0

Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

24 5 0
  • Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:45

“Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp” sẽ cung cấp cho các sinh viên một số kiến thức cơ bản về khóa luận tốt nghiệp, các công việc phải làm và làm như thế nào để đạt được kết quả mong muốn khi nhận khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm về nội dung tài liệu. Lời nói đầu Ti liu hng dn sinh viờn lm khóa luận tốt nghiệp” cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, trường ĐHSPKT Nam Định số kiến thức khóa luận tốt nghiệp, công việc phải làm làm để đạt kết mong muốn nhận khóa luận tốt nghiệp Tài liệu biên soạn dựa Qui chế Bộ giáo dục đào tạo, biểu mẫu nghiên cứu khoa học trường ĐHSPKT Nam Định, tài liệu lí luận dạy học nghiên cứu khoa học Tài liệu chắn cịn có sai sót, mong góp ý bạn đọc Mọi đóng góp xin gửi mơn “Cơ khí động lực”, khoa Cơ khí, trường ĐHSPKT Nam Định Chúng tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp mơn “Cơ khí động lực”, khoa Cơ khí, trường Đại học SPKT Nam Định đóng góp ý kiến q báu, bổ ớch cho ti liu ny Tác giả Ch-ơng 1: Khái qu¸t vỊ khãa ln tèt nghiƯp 1.1 Kh¸i niƯm vỊ khóa luận tốt nghiệp đại học Khóa luận tốt nghiệp đại học công trình nghiên cứu khoa học đ-ợc sinh viên hoàn thành để thay cho môn thi tốt nghiệp chuyên môn Khóa luận tốt nghiệp phải đ-ợc coi công trình khoa học thực sự, phải giải đ-ợc nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học nghiên cứu lý luận hay thực tiễn kết hợp lý luận thực tiễn sở vận dụng phối hợp, có hiệu ph-ơng pháp nghiên cứu khoa học khác Kết nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp đ-ợc trình bày với khối l-ợng lớn nhiều so với tập lớn đồ án môn học, góp phần tìm mới, có ý nghĩa lý luận thực tiễn phát triển khoa học công nghệ ®êi sèng x· héi 1.2 Mơc ®Ých, ý nghÜa cđa việc làm khóa luận tốt nghiệp đại học 1.2.1 Khóa luận tốt nghiệp đại học học phần có khối l-ợng kiến thức qui định dùng để đánh giá kết học tập sinh viên làm để công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Theo qui chế số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT việc đánh giá sinh viên ®Ĩ c«ng nhËn tèt nghiƯp tr-íc tr-êng cã thể thực hình thức sau: - Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thi tốt nghiệp môn khoa học Mác - Lênin, T− t− ëng Hå ChÝ Minh - Lµm khãa luËn tốt nghiệp thi tốt nghiệp môn khoa học Mác - Lênin, T t ởng Hồ Chí Minh Thuật ngữ khóa luận tốt nghiệp t-ơng đ-ơng với: - Đồ ¸n tèt nghiƯp dïng cho c¸c ngµnh kü tht vµ công nghệ - Luận văn tốt nghiệp dùng cho ngành khoa học xà hội, nhân văn 1.2.2 Khóa luận tốt nghiệp đại học nghiên cứu khoa học quan trọng sinh viên tr-ờng đại học Theo qui chế, có sinh viên có học lực trở lên đủ điều kiện để nhận khóa luận tốt nghiệp Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải nỗ lực phấn đấu, vận dụng kiến thức, kỹ kinh nghiệm thân tích lũy đ-ợc cho đạt kết cao 1.2.3 Khóa luận tốt nghiệp hội tốt để sinh viên thể lực toàn diện của thân kiến thức, kỹ thái độ - Kiến thức, kỹ chuyên môn - Kiến thức kỹ ph-ơng pháp - Kiến thức, kỹ xà hội - Tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm tr-ớc nhiệm vụ đ-ợc giao 1.3 Điều kiện để sinh viên đ-ợc nhận khóa luận tốt nghiệp Theo qui chế, sinh viên đại học có điểm trung bình chung học tập từ đầu khóa học ®Õn tr− íc kú ci cïng cđa khãa häc ®¹t 7,00 điểm trở lên không học phần có điểm < 5,00 điểm đ ợc đăng ký làm khóa luật tốt nghiệp Sinh viên cao đẳng có đủ điều kiện muốn đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp phải viết đơn đ ợc tr ởng khoa đề nghị, Hiệu tr ởng xem xét định Ch-ơng 2: Soạn đề khóa luận tốt nghiệp 2.1 Yêu cầu đề khóa luận tốt nghiệp 2.1.1 Về khối l-ợng kiến thức: a) Trình độ đại học - 12 đơn vị học trình ch ơng trình đào tạo năm trở lên - đơn vị học trình ch ơng trình đào tạo chuyển tiếp b) Trình độ cao đẳng: - Khối l ỵng kiÕn thøc ®vht 2.1.2 VỊ ®iỊu kiƯn thùc hiện: a) Trình độ đại học - Thời gian: khoảng - tháng - Điều kiện thực hiện: có tính khả thi cao, sinh viên thực đ-ợc điều kiện b) Trình độ cao đẳng: - Thời gian: khoảng tháng - Điều kiện thực hiện: có tính khả thi cao, sinh viên thực đ-ợc điều kiện 2.2 Nội dung đề khóa luận tốt nghiệp Đề khóa luận tốt nghiệp đại học có nội dung sau: - Tên tr-ờng đại học - Ngành đào tạo - Tên sinh viên, lớp, khóa học - Giảng viên h-ớng dẫn - Tên đề tài - Phạm vi nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Kết đạt đ-ợc (sản phẩm) - Thời gian thực Trong nội dung thấy cần ý tên đề tài tốt nghiệp nh- sau: Tên đề tài đ-ợc đặt cho có số chữ nh-ng l-ợng thông tin nhiều nhất, là: - Tên đề tài mục tiêu nghiên cứu - Tên đề tài mục tiêu + mục đích nghiên cứu - Tên đề tài mục tiêu + ph-ơng tiện nghiên cứu - Tên đề tài mục tiêu + ph-ơng tiện + môi tr-ờng nghiên cứu Từ đó, đề xuất mẫu đề khóa luận tốt nghiệp đại học theo phụ lục1 2.3 Nguồn đề tài 2.3.1 Từ Nhà tr-ờng: Trên sở khối l-ợng kiến thức đà học, môn chuyên môn đề xuất đề tài mang tính chất tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức để giải toán, nhiệm vụ mang tính khoa học công nghƯ 2.3.2 Tõ cÊp trªn: Khãa ln tèt nghiƯp cã thể nhiệm vụ phần nhiệm vụ từ cấp yêu cầu thực đặt hàng 2.3.3 Từ thực tiễn giảng dạy xà hội Nhiều thực tiễn giảng dạy Nhà tr-ờng từ thực tiễn sản xuất, cần thực số nhiệm vụ giải số toán cụ thể có tính cấp thiết Đây nguồn đề tài cần quan tâm 2.3.4 Từ sinh viên: Trong trình học tập tr-ờng, sinh viên đà làm quen với nghiên cứu khoa học mức độ khác nhau, thông qua tập lớn môn học, tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học Vì vậy, họ đà có dự định, ý t-ởng cho đề tài khoa học Nếu phù hợp đ-ợc đồng ý Nhà tr-ờng giảng viên h-ớng dẫn, ý t-ởng nghiên cứu sinh viên dùng làm nguồn cho đề tài tốt nghiệp Ch-ơng 3: Ph-ơng pháp thực khóa luận tốt nghiệp 3.1 Đối với giảng viên h-ớng dẫn: 3.1.1 H-ớng dẫn sinh viên xây dựng đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp Đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp có nội dung sau: - Tên tr-ờng, khoa - Tiêu đề - Họ tên sinh viên, lớp, khóa - Ng-ời h-ớng dẫn - Tên đồ án - Nội dung đề c-ơng: Đề c-ơng viết khóa luận tốt nghiệp th-ờng gồm: phần mở đầu, nội dung phần kết luận, ®ã lµ: - LÝ chän ®Ị tµi (tÝnh cÊp thiết đề tài) - Mục tiêu nghiên cứu: Đó công việc cần thực trình nghiên cứu Một đề tài có nhiều mục tiêu, nhiên, tùy điều kiện cụ thể, giới hạn thực số mục tiêu định - Đối t-ợng nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Ph-ơng pháp nghiên cứu - Nội dung đề tài Đây phần quan trọng đồ án Phần chia thành ch-ơng, mục t-ơng đối chi tiết làm sở cho việc viết thuyết minh sau Sau ch-ơng nên có tiểu kết - Phần kết luận Phần tóm tắt kết công việc đà làm đ-ợc đề xuất ý kiến cho h-ớng phát triển tiếp đề tài - Dẫn tài liệu Bố cục đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp đ-ợc trình bày phụ lục 3.1.2 H-ớng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch nghiên cứu Một giảng viên h-ớng dẫn nhiều sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (Nhà tr-ờng qui định số sinh viên tối đa cho giảng viên h-ớng dẫn), cần lập kế hoạch thời gian thực chi tiết để quản lý tiến độ thực đề tài sinh viên Đối với sinh viên cần có kế hoạch thời gian riêng cho việc thực nghiên cứu giáo viên h-ớng dẫn sinh viên thống lập - Lập kế hoạch thời gian chi tiết: nội dung cần nghiên cứu đ-ợc sơ định thời gian thực d-ới dạng bảng biểu hay sơ đồ - Điều chỉnh tiến độ: trình thực hiện, khó tránh khỏi công việc điều chỉnh Tuy nhiên, lập kế hoạch thời gian theo sơ đồ mạng, ta quản lý đ-ợc đ-ờng căng để điều chỉnh tiến độ thực 3.1.3 H-ớng dẫn sinh viên xác định ph-ơng pháp nghiên cứu, ph-ơng pháp thu thập sử lý thông tin Tùy đề tài cụ thể mà xác định ph-ơng pháp nghiên cứu Trong tr-ờng Sphạm kỹ thuật dùng ph-ơng pháp nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu triển khai Trong ph-ơng pháp thu thập sử lý thông tin, dùng ph-ơng pháp nghiên cứu tài liệu ph-ơng pháp quan sát khách quan, ph-ơng pháp thực nghiệm 3.1.4 H-ớng dẫn sinh viên chuẩn bị ph-ơng tiện nghiên cứu Công việc quan trọng Ph-ơng tiện nghiên cứu đ-ợc chuẩn bị đầy đủ đẩy nhanh trình nghiên cứu ảnh h-ởng không nhỏ đến kết nghiên cứu 3.1.5 H-ớng dẫn sinh viên tiến hành nghiên cứu Giai đoạn cần ý đến tiến độ kết phần theo kế hoạch đà đề Định h-ớng sinh viên giải nhiệm vụ nghiên cứu khắc phục khó khăn gặp phải trình nghiên cứu 3.2 Đối với sinh viên 3.2.1 Nhiệm vụ, yêu cầu sinh viên tr-ờng hợp sinh viên không đ-ợc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp a) Nhiệm vụ, yêu cầu: - Sinh viên phải có trách nhiệm gặp thầy giáo h-ớng dẫn hàng tuần để báo cáo công việc đà làm tuần xin ý kiến công việc Hình thức, địa điểm, thời gian gặp theo kế hoạch giảng viên định - Liên