0

Luận văn thạc sĩ giáo dục nâng cao hứng thú với giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật đại học thái nguyên

93 18 0
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục nâng cao hứng thú với giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế   kỹ thuật   đại học thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ QUANG HÙNG NÂNG CAO HỨNG THÚ VỚI GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ QUANG HÙNG NÂNG CAO HỨNG THÚ VỚI GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngành: LL&PPDH BM Giáo dục thể chất Mã ngành: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Ngọc Cương THÁI NGUYÊN – 2020 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, tác giả bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy chun đề tồn khóa học tạo điều kiện, đóng góp ý kiến cho tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Đặc biệt tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Ngọc Cương Người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tác giả tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn Ngoài tác giả nhận động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trong luận văn, hẳn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tác giả mong muốn nhận nhiều đóng góp quý báu đến từ quý thầy cô, ban cố vấn bạn đọc để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thiết thực áp dụng thực tiễn sống Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày….tháng năm 2020 Tác giả Ngô Quang Hùng I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả đề tài Ngơ Quang Hùng II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cán quản lý Câu lạc Giáo dục thể chất Giáo dục Nhà xuất Thể dục thể thao Thể thao nâng cao Tổ chức dạy học CBQL CLB GDTC GD NXB TDTT TTNC TCDH III MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CẢM ƠN I LỜI CAM ĐOAN II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .III MỤC LỤC .IV DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI VI PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Giả thuyết khoa học CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 1.1 Công tác giáo dục thể chất thể thao cho sinh viên cao đẳng, đại học 1.1.1 Khái niệm giáo dục thể chất thể thao trường học 1.1.2 Mục đích, nhiệm vụ giáo dục thể chất thể thao cho sinh viên 1.1.3 Các hình thức giáo dục thể chất thể thao trường cao đẳng, đại học 1.2 Lý luận chung hứng thú .11 1.2.1 Khái niệm chung đặc điểm hứng thú 11 1.2.2 Cấu trúc biểu hứng thú 13 1.2.3 Mức độ phân loại hứng thú 15 1.2.4 Mối quan hệ khái niệm hứng thú với tượng tâm lý khác 18 1.2.5 Vai trò hứng thú hoạt động cá nhân 21 1.2.6 Sự hình thành phát triển hứng thú 24 1.3 Hứng thú với hoạt động GDTC thể thao sinh viên 25 1.3.1 Một số đặc điểm tâm lý sinh viên Đại học 25 1.3.2 Khái niệm hứng thú với hoạt động GDTC thể thao sinh viên 27 1.3.3 Một số biện pháp nâng cao hứng thú với hoạt động GDTC thể thao sinh viên29 1.4 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 31 Kết luận chương 33 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU .35 2.1 Phương pháp nghiên cứu 35 2.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 35 2.1.2 Phương pháp vấn 36 2.1.3 Phương pháp quan sát sư phạm 37 2.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 37 2.1.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 38 2.1.6 Phương pháp toán học thống kê 38 2.2 Tổ chức nghiên cứu 39 2.2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 39 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 41 3.1 Xác định sở lý luận nội dung khảo sát mức độ hứng thú sinh viên với hoạt động Giáo dục thể chất thể thao 41 IV 3.1.1 Tổng hợp sở lý luận 41 3.1.2 Xác định nội dung khảo sát mức hứng thú sinh viên với hoạt động GDTC thể thao 43 3.2 Thực trạng hứng thú, kết rèn luyện sinh viên yếu tố tác động đến công tác Giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 45 3.2.1 Các yếu tố tác động đến công