0

Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang

126 1 0
  • Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:31

Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang TÓM TẮT Đề tài tập trung nghiên cứu lực thực thi công vụ công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, phân tích đánh giá yếu tố cấu thành lực thực thi công vụ công chức QLTT Cục QLTT tỉnh Tiền Giang yếu tố ảnh hưởng, sở luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức QLTT Cục QLTT tỉnh Tiền Giang Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp thu thập văn quy phạm pháp luật ngành QLTT, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2019 Số liệu sơ cấp thu thập sở khảo sát ý kiến đánh giá đội ngũ công chức Cục QLTT Tiền Giang (phiếu khảo sát) Qua kết nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang” cho thấy, nội dung có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc nhằm đảm bảo việc thực công tác quản lý đội ngũ CBCC nhà nước nói chung cơng chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang Với mục đích nghiên cứu - nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, luận văn hoàn thành nội dung sau: Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận lực lực thực thi công vụ công chức nói chung lực thực thi cơng vụ cơng chức QLTT nói riêng Phân tích đánh giá thực trạng lực thực thi công vụ công chức QLTT Tiền Giang Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao lực thực thi công vụ công chức lực lượng QLTT Tiền Giang trọng vào giải pháp đào tạo bồi dưỡng, đánh giá quản lý cơng chức Từ khóa: Thực thi cơng vụ, QLTT, Tiền Giang v ABSTRACT The thesis focuses on researching the civil service's capacity of civil servants, analyzing and evaluating the factors constituting the civil service execution capacity of market management officers at the market management department of Tien Giang province, and the influencing factors, on that basis, the thesis proposes many solutions to improve the civil service performance of market management officers at the market management department of Tien Giang province Thesis using synthetic analysis methods; method of statistics, comparison; The method of data collection Secondary data are collected from legal documents of the market management industry, the market management department of Tien Giang province in the period 2015 - 2019 Primary data is collected based on an opinion survey evaluation of civil servants at the market management department of Tien Giang province Through the research results of the topic “Improving civil service capacity of civil servants at the Market Management Department of Tien Giang” shows, this is meaningful content in both theory and practice to ensure ensuring the management of the contingent of State officials and civil servants in general and public servants at the Market Management Department of Tien Giang province in particular For the purpose of researching - improving the civil service's capacity of civil servants at the Market Management Department of Tien Giang province, the thesis has completed the following basic contents: Systematize and clarify the rationale about public service execution capacity and capacity of public servants in general and public service execution capacity of market management officers in particular Analyzing and evaluating the current status of civil service execution capacity of market management civil servants in Tien Giang province Since then, proposing solutions to improve the civil service execution capacity of market management civil servants in Tien Giang province, focusing on solutions for training and retraining, evaluation and management of civil servants Keywords: Public service execution, Market management, Tien Giang vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii CẢM TẠ iv TÓM TẮT v ABSTRACT vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi DANH SÁCH CÁC BẢNG .xii DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii A MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .3 2.2 Tình hình nghiên cứu nước .4 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập số liệu 6.2 Phương pháp xử lý số liệu Điểm luận văn Kết cấu luận văn 10 B NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨC VÀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 11 1.1 Một số khái niệm 11 1.1.1 Khái niệm công chức công chức quản lý thị trường 11 1.1.1.1 Khái niệm công chức 11 1.1.1.2 Công chức Quản lý thị trường 12 1.1.2 Khái niệm lực lực thực thi công vụ 13 1.1.2.1 Khái niệm lực 13 1.1.2.2 Khái niệm lực thực thi công vụ 15 vii 1.1.3 Khái niệm công vụ hoạt động công vụ 16 1.1.3.1 Công vụ đặc điểm công vụ 16 1.1.3.2 Khái niệm hoạt động công vụ 18 1.1.4 Khái niệm lực thực thi công vụ công chức quản lý thị trường 19 1.1.4.1 Các quy định chung công vụ thực thi công vụ ngành QLTT 20 1.1.4.2 Các quy định chung công vụ thực thi công vụ ngành QLTT 23 1.1.5 Các tiêu chí đánh giá lực thực thi cơng vụ cơng chức 23 1.2 Các tiêu chí đánh giá lực thực thi công vụ công chức quản lý thị trường 27 1.2.1 Nhóm tiêu chí đánh giá dựa yếu tố cấu thành lực thực thi công vụ công chức quản lý thị trường 27 1.2.1.1 Nhóm tiêu chí kiến thức 27 1.2.1.2 Nhóm tiêu chí kỹ 30 1.2.1.3 Nhóm tiêu chí thái độ, hành vi, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc 31 1.2.2 Nhóm tiêu chí đánh giá kết thực cơng vụ mức độ hài lòng người dân 32 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực thực thi công vụ công chức 32 1.3.1 Xác định vị trí việc làm xây dựng khung lực 32 1.3.2 Công tác tuyển dụng 33 1.3.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 33 1.3.4 Công tác đánh giá lực công chức 34 1.3.5 Cơng tác bố trí sử dụng 34 1.3.6 Tiền lương chế độ đãi ngộ 34 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực thực thi công vụ công chức quản lý thị trường học kinh nghiệm 35 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực thực thi công vụ số Cục Quản lý thị trường 35 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 35 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận 36 Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 38 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An 38 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 39 Tóm tắt chương 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG 42 2.1 Tổng quan Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 42 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 42 viii 2.1.1.1 Chức 42 2.1.1.2 Nhiệm vụ 42 2.1.2 Tổ chức máy biên chế Cục QLTT Tiền Giang 45 2.1.2.1 Tổ chức máy 45 2.1.2.2 Về số lượng biên chế Cục QLTT Tiền Giang 46 2.2 Thực trạng lực thực thi công vụ công chức Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 48 2.2.1 Thực trạng lực thực thi công vụ công chức Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang theo yếu tố cấu thành lực 49 2.2.1.1 Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 49 2.2.1.3 Về trình độ quản lý nhà nước 52 2.2.1.4 Kiến thức ngoại ngữ 51 2.2.1.5 Kiến thức tin học 52 2.2.1.6 Về trình độ lý luận trị 54 2.2.1.7 Về kiến thức pháp luật 54 2.2.1.8 Về kỹ thực thi công vụ 56 2.2.1.9 Về phẩm chất trị, đạo đức tác phong 59 2.2.2 Thực trạng lực thực thi công vụ theo kết đạt 60 2.2.2.1 Công tác đạo điều hành 60 2.2.2.2 Kết kiểm tra xử lý 63 2.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới lực thực thi công vụ công chức Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 660 2.3.1 Xác định vị trí việc làm xây dựng khung lực 70 2.3.2 Công tác tuyển dụng 67 2.3.3 Công tác đánh giá lực 68 2.3.4 Cơng tác bố trí sử dụng 69 2.3.5 Tiền lương chế độ đãi ngộ 70 2.3.6 Phúc lợi khoản trợ cấp đãi ngộ, kích thích mặt tài phi tài 73 2.3.7 Ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tác phong công tác trách nhiệm đạo đức công vụ 74 2.4 Đánh giá chung lực thực thi công vụ công chức Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 80 2.4.1 Những kết đạt 75 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 81 2.4.2.1 Những hạn chế 81 2.4.2.2 Những nguyên nhân 83 ix Tóm tắt chương 80 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG 81 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 81 3.1.1 Định hướng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang 81 3.1.2 Mục tiêu nâng cao lực công chức Cục Quản lý thị trường Tiền Giang 81 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục Quản lý thị trường Tiền Giang 83 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức 83 3.2.2 Thực đắn việc bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển công chức 90 3.2.3 Tăng cường công tác đánh giá kiểm sốt cơng chức 871 3.2.4 Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất trị 92 3.2.5 Ổn định kiện toàn tổ chức 92 3.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin 93 3.2.7 Thông tin truyền thông 94 3.2.8 Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý 94 3.2.9 Quan tâm lợi ích vật chất tinh thần cho công chức QLTT 95 3.2.10 Tăng cường công tác kiểm tra, tra công vụ 95 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục QLTT Tiền Giang 100 3.3.1 Đối với Nhà nước 100 3.3.2 Đối với Tổng Cục Quản lý thị trường 101 Tóm tắt chương 101 C KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 103 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 103 x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, cơng chức CCHC : Cải cách hành ĐVT : Đơn vị tính CNTT : Cơng nghệ thơng tin HCNN : Hành nhà nước KSV : Kiểm sốt viên LLCT : Lý luận trị NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước QLTT : Quản lý thị trường TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân VPHC : Vi phạm hành xi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Cơ cấu theo ngạch CBCC QLTT Tiền Giang 47 Bảng 2.2: Cơ cấu theo giới tính CBCC QLTT Tiền Giang 47 Bảng 2.3: Cơ cấu theo độ tuổi CBCC QLTT Tiền Giang 48 Bảng 2.4: Trình độ chun mơn CBCC QLTT Tiền Giang 49 Bảng 2.5: Trình độ QLNN CBCC QLTT Tiền Giang 51 Bảng 2.6: Trình độ Tiếng Anh CBCC QLTT Tiền Giang 52 Bảng 2.7: Trình độ Tin học CBCC QLTT Tiền Giang 53 Bảng 2.8: Trình độ LLCT CBCC QLTT Tiền Giang 54 Bảng 2.9: Thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến công việc 55 Bảng 2.10: Kết khảo sát kỹ công chức tự đánh giá 56 Bảng 2.11: Khả sử dụng tin học giải công việc 59 Bảng 2.12: Kỹ tìm tịi giải pháp cải tiến cơng việc 59 Bảng 2.13: Kết xử lý vi phạm hành 63 Bảng 2.14: Kết xếp loại công chức năm 2019 65 Bảng 2.15: Thu nhập bình quân CBCC QLTT Tiền Giang 71 xii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang 46 xiii A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hành nhà nước (HCNN), phận quan trọng đóng vai trị then chốt đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) quan tổ chức nhà nước Nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ CBCC yêu cầu khách quan đồng thời nhiệm vụ thường xuyên, liên tục Để kết hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày địi hỏi đội ngũ CBCC phải có đủ phẩm chất đạo đức lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu giai đoạn Trong xu hội nhập mở cửa nay, hàng hóa nước giới tràn ngập vào thị trường Việt Nam Tuy nhiên, nạn buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả phá hoại sản xuất nước, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân Với truyền thống 60 năm xây dựng trưởng thành, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) có vai trị quan trọng công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ Chống lại nạn đầu hàng hóa, bn lậu, gian lận thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tại Hội nghị tổng kết công tác lực lượng QLTT năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hịa Bình ghi nhận kết đạt lực lượng QLTT năm 2019, đặc biệt ghi nhận việc lực lượng QLTT công vào nhiều điểm nóng, đường dây, ổ nhóm hàng giả, hàng lậu lớn mà trước chưa làm Bên cạnh thành tích, kết đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hồ Bình tồn cần khắc phục lực lượng QLTT lực trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng chức QLTT chưa đồng nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu, kiểm tra, xử lý vi phạm Vẫn cịn có cơng chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý Nằm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cửa ngõ kết nối đồng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh Đơng Nam Bộ, với số lượng gần 56 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Lời ngỏ: Kính gửi anh chị lãnh đạo cán công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang Tôi tên là: Huỳnh Thanh Phong, công tác Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế nâng cao lực thực thi công vụ công chức cục QLTT tỉnh Tiền Giang Để có thêm sở khoa học đề xuất giải pháp âng cao lực thực thi công vụ công chức cục QLTT tỉnh, xin phép gửi đến lãnh đạo anh chị đồng nghiệp ngành số câu hỏi tham khảo phiếu xin ý kiến Rất mong lãnh đạo anh chị đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, dành chút thời gian, cho biết ý kiến vào phiếu xin ý kiến cách đánh dấu X vào thích hợp (mỗi câu hỏi, xin chọn ô ��) BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến công việc Liên tục cập nhật �� Thường xuyên cập nhật �� Chưa thường xuyên cập nhật �� Rất cập nhật �� Không ý kiến �� Khả sử dụng tin học giải công việc Sử dụng thông thường �� Chưa sử dụng �� Kỹ tìm tịi giải pháp cải tiến cơng việc Rất cố gắng �� Cố gắng �� Bình thường �� Không cần cố gắng �� Kỹ cơng chức tự đánh giá q trình thực thi công vụ Kỹ tư �� Kỹ giao tiếp 103 �� Kỹ lập kế hoạch �� Kỹ tham mưu, đề xuất Kỹ soạn thảo văn �� Kỹ phối hợp Kỹ xử lý giải tình �� 104 �� �� PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến công việc Nội dung Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) Liên tục cập nhật 24/76 31,6% Thường xuyên cập nhật 40/76 52,6% Chưa thường xuyên cập nhật 10/76 13,2% Rất cập nhật 02/76 2,6% Khơng trả lời 00/76 0,0% 76/76 100% Tổng số Khả sử dụng tin học giải công việc Nội dung Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) Sử dụng thông thường 72/76 94,7% Chưa sử dụng 04/76 05,3% 76/76 100% Tổng số Kỹ tìm tịi giải pháp cải tiến công việc Nội dung Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) Rất cố gắng 19/76 25,0% Cố gắng 42/76 55,3% Bình thường 15/76 19,7% Khơng cần cố gắng 0/76 0,0% Tổng số 76/76 100% Kỹ cơng chức tự đánh giá q trình thực thi công vụ Thành thạo Nội dung Kỹ tư Chưa thành thạo Không thể thực Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) Số phiếu/ tổng số Tỉ lệ (%) 68/76 81,6% 8/76 10,5% 0/76 0,0% 105 Kỹ giao tiếp 62/76 68,4% 14/76 18,4% 0/76 0,0% Kỹ lập kế hoạch 52/76 63,2% 18/76 23,7% 6/76 7,9% Kỹ tham mưu, đề xuất 48/76 78,9% 24/76 31,6% 4/76 5,3% Kỹ soạn thảo văn 60/76 92,1% 16/76 21,1% 0/76 0,0% Kỹ phối hợp 70/76 89,5% 6/76 7,9% 0/76 0,0% Kỹ xử lý giải tình 68/76 81,6% 8/76 10,5% 0/76 0,0% 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG 81 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh. .. QLTT Tiền Giang 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Tổng quan Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang Cục QLTT Tiền Giang. .. nghiệm nâng cao lực thực thi công vụ công chức quản lý thị trường học kinh nghiệm 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực thực thi công vụ số Cục Quản lý thị trường 1.4.1.1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang, Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức tại cục quản lý thị trường tỉnh tiền giang