0

Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào TT

27 2 0
  • Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DAYMONE VIRANON QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANG PRABANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CƠNG HÀ NỘI, 2021 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quốc Chính TS Lê Toàn Thắng Phản biện 1: ………………………………………………………… …………………………….…………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………… …………………………… …………………………… Phản biện 3: ………………………………………………………… ………………………………….……………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà …, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi ……… … ngày … tháng … Năm ……… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài CHDCND Lào quốc có phát triển định, đạt số thành tựu, có ý nghĩa quan trọng kinh tế - xã hội Tuy nhiên, trình thực công đổi mới, vấn đề quản lý NSNN Lào yếu kém, ngân sách địa phương chưa tự chủ nguồn thu cho nhiệm vụ chi nên phải nhận trợ cấp từ NSTW; việc sử dụng công cụ ngân sách điều chỉnh mục tiêu kinh tế vĩ mơ quyền cấp tỉnh có phần bị hạn chế Luang Prabang tỉnh nước CHDCND Lào chuyển đất nước để phát triển kinh tế - xã hội Việc tăng cường quản lý NSNN, đổi quản lý thu, chi ngân sách tạo điều kiện tăng thu ngân sách sử dụng ngân sách quốc gia tiết kiệm, có hiệu hơn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Những năm qua, bên cạnh mặt đạt công tác quản lý ngân sách địa phương, Luang Prabang số hạn chế, bất cập quản lý NSNN Thu ngân sách hàng năm không đủ chi, tỉnh phải trợ cấp cân đối vấn đề tăng cường quản lý ngân sách trở nên cấp bách Nhiều quan tham gia quản lý NSNN quy định thẩm quyền định ngân sách chưa rõ ràng quan, cịn có chồng chéo Quy trình quản lý NSNN cấp tỉnh cịn mang nặng tính hình thức q trình điều hành ngân sách cịn thiếu tính động, sáng tạo Một số quy định bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh làm chủ ngân sách Những hạn chế ảnh hưởng khơng nhỏ tới q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo kẽ hở cho việc thất thoát ngân sách Trong đó, sở lý luận quản lý NSNN CHDCND Lào tương đối “mỏng”, quản lý NSNN địa phương Nghiên cứu NSNN khơng phải cơng trình, nhiên tuyệt đại đa số cơng trình nghiên cứu góc độ chun ngành kinh tế, cơng trình nghiên cứu NSNN từ góc độ chun ngành quản lý cơng Trong số cơng trình nghiên cứu NSNN từ góc độ chun ngành quản lý cơng tập trung vào vấn đề phân cấp quản lý NSNN sâu vào công tác quản lý thu quản lý chi, mà chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý NSNN cấp tỉnh Do vậy, sở lý luận NSNN cấp tỉnh vấn đề đặt Xuất phát từ vị trí, vai trị NSNN cấp tỉnh quyền địa phương, từ thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang nhiều vấn đề bất cập, từ sở lý luận quản lý NSNN cấp tỉnh “mỏng” nên nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề “Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Quản lý công Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở bổ sung hoàn thiện khung lý luận quản lý NSNN; phân tích thực tiễn quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, luận án đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước - Tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh khung lý thuyết QLNN NSNN cấp tỉnh - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý ngân sách tỉnh Luang Prabang - Từ thực trạng địa phương, quan điểm Đảng Nhà nước Lào, phương hướng phát triển tỉnh, luận án đề xuất hệ thống giải pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động quản lý NSNN cấp tỉnh - Luận án nghiên cứu công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Luang Prabang từ 2015 đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Luận án nghiên cứu triển khai sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp; kế thừa; so sánh; thống kê Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 5.1 Giả thuyết khoa học Thực tế cho thấy, thu NSNN Luang Prabang chưa cao, chi lớn Có nhiều nguyên nhân hoạt động quản lý NSNN hạn chế dẫn đến thất