tác giáo dục thể chất nhà trường 45 3.2.2 Thực trạng hứng thú sinh viên với hoạt động Giáo dục thể chất thể thao 47 3.2.3 Kết học tập môn học Giáo dục thể chất sinh viên 51 3.3 Biện pháp nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 54 3.3.1 Lựa chọn biện pháp 54 3.3.2 Đánh giá hiệu biện pháp nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 58 3.3.2.1 Kết khảo sát, kiểm tra đánh giá trước thực nghiệm 59 3.3.2.2 Kết khảo sát, kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm 64 Kết luận chương 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 KIẾN NGHỊ: 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 10 V DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Tổng hợp ý kiến chuyên gia ý nghĩa, tác dụng GDTC thể thao 43 Bảng 3.2 Tổng hợp ý kiến chuyên gia tiêu chí đánh giá xúc cảm sinh viên 44 Bảng 3.3 Tổng hợp ý kiến chuyên gia tiêu chí đánh giá hành động sinh viên 44 Bảng 3.4 Kết khảo sát nhận thức SV tác dụng GDTC TT 48 Bảng 3.5 Kết khảo sát mức độ yêu thích với hoạt động GDTC TT SV 49 Bảng 3.6 Kết khảo sát biểu hành động SV với hoạt GDTC TT 50 Bảng 3.7 Kết khảo sát ý kiến SV nhiệm vụ học GDTC 52 Bảng 3.8 Tổng hợp kết kiểm tra thể lực chung sinh viên 52 Bảng 3.9 Tổng hợp kết học tập học phần GDTC sinh viên 53 Bảng 3.10 Ý kiến đánh giá giảng viên mức độ phù hợp biện pháp Bảng 3.11 So sánh nhận thức SV nhóm TN (n = 46) nhóm ĐC (n = 48) trước TN Bảng 3.12 So sánh mức độ u thích nhóm TN (n = 46) nhóm ĐC (n = 48) trước TN Bảng 3.13 Kết khảo sát hành động nhóm TN nhóm ĐC trước TN Bảng 3.14 So sánh số thể lực chung trước TN nam SV nhóm TN nhóm ĐC Bảng 3.15 So sánh tỷ lệ xếp loại trình độ thể lực trước TN nhóm TN nhóm ĐC Bảng 3.16 So sánh nhận thức SV nhóm TN (n = 46) nhóm ĐC (n = 48) sau TN Bảng 3.17 So sánh mức độ u thích nhóm TN (n = 46) nhóm ĐC (n = 48) sau TN Bảng 3.18 Kết khảo sát hành động nhóm TN nhóm ĐC sau TN 57 Bảng 3.19 So sánh số thể lực chung sau TN nam SV nhóm TN nhóm ĐC 68 So sánh tỷ lệ xếp loại trình độ thể lực trước TN nhóm TN nhóm ĐC Tổng hợp kết học phần GDTC sinh viên nhóm TN nhóm Bảng 3.21 ĐC Bảng 3.20 Bảng 3.22 Tổng hợp ý kiến phản hồi nhóm TN (n = 46) nhóm ĐC (n = 48) VI 59 61 62 63 63 65 66 67 69 70 70 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hứng thú biểu xu hướng nhân cách Nó yếu tố thúc đẩy quy định tính lựa chọn thái độ tính tích cực người hướng tới mục tiêu có nhiều ý nghĩa đời sống thân Hứng thú thái độ lựa chọn đặc biệt cá nhân đối tượng đó, vừa có ý nghĩa sống, vừa có khả đem lại khối cảm cho cá nhân trình hoạt động Các nhà tâm lí học hứng thú có vai trị quan trọng q trình hoạt động người Nó động thúc đẩy người tham gia tích cực vào hoạt động Khi làm việc, hoạt động phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn người cảm thấy thoải mái đạt hiệu cao Một người có hứng thú cao với lĩnh vực, hoạt động họ thực cách dễ dàng, có hiệu cao, tạo xúc cảm dương tính mạnh mẽ với lĩnh vực, hoạt động Họ tìm thấy niềm vui hoạt động, hoạt động trở nên nhẹ nhàng họ tập trung cao vào hoạt động Do vậy, hiệu đạt cao Ngược lại phải hoạt động, làm việc với tâm lý gị bó, gượng ép cơng việc trở nên nặng nhọc khó khăn làm cho người ta nhanh chóng mệt mỏi, chất lượng hoạt động giảm rõ rệt Trong công tác Giáo dục thể chất (GDTC) thể thao cho sinh viên việc nắm bắt đặc điểm tâm lý sinh viên để tạo hứng thú cho họ trình hoạt động GDTC thể thao quan trọng Tạo cho sinh viên hứng thú với hoạt động GDTC thể thao đồng nghĩa với việc tạo cảm xúc dương tính mạnh mẽ sinh viên với hoạt động họ cảm thấy tràn đầy niềm vui tham gia vào hoạt động Từ sinh viên tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động thể thao hiệu công tác GDTC thể thao cho sinh viên đạt cao Muốn tạo hứng thú cho sinh viên với hoạt động GDTC thể thao, trước hết phải nắm bắt đặc điểm tâm lý biểu mặt hứng thú sinh viên với hoạt động GDTC thể thao Đó sở để đánh giá, nắm bắt thực trạng hứng thú sinh viên nghiên cứu đưa biện