0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tố tụng dân sự 2021

32 6 0
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tố tụng dân sự 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:53

1 TRẮC NGHIỆM TỐ TỤNG DÂN SỰ 2021 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định quan tiến hành tố tụng dân gồm quan đây? A Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơng an B Tịa án, Viện kiểm sát C Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định người tiến hành tố tụng dân gồm đây? A Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư kí Tịa án, Viện trưởng viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên B Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án, Viện trưởng viện kiểm sát, Kiểm sát viên C Chánh án tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án, Viện trưởng viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Điều tra viên Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định Tòa án xét xử tập thể? A Tòa án xét xử tập thể vụ án dân định theo đa số B Tòa án xét xử tập thể vụ án dân định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn C Tòa án xét xử tập thể vụ án dân Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố vào thời điểm nào? A Trước tòa án định đưa vụ án xét xử sơ thẩm B Trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải C Bất kỳ thời gian Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định có biện pháp khẩn cấp tạm thời? A 12 biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy định B 15 biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy định C 16 biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật quy đinh Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? A Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân gồm thẩm phán B Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân gồm thẩm phán, trừ trường hợp xét xử vụ án dân theo thủ tục rút gọn C Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân gồm thẩm phán Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn thông báo thụ lý vụ án ngày? A Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án B Trong thời hạn ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án C Trong thời hạn ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn niêm yết công khai văn tố tụng ngày? A 15 ngày, kể từ ngày niêm yết B 30 ngày, kể từ ngày niêm yết C ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định sau đúng? A Khi xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật B Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải việc dân độc lập tuân theo pháp luật C Khi xét xử vụ án dân Thẩm phán độc lập tuân theo pháp luật Câu 125: Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định sau đâ y đúng? A Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, Tái thẩm B Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm C Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa Sơ thẩm, Phúc thẩm 10 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, quy định sau đúng? A Khi giải vụ việc dân sự, Tịa án có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà tòa án có nhiệm vụ giải B Khi giải vụ việc dân sự, tịa án có quyền hủy định cá biệt quan tổ chức C Khi giải vụ việc dân Tịa án có quyền hủy định trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà tịa án có nhiệm vụ giải 11 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, văn tố tụng phải cấp, tống đạt, thông báo? A Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời tố tụng dân sự; Bản án, định tòa án; Quyết định kháng nghị Viện kiểm sát; văn quan Thi hành án dân văn tố tụng khác mà pháp luật có quy định B Thơng báo, giấy triệu tập, giấy mời tố tụng dân sự, Bản án định tòa án C Quyết định kháng nghị Viện kiểm sát; văn quan Thi hành án dân văn khác mà pháp luật có quy định 12 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định giải tranh chấp thẩm quyền? A Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải theo lãnh thổ tịa án nhân dân cấp cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải B Tranh chấp thẩm quyền tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tòa án nhân cấp tỉnh Chánh án tòa án nhân dân tối cao giải C Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo lãnh thổ tịa án nhân dân cấp cao Tịa án nhân dân tối cao giải 13 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định người đương vụ án dân sự? A Đương vụ án dân quan, tổ chức B Đương vụ án dân quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan C Đương vụ án dân cá nhân 14 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, bị