hệ bàn bạc với thầy h-ớng dẫn điều kiện ph-ơng tiện làm việc Khi đ-ợc thầy h-ớng dẫn bố trí nơi làm sinh viên phải có trách nhiệm tuân thủ nội qui nơi đ-ợc bố trí làm việc (phòng thí nghiệm, x-ởng tr-ờng) - Đảm bảo thời gian làm việc theo kế hoạch: nguyên tắc, sinh viên phải có mặt nơi làm việc giờ/ngày Khi sinh viên làm sở khác, sinh viên phải tuân thủ chế độ làm việc, thời gian làm việc chịu quản lí cở sở làm việc b) Những tr-ờng hợp sinh viên không đ-ợc bảo vÖ khãa luËn tèt nghiÖp: Trước bảo vệ tốt nghiệp, Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp xem xét nghiêm túc trng hp sau: - Sinh viên đợt làm khóa luận tốt nghiệp không gặp thầy giáo h-ớng dẫn sau lần giao nhiệm vụ đầu tiên, hàng tuần không báo cáo tiến độ thực bị xử lí nhlà không làm khóa luận bị đình chỉ, không đ-ợc bảo vệ đồ án - Đến hạn không nộp báo cáo bị coi nh- không làm khóa luận - Giảng viên h-ớng dẫn đánh giá khóa luận không đạt yêu cầu khóa luận không đ-ợc xét cho bảo vệ - Phản biện đọc thuyết minh khóa luận tốt nghiệp không đồng ý cho bảo vệ 3.2.2 Các b-ớc công việc phải thực sinh viên - Nhận đề tài - Tìm tài liệu tham khảo: Công việc thu thập tài liệu phục vụ nghiên cứu quan trọng Khi có đủ tài liệu tài liệu có chất l-ợng hứa hẹn kết nghiên cứu tốt đẹp - Nghiên cứu sơ tài liệu đề tài, sau viết đề c-ơng (sơ bộ) khóa luận thông qua giảng viên h-ớng dẫn Đề c-ơng giúp sinh viên biết nhiệm vụ nội dung công việc phải làm nên sinh viên chủ động không bị bỏ sót công việc - Tiến hành nghiên cứu lí thuyết đồng thời làm thực nghiệm theo nội dung đề tài đà đ-ợc xây dựng đề c-ơng để kịp thời gian dễ xử lí - Báo cáo sơ với thầy h-ớng dẫn tình hình thực đề c-ơng kết nghiên cøu - Hoµn chØnh khãa ln tèt nghiƯp - Nép khãa ln cho thÇy h-íng dÉn dut lÇn ci - Nộp khóa luận cho môn khoa - Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp: chuẩn bị phim chiếu, bảo vệ thử, viết tóm tắt nội dung bảo vệ, chuẩn bị máy tính máy chiếu, vẽ loại 3.2.3 Bè cơc khãa ln tèt nghiƯp a) Qui định loại chữ, font chữ, cỡ chữ, kiểu ch÷ - Khỉ giÊy: A4 - font ch÷: Vn.Time - Cỡ chữ: 13 - DÃn dòng: 1.5 lines - Các tiêu đề sử dụng font chữ Vn Arial ; Các bảng biểu sử dụng cỡ chữ nhỏ - Lề trái 3.0 cm - Lề phải 2.0 cm - Top 2.5 cm - Bottom: 2.5 cm b) Bè cơc khãa ln tèt nghiƯp: 1- Trang b×a (phụ lục3) 2- Trang bìa 3- Trang dán đề 4- Lời cảm ơn 5- Bảng viết tắt kí hiệu (nếu cần) 6- Mục lục 7-Mở đầu: - Lí chọn đề tài - Mục đích nghiên cứu - Đối t-ợng nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Ph-ơng pháp nghiên cứu 8- Ch-ơng 1: - Trình bày sở lí thuyết, kiến thức liên quan đến khóa luận 9- Ch-ơng 2: - Phân tích nhiệm vụ - Đề xuất ph-ơng án để thực nhiệm vụ - Chọn ph-ơng án phù hợp 10- Ch-ơng 3: - Thực ph-ơng án đà chọn: Đây công việc cụ thể đ-ợc tiến hành để hoàn thành nhiệm vụ đề nhtính toán, chế tạo thử đề xuất giải pháp giải vấn đề cuối sản phẩm đạt đ-ợc 11- Ch-ơng 4: Thử nghiệm, kiểm