0

Bài giảng pháp luật giao dịch điện tử

138 8 0
  • Bài giảng pháp luật giao dịch điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:43

CHƯƠNG 2: THANH TOÁN TRONG TMĐT ThS Phạm Mạnh Cường Luật GD ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2: THANH TOÁN TRONG TMĐT Giới thiệu toán khái niệm toán Các hệ thống toán điện tử Qui trình xử lý tốn thẻ tín dụng Rủi ro hạn chế rủi ro tốn GIỚI THIỆU VỀ THANH TỐN 1.1/ Các phương pháp tốn • Thanh tốn trực tuyến: tồn q trình tốn xảy mạng • Thanh tốn ngoại tuyến: tốn truyền thống 1.2/ Q trình mua bán với tốn GIỚI THIỆU VỀ THANH TOÁN 1.3/ Shopping Cart Phần mềm tự động ghi nhận đơn hàng tính tốn số tiền KH phải trả 1.4/ Payment gateway Một chương trình phần mềm chuyển liệu GD từ Website người bán sang trung tâm tốn thẻ tín dụng GIỚI THIỆU VỀ THANH TOÁN & YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN 1.5/ Merchant account - Tài khoản người bán Tài khoản đặc biêt cho phép người bán nhận tiền toán KH qua mạng ❖ Các điều kiện: • Sự phù hợp tài khoản: khả thời gian nhận tiền TK • Khả tương thích với Website: máy chủ, phần mềm shopping Cart, dịch vụ toán, Merchant account phải đồng • Tỷ lệ chiết khấu: phí giao dịch, phí thuê bao, phí hành GIỚI THIỆU VỀ THANH TOÁN & YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG THANH TỐN 1.6/ Nhà cung cấp dịch vụ tốn (PSP – Payment Service Provider) ▪ Một bên tin cậy thứ ba, cung cấp dịch vụ kết nối hệ thống TMĐT người bán với ngân hàng tốn thích hợp ▪ PSP phải đăng ký với tổ chức thẻ mà họ hỗ trợ CÁC HỆ THỐNG THANH TỐN ĐIỆN TỬ 2.1/ Các hệ thống tốn thẻ: a Thẻ tín dụng: Mua - Trả sau Cung cấp cho người dùng khoản tín dụng, có định trước thời hạn sử dụng dựa giới hạn người dùng, tháng người dùng trả phần khoản nợ hay toàn khoản tiền cịn lại Giao dịch tốn thực tế xảy sau qua hóa đơn tốn hàng tháng CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.1/ Các hệ thống toán thẻ: b Thẻ ghi nợ: Mua trả đồng thời • Kết nối với TK không kỳ hạn KH ngân hàng • Số tiền tài khoản sử dụng để tốn cho giao dịch • Địa điểm giao dịch rộng lớn • Bắt buộc TK cịn số dư mà ngân hàng quy định CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.1/ Các hệ thống toán thẻ: c Thẻ toán: Sử dụng số tiền KH nạp vào thẻ để giao dịch • Khơng cần chứng minh tài mở thẻ • Phát hành bởi: ngân hàng, tổ chức tài hay cơng ty • Chỉ sử dụng điểm chấp nhận toán thẻ đại lý, pos… Điều 35 Nguyên tắc giao kết thực hợp đồng điện tử Có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử Tuân thủ quy định luật GDĐT pháp luật hợp đồng Quyền thỏa thuận yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật liên quan đến hợp đồng điện tử Điều 36 Giao kết hợp đồng điện tử Giao kết hợp đồng điện tử việc sử dụng thông điệp liệu để tiến hành phần tồn giao dịch q trình giao kết hợp đồng Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận giao kết hợp đồng thực thông qua thông điệp liệu Điều 37 Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp liệu giao kết thực hợp đồng • Được thực theo quy định điều 17, 18, 19 20 Luật Q5 Hai bên ký hợp đồng mua bán hàng hóa nước miệng, ghi âm lại, xác thực bên chữ ký số quan có thẩm quyền cấp (ví dụ Viettel CA) Hợp đồng có giá trị pháp lý hay khơng? Q6 Một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thoại qua mạng Internet Skype để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp khác qua điện thoại cố định Hợp đồng có giá trị khơng? CHƯƠNG 6: AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Điều 45 Bảo vệ thông điệp liệu Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hành vi gây phương hại đến toàn vẹn thông điệp liệu quan, tổ chức, cá nhân khác Điều 46 Bảo mật thông tin giao dịch điện tử Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn biện pháp bảo mật phù hợp với quy định pháp luật tiến hành giao dịch điện tử Cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, cung cấp tiết lộ thơng tin bí mật đời tư thông tin quan, tổ chức, cá nhân khác mà tiếp cận kiểm sốt giao dịch điện tử không đồng ý họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Đáp Đ1 Phạm vi điều chỉnh • Luật giao dịch điện tử quy định giao dịch điện tử hoạt động quan nhà nước, lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại lĩnh vực khác pháp luật quy định • Các quy định Luật không áp dụng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà bất động sản khác, văn thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu giấy tờ có giá trị khác Đ2 Áp dụng luật giao dịch điện tử • Trường hợp có khác biệt quy định Luật giao dịch điện tử với quy định Luật khác vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử áp dụng quy định Luật giao dịch điện tử Đ3 • Luật giao dịch điện tử (2006), Đ4, Khoản quy định: Hệ thống thông tin hệ thống tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị thực xử lý khác thơng điệp liệu • Như vậy, hệ thống thông tin doanh nghiệp thứ hiểu hộp thư điện tử đặt máy chủ Yahoo (không xác định địa điểm máy chủ này) • Hệ thống thơng tin doanh nghiệp thứ hai hộp thư điện tử đặt máy chủ công ty này, trường hợp xác định vị trí hệ thống thông tin địa điểm đặt máy chủ Tuy nhiên, địa điểm có tác dụng xác định địa điểm nhận thông điệp liệu hay không phụ thuộc quy định bên thực giao dịch điện tử 🡺 khác có khơng có trung gian Đ4 Chứng thư điện tử thông điệp liệu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận quan, tổ chức, cá nhân chứng thực người ký chữ ký điện tử Điều quy định thông điệp liệu thông tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử • Có hai lý để chứng thư giấy không phù hợp, thứ nhất, chứng thư điện tử cấp dạng thơng điệp liệu, thứ hai khóa cơng khai khóa bí mật thường hai dãy bytes dài tuỳ thuật tốn, khơng phải hai dãy ký tự minh họa (có thể trả lời nội dung chứng thư điện tử Đ29) Đ5 • Thứ nhất, Luật thương mại (2005), điều 24 quy định hợp đồng thành lập văn bản, lời nói hành vi • Thứ hai, Luật giao dịch điện tử (2006), điều 4, khoản quy định “dữ liệu” thông tin dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm dạng tương tự • Thứ ba, Luật giao dịch điện tử (2006), điều 4, khoản 12 quy định “thông điệp liệu” thông tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử • Do đó, file âm số hóa coi thơng điệp liệu • Hợp đồng có giá trị pháp lý bên tham gia sử dụng chữ ký số phù hợp để xác thực bên Đ6 • Trong nước, theo quy định Luật thương mại (2005) có giá trị • Luật giao dịch điện tử (2006) Điều 4, khoản 10, quy định “Phương tiện điện tử phương tiện hoạt động công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn khơng dây, quang học, điện từ cơng nghệ tương tự • Do đó, thiết bị phương tiện điện tử ... dụng: máy giao dịch tự động (ATM), máy tính cá nhân, điện thoại di động… CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.3/ Hệ thống toán Sec điện tử ▪ Sec điện tử phiên có giá trị pháp lý (chữ ký điện tử) đại... tuyến cho KH DN, sử dụng chứng thực điện tử để xác thực bên tham gia giao dịch TMĐT ❖ Chứng thực điện tử: để xác thực bên tham gia giao dịch, đảm bảo tin cậy giao dịch TMĐT, quan chứng nhận Certification... trực tuyến CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG TMĐT 4.2/ Các giao thức an toàn ❖ SET ( Secure Electronic Transaction)- Các giao dịch điện tử an toàn: cung cấp an ninh giao dịch thẻ tín dụng trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng pháp luật giao dịch điện tử, Bài giảng pháp luật giao dịch điện tử

Trích đoạn