đơn trong vụ án dân là? A Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện bị quan, tổ chức, cá nhân khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp ngun đơn bị người xâm phạm B Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị người xâm phạm C Bị đơn vụ án dân người bị quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp ngun đơn bị người xâm phạm 15 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, kết định giá, thẩm định giá tài sản xác định chứng cứ? A Kết định giá tài sản, kết thẩm định giá tài sản coi chứng việc định giá, thẩm định giá tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định B Tất kết định giá, thẩm định giá tài sản mà đương yêu cầu chứng C Kết định giá tài sản coi chứng việc định giá theo quy định văn chuyên gia giá cung cấp 16 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, biện pháp sau biện pháp khẩn cấp tạm thời? A Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình B Cấm xuất cảnh người có nghĩa vụ C Cả hai phương án 17 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Thẩm phán thụ lý vụ án nào? A Thẩm phán thụ lý vụ án người khởi kiện nộp cho Tịa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí B Thẩm phán thụ lý vụ án nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng kèm theo trường hợp người khởi kiện miễn nộp tiền tạm ứng án phí C Cả hai phương án 18 Thời hạn khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015? A Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận văn trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tịa án trả lại đơn khởi kiện B Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận văn trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tịa án trả lại đơn khởi kiện C Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận văn trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án trả lại đơn khởi kiện 19 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng kèm theo cho người khởi kiện, thẩm phán thực nội dung sau ? A Khi trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cho người khởi kiện, Tịa án phải có văn ghi rõ lý trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cấp B Khi trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn nêu rõ lý trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cấp Đơn khởi kiện tài liệu, chứng mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải chụp lưu Tòa án để làm sở giải khiếu nại, kiến nghị có yêu cầu C Khi trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, Tòa án phải chụp lưu Tòa án để làm sở giải khiếu nại, kiến nghị có yêu cầu 20 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, thời hạn thực việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện có tính vào thời hiệu khởi kiện khơng? A Khơng tính vào thời hiệu khởi kiện B Có tính vào thời hiệu khởi kiện C Tùy trường hợp cụ thể 21 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn để Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện ngày? A ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện B ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện C ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện 22 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn để Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện ngày? A ngày làm việc kể từ ngày phân công B ngày làm việc kể từ ngày phân công C 15 ngày làm việc kể từ ngày phân công 23 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, có phương thức gửi đơn khởi kiện cho Tòa án, phương thức nào? A 02 phương thức (Nộp trực tiếp Tòa án, gửi đến Tòa án qua đường dịch vụ bưu chính) B 03 phương thức (Nộp trực tiếp Tòa án; gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến hình thức điện tử qua Cổng thơng tin điện tử Tịa án (nếu có)) C 01 phương thức (Nộp trực tiếp cho Tòa án để vào sổ nhận đơn) 24 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, quan quản lý nhà nước gia đình, quan quản lý nhà nước trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có quyền khởi kiện vụ án nhân gia đình theo quy định Luật Hơn nhân gia đình khơng? A Có B Không C Tùy trường hợp cụ thể 25 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, cần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tập thể người lao động người lao động ủy quyền theo quy định pháp luật, tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động không? A Tùy trường hợp cụ thể B Có C Khơng 26 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, tranh chấp sau tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án? A