lãng phí ngân sách Nếu cơng tác quản lý NSNN Luang Prabang hồn thiện NSNN tỉnh sử dụng hiệu hơn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5.2 Câu hỏi nghiên cứu - Quản lý NSNN cấp tỉnh quản lý theo nội dung nào? - Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN cấp tỉnh? - Tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào học tập kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý NSNN cấp tỉnh số địa phương khác? - Thực trạng quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang nào? Kết đạt cịn hạn chế nào? Ngun nhân sao? - Để tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN cấp tỉnh, Luang Prabang cần giải pháp nào? Trên sở quan điểm nào? Những đóng góp luận án - Luận án góp phần hồn thiện khung khung lý thuyết quản lý NSNN cấp tỉnh; rút số học quản lý NSNN vận dụng vào hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào - Luận án phân tích mơ tả tồn cảnh tranh quản lý ngân sách tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào; đồng thời đưa hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang CHDCND Lào Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu đề tài luận án cung cấp luận khoa học thông tin đáng tin cậy vấn đề liên quan đến quản lý NSNN địa phương nước Lào Kết có tác động định đến thực tiễn quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, góp phần sử dụng tốt nguồn lực tài địa phương, nâng cao lực quản lý NSNN cấp quyền - Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo cho nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống NSNN, chế quản lý ngân sách cấp tỉnh nước CHDCND Lào Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Kết công trình nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề liên quan đến quản lý NSNN, từ chu chi đến phân cấp quản lý Các cơng trình đạt nhiều kết quả, góp phần cung cấp giải pháp đổi mới, hoàn thiện quản lý NSNN nhằm hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu vai trò quản lý Nhà nước NSNN 1.2 Những khoảng trống quản lý ngân sách nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề phân chia phạm vi quản lý quyền trung ương phương nguồn thu – nhiệm vụ chi, chưa xem xét khía cạnh sở, phân chia gắn với đặc thù địa phương Thứ hai, chưa làm rõ số vấn đề điều kiện để quyền địa phương thực quản lý thu - chi NSNN Thứ ba, nhiều cơng trình chưa hồn tồn dựa góc độ quản lý cơng nghiên cứu cách thức, phương pháp quản lý quan nhà nước NSNN… hướng tới hiệu hiệu lực quyền địa phương, với lý thuyết quản lý ngân sách theo kết đầu ra, lý thuyết chủ sở hữu người đại diện,… Thứ tư, chưa có cơng trình nghiên cứu cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu vào vấn đề quản lý NSNN cấp tỉnh địa bàn tỉnh Luang Prabang từ góc độ tổng thể Trên sở tham khảo, kế thừa kết nghiên cứu quản lý NSNN cơng trình trước, đề tài luận án đặt hướng nghiên cứu sau cần giải quyết: Một là, xây dựng hoàn thiện sở lý luận quản lý NSNN xuất phát từ hệ thống pháp lý nước CHDCND Lào, làm sáng tỏ khái niệm NSNN quản lý NSNN cấp tỉnh dựa quy định Lào, cần thiết, nguyên tắc nội dung quản lý NSNN cấp tỉnh địa phương nước CHDCND Lào, gắn với đặt thù thể chế, tinh hình kinh tế - xã hội đất nước Hai là, sâu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang dựa vào khoảng trống Ba là, xác định hạn chế, bất cập tồn quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, đâu nguyên nhân khách quan, đâu nguyên nhân từ quản lý yếu kém, thiếu hụt nguồn nhân lực riêng tỉnh, đâu nguyên nhân thuộc chế quản lý chung, bất cập quy định pháp lý… Bốn là, mục đích cuối luận án đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi, tính thực tiễn, tính nhằm khắc phục bất cập để tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào Kết luận chương Thông qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá cơng trình nghiên cứu quản lý NSNN, tác giả thu lượm kết cho việc nghiên cứu đề tài luận án Kết nghiên cứu công trình trước tạo sở gợi mở cho đề tài luận án tác giả ý tưởng, hướng nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 2.1 Những vấn đề chung ngân sách nhà nước 2.