0

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang chứa pellet verapamil giải phóng kéo dài

62 4 0
  • Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang chứa pellet verapamil giải phóng kéo dài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:28

60 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH BÀO CHẾ VIÊN NANG VERAPAMIL HYDROCLORID 120 MG GIẢI PHÓNG KÉO DÀI 3.1.1 Kết xây dựng phương pháp định lượng VER.HCl quang phổ UV-Vis HPLC 3.1.1.1 Xây dựng phương pháp định lượng VER.HCl quang phổ UVVis Pha dung dịch VER.HCl chuẩn có nồng độ khoảng 50 µg/ml mơi trường đệm phosphat pH 7,5 Tiến hành ghi phổ vùng có bước sóng từ 200-400 nm Sau đó, so sánh với phổ dung dịch chứa VER.HCl phổ dung dịch hỗn hợp TD pellet Kết trình bày hình 3.1 Hình 3.1 Phổ UV.Vis dung dịch VER.HCl (a) hỗn hợp tá dược (b) dung dịch đệm phosphat pH 7,5 Kết cho thấy: Trong khoảng từ 200-400nm, dung dịch VER.HCl có cực đại hấp thụ 278nm bước sóng này, phổ dung dịch tá dược không xuất đỉnh hấp thụ Điều chứng tỏ TD khơng ảnh hưởng đến phép đo quang phổ VER.HCl Do đó, dùng phương pháp đo quang 61 phổ hấp thụ UV bước sóng 278nm để xác định nồng độ VER.HCl q trình đo độ hồ tan Xây dựng đường chuẩn: Pha dung dịch VER.HCl dung dịch đệm phosphat pH 7,5 có nồng độ là: 30, 40, 50, 60, 70 µg/ml Đo mật độ quang bước sóng 278 nm Vẽ đồ thị tương quan mật độ quang nồng độ VER.HCl Kết trình bày bảng 3.1 hình 3.2 Bảng 3.1 Kết đo mật độ quang dung dịch VER.HCl đệm phosphat pH 7,5 (n = 5) Nồng độ (g/ml) 30 40 50 60 70 A 0,2558 0,3619 0,4589 0,5676 0,7064 RSD (%) 3,37 2,83 0,70 1,28 0,26 Độ hấp thụ Hình 3.2 Đường chuẩn dung dịch VER.HCl môi trường đệm phosphat pH 7,5 Kết xây dựng đường chuẩn cho thấy: Trong khoảng nồng độ khảo sát từ 30-70 µg/ml, đường chuẩn VER.HCl thu đường thẳng tuyến tính, có phương trình hồi quy y=0,0111x-0,0834 với hệ số R2=0,9953 Như vậy, có tương quan tuyến tính mật độ quang nồng độ dung dịch khoảng khảo sát Do đó, sử dụng phương pháp quang phổ 62 hấp thụ UV bước sóng 278 nm để định lượng VER.HCl giải phóng q trình hồ tan 3.1.1.2 Thẩm định phương pháp định lượng VER.HCl HPLC a Khảo sát độ tương thích hệ thống Bằng cách tiêm lặp lại lần dung dịch chuẩn có nồng độ 20µg/ml ghi lại giá trị thời gian lưu (T R), diện tích píc, hệ số bất đối xứng, số đĩa lý thuyết Kết trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Kết khảo sát độ tương thích hệ thống sắc ký (n=6) Thời gian lưu Diện tích píc Hệ số bất đối (phút) (µV.s) (AF) 5,147 305346 1,22 5,128 304638 1,21 5,129 306063 1,26 5,105 306394 1,21 5,096 307288 1,24 5,092 305339 1,20 TBC 5,116 305844,67 1,22 RSD (%) 0,43 0,31 1,84 Kết