Về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận B Về sở hữu quyền khác tài sản C Về kết bán đấu giá tài sản, tốn phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật thi hành án dân 27 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, tranh chấp sau tranh chấp hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án? A Tranh chấp thừa kế tài sản B Tranh chấp cấp dưỡng C Tranh chấp quốc tịch Việt Nam cá nhân với cá nhân 28 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, yêu cầu sau yêu cầu lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án? A Yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu B Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao đồng tập thể vô hiệu C Yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội cổ đông, nghị Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật doanh nghiệp 29 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, tranh chấp sau tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án? A Về giao dịch dân sự, hợp đồng dân B Về bồi thường thiệt hại hợp đồng C Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động 30 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn ngun đơn có quyền lựa chọn Tịa án để giải tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động? A Ngun đơn u cầu Tịa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải B Ngun đơn u cầu Tịa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối giải C Nguyên đơn yêu cầu Tịa án nơi có tài sản giải 31 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Thẩm phán tiến hành đối chất? A Theo yêu cầu đương xét thấy có mâu thuẫn lời khai đương sự, người làm chứng, Thẩm phán tiến hành đối chất đương với nhau, đương với người làm chứng người làm chứng với B Theo yêu cầu nguyên đơn xét thấy có mâu thuẫn lời khai bị đơn người có quyền nghĩa vụ liên quan C Khi xét thấy có mâu thuẫn lời khai nguyên đơn, bị đơn người làm chứng 32 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, sau trả lại đơn khởi kiện, đương có quyền nộp đơn khởi kiện lại trường hợp sau đây? A Người khởi kiện có đủ lực hành vi tố tụng dân B Đã có đủ điều kiện khởi kiện C Cả hai phương án 33 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ngày? A ngày kể từ ngày nhận giấy báo Tòa án nộp tiền tạm ứng án phí 10 B 10 ngày kể từ ngày nhận giấy báo Tòa án nộp tiền tạm ứng án phí C 15 ngày kể từ ngày nhận giấy báo Tòa án nộp tiền tạm ứng án phí 34 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn sau Thẩm tra viên? A Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước mở phiên tòa B Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán định cần thiết thuộc thẩm quyền C Thu thập tài liệu, chứng có liên quan đến vụ việc dân theo quy định Bộ luật Tố tụng dân 35 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn mở phiên tòa xét xử? A 01 tháng, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tịa án phải mở phiên tòa B 01 tháng, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tịa án phải mở phiên tịa; trường hợp có lý đáng thời hạn 02 tháng C 01 tháng vụ án đơn giản 02 tháng vụ án phức tạp kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa 36 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định hồ sơ vụ án dân bao gồm loại gì? A Bao gồm đơn toàn tài liệu, chứng đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu, chứng Tòa án thu thập liên quan đến vụ án; văn tố tụng Tòa án, Viện kiểm sát việc giải vụ án dân B Bao gồm toàn lời khai đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu, chứng Tòa án thu thập liên quan đến vụ án C Bao gồm đơn toàn lời khai đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu, chứng Tòa án yêu cầu đương thu thập Tòa án tự thu thập 18 cấp việc Tòa án thụ lý vụ án thông báo Cổng thông tin điện tử Tịa án (nếu có) C Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án Tịa án phải thơng báo văn cho đương sự, quan, tổ chức, 58 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn mở phiên tòa phúc thẩm? A Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý đáng thời hạn 01 tháng B Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý đáng thời hạn 02 tháng C Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý đáng thời hạn 60 ngày 59 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn gửi Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm? A Phải gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cấp B Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày định C Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày định 60 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn nghiên cứu hồ sơ Viện kiểm sát cấp nào? A 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án B 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án C 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án 61 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Kiểm sát viên phát biểu nội dung phiên tịa phúc thẩm? 19 A Sau kết thúc việc tranh luận đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trình giải vụ án dân giai đoạn phúc thẩm B Phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật việc giải vụ án C Cả hai câu sai 62 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, đương có quyền thủ tục giám đốc thẩm ? A Có quyền cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ, cấp giám đốc thẩm xem xét lại tài liệu chứng giao nộp theo thủ tục sơ thẩm thủ tục phúc thẩm B Có quyền cung cấp tài liệu, chứng cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tài liệu, chứng chưa Tịa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu đương giao nộp yêu cầu giao nộp đương khơng giao nộp có lý đáng tài liệu, chứng mà đương biết trình giải vụ án C Có quyền tự cung cấp tài liệu, chứng cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm làm đơn yêu cầu quan tiến hành tố tụng thu thập 63 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định đương tham gia phiên tòa giám đốc thẩm nào? A Khi phát có tình tiết vụ án B Khi xét thấy cần thiết Tòa án triệu tập đương có liên quan đến việc kháng nghị; họ vắng mặt Hội đồng xét xử phải hỗn phiên tịa C Khi xét thấy cần thiết Tịa án triệu tập đương có liên quan đến việc kháng nghị; họ vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành phiên tòa 20 64 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định hòa giải giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly hơn? A Tịa án khơng phải tiến hành thủ tục hòa giải B Chỉ hòa giải sở C Thẩm phán phải tiến hành hịa giải để vợ chồng đồn tụ; giải thích quyền nghĩa vụ vợ chồng, cha, mẹ con, thành viên khác gia đình, trách nhiệm cấp dưỡng vấn đề khác liên quan đến nhân gia đình 65 Bộ luật Tố tụng dân 2015 quy định trường hợp vi phạm nội quy phiên tòa? A Buộc rời khỏi phòng xử án xử phạt hành B Khởi tố vụ án hình theo quy định pháp luật tố tụng hình C Cả phương án 66 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định thời hạn giải khiếu nại Viện kiểm sát? A 10 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại B 15 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại C 15 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp kéo dài thêm khơng q 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải khiếu nại 67 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định quyền Viện kiểm sát kiểm s át việc tuân theo pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo tố tụng dân sự? A Có quyền u cầu Tịa án giải khiếu nại, tố cáo 21 B Viện kiểm sát có quyền u cầu, kiến nghị Tịa án cấp cấp dưới, quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo có cứ, pháp luật C Yêu cầu Tòa án gửi kết giải khiếu nại, tố cáo 22 NOTE QUAN TRỌNG Số lượng kiểm sát viên VKSNDTC? Tối đa không 19 người ủy ban kiểm sát thành lập đâu? Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát cấp cao,Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát quân trung ương Viện kiểm sát quân khu tương đương “Bắt buộc chữa bệnh” biện pháp tư pháp Viện kiểm sát Tòa án quan có thẩm quyền ban hành định bắt buộc chữa bệnh Thời gian bắt buộc chữa bệnh trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù vụ án mà có đương tài sản nước ngồi thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tuy nhiên, trường hợp án, định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý, giải lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm Tịa án nhân dân cấp huyện phải thụ lý, giải người bị hại bao gồm: cá nhân tổ chức Điều 62 Thời điểm phát sinh người làm chứng: kể từ quan có thẩm quyền xác minh nguồn tin tội phạm Điều 66 (Luật cũ giai đoạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm) Đối tượng bào chữa: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt Người bào chữa: bổ sung thêm trợ giúp viên pháp lý Điều 72 Điều 72 TH bắt buộc phải có người bào chữa: bị can, bị cáo tội theo khung hình phạt có mức cao 20 năm, tù chung thân, tử hình; Điều 76 10.Thời điểm bào chữa: từ có người bị bắt thay kể từ có định tạm giữ Điều 72 23 11.Ba nguồn chứng mới: : (1) Dữ liệu điện tử; (2) Kết luận định giá tài sản; (3) Kết thực ủy thác tư pháp hợp tác quốc tế khác đấu tranh chống tội phạm Điều 87 12 chế tài phạt tiền áp dụng người bảo lĩnh bị can, bị cáo bỏ trốn; quy định đặt tiền, không quy định đặt tài sản 13.các biện pháp cưỡng chế: Áp giải; Dẫn giải; Kê biên tài sản; biện pháp phong tỏa tài khoản Điều 126 – 130 14 tố giác tội phạm việc cá nhân phát tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với quan có thẩm quyền; Tin báo tội phạm thơng tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm quan, tổ chức, cá nhân thông báo với quan có thẩm quyền thơng tin tội phạm phương tiện thông tin đại chúng Điều 144 15 thời hạn giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố: tối đa tháng Điều 147 16 Thời hạn giao cáo trạng, định đình vụ án định tạm đình vụ án: khơng q 10 ngày Điều 240 17 thời hạn chuyển hồ sơ vụ án cáo trạng đến Tịa án kéo dài khơng q 10 ngày Trường hợp vụ án có bị can bị tạm giam trước hết thời hạn tạm giam ngày Viện kiểm sát thơng báo cho Tòa án biết để xem xét, định việc tạm giam bị can nhận hồ sơ vụ án Điều 244 18 Trong trình xét xử vụ án hình sự, Tịa án phát kiến nghị quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hủy bỏ văn pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Điều 265 19 tranh chấp thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, Tòa án quân khu vực thuộc 24 quân khu khác Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân cấp quân khu nơi kết thúc việc điều tra định Điều 275 20.Tịa án có quyền xét xử bị cáo tội danh nặng tội danh mà Viện kiểm sát truy tố sau trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại Viện kiểm sát giữ tội danh truy tố Điều 298 21 Thời hạn chuẩn bị xét xử tính từ ngày Tịa án thụ lý hồ sơ vụ án thay từ ngày phân cơng Thẩm phán chủ tọa phiên tịa trước Điều 277 22 thời hạn nghị án 07 ngày, kể từ ngày kết thúc tranh luận phiên tòa (Điều 326) 23 TAND cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án Trong thời hạn 45 ngày TAND cấp tỉnh, Tòa án quân cấp quân khu, 75 ngày vụ án TAND cấp cao, Tòa án quân trung ương kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên tòa phải định: Đình xét xử phúc thẩm đưa vụ án xét xử phúc thẩm thời hạn 15 ngày kể từ ngày định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm Chậm 10 ngày trước mở phiên tòa, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi định đưa vụ án xét xử cho Viện kiểm sát cấp người tham gia tố tụng liên quan đến kháng cáo, kháng nghị 24 hình phạt cảnh cáo thi hành phiên tịa, sau án, định bị kháng cáo, kháng nghị Điều 364 25 - Cơ quan có quyền kiến nghị Tịa án có thẩm quyền xem xét lại án, định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm quan thi hành án hình sự, quan thi hành án dân sự; 26 - Thời hạn trả lời kiến nghị xem xét lại án, định Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 90 ngày kể từ ngày nhận văn kiến nghị; trường hợp vụ án phức tạp thời hạn trả lời kéo dài không 120 ngày 25 kể từ ngày nhận văn kiến nghị Điều 366 27 không thi hành án tử hình người bị kết án thuộc trường hợp: (a) Phụ nữ có thai phụ nữ nuôi 36 tháng tuổi; (b) Người đủ 75 tuổi trở lên; (c) Người bị kết án tử hình tội tham tài sản, tội nhận hối lộ mà sau bị kết án chủ động nộp lại ¾ tài sản tham ơ, nhận hối lộ hợp tác tích cực với quan chức việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm lập công lớn Điều 367 28 chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc đương nhiên xóa án tích, theo thẩm quyền cấp thuộc quan quản lý sở liệu lý lịch tư pháp thay Chánh án Tòa án xử sơ thẩm vụ án quy định BTTHS năm 2003 Điều 369 29 xác định tuổi người bị buộc tội, người bị hại người 18 tuổi Điều 417 + Trường hợp xác định tháng khơng xác định ngày lấy ngày cuối tháng làm ngày sinh; + Trường hợp xác định quý không xác định ngày, tháng lấy ngày cuối tháng cuối quý làm ngày, tháng sinh; + Trường hợp xác định nửa năm khơng xác định ngày, tháng lấy ngày cuối tháng cuối nửa năm làm ngày, tháng sinh; + Trường hợp xác định năm khơng xác định ngày, tháng lấy ngày cuối tháng cuối năm làm ngày, tháng sinh + Trong trường hợp không xác định năm sinh phải tiến hành giám định để xác định tuổi 30 pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình 31.chế tài áp dụng pháp nhân gồm 03 hình phạt chính, 03 hình phạt bổ sung 05 biện pháp tư pháp\ 26 32.TAND cấp huyện nơi cư trú công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải việc ly hôn, tranh chấp quyền nghĩa vụ vợ chồng, cha mẹ con, nhận cha, mẹ, con, nuôi nuôi giám hộ công dân Việt Nam cư trú khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cư trú khu vực biên giới với Việt Nam 33 Đối tượng tranh chấp bất động sản Tịa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết/ 34 bổ sung quy định Thẩm tra viên, Kiểm tra viên người tiến hành tố tụng 35 Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân theo thủ tục rút gọn 01 Thẩm phán tiến hành; 36.+ Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán tồn thể Ủy ban Thẩm phán Tịa án nhân dân cấp cao; 37 + Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm phán tồn thể Thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao 38 Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên với điều kiện yêu cầu phải đưa trước Tòa án cấp sơ thẩm án, định giải vụ án Người hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối nhằm mục đích trốn tránh thực nghĩa vụ” 39 Hội đồng giám đốc thẩm có thẩm quyền sửa phần tồn án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật có đủ điều kiện nhằm giúp cho việc giải vụ án nhanh chóng, tránh việc phải xét xử,,,,, 40 lãi suất theo thỏa thuận không vượt 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác 27 41 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế 42 Tịa án khơng từ chối u cầu giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng 43 Pháp nhân thương mại (pháp nhân hoạt động mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên) 44 Pháp nhân phi thương mại (là pháp nhân khơng có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận có lợi nhuận khơng phân chia lợi nhuận cho thành viên 45 Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác 46 Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định điều 125, 126, 127, 128 129 Bộ luật dân 02 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết giao dịch xác lập; Đối với giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123) giao dịch dân vơ hiệu giả tạo (Điêu 124) thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu không bị hạn chế 47 Thời điểm tài sản chuyển giao thời điểm bên có quyền người đại diện hợp pháp họ chiếm hữu tài sản 48 Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản 49 Tài sản hình thành tương lai bao gồm:Tài sản chưa hình thành;Tài sản hình thành chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch 50 Hoa lợi sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại Lợi tức khoản lợi thu từ việc khai thác tài sản 28 Vật vật độc lập, khai thác cơng dụng theo tính Vật phụ vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng vật chính, phận vật chính, tách rời vật Vật tiêu hao vật qua lần sử dụng khơng giữ tính chất, hình dáng tính sử dụng ban đầu Vật tiêu hao đối tượng hợp đồng cho thuê hợp đồng cho mượn Vật loại vật có hình dáng, tính chất, tính sử dụng xác định đơn vị đo lường Vật loại có chất lượng thay cho Vật đặc định vật phân biệt với vật khác đặc điểm riêng ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí Vật đồng vật gồm phần phận ăn khớp, liên hệ với hợp thành chỉnh thể mà thiếu phần, phận có phần phận khơng quy cách, chủng loại khơng sử dụng giá trị sử dụng vật bị giảm sút 51 Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trường hợp sau đây: Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai Trường hợp khác luật quy định 52.Quyền khác tài sản quyền chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu chủ thể khác 29 Quyền khác tài sản bao gồm: Quyền bất động sản liền kề; Quyền hưởng dụng; Quyền bề mặt 53 Mặt mái che cửa vào, mặt mái che cửa sổ quay đường chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên 54 Sở hữu chung hợp sở hữu chung mà đó, phần quyền sở hữu chủ sở hữu chung không xác định tài sản chung Sở hữu chung hợp bao gồm sở hữu chung hợp phân chia sở hữu chung hợp không phân chia Sở hữu chung theo phần sở hữu chung mà phần quyền sở hữu chủ sở hữu xác định tài sản chung Sở hữu chung vợ chồng sở hữu chung hợp phân chia Sở hữu chung hỗn hợp sở hữu tài sản chủ sở hữu thuộc thành phần kinh tế khác góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận Trường hợp chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu chủ sở hữu chung khác quyền ưu tiên mua Trong thời hạn 03 tháng tài sản chung bất động sản, 01 tháng tài sản chung động sản, kể từ ngày chủ sở hữu chung khác nhận thông báo việc bán điều kiện bán mà khơng có chủ sở hữu chung mua chủ sở hữu quyền bán cho người khác 55 Quyền hưởng dụng quyền chủ thể khai thác công dụng hưởng hoa lợi, lợi tức tài sản thuộc quyền sở hữu chủ thể khác thời hạn định 56 Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu 30 57 Các nghĩa vụ tài sản khoản chi phí liên quan đến thừa kế toán theo thứ tự sau đây: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng Tiền cấp dưỡng thiếu Chi phí cho việc bảo quản di sản Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ Tiền công lao động Tiền bồi thường thiệt hại Thuế khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước Các khoản nợ khác cá nhân, pháp nhân Tiền phạt 10 Các chi phí khác 58 Những người sau hưởng phần di sản hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật di sản chia theo pháp luật, trường hợp họ không người lập di chúc cho hưởng di sản cho hưởng phần di sản hai phần ba suất đó: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng b) Con thành niên mà khơng có khả lao động 59 khơng áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm an ninh quốc gia tội phá hoại hịa bình, chống loài người tội phạm chiến tranh tội tham ô tài sản tội nhận hối lộ thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 60 phạt tiền hình phạt khơng áp dụng người phạm tội nghiêm trọng mà trường hợp phạm tội nghiêm trọng 31 61 Người bị kết án lỗi vơ ý tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng người miễn hình phạt khơng bị coi có án tích 62 Tịa án định hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng, khơng bắt buộc phải khung hình phạt liền kề nhẹ điều luật người phạm tội lần đầu người ạtiúp sức vụ án đồng phạm, có vai trị khơng đáng kể, 63 Quyết định hinh phat trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt định phạm vi khung hình phạt quy định điều luật cụ thể trường hợp phạm tội chưa đạt, “nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao tù chung thân tử hình, áp dụng hình phạt tù khơng q 20 năm; tù có thời hạn, mức hình phạt khơng q ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định” 64 người bị kết án cải tạo không giam giữ tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt, theo đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Tịa án định miễn chấp hành hình phạt, thuộc trường hợp sau đây: a) Sau bị kết án lập công; b) Mắc bệnh hiểm nghèo; c) Chấp hành tốt pháp luật, có hồn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn xét thấy người khơng cịn nguy hiểm cho xã hội 65 Trường hợp người bị kết án nhiều tội có tội bị kết án phạt tù chung thân Tịa án xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau chấp hành 15 năm tù dù giảm nhiều lần phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành 25 năm Đối với người giảm phần hình phạt mà lại thực hành vi phạm tội nghiêm trọng cố ý xét giảm lần đầu sau người chấp hành ½ mức hình phạt chung 32 Đối với người bị kết án tử hình ân giảm người bị kết án tử hình thuộc trường hợp khơng thi hành án tử hình hợp tác tích cực với quan chức việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm lập công lớn), theo đó, thời gian chấp hành hình phạt để xét giảm lần đầu 25 năm dù giảm nhiều lần phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt 30 năm 66 Việc áp dụng hình phạt bổ sung người hưởng án treo điều luật áp dụng có quy định hình phạt 67 Hịa giải áp dụng đối với: (1) người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng theo quy định điểm a khoản Điều 91 BLHS; (2) người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội theo quy định điểm b khoản Điều 91 BLHS 68 Hành vi buôn lậu/vận chuyển trái phép hang hóa khơng bn bán/vận chuyển qua biên giới mà buôn bán/vận chuyển nước từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại từ nội địa vào khu phi thuế quan 69 Chủ thể tội gian lận kinh doanh BH: cá nhân pháp nhân thương mại - Cá nhân bao gồm loại đối tượng: khách hàng tham gia bảo hiểm; người làm việc tổ chức kinh doanh bảo hiểm - Pháp nhân thương mại gồm (1) pháp nhân thương mại kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm (2) pháp nhân thương mại khách hàng tham gia bảo hiểm 70 Tội tàng trữ trái phép chất ma túy tội chiếm chất ma túy có mức phạt cao tù chung thân ... đương vụ việc dân mà tòa án có nhiệm vụ giải 11 Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, văn tố tụng phải cấp, tống đạt, thông báo? A Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời tố tụng dân sự; Bản án,... yết Theo Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định sau đúng? A Khi xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật B Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm... nại 67 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định quyền Viện kiểm sát kiểm s át việc tuân theo pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo tố tụng dân sự? A Có quyền yêu cầu Tòa án giải khiếu nại, tố cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tố tụng dân sự 2021, Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tố tụng dân sự 2021