Không phải chịu trách nhiệm làm hư hỏng tài sản mượn Câu 90: Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền bên cho mượn tài sản hợp đồng mượn tài sản? A Đòi lại tài sản sau bên mượn đạt mục đích khơng có thỏa thuận thời hạn mượn; bên cho mượn có nhu cầu đột xuất cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn địi lại tài sản bên mượn chưa đạt mục đích, phải báo trước thời gian hợp lý 32 B Đòi lại tài sản bên mượn sử dụng khơng mục đích, công dụng, không cách thức thỏa thuận cho người khác mượn lại mà khơng có đồng ý bên cho mượn C Cả hai phương án Câu 91: Bộ luật Dân năm 2015 quy định việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào? A Kể từ thời điểm bên ký vào hợp đồng B Kể từ thời điểm đăng ký theo quy định Luật Đất đai C Kể từ thời điểm hợp đồng công chứng Câu 92: Bộ luật Dân năm 2015 quy định trách nhiệm dân thành viên hợp tác hợp đồng hợp tác? A Chịu trách nhiệm dân chung tài sản chung; tài sản chung khơng đủ dùng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp thành viên, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác luật có quy định khác B Chỉ chịu trách nhiệm dân chung phạm vi tài sản chung C Chỉ chịu trách nhiệm dân tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp thành viên Câu 93: Theo Bộ luật Dân năm 2015, thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền sau đây? A Yêu cầu nhận lại tài sản đóng góp, chia phần tài sản khối tài sản chung phải toán nghĩa vụ theo thỏa thuận B Chấm dứt quyền xác lập trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác C Yêu cầu nhận lại tài sản đóng góp, chia phần tài sản khối tài sản chung không ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác 33 Câu 94: Theo Bộ luật Dân năm 2015, hợp đồng hợp tác không quy định khác cá nhân, pháp nhân trở thành thành viên hợp đồng nào? A Được đồng ý nửa tổng số thành viên hợp tác B Được đồng ý hai phần ba tổng số thành viên hợp tác C Được đồng ý tất thành viên hợp tác Câu 95: Bộ luật Dân năm 2015 quy định đối tượng hợp đồng dịch vụ gì? A Là cơng việc thực được, khơng ảnh hưởng lợi ích bên thứ ba B Là cơng việc thực được, khơng vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội C Là cơng việc thực theo đề nghị bên sử dụng dịch vụ Câu 96: Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền bên sử dụng dịch vụ hợp đồng dịch vụ? A Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực công việc theo chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận khác B Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ C Cả hai phương án Câu 97: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bên cung ứng dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ có nghĩa vụ sau đây? A Không giao cho người khác thực thay công việc cung ứng dịch vụ kể trường hợp có đồng ý bên sử dụng dịch vụ 34 B Giao cho bên sử dụng dịch vụ đầy đủ tài liệu phương tiện giao sau hồn thành cơng việc C Không giao cho người khác thực thay cơng việc khơng có đồng ý bên sử dụng dịch vụ Câu 98: Bộ luật Dân năm 2015 quy định trả tiền dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ? A Khi giao kết hợp đồng, khơng có thỏa thuận giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ khơng có dẫn khác giá dịch vụ giá dịch vụ xác định vào giá thị trường dịch vụ loại thời điểm địa điểm giao kết hợp đồng B Giá dịch vụ xác định vào giá thị trường thời điểm giao kết hợp đồng C Giá dịch vụ xác định vào giá thị trường thời điểm thực hợp đồng Câu 99: Bộ luật Dân năm 2015 quy định, hợp đồng vận chuyển hành khách, bên vận chuyển từ chối chuyên chở hành khách trường hợp sau đây? A Hành khách có mang theo trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh B Hành khách người già, phụ nữ mang thai C Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan Câu 100: Bộ luật Dân năm 2015 quy định chậm giao tài sản gia công theo hợp đồng gia công? A Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm bên đặt gia cơng gia hạn; hết thời hạn mà bên nhận gia cơng chưa hồn thành cơng việc bên đặt gia cơng có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại 35 B Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm bên đặt gia cơng phải chấm dứt hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại C Trường hợp bên nhận gia cơng chậm giao sản phẩm bên đặt gia cơng gia hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại Câu 101: Bộ luật Dân năm 2015 quy định việc trả tiền công theo hợp đồng gửi giữ tài sản? A Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn khơng phải trả đủ tiền cơng B Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn phải trả đủ tiền cơng khơng phải tốn chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn C Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn phải trả đủ tiền cơng tốn chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Câu 102: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 hứa thưởng, trường hợp nhiều người hồn thành cơng việc hứa thưởng vào thời điểm phần thưởng chia nào? A Phần thưởng chia cho người hồn thành cơng việc B Mỗi người nhận phần phần thưởng tương ứng với phần đóng góp C Người thực phần lớn công việc nhận thưởng Câu 103: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 thực cơng việc khơng có ủy quyền, nghĩa vụ tốn người có cơng việc thực quy định nào? A Người có cơng việc thực phải tiếp nhận