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước NSNN toàn khoản thu, chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước 2.1.2 Đặc điểm ngân sách nhà nước - Việc tạo lập sử dụng quỹ NSNN vừa ln gắn liền với quyền lực kinh tế - trị Nhà nước, Nhà nước tiến hành sở luật lệ định - NSNN vừa gắn chặt với sở hữu Nhà nước chứa đựng lợi ích chung, lợi ích cơng cộng - NSNN dự toán thu chi - NSNN phận chủ yếu hệ thống tài quốc gia - NSNN ln gắn liền với tính giai cấp 2.1.3 Vai trò ngân sách nhà nước - NSNN công cụ chủ yếu phân bổ trực tiếp gián tiếp nguồn tài quốc gia, định hướng phát triển sản xuất, hình thành cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững - NSNN công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá kiềm chế lạm phát - NSNN cơng cụ có hiệu lực Nhà nước để điều chỉnh lĩnh vực thu nhập, góp phần giải vấn đề xã hội - NSNN việc củng cố, tăng cường sức mạnh máy Nhà nước, bảo vệ đất nước giữ gìn an ninh - NSNN kiểm tra hoạt động tài quốc gia 2.1.4 Hệ thống ngân sách nhà nước Hệ thống NSNN hiểu tổng thể cấp ngân sách có mối quan hệ hữu với trình thực nhiệm vụ thu, chi cấp ngân sách Ở nước CHDCND Lào, hệ thống NSNN bao gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương 2.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.2.1 Khái niệm cần thiết quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh Quản lý NSNN cấp tỉnh việc quyền cấp tỉnh sử dụng phương pháp (hành chính, kinh tế, giáo dục ) cơng cụ phù hợp để kiểm soát khoản thu, chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để quyền cấp tỉnh thực tốt chức năng, nhiệm vụ - NSNN cấp tỉnh đảm bảo chức Nhà nước quyền cấp tỉnh thực chức năng, nhiệm vụ theo luật định - Ngân sách tỉnh nguồn lực tài quan trọng để giúp quyền cấp tỉnh khai thác mạnh kinh tế, xã hội địa bàn tỉnh - Ngân sách tỉnh cơng cụ tài giúp quyền nhà nước cấp giám sát hoạt động quyền tỉnh - Ngân sách tỉnh định hướng cho thành phần kinh tế phát triển đắn, phát huy tiềm mạnh địa phương 2.2.2 Chỉ số đánh giá quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Chỉ tiêu tổng thực chi - Chỉ tiêu tổng thực thu - Chỉ tiêu bổ sung ngân sách cho quyền địa phương 2.2.3 Nội dung quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý thu ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý cân đối ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Giám sát, tra, kiểm toán xử lý vi phạm quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Thể chế kinh tế - Trình độ CBCC tổ chức quản lý ngân sách cấp tỉnh - Chính sách khuyến khích khai thác nguồn lực tài - Trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập người dân 2.3 Kinh nghiệm quản lý NSNN số địa phương cấp tỉnh giá trị tham khảo Luang Prabang, nước CHDCND Lào 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước số địa phương cấp tỉnh - Tỉnh Thái Bình (Việt Nam), phân chia khoản thu thành nhóm đơn vị hành chính, phân chia lĩnh vực thu quốc doanh Tỉnh Luang Prabang phong phú nguồn tài nguyên thiên nhiên, mỏ than, mỏ đồng, mỏ măng gan, mỏ vàng… 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Tổng lao động tỉnh Luang Prabang 161.023 người (2018) chiếm 46,44% tổng dân số tỉnh, lao động nông nghiệp 143.858 người, chiếm 91,5%; công nghiệp 3,7%; dịch vụ 4,8%; lại lao động ngành nghề khác Thời kỳ năm 2015 - 2019, kinh tế tỉnh Luang Prabang đạt nhịp độ tăng trưởng liên tục, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7% Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo xu tăng dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp dịch vụ Cơ cấu kinh tế nhóm ngành chủ yếu giai đoạn 2015-2019 (Đơn vị tính: %) Nơng nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 2015 59.0 15.9 25.1 2016 58.6 15.5 25.9 2017 56.7 17.0 26.3 2018 54.6 16.3 29.1 2019 50.9 17.4 31.7 Nguồn: Niên giám thống kê Luangprabang 3.2 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh tỉnh Luang Prabang 3.2.1 Thực trạng quan quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang Quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang có hệ thống quan tham gia: HĐND, UBND, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh 11 3.2.2 Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước cấp tỉnh Thu NSNN phận quan trọng chấp hành ngân sách Nhà nước Chính thu ngân sách địi hỏi phải tuân thủ theo nguyên tắc định Trình tự chấp hành dự toán thu ngân sách khoản thu khác có hình thức khác Hai khoản thu chiếm tỉ trọng lớn địa phương phí, lệ phí khoản thu từ đơn vị nghiệp Trong năm qua tiêu thu Ngân sách địa bàn không ngừng tăng lên Bảng Thu NSNN Luang Prabang (triệu kip) TT Nội Dung 2016 2017 2018 2019 Thu thuế Thu thuế thường niên Thu lệ phí Thu thuế đất Thu chuyên môn, nghiệp vụ Thu quản lý tài sản Thu quản lý doanh nghiệp nhà nước Thu hải quan Thu từ địa phương Tổng 210,511.45 257,701.13 293,487.59 303,358.48 161,475.72 195,840.94 216,246.42 239,642.75 3,452.17 5,570.67 11,222.28 10,582.43 9,674.99 16,515.12 18,735.46 11,566.44 35,908.56 39,774.41 47,283.43 41,566.86 14,402.12 20,009.43 18,642.86 21,135.31 216.60 242.53 418.07 549.80 187.16 204.09 225,130.17 278,128.63 312,680.24 324,697.88 661,014.31 813,958.39 919,035.24 952,754.24 (Nguồn: Sở Tài tỉnh Luang Prabang) - Thanh tra việc thực tiêu dự toán thu ngân sách: Lập bảng tổng hợp số liệu tình hình thực thu ngân sách kỳ tra Xác minh, đối chiếu Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng số thu ngân sách chi tiết khoản thu theo 12 nội dung giao dự toán theo sắc thuế Xác định số tuyệt đối tỷ lệ phần trăm thực tiêu; so với dự toán thu UBND tỉnh giao Kết tra đơn vị, tổng số thu ngân sách 61,1 tỷ kip, vượt 29,6 tỷ kip so với dự toán Nghị HĐND tỉnh giao (tương ứng với 94,16%) 3.2.3 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh Sau nhận định giao dự toán UBND tỉnh Trên sở nhiệm vụ, chức giao, vào kế hoạch sử dụng dự toán Các đơn vị sử dụng dự tốn đề nghị quan tài cấp thẩm tra phân bổ dự toán chi thường xuyên cho đơn vị Trên sở đề nghị phân bổ đơn vị sử dụng dự toán cấp, Cơ quan tài tiến hành thẩm tra dự tốn giao đơn vị phương hướng sử dụng dự toán đơn vị tiến hành thẩm tra phân bổ dự toán chi thường xuyên cho đơn vị dự toán cấp Sau nhận thẩm tra phân bổ dự tốn quan tài chính, đơn vị dự toán cấp định giao dự toán cho đơn vị dự tốn trực thuộc (nếu có), đồng gửi quan tài cấp tiến hành phân bổ dự toán vào phần mềm quản lý ngân sách Thơng qua KBNN cấp cấp phát kinh phí tường xuyên cho đơn vị dự toán Bảng Chi NSĐP Luang Prabang (triệu kip) TT Nội Dung 2016 2017 2018 2019 Chi thường 558,588.96 640,249.70 656,714.89 640,920.71 xuyên Chi quỹ lương 385,674.37 416,670.20 420,542.32 392,820.91 Chi tiền hỗ trợ 48,419.13 56,701.61 63,359.95 64,144.44 Chi phục vụ 37,004.04 69,978.22 77,140.73 70,350.02 máy nhà nước Chi điều tiết, 13,251.42 16,321.60 17,940.16 17,401.20 xúc tiến Chi phát sinh 1,800.00 1,800.00 13,214.70 12,872.84 khác 13 Chi mua, thuê 2,689.00 2,790.00 609.74 tài sản Tổng chi đầu từ 69,751.00 75,988.08 64,517.03 82,721.55 Tổng chi 1,117,177.93 1,280,499.41 1,313,429.79 1,281,841.41 (Nguồn: Sở Tài tỉnh Luang Prabang) - Công tác kiểm tra, tra tiến hành thường xuyên, nhiên chất lượng kiểm tra không đánh giá qua số lần kiểm tra Do việc đột xuất kiểm tra phát trường hợp chi sai quy định giúp ngăn ngừa việc chi lãng phí, khơng tiết kiệm NSNN Việc kiểm tra trước chi NSNN từ khâu lập dự tốn chi NSNN quan tài KBNN kiểm tra, xét duyệt nghiêm ngặt theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định 3.2.4 Thực trạng quản lý cân đối NSNN cấp tỉnh Cân đối NSNN cấp tỉnh Luang Prabang thể qua tổng thu - tổng chi theo bảng đây: Bảng Cân đối ngân sách cấp tỉnh (triệu kip) TT Nội Dung Tổng thu Tổng chi Cân đối thu - chi 2016 661,014.31 2017 813,958.39 2018 919,035.24 2019 952,754.24 1,117,177.93 1,280,499.41 1,313,429.79 1,281,841.41 -456,163.62 -466,541.02 -394,394.55 -329,087.17 (Nguồn: Sở Tài Luang Prabang) Nhìn chung, thực trạng cân đối NSNN tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực Tuy vậy, cân đối NSNN giai đoạn số hạn chế 14 3.2.