bảng 3.2 cho thấy: độ lệch chuẩn tương đối Mẫu Số đĩa lý thuyết (N) 11472 11411 11484 11441 11386 11369 11427,17 0,41 RSD (%) thời gian lưu diện tích píc VER.HCl phép thử nằm khoảng cho phép ( 0,05 Kết xác định nồng độ VER.HCl mẫu LQC, HQC sau chu kỳ rã đông mẫu tiến hành phân tích sau rã đông cho thấy: Khi so sánh hai mẫu sử dụng test-t (t-Test two samples assuming equal variances), nồng độ ban đầu sau chu kỳ đông - rã đông VER.HCl hai lô 113 mẫu khác ý nghĩa thống kê với p  0,05 Như vậy, mẫu phân tích ổn định sau chu kỳ đông - rã đông, đáp ứng theo tiêu chuẩn FDA * Độ ổn định nhiệt độ phòng thời gian ngắn Đánh giá độ ổn định trình xử lý mẫu mẫu LQC HQC So sánh nồng độ VER.HCl mẫu LQC, HQC sau pha xử lý theo quy trình lựa chọn mẫu LQC, HQC có nồng độ tương ứng xử lý mẫu sau để tan chảy nhiệt độ phòng Kết trình bày bảng 3.56 Bảng 3.56 Độ ổn định nhiệt độ phòng thời gian ngắn Diện tích píc (µV.s) LQC (≈60,0 ng/ml) HQC (≈1280,0 ng/ml) Mẫu Sau giờ/ Sau giờ/ Ban đầu nhiệt độ Ban đầu nhiệt độ phòng phòng4 5125935 131422874 146687984 5186927 5565601 133623378 133655197 5414724 5408529 130206500 131898548 5035829 5503798 129344233 134076145 5314756 5769070 134070169 138045558 5476774 5474586,6 131733430,8 136872686,4 5285802,0 X CV (%) 4,3 1,6 4,3 3,4 p p1-2 > 0,05 p3-4 > 0,05 Kết bảng 3.56 cho thấy: Nồng độ VER.HCl mẫu LQC HQC xử lý mẫu theo quy trình so với nồng độ VER.HCl có mẫu xử lý mẫu sau để tan chảy nhiệt độ phòng khác khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) theo tiêu chuẩn FDA * Độ ổn định dài ngày: Khoảng thời gian thử nghiệm độ ổn định dài ngày tối thiểu phải đủ để tiến hành lấy mẫu máu phân tích hết số mẫu huyết tương Bảo quản mẫu huyết tương nồng độ LQC HQC nhiệt độ -40°C, phân tích mẫu thời điểm ban đầu sau khoảng thời gian bảo quản định (17 29 ngày) 114 So sánh nồng độ mẫu huyết tương sau bảo quản với nồng độ mẫu thời điểm ban đầu Kết trình bày bảng 3.57 Bảg 3.57 Kết độ ổn định dài ngày mẫu huyết tương Diện tích píc (µV.s) Mẫu Mẫu LQC (≈60,0 ng/ml) Sau 17 Sau 29 Ban đầu1 ngày ngày3 Mẫu HQC (≈1280,0 ng/ml) Sau 17 Ban đầu4 Sau 29 ngày6 ngày5 5125935 6055461 5670218 131422874 140888195 131918625 5565601 5129007 5449016 133623378 140094427 132515026 5808529 5489237 6281583 130206500 129533883 128491656 6203798 5556967 5977216 134344233 138834124 131260145 5969070 5360073 6063281 134070169 131898671 129469157 X 5734586,6 5518149 5888262,8 132733430,8 136249860 130730921,8 CV (%) 7,2 6,2 5,6 1,4 3,8 1,3 p1-2>0,05 p1-3> 0,05 p4-5> 0,05 p4-6> 0,05 p Kết so sánh sử dụng test-t cho thấy: Nồng độ VER.HCl mẫu bảo quản điều kiện -40 °C vòng 17 29 ngày so với nồng độ VER.HCl mẫu pha gần tương đương nhau, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p> 0,05) Như VER.HCl ổn định huyết tương vòng 29 ngày điều kiện bảo quản -40 oC theo tiêu chuẩn FDA Thời gian đủ để phân tích hết số mẫu ứng dụng phương pháp để phân tích VER.HCl huyết tương Như vậy, kết thẩm định độ đặc hiệu - chọn lọc, độ đúng, độ lặp lại, khoảng tuyến tính, giới hạn định lượng dưới, hiệu suất chiết độ ổn định VER.HCl cho thấy: Phương pháp xây dựng đáp ứng yêu cầu phương pháp phân tích dùng sinh học Phương pháp áp dụng để định lượng VER.HCl huyết tương chó nghiên cứu SKD xác định số thông số DĐH viên nang VER.HCl GPKD chó thực nghiệm 3.3.2 Kết đánh giá sinh khả dụng viên nang VER.HCl 120mg giải phóng kéo dài chó 115 3.3.2.1 Xác định nồng độ VER.HCl huyết tương chó sau uống viên nang VER.HCl 120mg giải phóng kéo dài viên nén Vérapamil MYLAN L.P 120mg Tiến hành phân tích mẫu huyết tương chó hai nhóm (thuốc nghiên cứu thuốc đối chiếu) theo phương pháp trình bày mục 2.2.3 Xác định nồng độ VER.HCl có mẫu dựa vào đường chuẩn tiến hành song song ngày Từ kết phân tích nồng độ, vẽ đường cong nồng độ (ng/ml) VER.HCl trung bình (n = 6) huyết tương theo thời gian (giờ) Kết trình bày bảng 3.58, 3.59 hình 3.17 Bảng 3.58 Nồng độ VER.HCl huyết tương chó sau uống viên nang VER.HCl 120 mg giải phóng kéo dài (n = 6) Thời gian (giờ) 10 12 16 24 Nồng độ VER.HCl huyết tương (ng/ml) Chó Chó Chó Chó Chó Chó X 0 0 0 122,8 99,5 112,8 86,4 93,0 101,8 102,7 178,7 148,9 168,4 136,6 133,2 149,6 152,6 228,0 192,2 203,5 189,3 173,6 186,1 195,5 271,7 235,3 242,1 221,1 214,1 228,4 235,5 280,1 256,8 260,2 217,0 244,3 256,9 252,6 256,4 235,1 229,5 192,5 251,0 224,2 231,5 227,2 203,0 199,8 170,3 225,9 197,5 204,0 196,5 169,2 171,6 136,9 185,3 169,3 171,5 175,3 140,6 146,7 117,1 137,1 133,9 141,8 148,8 111,5 122,5 108,0 116,5 108,5 119,3 111,0 85,9 103,7 88,9 91,5 84,1 94,2 87,4 62,2 81,7 64,6 74,2 64,7 72,5 42,7 36,4 49,9 31,6 39,4 40,6 40,1 SD 13,2 17,8 18,6 20,4 20,9 22,8 21,1 20,1 19,2 15,5 10,8 10,4 6,2 Bảng 3.59 Nồng độ VER.HCl huyết tương chó sau uống thuốc chứng (R) (n = 6) Thời gian Nồng độ VER.HCl huyết tương (ng/ml) Chó Chó Chó Chó Chó Chó (giờ) X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,5 103,2 110,1 87,2 84,3 114,6 103,8 196,0 134,1 159,7 126,3 130,6 159,0 151,0 SD 0,0 15,5 26,4 116 10 12 16 24 244,9 308,7 277,1 232,7 211,4 187,8 167,0 139,6 115,4 92,0 51,2 188,7 230,4 260,5 216,4 189,8 156,8 137,6 102,4 94,4 79,1 44,1 201,1 254,6 292,2 228,4 204,9 185,2 153,2 129,1 108,7 91,3 49,8 175,5 202,8 234,7 206,5 179,2 141,0 126,1 99,2 83,8 66,9 38,7 169,7 193,8 242,4 260,5 229,2 193,1 150,8 