cơng việc người thực cơng việc khơng có ủy quyền bàn giao cơng việc tốn chi phí hợp lý mà người thực 36 cơng việc khơng có ủy quyền bỏ để thực công việc, kể trường hợp công việc không đạt kết theo ý muốn B Người có cơng việc thực phải trả cho người thực cơng việc khơng có ủy quyền khoản thù lao người thực công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực cơng việc khơng có ủy quyền từ chối C Cả hai phương án Câu 104: Bộ luật Dân năm 2015 quy định nghĩa vụ hoàn trả chiếm hữu, sử dụng khơng có pháp luật tài sản vật đặc định? A Phải hoàn trả vật vật loại B Phải hồn trả vật đó; vật bị hư hỏng phải đền bù tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác C Phải hồn trả vật đó; vật bị hư hỏng khơng phải đền bù tiền Câu 105: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, người gây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp nào? A Thiệt hại phát sinh không kiện bất khả kháng B Thiệt hại phát sinh kiện bất khả kháng hoàn toàn lỗi bên bị thiệt hại khơng có thỏa thuận khác luật quy định khác C Thiệt hại phát sinh phần lỗi bên bị thiệt hại Câu 106: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng, bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không bồi thường thiệt hại trường hợp nào? 37 A Khi thiệt hại xảy không áp dụng biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho B Khi người gây thiệt hại khơng có lỗi có lỗi vơ ý C Khi người gây thiệt hại gây thiệt hại lớn so với khả kinh tế Câu 107: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại bồi thường thiệt hại? A Phải tự bồi thường thiệt hại B Cha, mẹ phải bồi thường toàn thiệt hại; tài sản cha, mẹ không đủ để bồi thường mà người gây thiệt hại có tài sản riêng lấy tài sản để bồi thường phần thiếu C Phải bồi thường tài sản người gây thiệt hại; không đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản Câu 108: Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, trường hợp nhiều người gây thiệt hại trách nhiệm liên đới bồi thường xác định nào? A Bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi người; không xác định mức độ lỗi bồi thường thiệt hại theo phần B Bồi thường thiệt hại theo phần C Bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi người Câu 109: Bộ luật Dân năm 2015 quy định trường hợp thiệt hại xảy vượt yêu cầu tình cấp thiết người gây thiệt hại có trách nhiệm nào? A Bồi thường phần thiệt hại xảy vượt yêu cầu tình cấp thiết cho người bị thiệt hại 38 B Bồi thường toàn thiệt hại xảy cho người bị thiệt hại C Không phải bồi thường thiệt hại Câu 110: Bộ luật Dân năm 2015 quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ bồi thường thiệt hại trường hợp sau đây? A Thiệt hại xảy hoàn toàn lỗi cố ý người bị thiệt hại B Thiệt hại xảy vượt yêu cầu tình cấp thiết C Thiệt hại xảy có phần lỗi người bị thiệt hại Câu 111: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm môi trường? A Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật trường hợp chủ thể có lỗi B Chủ thể làm nhiễm mơi trường mà gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật, kể trường hợp chủ thể khơng có lỗi C Chủ thể làm nhiễm mơi trường mà gây thiệt hại khơng phải bồi thường Câu 112: Bộ luật Dân năm 2015 quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây ra? A Trường hợp người thứ ba có phần lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác người thứ ba phải bồi thường toàn thiệt hại B Trường hợp người thứ ba hồn tồn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; người thứ ba chủ sở hữu có lỗi phải liên đới bồi thường thiệt hại 39 C Trường hợp người thứ ba hồn tồn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác người thứ ba chủ sở hữu phải liên đới bồi thường thiệt hại Câu 113: Theo Bộ luật Dân năm 2015, chủ thể phải bồi thường thiệt hại cối gây ra? A Chủ sở hữu B Người giao quản lý C Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý Câu 114: Theo Bộ luật Dân năm 2015, người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng gây thiệt hại trách nhiệm bồi thường xác định nào? A Chủ sở hữu nhà cửa, công trình xây dựng phải bồi thường B Người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, cơng trình xây dựng phải bồi thường C Người thi cơng chủ sở hữu, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng phải liên đới bồi thường Câu 115: Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền thừa kế ? A Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật Người thừa kế không cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc B Cá nhân khơng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản C Người thừa kế khơng cá nhân khơng có quyền hưởng di sản theo di chúc ... dịch dân sự thỏa thuận bên quan hệ dân Câu 36: Theo Bộ luật Dân 2015, Giao dịch dân có hiệu lực có điều kiện sau đây? A Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân. .. quyền dân khơng trái với ngun tắc pháp luật dân B Việc tự bảo vệ quyền dân cá nhân, pháp nhân trái với nguyên tắc pháp luật dân C Cá nhân, pháp nhân không tự bảo vệ quyền dân Câu 6: Bộ luật Dân. .. bị hạn chế C Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật Dân năm 2015, luật khác có liên quan quy định khác 13 Câu 26: Theo Bộ luật Dân 2015, pháp nhân giải thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật dân sự 2021, Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật dân sự 2021