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Về cơng tác tra Tình hình thực dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo đáp ứng quy định (số thu năm 2018 đạt 132,5% kế hoạch tỉnh giao; số thu ngân sách huyện hưởng phân cấp đạt 146,2% so với kế hoạch Các cơng trình chủ đầu tư lập, thẩm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật; ký kết hợp đồng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành; hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; hồ sơ nghiệm thu toán, hồ sơ hồn cơng thể đầy đủ nội dung theo quy định đầu tư xây dựng Việc sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng đơn vị đối chiếu, xác minh theo quy định pháp luật Tuy nhiên, cơng tác quản lý tài chính, ngân sách dự án đầu tư xây dựng tỉnh Luang Prabang số tồn tại, hạn chế định như: Một số khoản chi từ nguồn dự phịng ngân sách chưa tính chất, nội dung, chủ yếu bổ sung cho hoạt động thường xuyên, chưa bố trí từ đầu năm Một số khoản chi cho đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách; phân bổ, sử dụng nguồn thu, nguồn đấu giá quỹ đất cho số nội dung chưa phù hợp; cơng tác giao dự tốn cho đơn vị nghiệp cịn có hạn chế định Một số đơn vị dự toán chưa trích tạo nguồn thực cải cách tiền lương từ nguồn thu hoạt động dịch vụ theo quy định, tốn vượt khối lượng thực tế thi cơng, khơng nộp phí bảo vệ mơi trường khối lượng đất đắp - Về cơng tác kiểm tốn Theo báo cáo kiểm toán, cấp tỉnh giao dự toán chi ngân sách cho huyện, thành phố vượt so với thực tế quỹ lương giáo dục, đào tạo dạy nghề quỹ lương hoạt động quan quản lý nhà nước, đoàn thể cấp huyện 37 tỷ kip Giao dự toán chi kinh tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề sử dụng ngân sách để chi trả tiền lương cho lao động 15 hợp đồng tỉnh ký (từ nhiều năm trước) không quy định 4,6 tỷ kip Kiểm tốn báo cáo doanh nghiệp có vốn Nhà nước Luang Prabang cho thấy, doanh nghiệp bảo toàn vốn Nhà nước, việc quản lý, sử dụng đất mục đích sản xuất, kinh doanh nộp tiền thuê đất đầy đủ, kịp thời Nhưng doanh nghiệp cịn hạch tốn số bút tốn không quy định, chưa thực kê khai thuế thu nhập nhà thầu nước 639 triệu kip, chưa nộp trả ngân sách Nhà nước khoản kinh phí tồn hết nhiệm vụ chi (phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa năm 2017) 2,18 tỷ kip Về chi ngân sách tỉnh, bố trí vốn cho số dự án cịn dàn trải, bố trí kế hoạch vốn cho số dự án nguồn sử dụng đất chưa sát với thực tế địa phương, chưa phân bổ vốn chi tiết cho số dự án nằm kế hoạch bố trí 2018… 3.2.6 Thực trạng thực tiêu 3.2.6.1 Chỉ tiêu tổng thực thu Trong năm 2017, 2018, 2019, tổng thực thu NSĐP tỉnh Luang Prabang vượt dự toán ngân sách đầu năm HĐND định, xét số tương đối tỷ lệ vượt thu tương ứng năm 2017, 2018 2019 4,21 %, 5,81 % 8,56 % Thu thuế có xu hướng tăng Lệ phí có tỷ lệ tăng mạnh Thu chun mơn nghiệp vụ tăng giảm không Năm 2017 tăng, 2018 giảm mạnh 2019 có tăng lên Thu quản lý tài sản có xu hướng tăng lên, tăng đột biến vào năm 2017 Thực tế cho phép nhận định tỷ trọng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tỉnh Luang Prabang chưa đạt dự toán Tổng dự tốn thu hồn thành nhờ số khoản thu phát sinh không ổn định, không tiên lượng trước tiền phạt, tịch thu, tiền thu từ quỹ đất cơng ích đất cơng huyện Và khoản thu có tính bền vững thấp 16 3.2.6.2 Chỉ tiêu tổng thực chi Chi thường xuyên khoản chi chiếm tỷ lệ lớn tổng thực chi chi thường xuyên ngày tăng Chênh lệch thực chi chi thường xuyên khơng chênh lệch nhiều, có ổn định từ năm 2016 đến Chi quỹ lương chiếm tỷ lệ lớn, nhiên, năm gần có xu hướng giảm Chênh lệch thực chi chi quỹ lương theo sơ đồ hình sin, tăng giảm ổn định Chênh lệch thực chi chi phục vụ máy nhà nước có độ chênh lớn Năm 2016 2018; năm 2017 2019 mức chênh tương đương Tuy nhiên, độ chênh 2016 với 2017 2018 với 2019 chênh lệch nhiều 3.2.6.3 Chỉ tiêu bổ sung ngân sách cho quyền địa phương Theo kết khảo sát tồn cầu Chỉ số cơng khai ngân sách mở 2020, điểm số công khai