chứng sản phẩm 12- Kết luận khuyến nghị - Kết luận: thành đà đạt đ-ợc - Khuyến nghị: đề xuất để phát triển tiếp đề tài (nếu có) 13- Phần phụ lục: Các biểu mẫu, bảng biểu, vẽ, sơ đồ, minh họa liên quan tới đề tài 14- Tài liệu tham khảo: Cách ghi tài liệu tham khảo nh- sau: [số thứ tự] tên tác giả tên tài liệu tên nhà xuất năm xuất Trong : - Sè thø tù ghi mãc vu«ng - Tên tác giả ghi theo thứ tự abc - Tên nhà xuất viết tắt dài nh-ng phải dễ hiểu 3.2.4 Chuẩn bị bảo vệ khãa ln tèt nghiƯp a) Chn bÞ - Thut minh: + Độ dài khoảng 40-60 trang (không kể phụ lục) + Số l-ợng = số thành viên hội đồng + (nộp cho Nhà tr-ờng cho thân) - Tóm tắt thuyết minh (khoảng 10 trang) - Phim chiếu, máy chiếu: + Khi bảo vệ, có máy Projector tốt Phần trình bày đ-ợc soạn thảo phần mền Power Point đẹp, thuận tiện cần minh họa với mô phỏng, đoạn phim video + Có thể dùng máy chiếu OverHead Đây ph-ơng án đơn giản nh-ng hiệu Tuy nhiên, thiết kế phim chiếu cần ý điểm sau: độ lớn chữ phụ thuộc khoảng cách số l-ợng thành viên hội đồng nh- không gian hội tr-ờng; thống font chữ, không nên dùng font chữ cho phim, từ cho dòng dòng cho phim, thời gian trình bày phim khoảng phút Nh- vậy, nên chuẩn bị không phim - Bảo vệ thử Nên tổ chức tập bảo vệ thử sinh viên với để: + Làm quen với việc diễn thuyết tr-ớc nhiều ng-ời, tạo tâm lí tự tin + Thuộc nội dung cần trình bày đồ án, diễn đạt rõ ràng, trôi chảy, ngắn gọn + Tập trả lời câu hỏi Hội đồng bảo vệ thử nêu ra, dễ dàng bổ xung kiến thức thiếu rèn luyện kỹ trả lêi c©u hái + Rót kinh nghiƯm, chØnh sưa, bỉ xung nội dung cần trình bày đồ án b) Bảo vệ - Phần trình bày: Tiến hành thời gian 10 15 phút Phần cần nói ngắn gọn, vào trọng tâm đề tài, cố gắng nêu lên đ-ợc kết đạt đ-ợc Muốn vậy, cần có chuẩn bị tốt bảo vệ thử - Phần bảo vệ (trả lời câu hỏi hội đồng): Ng-ời bảo vệ phải nắm ghi nhanh câu hỏi hội đồng Khi ch-a rõ câu hỏi, nên hỏi lại cho chắn Không thiết phải trả lời câu hỏi theo thứ tự hỏi, phần nắm nên trả lời tr-ớc cố gắng trả lời hết câu hỏi hội đồng 3.3 Đánh giá khóa luận tốt nghiệp 3.3.1 Đánh giá Đánh giá nói chung đ-ợc hiểu trình thu thập thông tin, chứng đầy đủ, phù hợp, có mục đích, đo đạc chúng so sánh với tiêu chuẩn đánh giá để cuối đ-a định Nh- vậy, đánh giá cần trải qua giai đoạn : - Thu thập thông tin đo đạc chúng - So sánh với chuẩn đánh giá, tiêu chí đánh giá - Đ-a định 3.3.2 Đánh giá khóa luận tốt nghiệp: a) Các tiêu chí đánh giá Việc đánh giá khóa luận sinh viên theo tiêu chí sau: - Tính cấp thiết, độ khó đề tài: 10% - Ph-ơng pháp nghiên cứu đề tài: 10% - Nội dung khoa học công nghệ đề tài: 50% 10 - Hiệu kinh tế, xà hội, giáo dục mà đề tài mang lại: 15% - Cách trình bày đề tài: 15% b) Điểm đánh giá Điểm khóa luận gồm điểm: - Điểm thầy giáo h-ớng dẫn - Điểm thầy phản biện đọc quyển, - Điểm bảo vệ khóa luận tr-ớc hội đồng Cách tính điểm khóa luận tốt nghiệp theo qui định Nhà tr-ờng Các tiêu chí đánh giá đ-ợc trình bày phụ lục 4./ 11 Tài liệu tham khảo [1] Bộ giáo dục đào tạo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT 2006 [2] L-u Xuân Mới Lý luận dạy học, Nxb Giáo dục 2000 [3] Quách Tuấn Ngọc Tài liệu h-ớng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp 2004 [4] Tr-ờng ĐHSPKT Nam Định Các biĨu mÉu, h-íng dÉn nghiªn cøu khoa häc 2007 12 Mục lục Lời nói đầu Ch-ơng 1: Khái quát vỊ khãa ln tèt nghiƯp 1.1 Khái niệm khóa luận tốt nghiệp đại häc .1 1.2 Mục đích, ý nghĩa việc làm khóa luậntốt nghiệp đại học 1.3 Điều kiện để sinh viên đ-ợc nhận khóa luậntốt nghiệp Ch-ơng 2: Soạn đề khóa luận tèt nghiÖp .3 2.1 Yêu cầu đề khóa luận tốt nghiệp 2.1.1 VÒ khèi l-ỵng kiÕn thøc: a) Trình độ đại học b) Trình độ cao đẳng: .3 2.1.2 VỊ ®iỊu kiƯn thùc hiƯn: .3 a) Trình độ ®¹i häc b) Trình độ cao đẳng: .3 2.2 Néi dung ®Ị khãa ln tèt nghiƯp .3 2.3 Nguồn đề tài 2.3.1 Tõ Nhµ tr-êng: 2.3.2 Tõ cÊp trªn: 2.3.3 Từ thực tiễn giảng dạy x· héi .4 2.3.4 Tõ sinh viªn: .4 Ch-¬ng 3: Ph-ơng pháp thực khóa luận tốt nghiệp .5 3.1 Đối với giảng viên h-ớng dẫn: 3.1.1 H-ớng dẫn sinh viên xây dựng đề c-ơng khóa luận tèt nghiƯp 3.1.2 H-íng dÉn sinh viên xây dựng kế hoạch nghiên cứu 3.1.3 H-ớng dẫn sinh viên xác định ph-ơng pháp nghiên cứu, sử lí thông tin .6 3.1.4 H-ớng dẫn sinh viên chuẩn bị ph-ơng tiện nghiên cøu .6 3.1.5 H-íng dÉn sinh viên tiến hành nghiên cứu .6 3.2 Đối với sinh viên 3.2.1 Nhiệm vụ , yêu cầu, kỷ luật đối víi sinh viªn a) Nhiệm vụ, yêu cầu .6 b) Kû luËt: .7 3.2.2 Các b-ớc công việc phải thùc hiƯn cđa sinh viªn .7 3.2.3 Bè cơc khãa ln tèt nghiƯp .8 a) Qui định loại chữ, font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ b) Bè côc khãa luËnt èt nghiÖp .8 3.2.4 Chuẩn bị bảo vệ khãa luËn tèt nghiÖp a) ChuÈn bÞ .9 b) B¶o vƯ 10 3.3 Đánh giá khãa luËn tèt nghiÖp 10 3.3.1 Đánh giá 10 3.3.2 Đánh giá khóa luận tốt nghiệp: 10 a) Các tiêu chí đánh giá 10 b) Điểm đánh gi¸ 11 Phô lôc .14 Phô lôc .15 Phô lôc .16 Phô lôc .18 13 Phô lôc (Mẫu đề khóa luận tốt nghiệp) lao động-Th-ơng binh xà hội tr-ờng đại học spkt nam định khóa luận tốt nghiệp đại học phần: kiến thức chuyên môn Ngành: Công nghệ kỹ thuật ôtô Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn A Trần Văn C Lớp: ĐL- Ô TÔ1 Khoá: Ng-ời h-ớng dẫn: G.V.C Th.S Nguyễn Văn B Tên khóa luận: Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô du lịch, dùng làm thiết bị thực tập cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô Nhiệm vụ khóa luận: 2.1 Nghiên cứu mục tiêu học hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không ch-ơng trình thực tập chuyên môn học sinh hệ CĐN, nghề công nghệ ô tô 2.2 Nghiên cứu ph-ơng án triển khai phận hệ thống phanh sa bàn chọn ph-ơng án tối -u 2.3 Thiết kế, chế tạo sa bàn hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không theo ph-ơng án đà chọn 2.4 Thiết kế thực tập ứng dụng mô hình Phạm vi nghiên cứu Hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô du lịch, dùng làm thiết bị thực tập cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô , dạng mô hình Kết cần đạt đ-ợc: (Sản phẩm đề tài) 3.1 Thuyết minh đề tài: 07 3.2 Sản phẩm: 01 mô hình 3.3 Các vẽ: 14 - Bản vẽ lắp tổng thể mô hình A0: 01 - Bản vẽ chế tạo khung mô hình: A0: 01 Thời gian thực hiện: Từ ngày tháng năm 20 ban giám hiệu đến ngàythángnăm 20 phòng đào tạo khoa khí môn CKĐL 15 Phụ lục (Mẫu đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp) lao động-Th-ơng binh xà hội tr-ờng đại học spkt nam định đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp đại học phần: kiến thức chuyên môn Ngành: Công nghệ kỹ thuật ôtô Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn A Trần Văn C Lớp: ĐL- Ô TÔ1 Khoá: Ng-ời h-ớng dẫn: G.V.C Th.S Nguyễn Văn B Tên khóa luận: Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô du lịch, dùng làm thiết bị thực tập cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô Nội dung đề c-ơng khóa luận: 1- Lí chọn đề tài: 1.1.Hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô nội dung học tập bắt buộc ch-ơng trình tập cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô (chóng minh) 1.2 HiƯn nay, sè l-ỵng hƯ thèng phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô dùng để dạy học thiếu nhiều so với nhu cầu, cần có thêm mô hình để dạy học (chúng minh) 1.3.Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô dùng để dạy học thực đ-ợc x-ởng tr-ờng Nhà tr-ờng (chúng minh) 2- Mục tiêu nghiên cứu: Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô du lịch, dùng làm thiết bị thực tập cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô 3- Đối t-ợng nghiên cứu: Hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không ô tô 16 4- Nhiệm vụ nghiên cứu Theo đề khóa luận 5- Phạm vi nghiên cứu Theo đề khóa luận 6- Giả thuyết khoa học: Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không ô tô tạo thêm thiết bị góp phần nâng cao chất l-ợng dạy học cho học sinh hệ Cao đẳng nghề, nghề công nghệ ô tô 7- Ph-ơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lí luận Điều tra, khảo sát Làm thực nghiệm 8- Nội dung đề tài (các ch-ơng, mục) Ch-ơng 1: Trình bày sở lí thuyết, kiến thức liên quan đến khóa luận: - Tổng quan hệ thống phanh ô tô - Nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc bé phËn hƯ thèng vµ toµn bé hƯ thèng Ch-ơng 2: Phân tích nhiệm vụ: - Thiết kế chế tạo mô hình - Thiết kế giảng ứng dụng mô hình Đề xuất ph-ơng án để thực nhiệm vụ - Ph-ơng án - Ph-ơng án Chọn ph-ơng án phù hợp Ch-ơng 3: Thực ph-ơng án đà chọn: Đây công việc cụ thể đ-ợc tiến hành để hoàn thành nhiệm vụ đề nhtính toán, chế tạo thử đề xuất giải pháp giải vấn đề cuối sản phẩm đạt đ-ợc Ch-ơng 4: Thư nghiƯm, kiĨm chøng s¶n phÈm, chóng minh gi¶ thuyết 9- Phần kết luận 17 Trình bày nhiệm vụ kết mà khóa luận đà giải thu đ-ợc sau trình nghiên cứu Đề xuất cho phép áp dụng kết nghiên cứu h-ớng phát tiếp đề tài (nếu cần) 10- Dẫn tài liệu./ 18 Phụ lục (Mẫu bìa thuyết minh khóa luận tốt nghiệp) Trang bìa Stt Các dòng nội dung Loại chữ Font chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Tr-ờng đại học s- phạm kỹ thuật nam định In hoa VNTIMEH 14 Đứng Khoa khí In hoa VNTIMEH 14 Đứng, đậm khóa luận tốt nghiệp đại học In hoa VNTIMEH 22 Đứng, đậm Ngành In hoa VNTIMEH 18 Đứng, đậm Đề tài: In th-ờng vntime 14 Đứng, đậm Nội dung đề tài In hoa 14 Đứng Ng-ời thực In th-ờng Vntime 14 Đứng, đậm In hoa 14 Đứng, đậm In th-ờng Vntime 14 Đứng, đậm In hoa VNTIMEH 14 Đứng, đậm In hoa VNTIMEH 14 Đứng Tên Ng-ời h-ớng dẫn Tên Nam định - năm VNTIMEH VNTIMEH Trang néi dung: - Khæ giÊy: A4 - font chữ: Vn.Time - Cỡ chữ: 13 - DÃn dòng: 1.5 lines - Các tiêu đề sử dụng font chữ Vn Arial ; Các bảng biểu sử dụng cỡ chữ nhỏ - Lề trái 3.0 cm - LỊ ph¶i 2.0 cm - Top 2.5 cm - Bottom: 2.5 cm 19 Tr-ờng đại học s- phạm kỹ thuật nam Định Khoa khí khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không ô tô du lịch, dùng để dạy học Ng-ời thực hiện: Nguyễn Văn A Ng-ời h-ớng dẫn: G.V.C Th.S Nguyễn Văn B Nam Định-năm 2009 20 Phụ lục (Bảng tiêu chí đánh giá khóa luận tốt nghiệp) Stt Các tiêu chí đánh giá khóa luận tốt nghiệp đại học Hệ số Tính cấp thiết mức độ khó đề tài 0,10 Ph-ơng pháp nghiên cứu 0,10 Nội dung khoa học đề tài 0,50 Hiệu kinh tế, văn hóa, giáo dục mà đề tài mang lại 0,15 Cách trình bày đề tài 0,15 21 Phụ lục (Mẫu đăng ký tiến ®é thùc hiƯn khãa ln tèt nghiƯp) Tr-êng ®¹i häc spkt nam định đăng ký Tiến độ thực khoa khí khóa luận tốt nghiệp Tên khóa luận: Ngành chuyên môn: Sinh viên thực hiện: Thời gian Nội dung công việc dự định Sản phẩm dự định thực hoàn thành Ghi Từđến Nam Định, ngày tháng năm 20 Ng-ời lập tiến độ (Ký, ghi rõ họ tên) 22 Phụ lục (Mẫu báo cáo tiến độ thực khóa luận tốt nghiệp) Tr-ờng đại học spkt nam định Báo cáo Tiến độ thực khoa khí khóa luận tốt nghiệp Tên khóa luận: Ngành chuyên môn: Sinh viên thực hiện: Thời gian Nội dung công việc Sản phẩm Theo đăng kí thực hoàn thành Từđến So sánh với Biện pháp dự định Chậm Đạt V-ợt điều chỉnh (x) (x) (x) Nam Định, ngày tháng năm 20 Ng-ời báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) 23 ... đề tài tốt nghiệp Ch-ơng 3: Ph-ơng pháp thực khóa luận tốt nghiệp 3.1 Đối với giảng viên h-ớng dẫn: 3.1.1 H-ớng dẫn sinh viên xây dựng đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp Đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp. .. việc làm khóa luận tốt nghiệp đại học 1.2.1 Khóa luận tốt nghiệp đại học học phần có khối l-ợng kiến thức qui định dùng để đánh giá kết học tập sinh viên làm để công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. .. tiếp đề tài - Dẫn tài liệu Bố cục đề c-ơng khóa luận tốt nghiệp đ-ợc trình bày ë phơ lơc 3.1.2 H-íng dÉn sinh viªn xây dựng kế hoạch nghiên cứu Một giảng viên h-ớng dẫn nhiều sinh viên làm khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp