0

Kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay

108 1 0
  • Kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VÕ HỒNG PHƢƠNG KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VÕ HỒNG PHƢƠNG KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Ngành : Kinh tế trị Mã số : 60.31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đoàn Phúc Thanh HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực Các kết nghiên cứu luận văn không trùng với cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Võ Hồng Phƣơng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân KTTT : Kinh tế thị trường KTTN : Kinh tế tư nhân KTNN : Kinh tế nhà nước KT-XH : Kinh tế xã hội FDI : Đầu tư trực tiếp nước UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2008 – 2016 .48 Bảng 2.2 Số lượng DNTN địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2000-2016 51 Bảng 2.3 Số lượng DN Hà Nội hoạt động theo quy mô vốn 54 Bảng 2.5 Vốn DNTN Hà Nội năm 2011 - 2015 56 Bảng 3.1 Cơ cấu giá trị GDP theo ngành kinh tế Hà Nội 2020,2030 71 Bảng 3.2 Một số tiêu phát triển Hà Nội đến năm 2020,2030 72 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trưởng theo ngành kinh tế Hà Nội 72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Hộ kinh doanh cá thể địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2016 .50 Biểu đồ 2.2 Số lượng DNTN địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008 - 2016 .52 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu DNTN Trên địa bàn Hà Nội phân theo ngành kinh tế 55 Biểu đồ 2.4 So sánh số tiêu DTN TP Hà Nội với nước năm 2015 .58 Biểu đồ 2.5 Đóng góp DNTN vào GDP thành phố (đơn vị %) .59 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TƢ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 11 1.1 Kinh tế tư nhân vai trò kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .11 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân 32 1.3 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tư nhân số địa phương nước ta 36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2016 .40 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố .40 2.2 Tình hình phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 – 2016 44 2.3 Thành tích hạn chế phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 – 2016 .55 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 70 3.1 Vị trí Thủ mục tiêu phát triển KT-XH thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030 .70 3.2 Quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhình 2030 72 3.3 Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 76 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển KTTN kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ trương đắn quán Đảng ta kể từ thực đường lối đổi Theo đó, quan điểm: “Kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế tư nhân vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, cơng nghiệp hố, đại hố, nâng cao nội lực đất nước hội nhập kinh tế quốc tế” khẳng định từ lý luận đến thực tiễn Đại hội lần thứ X, XI XII Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương quán phát triển KTTN, đặc biệt trọng đến khâu đột phá - hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - để bước hoàn thiện chế, sách theo hướng khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh KTTN hầu hết ngành lĩnh vực kinh tế, trọng hồn thiện sách hỗ trợ cho phát triển DNTN, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đóng vai trị chủ đạo thành phần kinh tế tư nhân Trong giai đoạn 2006 - 2016, so với khu vực kinh tế nhà nước khu vực có vốn đầu tư nước ngồi, khu vực KTTN đóng góp 40% GDP nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, gần 80% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ dịch vụ, 64% tổng lượng hàng hoá 100% giá trị sản lượng hàng hoá vận chuyển Đặc biệt, khu vực KTTN thu hút khoảng 51% lực lượng lao động nước tạo khoảng 1,2 triệu việc làm cho người lao động năm v.v… Điều chứng tỏ vai trị quan trọng, khơng thể thiếu KTTN kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Chính vậy, đề cập đến vị trí, vai trị KTTN, Báo cáo Chính trị Đại hội XII Đảng khẳng định: “Kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế” Quan điểm Đảng cho thấy, KTTN kinh tế có bước phát triển chất, vị trí, vai trị khơng “một động lực kinh tế” khẳng định Nghị Đại hội XI XII, mà thực động lực “quan trọng” thực tế Theo số liệu thống kê Phịng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam, đến cuối năm 2016 nước có gần 600 nghìn DNTN, chiếm gần 90% số doanh nghiệp nước Tuy nhiên, theo số liệu thống kê này, quy mô DNTN nước ta nay, có tới 96% doanh nghiệp có quy mô nhỏ siêu nhỏ, 2% doanh nghiệp quy mơ vừa có 2% doanh nghiệp lớn Trình độ công nghệ thấp chậm đổi mới, lực tài chính, suất lao động, hiệu kinh doanh cịn thấp, trình độ quản trị, tính liên kết cịn yếu; khả tham gia chuỗi giá trị nước quốc tế thấp Tỷ lệ DNTN thua lỗ, phá sản cịn cao, bình qn giai đoạn 2007 - 2015 45% Cơ cấu ngành nghề KTTN cịn bất cập, có đến 81% tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có 1% đầu tư vào nông nghiệp, số lượng DNTN lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo nhỏ Hơn nữa, chưa phát huy hết tiềm lực, dư địa phát triển, đóng góp DNTN cho kinh tế thấp so với khả vốn có Mặt khác, đến ngồi Hiệp định đối tác xun Thái Bình Dương (TPP), có 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần ký kết với nước tổ chức quốc tế Điều vừa tạo hội để KTTN nói chung DNTN nước ta phát triển, chứa đựng nhiều thách thức không tận dụng lợi để chuyển hoá thành hội đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Làm để hỗ trợ KTTN, doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh cá thể tiểu chủ phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững, tăng cường sức mạnh nội sinh kinh tế? Nhận thức đắn vai trò Nhà nước kiến tạo phát triển, Chính phủ ban hành Nghị 35 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030 Theo tinh thần đó, Chính phủ làm để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, chủ thể thị trường có điều kiện cạnh tranh lành mạnh với theo quy định pháp luật để phát triển Đặc biệt, Chính phủ xây dựng, soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa để hỗ trợ cho DNTN, doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam theo nguyên tắc không phân biệt đối xử, phù hợp với cam kết quốc tế nhằm đạt mục tiêu đến 2020 có triệu doanh nghiệp Đặc biệt, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa XII) họp từ đến 10/5/2017 đưa quan điểm định hướng cho phát triển KTTN Thủ Hà Nội trung tâm trị, hành quốc gia, trung tâm lớn văn hố, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế nước Sau 30 năm đổi mới, 15 năm thực Nghị 15-NQ/TW Bộ Chính trị gần 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung vùng nước Cũng thành phần kinh tế tư nhân nước, KTTN địa bàn thành phố thời gian qua bước khẳng định vai trò động lực quan trọng phát triển kinh tế Thủ đô Theo số liệu Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa (SISME), đến cuối năm 2016 Hà Nội có khoảng gần 115 nghìn DNTN đăng ký kinh doanh Về quy mơ, DNTN địa phương chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, với loại hình lựa chọn nhiều công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm 97,5% tổng số doanh nghiệp hoạt động thực tế, đó, doanh nghiệp vừa chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,6%, lại 