pháp nâng cao hứng thú cho sinh viên hoạt động Trong năm gần đây, công tác GDTC cho sinh viên trường cao đẳng, đại học nước nhìn chung cịn nhiều hạn chế nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác Nhiều trường coi GDTC môn học phụ, chương trình mơn học GDTC cịn cứng nhắc, thiếu linh hoạt, nội dung hình thức chưa phong phú… Khơng sinh viên cịn “sợ” mơn học GDTC, coi việc học nội dung GDTC mệt nhọc, kỳ thi cực hình, sinh viên có hứng thú với môn học này… Bộ môn GDTC Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Ngun có nhiệm vụ xây dựng chương trình GDTC, giảng dạy học phần GDTC, tổ chức hoạt động thể thao cho cán bộ, viên chức sinh viên nhà trường, tham gia hoạt động thể thao địa phương Ngồi ra, Bộ mơn GDTC Nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức đội tuyển Thể thao nhà trường tham gia giải thi đấu thường niên địa phương ngành tổ chức Bộ môn GDTC Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ giao đạt kết định công tác GDTC cho sinh viên hoạt động thể thao nhà trường Tuy nhiên, qua khảo sát sơ tác giả nhận thấy bên cạnh kết đạt cơng tác GDTC cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên số tồn định Đa số sinh viên cịn chưa thực tích cực, chủ động với hoạt động GDTC thể thao nhà trường Trong học GDTC sinh viên chưa thực hứng thú với hoạt động Mức độ nhận thức, xúc cảm hành động dương tính với GDTC thể thao thấp Do kết đạt chưa thực cao Bên cạnh kiến thức kỹ mà người học trang bị hài lòng người học yếu tố quan trọng đánh giá mức độ thành công trình dạy học Các ý kiến phản hồi sinh viên lớp TN mang tích cực nhiều so với nhóm ĐC Điều thể qua số liệu tổng hợp, so sánh kết khảo sát sau học nghiệm Bảng 3.22 - Có 89.13% đến 95.65% SV nhóm TN trả lời “rất hài lịng” với mơn học qua nội dung khảo sát sau khóa học; Đối với nhóm ĐC có 20.00% đến 54.83% sinh viên có nhận định tương tự - Khơng có sinh viên nhóm TN trả lời “khơng hài lịng” mơn học Trong nhóm ĐC có 25.00% đến 45.83% trả lời “khơng hài lịng” nội dung khảo sát Tóm lại: Sau học kỳ áp dụng thử nghiệm biện pháp, sinh viên nhóm TN có chuyển biến tích cực, dương tính nhận thức, xúc cảm hành động với hoạt động GDTC thể thao cao nhóm ĐC Trình độ thể lực chung, kết học tập mơn GDTC nhóm TN cao phản hồi sinh viên nhóm TN sau khóa học tích cực Kết luận chương Qua kết nghiên cứu chương đưa kết luận sau: - Hứng thú với hoạt động GDTC thể thao sinh viên (biểu hiện) đánh giá qua dấu hiệu cụ thể mặt nhận thức, cảm xúc hành động Kết khảo sát cho thấy mức độ hứng thú sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật với hoạt động GDTC thể thao thấp tất mặt nhận thức, cảm xúc hành động Do kết học tập trình độ thể lực chung hạn chế Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài đề xuất biện pháp để vận dụng tổ chức hoạt động dạy học môn GDTC để nâng cao hứng thú cho SV Các biện pháp áp dụng thử nghiệm quy mô nhỏ đạt hiệu định Sinh viên nhóm TN có phát triển cao rõ rệt 71 nhóm ĐC nhận thức, xúc cảm, hành động, trình độ thể lực chung, kết học tập mức độ hài lòng Nghiên cứu hứng thú sinh viên với hoạt động GDTC thể thao qua mặt biểu cụ thể cho thấy góc nhìn khác thực trạng cơng tác GDTC thể thao nhà trường 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Cơ sở lý luận thực trạng hứng thú sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật với hoạt động GDTC thể thao - Hứng thú với hoạt động GDTC thể thao thái độ lựa chọn đặc biệt sinh viên nội dung, hình thức hoạt động GDTC thể thao, thấy hấp dẫn ý nghĩa thiết thực với thân - Hứng thú với hoạt động GDTC thể thao sinh viên (biểu hiện) đánh giá qua dấu hiệu cụ thể nhận thức, cảm xúc hành động: + Về mặt nhận thức: mức độ nhận thức ý nghĩa, tác dụng TDTT + Về xúc cảm: Mức độ yêu thích, say mê với hoạt động TDTT + Về mặt hành động: Mức độ tích cực, chủ động với hoạt động lớp ngoại khóa; Tìm hiểu, tuyên truyền, vận động người tập luyện TDTT - Mức độ hứng thú sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật với hoạt động GDTC thể thao thấp tất mặt nhận thức, cảm xúc hành động Do kết học tập trình độ thể lực chung cịn hạn chế Đề tài đề xuất biện pháp nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Biện pháp 1: Đa dạng hóa phương thức giáo dục kiến thức sức khỏe luyện tập thể thao cho sinh viên Biện pháp 2: Thực tốt công tác khen thưởng công tác GDTC thể thao Biện pháp 3: Vận dụng tốt quan điểm phân hóa hoạt động GDTC thể thao Biện pháp 4: Tăng cường hoạt động trò chơi thi đấu GDTC thể thao Biện pháp 5: Tích hợp hoạt động GDTC thể thao với hoạt động trị - xã hội 73 Qua thực nghiệm biện pháp cho thấy sinh viên nhóm TN có phát triển cao nhóm ĐC tất mặt: Về hứng thú với hoạt động GDTC thể thao: Tỷ lệ sinh viên nhóm TN có nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác dụng GDTC thể thao, có xúc cảm dương tính hành động tích cực cao nhiều so với nhóm ĐC Về trình độ thể lực chung So sánh nội dung kiểm tra cho thấy nhóm TN đạt kết cao nhóm ĐC tất nội dung với |t tính| > t Bảng (P 0,05); Tỷ lệ SV nhóm TN “đạt” tiêu chuẩn trình độ thể lực chung cao rõ ràng Nhóm TN 94% (cả loại “đạt” “tốt”), nhóm ĐC 79.59% Kết học tập môn học GDTC nhóm TN cao nhóm ĐC rõ ràng Tỷ lệ điểm khá, giỏi nhóm TN cao tỷ lệ điểm yếu thấp nhóm ĐC: Nhóm TN có 23.91% loại giỏi (điểm A) so với 10.42% nhóm ĐC; Nhóm TN có 39.13% đạt loại (điểm B), nhóm ĐC 18.75%; Nhóm TN có 2.17% sinh viên loại yếu (điểm F - khơng đạt), nhóm ĐC 12.50% Tỉ lệ SV nhóm TN phản hồi tích cực mơn học cao nhiều so với nhóm ĐC Có 89.13% đến 95.65% SV nhóm TN “rất hài lịng” với mơn học khơng có “khơng hài lịng”; Nhóm ĐC có 20.00% đến 54.83% “rất hài lịng” 25.00% đến 45.83% “khơng hài lịng” nội dung khảo sát KIẾN NGHỊ: Các kết nghiên cứu đề tài (hệ thống sở lý luận, biện pháp) sử dụng để tham khảo, vận dụng tổ chức hoạt động dạy học môn GDTC cho SV trường cao đẳng, đại học Các sở GD nghiên cứu xây dựng chương trình GDTC theo hướng mở để tạo điều kiện cho giảng viên chủ động, linh hoạt việc tổ chức hoạt động dạy học môn GDTC cho SV Nghiên cứu vận dụng biện pháp lớp học, khóa học khác để tiếp tục đánh giá hiệu thực tiễn biện pháp Trong trình thực hiện, giảng viên cần vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tiễn 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị số 08NQ/TW Ban chấp hành TW, (ngày 01 tháng 12 năm 2011) tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29NQ/TW (Hội nghị lần thứ 8) Ban chấp hành TW khóa XI (ngày 04 tháng 11 năm 2013) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (1995), Chương trình GDTC trường Đại học - Cao đẳng (không chuyên TDTT) giai đoạn Ban hành theo Quyết định số 3244/GD - ĐT ngày 12/09/1995 Bộ Giáo dục Đào tạo (1997), Chương trình GDTC trường Đại học - Cao đẳng (không chuyên TDTT) giai đoạn Ban hành theo Quyết định số 1262/GD - ĐT ngày 12/04/1997 Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quy định việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên Ban hành theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Quy định chương trình Giáo dục thể chất thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thơng Lê Thị Bừng tác giả (2008), Những thuộc tính tâm lý điển hình nhân cách, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2010), Chiến lược Phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 Ban hành theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ 10 Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 11/2015 NĐ - CP ngày 31/01/2015 Thủ tướng Chính phủ Quy định Giáo dục thể chất hoạt động thể thao nhà trường 11 John Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, Biên dịch: Phạm Anh Tuấn, NXB Tri thức, Hà Nội 12 R Diamon (2003), Thiết kế Đánh giá chương trình khố học (Cẩm nang hữu dụng), NXB Đại học quốc gia 13 Vũ Cao Đàm (2012), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục Việt Nam 14 Lê Hoàng Hà (2012), Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa trường THPT Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Trọng Hải (2010), Xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất cho học sinh trường dạy nghề Việt Nam, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 16 Đặng Xuân Hải (2012), Kỹ thuật dạy học đào tạo theo học chế tín chỉ, NXB Bách khoa Hà Nội 17 Nguyễn Vũ Bích Hiền (2012), “Các xu hướng phát triển chương trình đào tạo theo quan điểm lấy người học làm trung tâm”, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (số 5/2012), tr 148 – 155 18 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2009), Lý luận dạy học đại học, NXB ĐHSP 19 Phạm Văn Lập (2000), Giáo dục học Đại học, NXB ĐHQG Hà Nội 20 Nguyễn Thị Mỹ Lộc tác giả (2004), Một số vấn đề giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Phạm Thành Nghị (2013), Tâm lý học giáo dục, NXB ĐH Quốc gia HN 22 Nguyễn Hồ Phong (2010), Nghiên cứu hiệu sử dụng đội ngũ cán thể dục việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường đại học nha trang, Luận văn cao học 23 Lê Vinh Quốc (2011), “Một số vấn đề triết lí giáo dục”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP Hồ Chí Minh (số 28), tr 117 – 125 24 Nguyễn Xuân Sinh cộng (2012), Giáo trình Lý luận phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, NXB TDTT, Hà Nội 25 Nguyễn Thạc, Phạm Thành Nghị, (2009), Tâm lý học sư phạm đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Nguyễn Đức Thành (2012), Xây dựng nội dung hình thức tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa sinh viên số trường Đại học TP HCM, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 27 Vũ Đức Thu tác giả (1998), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học, NXBTDTT, Hà Nội 28 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp TDTT, NXB TDTT, Hà Nội 29 Hà Kim Toản (2008), Tổ chức q trình dạy học mơn Giáo dục học theo tiếp cận phân hóa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội 30 ĐồngVănTriệu (2006), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học, NXB TDTT Hà Nội 31 Trương Anh Tuấn (2012), “Phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị Đại hội XI Đảng”, Tạp chí Tuyên giáo (số 1/2012) 32.Nguyễn Quang Uẩn tác giả (2011), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐH Sư phạm 33 Văn phòng Quốc hội (2018), Văn hợp Luật Thể dục, Thể thao 34 Văn phòng Quốc hội (2019), Văn hợp Luật Giáo dục đại học 35 Viện nghiên cứu sư phạm - Trường ĐHSPHN (2007), Kỷ yếu – Hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thông 36.Vụ Công tác lập pháp - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2012), Luật Giáo dục đại học (Luật số: 08/2012/QH13) 37 Lê Văn Xem (2004) Tâm lý học thể dục thể thao, NXB ĐH Sư phạm PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT (SV năm thứ hồn thành chương trình GDTC trường (tuyển sinh năm 2018)) Thân gửi: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên”, Mong bạn trả lời giúp câu hỏi sau: Cách trả lời: Đánh dấu (  )vào trống thích hợp Mỗi câu hỏi đánh dấu nhiều Hoặc điền thông tin cụ thể vào chỗ Phần 1: Bạn cho biết ý kiến ý nghĩa, tác dụng Giáo dục thể chất (GDTC) thể thao qua nội dung đây: 1.Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc Phát triển thể lực, kỹ năng, kỹ xảo, hình thể? Tác dụng cao Bình thường Ít tác dụng Khơng có tác dụng Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc phòng, chống bệnh tật, giải trí, thư giãn? Tác dụng cao Bình thường Ít tác dụng Khơng có tác dụng Tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc rèn luyện lĩnh, khả thích nghi, mở rộng quan hệ xã hội? Tác dụng cao Bình thường Ít tác dụng Khơng có tác dụng Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc phát triển trí nhớ, tư duy, tự tin? Tác dụng cao Bình thường Ít tác dụng Khơng có tác dụng Phần 2: Bạn cho biết mức độ yêu thích hoạt động Giáo dục thể chất (GDTC) thể thao qua nội dung đây: Mức độ yêu thích học Giáo dục thể chất khóa? Rất u thích u thích Khơng thích Mức độ u thích hoạt động thể thao ngoại khóa khoa nhà trường tổ chức? Rất u thích u thích Khơng thích Mức độ yêu thích chương trình truyền hình thể thao? Rất u thích u thích Khơng thích Phần 3: Bạn cho biết mức độ tham gia hoạt động Giáo dục thể chất thể thao qua câu hỏi sau: Việc chấp hành nội quy học Giáo dục thể chất (đúng giờ, trang phục )? Chấp hành đầy đủ Thỉnh thoảng vi phạm Thường xuyên vi phạm - Ý kiến khác: Việc nghe, quan sát giảng viên giảng dạy thực động tác mẫu học? Thường xuyên ý Thỉnh thoảng ý Chưa ý - Ý kiến khác: Mức độ thực hoạt động tập luyện học Giáo dục thể chất? Tích cực, chủ động thực hoạt động tập luyện Hoàn thành nội dung tập luyện với tâm lý gượng ép Chỉ thực phần nội dung tập luyện cho có - Ý kiến khác: Việc tham gia hoạt động tập luyện học, tham gia CLB thể thao? Thường xuyên tham gia tập luyện thể thao ngoại khóa (gồm CLB thể thao) Thỉnh thoảng tham gia hoạt động tập luyện ngoại khóa Chưa tham gia - Ý kiến khác: Bạn có thường xuyên tìm hiểu kiến thức thể thao, tuyên truyền, vận động người tham gia tập luyện TDTT? Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa - Ý kiến khác: Bạn chco biết mức độ hoàn thành nhiệm vụ vận động học GDTC? Chỉ hồn thành số Khơng thực tập khó Gắng sức thực hết Dễ dàng thực Xin chân thành cảm ơn cộng tác bạn! PHIẾU KHẢO SÁT (Các giảng viên GDTC có kinh nghiệm (chuyên gia) trường đại học, cao đẳng địa bàn Tỉnh Thái Nguyên) Kính gửi: Chức vụ: Đơn vị: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên”, Kính mong đồng chí trả lời giúp câu hỏi sau: Cách trả lời: Đánh dấu (  )vào trống thích hợp với mức độ đánh giá thầy, cô Hoặc điền thông tin cụ thể vào chỗ Từ nội dung sở lý luận tổng hợp, đề tài xác định sử dụng mặt biểu nhận thức, xúc cảm hành động để làm nội dung khảo sát mức độ hứng thú sinh viên với hoạt động GDTC thể thao Đề tài xây dựng nội dung khảo sát tương ứng với dấu hiệu biểu hứng thú với hoạt động GDTC thể thao Đề tài xin ý kiến thầy cô tiêu chí đánh giá Phần 1: Các nội dung khảo sát mức độ nhận thức sinh viên ý nghĩa, tác dụng Giáo dục thể chất (GDTC) thể thao: 1.Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc Phát triển thể lực, kỹ năng, kỹ xảo, hình thể? Đồng ý Phân vân Không đồng ý Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc phòng, chống bệnh tật, giải trí, thư giãn? Đồng ý Phân vân Khơng đồng ý Tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc rèn luyện lĩnh, khả thích nghi, mở rộng quan hệ xã hội? Đồng ý Phân vân Không đồng ý Ý nghĩa, tác dụng hoạt động giáo dục thể chất thể thao việc phát triển trí nhớ, tư duy, tự tin? Đồng ý Phân vân Không đồng ý Phần 2: Các nội dung khảo sát mức độ yêu thích sinh viên với hoạt động Giáo dục thể chất (GDTC) thể thao: Mức độ yêu thích với hoạt động học Giáo dục thể chất (rất u thích, u thích, khơng thích)? Đồng ý Phân vân Không đồng ý Mức độ yêu thích với hoạt động thể thao ngoại khóa khoa nhà trường tổ chức (rất yêu thích, yêu thích, khơng thích) Đồng ý Phân vân Khơng đồng ý Mức độ u thích chương trình truyền hình kiện thể thao (rất u thích, u thích, khơng thích) Đồng ý Phân vân Khơng đồng ý Phần 3: Các nội dung khảo sát biểu mặt hành động sinh viên hoạt động Giáo dục thể chất thể thao: Mức độ chấp hành nội quy học (đúng giờ, trang phục (chấp hành đầy đủ, vi phạm, thường xuyên vi phạm) Đồng ý Phân vân Không đồng ý Mức độ ý nghe, quan sát giảng viên giảng dạy thực động tác mẫu (thường xuyên ý, thi thoảng, chưa bao giờ) Đồng ý Phân vân Khơng đồng ý Mức độ tích cực thực hoạt động tập luyện học (tích cực chủ động, gượng ép, thực phần cho xong) Đồng ý Phân vân Không đồng ý Mức độ thường xuyên tập luyện học, tham gia CLB thể thao (thường xuyên, thi thoảng, chưa bao giờ) Đồng ý Phân vân Không đồng ý Mức độ thường xuyên tìm hiểu kiến thức, tuyên truyền, vận động người tham gia tập luyện TDTT (thường xuyên, thi thoảng, chưa bao giờ) Đồng ý Phân vân Không đồng ý Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn cộng tác đồng chí! Ngày tháng năm 20 Người vấn Người vấn PHIẾU KHẢO SÁT (Các giảng viên GDTC có kinh nghiệm (chuyên gia) trường đại học, cao đẳng địa bàn Tỉnh Thái Nguyên) Kính gửi: Chức vụ: Đơn vị: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hứng thú với học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên”, Kính mong đồng chí trả lời giúp chúng tơi câu hỏi sau: Cách trả lời: Đánh dấu (  )vào trống thích hợp với mức độ đánh giá thầy, cô Hoặc điền thông tin cụ thể vào chỗ Có nhiều định hướng, quan điểm để lựa chọn biện pháp nâng cao hứng thú cho người học Trong phạm vi đề tài lựa chọn biện pháp theo hướng tác động đến nhận thức với biện pháp đa dạng, linh hoạt tổ chức hoạt động dạy học để hình thành, phát triển xúc cảm dương tính cho người học Từ tạo nên hành động tự giác, tích cực với hoạt động GDTC thể thao sinh viên Các biện pháp mang tính định hướng để giảng viên vận dụng tổ chức hoạt động dạy học môn GDTC hoạt động thể thao phạm vi lớp học phụ trách Qua nghiên cứu điều kiện thực tiễn cách thức tổ chức đào tạo nhà trường, đề tài lựa chọn, đề xuất biện pháp nâng cao hứng thú sinh viên với học GDTC Thầy cô vui lòng cho biết mức độ phù hợp biện pháp qua bảng đánh giá đây: TT Biện pháp Hồn tồn Ít phù hợp phù hợp Phân vân Khơng phù hợp Đa dạng hóa phương thức giáo dục kiến thức sức khỏe luyện tập thể thao cho SV Thực tốt công tác khen thưởng hoạt động GDTC thể thao Vận dụng tốt quan điểm phân hóa GDTC thể thao Tăng cường hoạt động trò chơi thi đấu GDTC thể thao Tích hợp hoạt động GDTC thể thao với hoạt động trị - xã hội - Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn cộng tác đồng chí! Ngày tháng năm 20 Người vấn Người vấn PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho sinh viên nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm sau tham gia chương trình thực nghiệm) Phiếu đánh giá nhằm thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi môn học GDTC Ý kiến phản hồi bạn sở thực tiễn quan trọng để chúng tơi điều chỉnh q trình tổ chức hoạt động dạy học hồn thiện hơn, tương thích cao với điều kiện thực tiễn Cảm ơn hợp tác bạn! Bạn vui lòng cho biết nhận định chương trình theo nội dung cách đánh dấu (  ) vào ô trống mà bạn cho Các mức nhận định tương ứng là: hài lịng, hài lịng, khơng hài lòng TT ĐÁNH GIÁ VỀ MƠN HỌC Rất hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hiểu rõ mục tiêu, u cầu, tiêu chí đánh giá mơn học Nhiệm vụ học tập phù hợp với SV Nội dung, hình thức học tập đa dạng, linh hoạt Kiến thức kỹ trang bị Nguồn tài liệu học tập Khuyến khích sáng tạo, tự tập cá nhân tập theo nhóm Chất lượng giảng dạy kết đạt Ý kiến * Thơng tin cá nhân (có thể ghi không) - Họ tên: - Lớp: - Email: Xin chân thành cảm ơn cộng tác bạn! khác: PHỤ LỤC MÔ TẢ CÁC BIỆN PHÁP (ĐÍNH KÈM PHIẾU KHẢO SÁT 3) Có nhiều định hướng, quan điểm để lựa chọn biện pháp nâng cao hứng thú cho người học Trong phạm vi đề tài lựa chọn biện pháp theo hướng tác động đến nhận thức với biện pháp đa dạng, linh hoạt tổ chức hoạt động dạy học để hình thành, phát triển xúc cảm dương tính cho người học Từ tạo nên hành động tự giác, tích cực với hoạt động GDTC thể thao sinh viên Các biện pháp mang tính định hướng để giảng viên vận dụng tổ chức hoạt động dạy học môn GDTC hoạt động thể thao phạm vi lớp học phụ trách Biện pháp 1: Đa dạng hóa phương thức giáo dục kiến thức sức khỏe luyện tập thể thao cho sinh viên - Mục đích: Nâng cao nhận thức SV sức khỏe thể thao Khắc phục hạn chế thời gian học khóa phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện suốt đời - Nội dung: Giảng viên hướng dẫn cung cấp nguồn tài liệu để sinh viên tự tìm hiểu kiến thức bản; Định hướng kiến thức mở rộng cho sinh viên; Cung cấp nguồn học liệu mở cho sinh viên - Cách thức thực hiện: Hướng dẫn phương pháp, định hướng nghiên cứu giới thiệu tài liệu nguồn tài liệu, thông tin mở rộng cho sinh viên tự nghiên cứu; Ứng dụng công nghệ thông tin việc thảo luận, chia sẻ thông tin, hướng dẫn tập luyện giải đáp; Kiểm tra đánh giá kết tự học sinh viên Biện pháp 2: Thực tốt công tác khen thưởng GDTC thể thao - Mục đích: Thúc phong trào thi, tạo động lực để sinh viên tích cực, tự giác tìm hiểu kiến thức, rèn luyện thân thể tham gia hoạt động thể thao tập thể - Nội dung: Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tích cực hoạt động GDTC thể thao - Cách thức thực hiện: Trong phạm vi lớp học giảng viên thống quy định khen thưởng riêng lớp phụ trách có phần thưởng nhỏ, điểm thưởng… cho cá nhân nhóm có thành tích học tập tốt tích cực xây dựng, tham gia hoạt động lớp Những sinh viên có đóng góp cho phong trào học tập, thể thao cấp cao đề xuất với đoàn niên, hội sinh viên cấp khen thưởng… Đặc biệt cá nhân có đóng góp cho phong trào rèn luyện sức khỏe thể thao cộng đồng Biện pháp 3: Vận dụng tốt quan điểm phân hóa GDTC thể thao - Mục đích: Đáp ứng khác biệt lực, trình độ, sở thích… sinh viên Được tham gia hoạt động GDTC thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân 10 cách thức hiệu nâng cao tính tự giác, tích cực cảm xúc dương tính sinh viên - Nội dung: Lựa chọn nội dung, yêu cầu, hình thức phương pháp tổ chức hoạt động GDTC thể thao phù hợp với đặc điểm nhóm sinh viên Đặc biệt nhóm đặc thù sinh viên cá biệt - Cách thức thực hiện: Khảo sát đặc điểm sinh viên đầu học kỳ phân nhóm phân cơng nhiệm vụ theo lực, trình độ sở thích; Xây dựng nội dung, hình thức, kế hoạch tập luyện phù hợp cho nhóm Mỗi nhóm, cá nhân có kế hoạch tập luyện riêng với quản lý, hướng dẫn giảng viên; Phát huy vai trò cán sự, nòng cốt “hạt nhân thể thao” lớp; Đa dạng hóa hình thức tập luyện kiểm tra, đánh giá Biện pháp 4: Tăng cường hoạt động trò chơi thi đấu GDTC TT - Mục đích: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo sinh viên; Hình thành phát triển xúc cảm dương tính sinh viên với hoạt động GDTC thể thao - Nội dung: Tăng cường tổ chức hoạt động tập luyện hình thức trò chơi vận động tổ chức hoạt động thi đấu thể thao lớp lớp với Có thể tổ chức hoạt động giao lưu thể thao với đối tác trường (cần đảm bảo tính tổ chức) - Cách thức thực hiện: Xây dựng nội dung tập luyện theo hình thức trị chơi vận động phù hợp với nhóm sinh viên; Hướng dẫn nhóm tự biên soạn tổ chức trị chơi với nội dung vận động theo yêu cầu; Tổ chức giải thi đấu thể thao nhỏ lớp lớp; Tổ chức thi đấu giao lưu với lớp khác trường Biện pháp 5: Tích hợp hoạt động GDTC thể thao với hoạt động trị - xã hội - Mục đích: Giúp sinh viên nhận thức rõ đầy đủ vai trò, ý nghĩa hoạt động thể thao với xã hội - Nội dung: Phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động thể thao gắn với kỷ niệm ngày lễ kết hợp với hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường… - Cách thức thực hiện: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao gắn với kỷ niệm ngày lễ, hoạt động thăm quan, trải nghiệm, từ thiện… học kỳ Các hoạt động tổ chức phạm vi lớp học, lớp, trường, ngồi trường… Có thể có hoạt động theo nhóm lớp Hoặc phối hợp với tổ chức trị - xã hội trường để tổ chức hoạt động 11 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ QUANG HÙNG NÂNG CAO HỨNG THÚ VỚI GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngành:... pháp nâng cao hứng thú với học GDTC thể thao cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Khách thể, phạm vi địa điểm nghiên cứu: Đề tài vấn 98 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. .. hợp với điều kiện thực tiễn để nâng cao hứng thú với học GDTC cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Ngun, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác GDTC cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ giáo dục nâng cao hứng thú với giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật đại học thái nguyên , Luận văn thạc sĩ giáo dục nâng cao hứng thú với giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật đại học thái nguyên

Từ khóa liên quan