0

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn a lưới, huyện a lưới

113 0 0
  • Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn a lưới, huyện a lưới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:31

MỤ C LỤ C PHẦ N I: ĐẶ T VẤ N ĐỀ 1 Tính cấ p thiế t củ a đề tài .1 Mụ c tiêu nghiên u 2.1 Mụ c tiêu chung 2.2 Mụ c tiêu cụ thể 3 Đố i tư ợ ng phạ m vi nghiên u .3 3.1 Đố i tư ợ ng nghiên u 3.2 Phạ m vi nghiên u Phư ng pháp nghiên u .4 4.1 Phư ng pháp thu thậ p liệ u 4.1.1 Dữ liệ u thứ cấ p 4.1.2 Dữ liệ u sơ cấ p 4.2 Phư ng pháp phân tích số liệ u .5 Kế t cấ u củ a khoá luậ n PHẦ N II: NỘ I DUNG VÀ KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨ U CHƯ Ơ NG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬ N VÀ THỰ C TIỄ N VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦ A NGƯ Ờ I DÂN ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1 Cơ sở lý luậ n hài lòng củ a ngư i dân đố i vớ i dị ch vụ hành cơng .8 1.1.1 Tổ ng quan hài lòng 1.1.1.1 Khái niệ m hài lòng 1.1.1.2 Phân loạ i hài lòng khách hàng .9
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn a lưới, huyện a lưới , Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn a lưới, huyện a lưới