128,7 107,6 88,0 32,1 185,1 219,4 249,9 277,1 226,2 199,4 170,4 141,6 122,6 89,8 49,6 194,2 235,0 259,5 236,9 206,8 177,2 150,9 123,4 105,4 84,5 44,3 27,1 42,0 21,8 26,9 19,8 23,0 17,0 18,3 14,1 9,8 7,6 Hình 3.17 Đường cong nồng độ thuốc trung bình theo thời gian cá thể chó sau uống thuốc thử (T) thuốc chứng (R) Từ kết bảng 3.58 3.59 cho thấy: Đường cong biểu diễn nồng độ thuốc thời gian thuốc thử thuốc chứng có điểm lấy mẫu phân bố phù hợp Nồng độ VER.HCl huyết tương nhóm chó uống thuốc thử hầu hết thấp so với chó uống thuốc chứng Tại thời điểm 1giờ, nồng độ VER.HCl định lượng hầu hết mẫu huyết tương chó Từ thời điểm 1-10 giờ, nồng độ VER.HCl trung bình huyết tương chó uống thuốc thử thấp thuốc đối chứng không đáng kể từ 10 đến trước 24 giờ, nồng độ VER.HCl huyết tương chó uống thuốc thử thấp 117 rõ rệt so với thuốc đối chứng Tại thời điểm lấy mẫu, có dao động nhỏ cá thể, uống thuốc thử thuốc đối chứng C max nằm khoảng từ 221,1 – 280,1 ng/ml với thuốc thử (T) 234,7 – 308,7 ng/ml với thuốc chứng (R), nhỏ nồng độ ULOQ (1600ng/ml) đường chuẩn Mẫu có nồng độ thấp 40,6 ng/ml với thuốc thử 32,1 ng/ml với thuốc chứng, lớn giá trị giới hạn định lượng (20,1 ng/ml) Tất mẫu huyết tương chó uống thuốc có nồng độ VER.HCl nằm khoảng tuyến tính khảo sát, khơng điểm nằm ngồi đường chuẩn Như vậy, phương pháp xây dựng phù hợp với thực tế thử nghiệm đánh giá SKD 3.3.2.2 Phân tích dược động học so sánh sinh khả dụng thuốc thử thuốc đối chứng a Xác định thông số dược động học Từ kết định lượng nồng độ VER.HCl huyết tương chó (bảng 3.53, 3.54) dựa vào phương pháp xác định thông số DĐH ghi phần 2.2.3.2.c, xác định số thông số DĐH VER.HCl Kết trình bày bảng 3.60 bảng 3.61 Bảng 3.60 Các thông số dược động học thuốc thử (n=6) STT Z t1/2 MRT Cmax Tmax (1/giờ) (giờ) (giờ) (ng/ml) (giờ) 0,086 0,071 0,061 0,087 0,075 0,060 8,1 9,8 11,4 8,0 9,3 11,5 11,7 19,04 15,48 10,86 12,99 10,59 280,1 256,8 260,2 221,1 251,0 256,9 5 AUC0-24 AUC0- (ng/ml.giờ) (ng/ml.giờ) (1) (2) 2781,4 2629,0 2724,3 2109,5 2529,9 2220,4 3185,5 3186,0 3146,8 2201,9 2700,2 2372,2 (1)/(2) % 87,3 82,5 86,6 95,8 93,7 93,6 118 X SD CV 0,073 0,012 16,0 9,68 1,53 15,8 13,44 3,27 24,34 254,4 19,1 7,5 5,00 0,63 12,6 2499,1 274,8 11,0 2798,8 440,1 15,7 89,9 5,2 Bảng 3.61 Các thông số dược động học thuốc đối chứng (n=6) STT X SD CV Z t1/2 MRT Cmax Tmax (1/giờ) (giờ) (giờ) (ng/ml) (giờ) 0,070 0,065 0,067 0,066 0,099 0,075 0,074 0,013 17,6 9,9 10,7 10,4 10,5 7,0 9,2 9,6 1,4 14,5 14,59 15,52 15,38 15,07 12,11 14,42 14,52 1,25 8,6 308,7 260,5 292,2 234,7 260,5 277,1 272,3 26,2 9,6 5 6 5,17 0,75 14,6 AUC0-24 AUC0- (ng/ml.giờ) (ng/ml.giờ) (1) (2) 3241,2 2788,2 3135,3 2421,7 2785,7 3096,9 2911,5 304,7 10,5 3974,0 3380,1 3795,8 3008,5 3130,6 3755,9 3507,5 392,4 11,2 (1)/(2) % 81,6 82,5 82,6 80,5 89,0 82,5 83,1 3,0 Kết bảng 3.60 3.61 cho thấy: Giá trị C max huyết tương chó trung bình uống thuốc thử 254,4 ± 19,1 (ng/ml) thuốc chứng 272,3 ± 26,2 (ng/ml) Như vậy, C max dao động nhỏ nhóm chó uống thuốc thử (CV = 7,5 %) nhóm chó uống thuốc chứng (CV = 9,6%) Giá trị AUC0-24 uống thuốc thử 2499,1 ± 274,8 (ng.h/ml), uống thuốc chứng 2911,5 ± 304,7 (ng.h/ml) Như vậy, giá trị AUC 0-24 có dao động nhỏ Giá trị CV AUC0-24 nhóm uống thuốc thử thuốc chứng 11,0% 10,5% Tỷ lệ (%) AUC0-24/ AUC0-∞ trung bình đạt 80%, cụ thể: Khi uống thuốc thử 89,9 thuốc chứng 83,1 Như vậy, thời gian lấy mẫu cuối (24 giờ) thoả mãn yêu cầu đánh SKD theo quy định FDA Thời gian để đạt nồng độ cực đại huyết tương chó T max trung bình uống thuốc thử thuốc chứng 5,00 ± 0,63 5,17 ± 0,75 Tmax thuốc thử thuốc chứng dao động từ đến Từ kết thông số DĐH cho thấy: Các chó lựa chọn cho thí nghiệm tương đối đồng nhau, có dao động nhỏ cá thể 119 b Phân tích thống kê so sánh sinh khả dụng viên nang VER.HCl 120mg GPKD (T) với viên nén Vérapamil hydroclorid L.P 120mg MYLAN (R) Từ kết xác định thông số DĐH thuốc thử thuốc đối chứng bảng 3.60 3.61, đánh giá SKD viên nang VER.HCl 120 mg GPKD theo quy định FDA USP 41 Kết phân tích phương sai xác định khoảng tin cậy CI 90% tỷ số Cmax, AUC0-∞, MRT trình bày bảng 3.62 3.63 Bảng 3.62 Phân tích phương sai với biến phụ thuộc ln[Cmax], ln[MRT], ln[AUC0-∞] Nguồn biến thiên Bậc tự df Trình tự thử Chó (trình tự) Giai đoạn Thuốc 1 Sai số Tổng 11 Trình tự thử Chó (trình tự) Giai đoạn Thuốc Sai số Tổng 1 11 Trung bình bình F phương Biến phụ thuộc ln[AUC0-∞] 0,118008 0,1180 15,4934 0,030467 0,0076 0,9744 0,016875 0,0169 2,1589 0,161008 0,1610 20,5981 Tổng bình phương 0,031267 0,0078 0,357625 Biến phụ thuộc ln[Cmax] 0,03 0,03 2,8037 0,0428 0,0107 11,6730 0,0003 0,0003 0,3273 0,0120 0,0120 13,1270 0,0037 0,0009 0,0888 P Ln (T/R) 0,0170 0,5097 0,2157 0,0105 0,2318 0,169357 0,017698 0,597885 0,022295 0,0633 120 Trình tự thử Chó (trình tự) Giai đoạn Thuốc Sai số Tổng 1 11 Biến phụ thuộc ln[MRT] 0,104533 0,10453 5,3653 0,077933 0,01948 0,8141 0,026133 0,02613 1,0919 0,026133 0,02613 1,0919 0,095733 0,0239 0,330467 0,081466 0,417939 0,355034 0,355034 0,0933 Bảng 3.63 Giá trị CI 90% biến phụ thuộc Giá trị CI ln[AUC0-∞] ln[Cmax] ln[MRT] 0,2318±0,1418 0,0633±0,0482 0,0933±0,2481 Giới hạn CI1 0,0901 0,0152 -0,1548 Giới hạn CI2 0,3736 0,1115 0,3414 CI 90% (eCI) 109,4-145,3% 101,5-111,8% 85,7-140,7% Kết phân tích phương sai cho thấy: - Ảnh hưởng khác trình tự thử, nhóm cá thể chó lựa chọn ngẫu nhiên để nghiên cứu, mẫu thuốc thử mẫu thuốc chứng, giai đoạn thử thuốc đến biến phụ thuộc ln[AUC 0-], ln[C max] ln[MRT] khác khơng có ý nghĩa thống kê với giá trị p > 0,05 Nghĩa là, mức độ hấp thu VER.HCl vào máu, nồng độ cực đại máu chó thực nghiệm thời gian lưu trú trung bình VER.HCl uống thuốc thử T thuốc chứng R tương đương nhau, khác khơng có ý nghĩa thống kê - Khoảng tin cậy CI 90% giá trị C max, nằm khoảng cho phép, từ 0,8 – 1,25 hay 80 đến 125 %, nhiên CI 90% giá trị MRT AUC 0 lại nằm khoảng quy định Như vậy, giá trị C max tương ứng thuốc thử T thuốc chứng R tương đương nhau, giá trị MRT AUC 0- khác theo quy định FDA - So sánh giá trị Tmax thuốc thử thuốc chứng: Là so sánh khác thời gian đạt đến nồng độ cực đại T max cá thể chó uống thuốc thử thuốc chứng theo phương pháp thống kê phi tham số Kết so sánh Tmax trình bày bảng 3.64 121 Bảng 3.64 So sánh giá trị Tmax theo phương pháp thống kê phi tham số Chó Tmax (giờ) Thuốc thử Thuốc chứng 5 5 5 6 Tổng Chênh lệch (+) (-) 0 1 - Thứ tự (+) (-) 2 4,5 4,5 15 Với giả thuyết: - H0: Tmax thuốc thử T thuốc chứng R - H1: Tmax thuốc thử T thuốc chứng R không giống Kết cho thấy: T(+) = 15; T(-) = ; Ttest = Tmin = Tra bảng Wilcoxon ta T0,0005 (6) = ; Ttest = T0,0005 Như vậy, bác bỏ H0, chấp nhận H1: Tmax viên nang VER.HCl 120mg GPKD viên nén Vérapamil hydroclorid L.P MYLAN 120mg khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Tóm lại: Kết phân tích phương sai, xác định khoảng tin cậy CI 90% cho thấy: Giá trị Cmax VER.HCl uống viên nang VER.HCl 120mg GPKD bào chế viên nén Vérapamil hydroclorid L.P MYLAN 120mg lưu hành thị trường tương đương nhau, khác khơng có ý nghĩa thống kê Nhưng giá trị AUC0-∞, MRT Tmax thuốc khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ... áp dụng phương pháp HPLC với điều kiện để xác định hàm lượng VER.HCl viên nang chứa pellet VER.HCl GPKD 3.1.2 Kết nghiên cứu bào chế pellet VER.HCl giải phóng kéo dài 3.1.2.1 Kết bào chế pellet. .. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA VIÊN NANG VER.HCl 120MG GIẢI PHÓNG KÉO DÀI 3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn sở viên nang VER.HCl 120mg giải phóng kéo dài 3.2.1.1 Xây dựng số tiêu chất lượng viên nang VER.HCl... 3.1.3 Kết nghiên cứu bào chế viên nang VER.HCl 120 mg giải phóng kéo dài 3.1.3.1 Bào chế pellet kéo dài quy mô lớn a Bào chế pellet nhân VER.HCl Sau lựa chọn CT bào chế quy mơ thí nghiệm 100g mẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang chứa pellet verapamil giải phóng kéo dài, Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang chứa pellet verapamil giải phóng kéo dài