minh bạch ngân sách Lào tăng mạnh so với kỳ đánh giá trước đó, đạt mức 48/100 điểm trụ cột Công khai ngân sách, tăng 21 điểm so với năm 2019; 09/100 điểm trụ cột Sự tham gia công chúng, tăng điểm so với năm 2019; 64/100 điểm trụ cột Giám sát, tăng điểm so với năm 2019 CHDCND Lào xếp hạng thứ 97/117 nước, tăng bậc so với năm 2019 Theo xếp hạng OBS 2020 với ba trụ cột nêu trên, CHDCND Lào đánh giá có nhiều nỗ lực bước tiến đáng ghi nhận mức độ công khai minh bạch ngân sách 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào 3.3.1 Kết đạt - Về thu NSNN Cơ cấu thu NSNN bước cải thiện, tỷ trọng thu nội địa tổng thu cân đối NSNN đạt cao, giai đoạn 2015 - 2019 đạt bình quân 89,9% Tổng thu NSNN năm 2019 đạt 17 390.650 tỷ kip, 100,2% dự toán (vượt 750 tỷ kip) Thu nội địa đạt 102,9% dự toán (vượt 6.650 tỷ kip) Thu từ du lịch ước đạt 91,1% dự toán (giảm 5.700 tỷ kip) Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập đạt 98,6% dự toán (giảm 1.200 tỷ kip); Thu viện trợ ước đạt 6.000 tỷ kip (tăng 1.000 tỷ kip so với dự tốn) - Về chi NSNN Q trình tổ chức thực dự toán chi giai đoạn 2015 -2019 đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi theo dự tốn giao, nhìn chung đơn vị dự toán quản lý điều hành, sử dụng ngân sách quán triệt nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt đảm bảo kinh phí kịp thời cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phát sinh ngồi dự tốn - Về cân đối NSNN Cân đối kết thu, chi ngân sách địa bàn tỉnh Luang Prabang từ năm 2015 đến năm 2019 phản ánh tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh, tăng tích lũy từ nội kinh tế vào ngân sách Đặc điểm nguồn thu khác phân cấp thu khác nhau, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn thu từ DNNN trung ương, DNNN địa phương, thu thuế cơng, thương ngồi quốc doanh tập trung vào thu ngân sách tỉnh đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cơ cấu chi NSNN thay đổi theo hướng tích cực Nguồn thu nước đủ cho chi thường xuyên Mặc dù có bội chi, khoản chi lớn chi đầu tư XDCB chi thường xuyên, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn Quỹ ngân sách không bị chiếm dụng, đảm bảo tốt khả toán Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách cấp qua KBNN Thơng tin kịp thời, xác số liệu thu, chi tồn quỹ ngân sách cho cấp quản lý ngân sách, đảm bảo cho việc điều hành ngân sách chuẩn xác - Công tác tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán năm 18 trở lại trọng Thanh tra Kiểm tốn nhà nước khơng ngừng bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng, lực làm việc nên chất lượng tra, kiểm tốn tốt Điều góp phần hạn chế tiêu cực quản lý NSNN địa phương 3.3.2 Một số hạn chế, bất cập - Tình trạng thất thu NSNN cịn xảy Chi quản lý hành hàng năm chi vượt định mức giao biên chế - Về quản lý cân đối NSNN, cải cách thuế nhiều bất cập, hệ thống thuế chồng chéo, phức tạp gây khó khăn cho cơng tác hành thu quản lý thuế; vay bù đắp bội chi NSNN trọng giải nhu cầu chi Chi ngân sách phân tán, dàn trải; hiệu chi ngân sách (cả chi xây dựng chi thường xuyên) thấp chưa trọng đến kết đầu Việc mở sổ hạch toán kế toán ngân sách chưa với quy định, lĩnh vực tài sản công kế tốn đơn vị hành nghiệp - Cơng tác tra, kiểm tra, kiểm tốn chưa mang lại hiệu cao, chưa kết hợp tra với phân tích hiệu sử dụng kinh phí chi thường xuyên để tham mưu biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng ngân sách Công tác kiểm sốt chi KBNN cịn nặng thủ tục hành 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập - Một số quy định pháp luật chưa hoàn thiện, chế, sách Nhà nước cịn vướng mắc bất cập, không đồng - Áp dụng cứng nhắc mơ hình lập ngân sách truyền thống - Năng lực, trình độ quản lý, điều hành NSNN từ quan quản lý mặt hành đến đơn vị sử dụng NSNN nhiều bất cập, hạn chế - Công tác tuyên truyền luật NSNN văn liên quan chưa sấu sắc, chưa đạt mục tiêu đề 19 - Nguồn thu ngân sách nhà nước khơng ổn định, chi tiêu NSNN tăng lên đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Công tác tra, kiểm tra giám sát chưa quan tâm mức, phát sai sót việc làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân xử lý chưa nghiêm - Cơ sở hạ tầng tin học tỉnh hạn chế, lạc hậu Kết luận chương Chương đánh giá thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang thời gian qua, số tồn tại, hạn chế việc quản lý NSNN tỉnh nguyên nhân hạn chế đố Đây sở để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang thời gian tới Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP ÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANG PRA BANG, NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Pra bang 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang đến năm 2030 Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững, phát huy khai thác có hiệu đất, rừng, tiềm thuỷ điện lợi du lịch tăng cường thu hút nguồn vốn từ bên Từng bước chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ưu tiên đầu tư theo chiều sâu, phát triển ngành sản xuất có lợi tạo đột phá cho phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung kinh tế Phát triển đồng kết cấu hạ tầng Kết hợp đồng sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 20 4.1.2 Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang - Quản lý NSNN theo kết - Thực nghiêm túc văn NSNN - Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN cấp tỉnh - Đổi nâng cao hiệu điều hành NSNN địa bàn - Thực tốt công tác phân phối sử dụng vốn NSNN 4.1.3 Mục tiêu quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh Luang Prabang - Nhằm đảm bảo kỷ luật tài khóa - Nhằm phân bổ NSNN hiệu - Nhằm đảm bảo thu - chi ngân sách địa phương hiệu - Nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật NSNN 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Pra bang 4.2.1 Đẩy mạnh phân cấp quản lý NSNN Xố bỏ tính bao hàm ngân sách cấp ngân sách cấp Thu hút đầu tư địa phương Giao địa phương tự chủ định quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi Quy định cụ thể thời kỳ ổn định ngân sách 4.2.2 Hồn thiện chu trình quản lý NSNN - Hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách tỉnh - Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách tỉnh - Hồn thiện cơng tác toán ngân sách tỉnh 4.2.3 Chống thất thoát NSNN địa bàn tỉnh Cần quan tâm công tác quản lý kê khai, quản lý khoản thu thuế, chống thất thu thuế quản lý nợ đọng thuế, tuyên tuyền hướng dẫn vận động người dân thực tốt nghĩa vụ thuế 21 Ccần rà soát trường hợp gia hạn thuế, tiền thuê đất… để chủ động thông báo, nhắc nhở nộp thuế ngày tới hạn Muốn đẩy mạnh thu ngân sách, bên cạnh việc khai thác tốt nguồn thu, đơn vị địa bàn tình cần phải ý giảm đến mức thấp nợ thuế tồn đọng cách thực tốt giải pháp quản lý thu nợ, rà sốt lại khoản nợ, chủ động thơng báo đôn đốc doanh nghiệp nộp khoản thuế tới hạn… Cần lưu ý có phối hợp tốt với sở, ngành có liên quan địa phương để khai thác tốt nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra thuế, kịp thời xử lý nợ thuế Cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phịng, chống tham nhũng địa bàn tỉnh Đảm bảo tất khoản chi tiêu từ NSNN nói chung khoản mục chi thường xuyên nói riêng kiểm soát chặt chẽ qua KBNN 4.2.4 Nâng cao lực cho cán bộ, công chức quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang - Đổi công tác uyển dụng công chức quản lý NSNN - Sử dụng hợp lý công chức quản lý NSNN - Đổi công tác đánh giá công chức quản lý NSNN - Nâng cao chất lượng ĐTBD công chức quản lý NSNN 4.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSNN Xây dựng kiến trúc phủ điện tử ngành tài nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động ngành Tài chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp Tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tạo thói quen áp dụng tin học xử lý công việc cán bộ, công chức Để nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, điều hành NSNN tỉnh, cần tập trung thực biện pháp sau: Về người, cần nâng cao trình độ tin học cho cơng chức đơn vị dự tốn; Về hạ tầng, thời gian tới, tỉnh cần đầu tư sở vật chất, hồn thiện kết cấu hạ tầng cơng nghệ thông tin 22 nhằm bảo đảm triển khai ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn; Về kinh phí, mạnh dạn đầu tư kinh phí, ln dành cho công nghệ thông tin khoản ngân sách hàng năm định 4.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến NSNN Tăng cường tra, kiểm tra quy trình ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh; hoạt động thu - chi ngân sách; công tác giám sát từ xa, giám sát chỗ tình hình quản lý điều hành ngân sách Áp dụng hình thức tra, kiểm tra linh hoạt hiệu quả; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 4.3 Kiến nghị - Đối với Quốc hội, nên sửa quy định việc bộ, ngành phân bổ hạn mức kinh phí cho địa phương, nên quy định thẩm quyền phân bổ cho đầu mối tài chính, phân bổ đến tận đơn vị sử dụng NSNN (đơn vị sở) - Đối với Chính phủ, cần tiếp tục phải nghiên cứu hồn thiện sách thuế Quy định cho địa phương quyền tự chủ cao định quản lý nguồn thu Quy định rõ tính minh bạch trách nhiệm giải trình tài HĐND UBND tỉnh, thực nghiêm kỷ luật tài khóa Mở rộng quyền tự chủ địa phương định chi tiêu Hoàn thiện quy định vị trí, vai trị quyền địa phương cấp tỉnh quản lý ngân sách - Đối với Bộ tài chính, nên giao cho quyền địa phương quyền yêu cầu kiểm toán toán NSĐP trước phê chuẩn tốn Hồn thiện chế quản lý, cấp phát toán, khoản chi NSNN cần phải cơng khai q trình lập, chấp hành toán - Đối với UBND tỉnh Luang Prabang, sớm ban hành quy định phân cấp ủy quyền lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song trùng 23 quyền địa phương với ngành dọc quản lý NSNN, ngành thuế kho bạc Kết luận chương Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang đến năm 2030 đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững, phát huy khai thác có hiệu đất, rừng, tiềm thuỷ điện lợi du lịch tăng cường thu hút nguồn vốn từ bên Để hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang thời gian tới, cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: Đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; hồn thiện chu trình quản lý ngân sách nhà nước; chống thất thoát ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh; nâng cao lực cho cán bộ, công chức quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngân sách nhà nước; tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến NSNN Các giải pháp thực sở quan điểm cụ thể KẾT LUẬN So với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, luận án giải nội dung sau: (1) tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án (2) hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận quản lý NSNN (3) sở kinh nghiệm số địa phương quản lý NSNN cấp tỉnh, rút học tham chiếu cho tỉnh Luang Prabang CHDCND Lào (4) phân tích, đánh giá kết đạt số hạn chế công tác quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang (5) đề xuất số quan điểm giải pháp quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Hồn thiện chu trình quản lý ngân sách tỉnh Luangprabang nước CHDCND Lào, Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành Quốc gia, Số 292, tháng 5/2020 Tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tỉnh Luangprabang nước CHDCND Lào, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc (Phiên tiếng anh), Số 2, tháng 5/2020 ... sung ngân sách cho quyền địa phương 2.2.3 Nội dung quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý thu ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh - Quản lý cân đối ngân sách. .. giám thống kê Luangprabang 3.2 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh tỉnh Luang Prabang 3.2.1 Thực trạng quan quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang Quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang có... cho tỉnh Luang Prabang CHDCND Lào Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANG PRABANG, NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Luang Prabang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào TT , Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào TT