56,7% doanh nghiệp siêu nhỏ DNTN nhỏ vừa đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo sản phẩm phục vụ tiêu dùng nước xuất khẩu, huy động vốn dân để phát triển sản xuất, giải nhiều công ăn việc làm, đóng góp ngày lớn cho ngân sách thủ đô, tiếp cận với khoa học công nghệ mới, làm gia tăng tính cạnh tranh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Có chuyển biến Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quan tâm đến phát triển KTTN DNTN Cùng với thực sách khuyến khích Trung ương, Hà Nội xây dựng thực nhiều chế, sách, biện pháp hỗ trợ KTTN, hỗ trợ tín dụng, tài chính; khoa học cơng nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến đầu tư, thương mại; giải mặt sản xuất; thủ tục pháp lý Những chủ trương sách góp phần quan trọng vào phát triển KTTN Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, KTTN địa bàn thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lực quản lý, công nghệ, nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm, thông tin thị trường ; thiếu vốn đầu tư vào ngành sản xuất lớn, chưa mạnh dạn liên kết với thành phần kinh tế khác bộc lộ số yếu như: chạy theo lợi ích ngắn hạn, khai thác khơng hiệu nguồn lực xã hội, hiệu kinh tế khả cạnh tranh thấp, gây nhiễm mơi trường Tình trạng địi hỏi thành phố Hà Nội phải có định hướng giải pháp phù hợp để khuyến khích KTTN phát triển theo qui hoạch, kế hoạch 88 vốn trước cho nhà sản xuất nhằm tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng giá rẻ qua nhiều khâu trung gian UND thành phố cần có sách để thúc đẩy liên kết DN, DN nhỏ vừa tồn phát triển cạnh tranh tồn cầu khơng có liên kết với nhau, đặc biệt liên kết DN nhỏ vừa với DN FDI, qua tiếp nhận lan tỏa kỹ thuật công nghệ, quản trị DN kỷ luật lao động từ DN này, đồng thời tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Tạo điều kiện DNTN kể DN lớn phát triển, có gắn kết chặt chẽ DN vừa nhỏ với DN lớn để tạo thành chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, nghĩa không nên cắt khúc hỗ trợ riêng cho khối DN vừa nhỏ Ngoài cần nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hồn thiện khn khổ pháp lý tăng cường liên kết tính phù hợp mặt thương mại sở nghiên cứu, đào tạo nước với DN 3.3.5 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo đức doanh nhân Xây dựng văn hóa DN đạo đức doanh nhân giải pháp chủ yếu thuộc trách nhiệm thân DN, đặc biệt DNTN, điề mà DN nước ta nói chung Hà Nội nói riêng cịn thiếu, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nước ta, đặc biệt hộ cá thể, tiểu chủ Mơi trường văn hố doanh nghiệp xác lập tạo thành sắc thái riêng doanh nghiệp Đó bầu khơng khí, tình cảm, giao lưu, mối quan hệ, ý thức trách nhiệm tinh thần hiệp tác phối họp thực công việc Mơi trường văn hố có ý nghĩa đặc biệt có tác động định đến việc sử dụng đội ngũ lao động yếu tố khác doanh nghiệp Trong kinh doanh đại, nhiều doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp liên doanh quan tâm ý đề cao mơi trường văn hố doanh nghiệp, có kết hợp văn hoá dân tộc nước 89 khác Những doanh nghiệp thành công kinh doanh thường doanh nghiệp trọng xây dựng, tạo mơi trường văn hố riêng biệt khách với doanh nghiệp khác Văn hoá doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu chiến lược sách kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thực thành công chiến lược kinh doanh lựa chọn doanh nghiệp Cho nên hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào mơi trường văn hố doanh nghiệp DNTN nước ta, đề cập, nhìn chung cịn nhiều hạn chế quy mơ, trình độ, kinh nghiệm quản lý tất yếu hạn chế ý thức, tinh thần trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật, tinh thần hợp tác, liên kết.v v , gọi chung văn hóa DN Vì thực tế phát sinh số tiêu cực gây xúc cho xã hội nay, hàng hóa phẩm chất, hàng độc hại Hà Nội đầu nước thực tiễn văn hóa cơng sở, DN nói chung DNTN nói riêng địa bàn Thủ đô phải nêu gương xây dựng thực vấn đề Nội dung xây dựng thực văn hóa DN bao gồm khía cạnh sau đây: Một là, Phải đặt biệt coi trọng lấy người làm gốc Nó bao gồm: - Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm người lao động để kích thích lịng say mê, tính chủ động, sáng tạo họ - Giáo dục ý thức cho người lao động coi doanh nghiệp “tổ ấm” cá nhân để trở thành nhận thức chung tập thể tạo nội lực để phát triển cho doanh nghiệp - Có chế quản trị họp lý cho người có cống hiến cho phát 90 triển doanh nghiệp tôn trọng hưởng lợi ích vật chất xứng đáng với cơng sức mà họ bỏ ra, chế độ thưởng, phạt hợp lý Hai là, Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường Việc doanh nghiệp phải trở thành doanh nghiệp tự chủ để phù hợp với kinh tế thị trường địi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng hình thành quan niệm thị trường động, sát với thực tiễn Quan niệm thị trường bao gồm nhiều mặt giá thành, khả tiêu thụ, chất lượng đóng gói chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, kỳ khuyến nhằm thu hút khách hàng Tất phải hướng tới việc tăng cường sức cạnh tranh, giành thị phần cho doanh nghiệp mình, cần phải coi nhu cầu thị trường điểm sản sinh điểm xuất phát văn hóa doanh nghiệp Ba là, Xây dựng quan niệm khách hàng hết Doanh nghiệp hướng thị trường nói cho hướng tới khách hàng, phải lấy khách hàng làm trung tâm, với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sau nghĩ tới doanh lợi Bốn là, Hướng tới vấn đề an sinh xã hội Đó thách thức lớn tất doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp phát triển nhanh chóng hậu phát triển nặng nề ô nhiễm môi trường lãng phí tài ngun thiên nhiên Do đó, doanh nghiệp cần thơng qua văn hóa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lợi ích người cho đời sau Năm là, Xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII “Về tiếp tục đổi chế sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển KTTN” rõ: Thực nghiêm quy định pháp luật, quy định pháp luật trách nhiệm xã hội DN, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 91 đáng người lao động, bảo đảm vệ sinh, an tồn thực phẩm, bảo vệ tài ngun, mơi trường Một doanh nghiệp phải coi sản phẩm yếu tố làm nên trình phát triển nhân loại mà phải coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phận văn hóa nhân loại Doanh nghiệp đóng góp cho xã hội khơng số lượng cải mà cịn phải thỏa mãn nhu cầu văn hóa nhiều mặt xã hội đại tích cực ủng hộ, tài trợ cho nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, thúc khoa học kỹ thuật phát triển tiến Thông qua hoạt động nhân đạo văn hóa làm hình ảnh doanh nghiệp đẹp hơn, uy tín doanh nghiệp nâng lên đáng kể Đó hướng phát triển lành mạnh, thiết thực để doanh nghiệp đóng góp ngày nhiều vào cơng đối mới, mục đích: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” mà Đảng đề toàn dân ủng hộ Hà Nội cần xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi để quản lý có hiệu DN, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho việc chuyển phận lớn số 12.134 hộ kinh doanh cá thể sang DN Doanh nhân giỏi người có phẩm chất tốt, lực quản lý quản trị giỏi, có kiến thức, có trách nhiệm với xã hội, với Thủ đô Hà Nội; dám chấp nhận rủi ro, dám mạo hiểm để sáng tạo sản phẩm mới, đóng góp vào tăng trưởng phát triển thành phố 3.3.6 Nâng cao lực quản trị chất lượng nhân lực doanh nghiệp tư nhân Cũng xây dựng văn hóa DN, vấn đề nâng cao lực quản trị chất lượng nhân lực quản trị DN thuộc trách nhiệm từ hai phía quan quản lý nhà nước DN, nhiên trách nhiệm thuộc thân DN, xuất phát từ mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nguồn lực mà DN có có 92 Con số ấn tượng 100.000 DN thành lập 20.000 DN quay lại hoạt động năm 2016 nước, 30.000 DN thành lập 6.000 DN quay lại hoạt động năm địa bàn TP Hà Nội đánh giá mốc son sách kiến tạo mơi trường khởi nghiệp Chính phủ Nhưng thời gian lại có 50.000 DN phạm vi nước gần 8.00 DN nhỏ Hà Nội phá sản Tỷ lệ DN có đóng thuế sử dụng lao động sau năm hoạt động cịn lại khơng nhiều Lại có số thống kê cho thấy phút có DN thành lập, phút lại có DN giải thể, phá sản Nguyên nhân thiếu vốn mà thiếu kiến thức quản trị quản trị nhân Nếu DN khơng quản trị tốt sau thời gian ngắn từ khởi nghiệp ngưng hoạt động, nói đến DN nói đến quản trị, DN liền với quản trị mà trước hết quản trị nhân lực Trong nhiều DNTN khởi nghiệp đào tạo mà ý tưởng kinh doanh, muốn kiếm tiền đứng mở DN chưa phải “khoa học start up”, chiến lược start up Một số liệu khảo sát gần cho thấy 90% DN khởi nghiệp khơng có kiến thức kinh nghiệm quản trị, họ người vốn giỏi chuyên môn mà chưa quan tâm đến tích lũy kiến thức quản trị DN Bên cạnh chưa có mơ hình kinh doanh phù hợp thiếu hiểu biết thị trường nên không quản lý DN dẫn đến thất bại khởi nghiệp sau thời gian ngắn điều hành DNTN Từ thực trạng nêu trên, cho Hà Nội cần phải quan tâm đến chất lượng nhân lực DNTN, bao gồm chất lượng người lao động nói chung lực quản trị người đứng đầu DN nói riêng; đồng 93 thời thân chủ thể kinh doanh phải đầu tư nhiều công sức tiền cho việc nâng cao lực chất lượng Thứ nhất, Phải có thay đổi chương trình, nội dung phương pháp giáo dục ngày từ bậc học phổ thông để rèn luyện cho học sinh giá trị khởi nghiệp tư làm chủ Hơn hết bậc đại học, cao đẳng, dạy nghề sinh viên phải trang bị đầy đủ lực cần thiết cho khởi nghiệp mà không đơn kiến thức, kỹ nghề nghiệp theo chuyên môn hẹp Điều có nghĩa phải tạo tảng người, tạo dựng hàng hóa sức lao động thực có chất lượng DN phát triển vững vàng Cần xúc tiến thành lập số trường đào tạo giám đốc, doanh nhân nhiều quốc gia tiên tiến giới thực để xây dựng đội ngũ cán quản lý giỏi lực điều hành DN, tạo nguồn cho khởi nghiệp, đón đầu cho việc chuyển 4,9 triệu hộ phạm vi nước khoảng 130.000 hộ kinh doanh cá thể địa bàn thàn phố Hà Nội thành DN Thứ hai, trình phát triển, DN cần lựa chọn tuyển dụng người phù hợp Việc lựa chọn người chọn người giỏi, không kể quen thân, mà phải dựa tiêu chí phù hợp với DN Nói cách khác, điều quan trọng để có nhân tốt phải xác định xác tiêu chí để lựa chọn, bao gồm tiêu chí phẩm chất, lực quản lý, kiến thức – trình độ, phong cách – tác phong, kinh nghiệm, sức khỏe, đặt lên hàng đầu tiêu chí lực quản lý, quản trị Trong tiêu chí lại phải cụ thể hóa thành số tiêu chí cụ thể, ví dụ tiêu chí lực quản lý, quản trị bao gồm: lực xây dựng chiến lực, quy hoạch, kế hoạch phát triển; khả thiết lập máy quản lý; lực xếp, bố trí, phân công, hợp tác, điều động, luân chuyển, liên kết, hợp tác; khả động viên, khuyến khích nhằm tạo động lực cho người lao động 94 Theo nhiều nhà kinh doanh thành đạt, chất lượng quản trị DN phụ thuộc lớn vào khả tập hợp nhiều người làm việc với người quản lý Muốn DN phải quan tâm rèn luyện tính tập thể, khả liên kết, phối hợp, hợp tác cho đội ngũ người quyền, sức mạnh DN khơng phải có nhiều cá nhân xuất chúng, mà có nhiều cá nhân đồng đều, biết hòa hợp làm việc hợp tác với Một DN mạnh DN có đội ngũ người lao động có vị trí xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm lực quản trị để bố trí vào vị trí chủ chốt, vị trí đứng đầu phận; cần có kết hợp sức trẻ kinh nghiệm để người có kinh nghiệm truyền cảm hứng cho sức trẻ Truyền cảm hứng kinh doanh cho DN, cho sức trẻ xác định mục tiêu DN, mục tiêu phát triển thể tư “vượt trước”, tầm “nhìn xa trơng rộng” nhà quản lý Tuy “tư vượt trước” “tầm nhìn xa trơng rộng” phải cụ thể, tức mục tiêu phải rõ ràng, sát thực có khả thực Phải có thói quen lập kế hoạch cách hệ thống giám sát chặt chẽ trình triển khai thực kế hoạch Bất việc chia thành việc nhỏ có thời hạn cụ thể, sẵn sàng linh hoạt việc điều chỉnh kế hoạch Vấn đề xác định mục tiêu có liên quan đến nắm bắt hội chấp nhận rủi ro Khi có hội, thời khởi nghiệp, thường người ta nghĩ sáng kiến, tức nghĩ việc mở rộng quy mơ, đại hóa DN, khơng lịng với cảnh dám thách thức tương lai Doanh nhân thành đạt người quan tâm đến hiệu suất chất lượng, họ cho phải làm tốt tốt chấp nhận tồn thị trường Mặt khác chữ tín kinh doanh đặc biệt quan trọng với DN muốn phát triển bền vững, cần tự tin để vươn thị trường nước Kết nối phải 95 coi “thói quen” để phát triển mối quan hệ tạo giá trị mối quan hệ, tạo mạng lưới kinh doanh Đứng trước rủi ro, doanh nhân thành đạt người phải thận trọng Khơng phải người cầu tồn họ ln tính tốn rủi ro chấp nhận rủi ro sau tính tốn để kiểm sốt giảm bớt rủi ro có Đồng thời họ liên tục tìm kiếm thơng tin, chí họ đến ăn, ngủ đối tác mà họ có ý định hợp tác để xem đối tác làm ăn Như vậy, DN phải quan tâm đặc biệt đến việc lựa chọn, tuyển dụng nhân lực xây dựng đội ngũ doanh nhân thích ứng với đòi hỏi kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế 3.3.7 Một số kiến nghị Nhà nước Qua nghiên cứu để tài xuất phát từ thực tế KTTN địa bàn TP Hà Nội, tác giả luận văn kiến nghị Nhà nước, Chính phủ số vấn đề sau nhằm phát triển số lượng phát huy vai trò động lực quan trọng thành phần KTTN tình hình Thứ nhất, Quốc hội sớm thơng qua Luật Hỗ trợ DN nhỏ vừa nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho DN tự do, bình đẳng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế thị trường Sửa đổi, bổ sung số qui định để giải vấn đề bất cập thực sách đất đai Sửa đổi quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời đảm bảo quyền lợi người lao động khu vực KTTN Thứ hai, Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN để phát huy nội lực thành phần KTTN, từ KTTN tạo điều kiện, hội cạnh tranh bình đẳng loại hình DN, khuyến khích tạo thuận lợi cho phát triển mạnh KTTN hầu hết lĩnh vực kinh tế theo tinh thần Đại hội XII Hội nghị Trung ương (khóa XII) Đảng 96 Thứ ba, Nhà nước thực tốt dịch vụ công DN, phục vụ hỗ trợ DN, hướng tới xử lý vấn đề kinh tế nguyên tắc thị trường, bước loại bỏ can thiệp cơng cụ hành quan liêu, tách bạch chức kinh doanh chức xã hội DNNN; liệt chống độc quyền, chống tham nhũng Thứ tư, Có chế, sách sát thực nhằm bảo đảm quyền bình đẳng thành phần kinh tế khuyến khích mở rộng hình thức hợp tác, liên kết KTTN với DNNN, hợp tác xã DN có vốn đầu tư trực tiếp nước Thứ năm, Triển khai quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa XII) Đảng quan điểm, chủ trương có liên quan đến phát triển KTTN, đồng thời tăng cường kiểm tra thực kết luận Thủ tướng Chính phủ Hội nghị gặp gỡ Thủ tướng, Phó Thủ tướng thành viên Chính phủ với cộng đồng DN ngày 17/5/2017 vừa qua 97 Tiểu kết chƣơng Trong chương 3, luận văn trình bày khái qt vai trị, vị trí Thủ đô Hà Nội mục tiêu phát triển KT-XH thành phố từ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Đó quan trọng để quán triệt số quan điểm đề mục tiêu phát triển KTTN địa bàn Hà Nội thời gian tới Từ quan điểm mục tiêu nêu trên, luận văn đề xuất giải pháp lớn nhằm tiếp tục phát triển KTTN nói chung DNTN, hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ nói riêng Thủ từ đến năm 2020 năm Đó giải pháp chuyển biến nhận thức; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển sở hạ tầng, đào tạo nhân lực; hỗ trợ phát triển; mở rộng liên kết; xây dựng văn hóa đạo đức DN; nâng cao lực quản trị chất lượng nhân lực DNTN Luận văn đồng thời kiến nghị với Nhà nước Trung ương vấn đề lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho Hà Nội triển khai chế, sách phát triển nhanh vững KTTN địa bàn thành phố 98 KẾT LUẬN Phát triển KTTN có DNTN tất yếu chiến lược lâu dài phát triển KTTT định hướng XHCN hội nhập quốc tế nước ta nói chung Hà Nội nói riêng Trong 30 năm đổi đặc biệt 15 năm thực Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX Tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, Đảng Nhà nước ta ban hành lãnh đạo tổ chức thực nhiều chủ trương, sách, biện pháp quan trọng khuyến khích tạo điều kiện để KTTN phát triển Vai trị, vị trí KTTN KTTT định hướng XHCN hội nhập kinh tế quốc tế ngày nhận thức rõ đánh giá KTTN ngày đóng góp lớn huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cấu lại kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải vấn đề xã hội Tỉ trọng GDP khu vực KTTN, bao gồm kinh tế cá thể trì ổn định khoảng 39% - 40% Bước đầu hình thành số tập đồn KTTN có quy mơ lớn, hoạt động đa ngành, có khả cạnh tranh tốt thị trường nước quốc tế; đội ngũ doanh nhân ngày lớn mạnh Số lượng DNTN tăng nhanh với nhiều loại hình đa dạng; phong trào khởi nghiệp đẩy mạnh Tuy nhiên, thời gian gần đây, KTTN bộc lộ khơng hạn chế, yếu kém: tốc độ tăng trưởng KTTN có xu hướng giảm; xuất phát điểm phát triển lực nội KTTN nhìn chung cịn thấp; chủ yếu kinh tế hộ, cá thể Phần lớn DNTN có quy mơ nhỏ, trình độ cơng nghệ thấp chậm đổi mới; trình độ quản trị, lực tài chính, suất lao động, hiệu kinh doanh, chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh yếu kém; chủ yếu tham gia phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp 99 Khả liên kết với thành phần kinh tế khác tham gia chuỗi giá trị sản xuất nước, khu vực toàn cầu nhiều hạn chế Nhiều DNTN hoạt động thiếu ổn định, bền vững, chí bị thua lỗ, giải thể, phá sản Tình trạng vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, cạnh tranh không lành mạnh, gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh, an tồn thực phẩm, khơng quan tâm bảo đảm lợi ích người lao động diễn biến phức tạp, có nơi, có lúc nghiêm trọng Hiện nay, DNTN địa bàn Hà Nội gặp nhiều khó khăn, thách thức Tạo điều kiện cho DNTN phát triển để góp phần đưa KTTN thực động lực phát triển kinh tế Thủ đô mục tiêu trọng tâm ưu tiên Thành phố để thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2050 Tuy nhiên, trình vận động, phát triển KTTT, hội nhập kinh tế quốc tế thể chế kinh tế chưa hoàn thiện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, phát triển DNTN Để phát triển DNTN địa bàn, Thành phố cần khai thác hội, tận dụng lợi đặc thù Thủ đô để đưa quan điểm, định hướng phù hợp từ triển khai kịp thời, linh hoạt, có hiệu giải pháp Chính phủ, đồng thời đề “quyết sách” đặc thù nhằm trợ giúp cho DNTN phát triển, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế, thực “Chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2050 Luận văn sở hệ thống hóa lý luận KTTN DNTN, đối chiếu với thực tiễn, đánh giá khách quan, khoa học thành tựu đạt KTTN nói chung, DNTN nói riêng địa bàn Thành phố; đồng thời phân tích sâu sắc hạn chế, yếu cịn tồn ngun nhân Từ đó, bám sát phương hướng, quan điểm, mục tiêu để đề xuất ba nhóm pháp lớn cần thực để KTTN ngày phát triển mạnh mẽ, đắn lành mạnh hơn, thực trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội Thủ đô phát triển nhanh bền vững thời gian tới 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2017), Chỉ thị số 20/2017/CT-TTg việc tránh tình trạng kiểm tra, tra chồng chéo đơn vị liên ngành, quan chức năng, Hà Nội ngày 17/5/2017 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Võ Thanh Hải (2009), Phát triển doanh nghiệp dân doanh địa bàn Đà Nẵng thời kỳ đến năm 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Nguyễn Thị Hải (2011), Vai trò kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng XHCN, Tạp chí Triết học, Hà Nội Minh Hải (2016), Vai trị KTTN phát triển kinh tế, Tạp chí Con số & Sự kiện, số 8/2016, Hà Nội Đặng Hiển (2006), Kinh tế tư nhân - động lực kinh tế nước ta nay, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001), Kinh tế tư nhân quản lý nhà nước kinh tế tư nhân, Tổng quan khoa học đề tài cấp Bộ Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển kinh tế tư nhân (2003), Đại học Kinh tế quốc dân 10 V.I.Lênin (2006), Toàn tập, tập 44, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đặng Danh Lợi (2003), “Kinh tế tư nhân Việt Nam: thuận lợi, khó khăn q trình phát triển”, Tạp chí Phát triển Kinh tế 12 Luật doanh nghiệp (2014), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 101 13 Nguyễn Thị Thùy Linh (2015), Liên kết kinh tế hộ nông dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nay, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 14 Hương Loan (2016), Quản trị nhân giai đoạn khởi nghiệp, Thời báo Kinh tế, số 20-30 ngày 21/1-4/2/2017 15 Nguyễn Minh Phong (chủ biên) (2004), Phát triển kinh tế tư nhân Hà Nội, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Eric Sidgwic, Giám đốc quốc gian Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB (2016), Khích lệ tinh thần doan nhân, Thời báo kinh tế, số 20-30 ngày 24/1-4/2/2017 17 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (2010), Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh DNNVV từ 2008-2009, hà Nội 18 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (2007), Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010, Hà Nội 19 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội (2009), Thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Hà Nội điều kiện gia nhập WTO, đề tài khoa học, Hà Nội 20 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 Phê duyệt kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 – 2010 21 Thủ tướng Chính phủ (2/2012), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Thành phố Hà Nội đến năn 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22 Lê Xuân Tùng (2015), “Phải kinh tế tư nhân tảng kinh tế quốc dân”, Tạp chí Cộng sản, số 872 (6/2015) 102 23 Nguyễn Phú Trọng (2017), Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thức năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Kháo XII, Hà Nội ngày 10.5.2017 24 Vũ Xuân Tiến (2009), Doanh nghiệp Việt Nam kinh tế thị trường, Nxb Tài chính, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Trang (2012), Kinh tế tư nhân ngành thương mại tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, Học viện Báo chí Tuyên truyên, Hà Nội 26 UBND thành phố Hà Nội, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội (2001), Kinh tế tư nhân Hà Nội - Thực trạng giải pháp 27 UBND thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển KT – XH năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016, Hà Nội, tháng 12/2015 ... điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố .40 2.2 Tình hình phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008... lượng thành phần kinh tế có xác định Cụ thể, thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (bao gồm cá thể, tiểu chủ tư tư nhân) , kinh tế tư nhà nước kinh tế có vốn đầu tư nước... 2.3 Thành tích hạn chế phát triển kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 – 2016 .55 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay , Kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay