0

Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát chuyên trách của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc đảng bộ công an trung ương hiện nay

106 0 0
  • Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát chuyên trách của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc đảng bộ công an trung ương hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN THỊ NGÂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN THỊ NGÂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng quyền nhà nƣớc Mã số : 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS TS Trƣơng Ngọc Nam Hà Nội - 2016 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Trần Thị Anh Đào LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu khóa luận trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP CỦA ĐẢNG 10 1.1 Ủy ban kiểm tra cấp Đảng 10 1.2 Quan niệm tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp Đảng 29 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG HIỆN NAY 40 2.1 Thực trạng hoạt động ủy ban Kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương 40 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương 53 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG 72 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương 72 3.2 Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương thời gian tới 74 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAND Công an nhân dân CATW Công an Trung ương CBKT, GS Cán Kiểm tra, giám sát CTKT, GS Công tác Kiểm tra, giám sát KT, GS Kiểm tra, giám sát UBKT Ủy ban kiểm tra MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nay, Đảng ta xác định: xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng Đảng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống cịn Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo đất nước phát triển vững mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát Đảng xác định chức lãnh đạo, nội dung quan trọng bảo đảm tồn tại, hoạt động phát triển Đảng Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa, tác dụng công tác kiểm tra, giám sát Đảng Người rõ: “Làm mà không kiểm tra khơng biết kết sao, khơng hiểu sai lệch để kịp thời sửa chữa” Người cịn nhấn mạnh: “Đối với cơng tác xây dựng Đảng cơng tác kiểm tra, giám sát có tầm quan trọng đặc biệt, cơng tác kiểm tra có tác dụng thúc đẩy giáo dục đảng viên, cán làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân Do góp phần vào việc củng cố tư tưởng, tổ chức” Nghị Hội nghị Trung ương (Khóa X) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng khẳng định phải “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, đoàn kết, thống bảo đảm thực dân chủ Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, phòng ngừa suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên…” Tuy nhiên, “việc thành công hay thất bại, cán tốt hay kém”, đó, để cơng tác kiểm tra, giám sát thực có hiệu phát huy tác dụng cách triệt để, cần phải có đội ngũ cán chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát đủ tiêu chuẩn đức tài, phẩm chất lực Trong bối cảnh tồn cầu hóa đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lực thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hịa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường phá hoại, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu làm giảm vai trò lãnh đạo Đảng; nội bộ, “một phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”; “những biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp”… tất đặt cho công tác kiểm tra, giám sát Đảng nhiệm vụ nặng nề, phức tạp lâu dài Trong năm qua, quan tâm lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy Công an cấp Đảng Công an Trung ương, đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Cơng an Trung ương có phát triển trưởng thành: số lượng tăng cường, chất lượng bước nâng cao; khâu công tác cán thực đồng bộ, quy định; chế độ, sách cán kiểm tra, giám sát chuyên trách quan tâm; ý thức phấn đấu, rèn luyện cán có chuyển biến rõ nét… Do đó, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trongĐảng Cơng an Trung ương; đồng thời góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị đơn vị Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đội ngũ cán kiểm tra, giám sát hạn chế định: số lượng cịn mỏng, trình độ lực cịn hạn chế; chất lượng số khâu công tác cán chưa cao, số cán yếu phẩm chất, đạo đức phương pháp công tác… Trong đó, nhiệm vụ cơng tác cơng an nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng CAND ngày nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp CAND Đảng Công an Trung ương Từ lý trên, để đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW, đồng thời góp phần thực có hiệu Nghị Đại hội XI Đảng, Nghị Trung ương (khoá XI) học viên mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương” để làm luận văn tốt nghiệp lớp Cao học Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước, khóa 20 khơng tập trung, Học viện Báo chí Tun truyền Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ở Việt Nam năm qua, công tác kiểm tra, giám sát nhiều nhà lư luận, nhà khoa học, nhà quản lư cấp Trung ương cấp sở quan tâm nghiên cứu Trong mảng đề tài đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách lĩnh vực kiểm tra, giám sát Đảng nói chung, kiểm tra, giám sát Cơng an nhân dân nói riêng quan tâm nghiên cứu có đóng góp đáng kể phương diện lý luận thực tiễn Theo nội dung liên quan đến đề tài, tóm tắt tình hình nghiên cứu sau: 2.1 Các sách xuất + Tác giả Phạm Ngọc Kỳ (2000) có chuyên khảo nghiên cứu Quyền giám sát tối cao Quốc hội, Nxb Chính trị Quốc gia; tác giả đề cập đến công tác giám sát quan quyền lực cao Nhà nước Việt Nam, đánh giá thành tựu hạn chế công tác giám sát Quốc hội để từ tổng kết, rút kinh nghiệm + Tác giả Đặng Đình Vân (2006), có chuyên khảo nghiên cứu Nhân dân giám sát quan dân cử Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia; tác giả đề cập chủ yếu đến vai trò Nhân dân, lực lượng thực công tác giám sát quan dân cử + Lê Hồng Liêm (2008), Cơng tác KT, GS Đảng với phịng chống tham nhũng nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; tác giả làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn phòng chống tham nhũng công tác KT, GS; khảo sát thực trạng đề xuất giải pháp tăng cường cơng tác KT, GS nhằm phóng chống tham nhũng có hiệu từ đến năm 2020 + Phạm Thị Hải Chuyền (Chủ biên) (2010), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác KT, GS, kỷ luật đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Các tác giả trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác KT, GS kỷ luật Đảng; tình hình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công tác KT, GS kỷ luật Đảng thời gian qua; Yêu cầu số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác KT, GS kỷ luật Đảng giai đoạn Sách tài liệu tham khảo thiết thực UBKT cấp đội ngũ cán kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác KT, GS kỷ luật toàn Đảng + Nguyễn Văn Chi (2011), Công tác KT, GS thực nghị Đại hội X Đảng dấu ấn sâu sắc Nội dung sách mang tính tổng kết thực tiễn, đạo định hướng công tác KT, GS thi hành kỷ luật Đảng + Cao Văn Thống (2012), Đổi phương thức KT, GS Đảng giai đoạn nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Sách tài liệu thiết thực, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp, chi bộ, đảng viên Nhân dân nghiên cứu, vận dụng công tác KT, GS kỷ luật Đảng tình hình Nội dung sách gồm phần: Quan điểm Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phương thức KT, GS việc vận dụng thực từ Đại hội X Đảng đến nay; Một số văn Đảng phương thức KT, GS + Mai Thế Dương (2013) chủ biên sách “Tăng cường công tác giám sát Đảng”Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tác giả tập trung sâu 86 dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần đầy đủ, sát thực tế, coi trọng vấn đề lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng KT, GS; kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ CTKT (thẩm tra, xác minh), nội dung, qui trình tiến hành giải vụ, việc cụ thể (tố cáo, khiếu nại, KT đảng viên kể cấp ủy viên cấp tổ chức đảng cấp có dấu hiệu vi phạm…) Có quy chế kiểm sốt, đánh giá cán sau đào tạo, bảo đảm phát huy hiệu cơng việc giao 3.2.4 Kiện tồn ủy ban kiểm tra, quan ủy ban kiểm tra đảm bảo tương xứng, ngang tầm hướng dẫn Trung ương Tổ chức cán có mối quan hệ biện chứng, hữu với Nhiệm vụ trị để lập tổ chức bố trí cán bộ; tổ chức định đến phương hướng, cách thức nhiệm vụ hoạt động cán bộ, đến lượt mình, cán lại định đến tồn vững mạnh tổ chức Chỉ xây dựng đội ngũ CBKT chuyên trách vững mạnh tổ chức xây dựng khoa học, hợp lý, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, cấu máy Một tổ chức yếu, thiếu tính ổn định, thiếu đồn kết, trí khơng thể có đội ngũ cán giỏi, tâm huyết với công việc UBKT quan giúp việc UBKT cấp Đảng CATW tổ chức Đảng Vậy nên, việc xây dựng đội ngũ CBKT chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW phải tuân thủ nguyên tắc xây dựng tổ chức đảng Đồng thời, phải vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đảng bộ, thời kỳ để xây dựng đội ngũ CBKT chuyên trách cho phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng Cấp ủy UBKT cấp phải thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn quan UBKT, thực nguyên tắc, chế độ làm việc; tạo yếu tố, điều kiện để thực tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức Thực 87 nghiêm túc việc củng cố, kiện toàn UBKT cấp Đảng CATW theo tinh thần Quyết định số 5691/QĐ-BCA ngày 20/11/2012 Bộ Công an việc thành lập Phịng Cơng tác đảng cơng tác quần chúng tổng cục, tư lệnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công văn số 11249/X11-X13 ngày 05/12/2012 Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND việc hướng dẫn triển khai Phịng Cơng tác đảng Cơng tác quần chúng Theo đó, quan UBKT Đảng ủy Tổng cục chuyển quan xây dựng lực lượng Tổng cục 3.2.5 Quan tâm thực tốt chế độ, sách cán kiểm tra chuyên trách uỷ ban kiểm tra cấp Đảng Công an Trung ương Chính sách cán quy định cụ thể nhiều mặt công tác cán nhằm đối đãi với cán với quan điểm, chủ trương Đảng; phù hợp với tính chất, đặc điểm cơng tác Cơng an nói chung, cơng tác kiểm tra, giám sát Cơng an nhân dân nói riêng phù hợp với điều kiện cụ thể ngành Công an; sách đãi ngộ vật chất, động viên, khuyến khích mặt tinh thần nội dung có ý nghĩa quan trọng Có sách cán tổ chức thực tốt sách tọ động lực to lớn, khuyến khích, phát huy tích cực, nỗ lực, hăng hái cán bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả sáng tạo họ công tác Ngược lại, sách cán bất hợp lý thực sách cán khơng tạo khơng khí làm việc cầm chừng, tâm lý chán nản, kìm hãm tính động, tích cực, sáng tạo cán bộ, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu công tác kiểm tra, giám sát Cán làm cồn tác KT, GS Đảng nói chung, cán KT, GS chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW nói riêng, nhiệm vụ tính chất cơng việc nên có đặc thù riêng Cần đặc 88 thù để tiến hành rà sốt lại chế độ sách có đội ngũ CBKT, GS chuyên trách để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành cho phù hợp Việc thực chế độ, sách đội ngũ CBKT, GS chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW, trước hết cần quán triệt thực nghiêm chế độ, sách Đảng Nhà nước, Đảng uỷ CATW, Bộ Công an ban hành, bao gồm sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ vật chất tinh thần CBKT, GS Bên cạnh đó, cấp uỷ cấp phải quan tâm tạo điều kiện vật chất, tinh thần để CBKT chuyên tâm vào công việc, bị chi phối lo toan sống ngày Hiện nay, mức phụ cấp công tác đảng phụ cấp ưu đãi nghề CBKT chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW mức 15% Vì vậy, cấp uỷ cõ quan giúp việc UBKT cấp Ðảng CATW cần chủ ðộng nghiên cứu, tham mýu, ðề xuất với Ðảng, Nhà nýớc, UBKT Trung ýõng, Ðảng uỷ CATW lãnh đạo Bộ Công an vấn đề cần thiết để góp phần cải thiện chế độ, sách đãi ngộ cho CBKT, GS tạo sức hút cán làm công tác KT, GS CAND Đi đôi với sách đãi ngộ cán bộ, Đảng CATW cần ưu tiên đầu tư sở vật chất cho quan UBKT cấp phương tiện, điều kiện làm việc…góp phần tạo điều kiện cho cán yên tâm cơng tác lâu dài, hồn thành tốt nhiệm vụ giao 3.2.6 Nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, học tập, phấn đấu cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương CBKT chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW phải thường xuyên tự phấn đấu, rèn luyện để nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấm nhuần đường lối, sách 89 Đảng, pháp luật Nhà nước Trong giai đoạn nay, tình hình giới khu vực có nhiều bất ổn, chống phá lực thù địch, loại tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, tác động tiêu cực xu hướng tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế… Chính vậy, việc thường xuyên tự phấn đấu, rèn luyện để nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước yêu cầu cấp thiết việc xây dựng đội ngũ CBKT, GS chuyên trách Đảng ta nói chung, đội ngũ CBKT, GS chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW nói riêng Đội ngũ CBKT, GS Đảng giao nhiệm vụ làm công tác Đảng phải học tập thấm nhuần đường lối, chủ trương Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh sách, pháp luật Nhà nước Tin tưởng vào đường lối đổi Đảng, có đủ trình độ khả năng, điều kiện để thực nhiệm vụ trị CBKT, GS cần thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống, kiên đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực tệ nạn xã hội, tự giác rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư Tu dưỡng đạo đức cách mạng theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh:”Đạo đức cách mạng khơng phải trời xa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong”[46, tr.238], thực nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vũ khí đấu tranh phê tự phê bình, thể tính giáo dục, tính ngun tắc, đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, chân thành cơng tác Phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ, lực cán nói chung, CBKT, GS nói riêng, khơng phải tự nhiên có, mà phải qua học tập, rèn luyện thường xuyên, công phu, bền bỉ lâu dài đấu tranh cách mạng, cơng tác đời sống Để có phẩm chất, đạo đức cách mạng trình độ, 90 lực tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ giao, CBKT, GS cần phải thấu hiểu thực tốt vấn đề sau đây: Học tập nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi cán bộ, đảng viên Điều lệ Đảng quy định đảng viên có nhiệm vụ khơng ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, lực cơng tác, phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác CBKT, GS phải vào nhiệm vụ, yêu cầu cơng tác, khả điều kiện để xác định nội dung kế hoạch học tập cho phù hợp Học tập có nhiều biện pháp nhiều hình thức: tập trung, chức tự học quan trọng Học tập không thông qua trường lớp, sách mà phải học thực tiễn công tác sống hàng ngày Tổ chức đảng quan lãnh đạo, đạo, quản lý kiểm tra hoạt động, công tác Đảng, mà trường học giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Chế độ sinh hoạt đảng trở thành yêu cầu bắt buộc nghiêm ngặt với tổ chức đảng đảng viên nên quy định Điều lệ Đảng Vì vậy, CBKT, GS phải thông qua sinh hoạt đảng để thể vai trò, trách nhiệm tham gia định nhiệm vụ tổ chức đảng mà thành viên; đồng thời, để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng nâng cao trình độ, lực thân Mọi hoạt động xã hội theo quy luật: từ hoạt động thực tiễn đúc rút thành kinh nghiệm, lý luận từ lý luận, kinh nghiệm lại vận dụng vào thực tiễn để đạt hiệu hoạt động cao Lý luận phải liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từ thực tiễn mà bổ sung, phát triển lý luận Vì vậy, CBKT, GS phải có ý thức trách nhiệm thường xuyên đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ, lực, cải tiến phương pháp hoạt động, góp phần tích hồn thành tốt nhiệm vụ giao 91 Tiểu kết chƣơng Chương đưa số phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW giai đoạn Trong trọng tâm là: Xây dựng đội ngũ CBKT, GS chuyên trách phải dựa sở tuân thủ nguyên tắc xây dựng tổ chức đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thời kỳ; phải đặt tổng thể xây dựng đội ngũ cán Đảng; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ CBKT, GS đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Cấp ủy đảng cần đánh giá thực trạng đội ngũ CBKT, GS tổ chức mình, đảng mình, từ có biện pháp lãnh đạo, đạo kịp thời; Quan tâm đời sống, chế độ, sách cho đội ngũ CBKT chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW để CBKT, GS hăng hái tích cực, thực tốt chức trách, nhiệm vụ Đồng thời, Chương nêu phân tích 05 giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CBKT, GS chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW, góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng CAND sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt tình hình 92 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Mỗi đảng viên, chi bộ, cấp ủy đảng phải luôn tăng cường công tác tư tưởng Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật tôt chức Đảng Các ủy ban kiểm tra phải góp phần xứng đáng vào cơng tác đó” Dưới đạo Trung ương Đảng, Đảng CATW không ngừng phát triển, lớn mạnh Công tác xây dựng đảng CAND củng cố phát triển tổ chức Do đặc thù công tác, đảng viên Đảng CATW hoạt động nhiều lĩnh vực, địa bàn nước, kể nước ngoài; nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động đơn lẻ, thường xuyên lưu động môi trường khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, tiếp xúc với nhiều thành phần, đối tượng phức tạp xã hội tác động mặt trái chế thị trường nên việc quản lý đảng viên cấp ủy đảng gặp khơng khó khăn Vì vậy, CTKT, GS ln cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị coi trọng nhằm quản lý cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa sai phạm, không để kẻ địch, phần tử xấu lơi kéo, mua chuộc lợi dụng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND sạch, vững mạnh Để thực tốt CTKT, GS yêu cầu xây dựng đội ngũ CBKT, GS chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW yêu cầu tiên quyết, đảm bảo cho CTKT, GS CAND tiến hành thuận lợi, đạt hiệu cao Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBKT, GS chuyên trách UBKT cấp Đảng CATW giai đoạn cần vận dụng đồng giải pháp coi trọng cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đổi nhận thức cấp ủy đảng công tác kiểm tra xây dựng đội ngũ cán kiểm tra Căn vào đó, tiến hành giải pháp cơng tác tổ chức, tuyển chọn, qui hoạch cán bộ…; nghiên cứu ban hành sách đãi ngộ hợp lý góp phần tạo điều kiện cho CBKT, GS yên tâm công tác nhằm làm cho CTKT, GS thi hành kỷ luật CAND đạt hiệu cao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, đáp ứng yêu cầu tình hình 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hồng Anh (2001), “Ủy ban Kiểm tra cấp hệ cán kiểm tra giữ vững truyền thống, tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao”, Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương, số 29/CT-TW, Chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra Đảng Ban Chấp hành Trung ương, số 46 - QĐ/TW,Quyết định việc ban hành Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị lần thứ năm khoá X, Nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị lần thứ chín khố X, Nghị số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiết tục thực thắng lợi Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng Nguyễn Thị Doan (2003), “Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động giám sát Đảng”, Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam (1976), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương (2002), Qui định hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 94 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khố XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” 20 Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 28/QĐ-TW củaBan Chấp hành Trung ương quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hà Nội 21 Lê Tiến Hào (2003), “Suy nghĩ việc đánh giá chất lượng hiệu công tác kiểm tra cấp ủy đảng”, Kiểm tra, (3), tr 18 22 Đặng Văn Hiếu (2012), “Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực thắng lợi Nghị Trung ương (khố XI) Đảng Cơng an Trung ương”, Tạp chí Kiểm tra, kỳ 2-10/2012 23 Trần Đình Hoan (2003), “Tăng cường mối quan hệ công tác tổ chức cán với công tác kiểm tra xây dựng Đảng nay”,Kiểm tra,(10), tr 24 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2008), Từ điển bách khoa Việt Nam, Tập 1, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 25 Vũ Quốc Hùng (1996), “Một số vấn đề cần nắm vững thực quy 95 định chương VII chương VIII Điều lệ Đảng”, Kiểm tra 26 Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng (2012), Nxb Chính trị Quốc gia 27 VI Lênin (1975), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 28 VI Lênin (1978), Toàn tập, tập 26, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 29 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 30 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 31 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 32 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 33 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 34 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 35 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 36 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 37 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 53, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 38 Nguyễn Anh Liên (2002), “Tâm đức sáng, lĩnh vững vàng tinh thông nghiệp vụ ba tố chất cốt yếu người CBKT Đảng”, Kiểm tra, (5) 39 C.Mác Ph.Ăngghen (2005), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (1999),Sửa đổi lối làm việc, Nxb Sự thật, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (1984), Tồn tập, tập 4, Nxb Sự thật, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 50 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Trương Ngọc Nam, Nguyễn Văn Giang (đồng chủ biên) (2015),Giáo trình Cơng tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 52 Trương Thị Thơng (1996), Nâng cao chất lượng độ ngũ cán kiểm tra chuyên trách Đảng tình hình nay, luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử 53 Cao Văn Thống (2011), Tư tưởng Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 54 Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), Nxb TĐBK Hà Nội, 2002 55 Từ điển Luật học (1999),Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 1999 56 Từ điển Tiếng Việt (2000), Nxb Đà Nẵng 57 Từ điển Triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội 58 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (2014), Kỷ yếu hội thảo công tác kiểm tra, giám sát Đảng, Viện H47 - Bộ Công an, Hà Nội 59 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (2016), Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; việc thực quy chế làm việc ủy ban kiểm tra cấp nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng Công an Trung ương 60 Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2011),Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra kỷ luật Đảng 61 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 62 Viện Nghiên cứu khoa học Công an (1977), Từ điển Nghiệp vụ phổ thông, Hà Nội 1977 63 Nguyễn Như Ý (Chủ biên)(1998),Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hoá Thơng tin PHỤ LỤC 1: KHÁI QT MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ CATW Đảng uỷ CATW Đảng Đảng Tổng cục Bộ Tƣ lệnh Đảng Đảng Đảng vụ, cục, trung đoàn, vụ, cục viện, học viện, tiểu đoàn độc tƣơng đƣơng trƣờng CAND, lập đơn vị trực thuộc trại giam, sở trực thuộc Bộ Công an giáo dục… tƣ lệnh đơn vị trực thuộc tổng cục Tổ chức đảng Tổ chức đảng Tổ chức đảng đơn vị đơn vị đơn vị trực thuộc trực thuộc trực thuộc vụ, cục… trung đoàn, tiểu tƣơng đƣơng tƣơng đƣơng đoàn độc lập tƣơng đƣơng (Nguồn: Cục X16 Tổng cục III - BCA) PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG, TRÌNH ĐỘ, ĐỘ TUỔI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA CHUYÊN TRÁCH CỦA UBKT CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ CATW (Từ năm 2010 đến tháng 9/2015) I 11 10,8 J 11 23 22,54 K 34 13 51 50 L 11 17 16,66 (Nguồn: Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương) Số cán kiểm tra bị thi hành kỷ luật Từ 50 tuổi trở lên H 11 62 29 102 100 Từ 40 tuổi đến 49 tuổi F G 50 12 25 81 21 79,41 20,59 Từ 30 tuổi đến 39 tuổi E 0 0 Tuổi đời Dưới 30 tuổi D 11 62 29 102 100 Trung cấp UBKT Đảng uỷ CATW UBKT Tổng cục, Bộ Tư lệnh UBKT Cơ sở Tổng số Tỷ lệ % C 11 62 29 102 Cao cấp B Tốt nghiệp Trung cấp CAND A Tốt nghiệp Đại học CAND Số lƣợng Trình độ trị Đã bồi dưỡng nghiệp vụ K.tra Trình độ văn hố M 0 0 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ KIỂM TRA CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG (Từ năm 2010 đến tháng 9/2015) STT Năm Mở lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ kiểm tra Cử học đại học ngành khác Số lớp Số lƣợt cán Số lớp Số cán 2011 08 684 01 20 2012 30 1500 02 120 2013 12 1700 01 117 2014 19 2141 02 126 2015 11 1875 01 67 80 7900 07 450 Tổng số (Nguồn: Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương) TÓM TẮT LUẬN VĂN Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, có ý nghĩa việc xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Từ thành lập đến nay, Đảng coi trọng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Tuy nhiên, việc “thành công hay thất bại, cán tốt hay kém”, đó, để cơng tác kiểm tra, giám sát thực có hiệu phát huy tác dụng cách triệt để, cần phải có đội ngũ cán chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát đủ tiêu chuẩn đức tài, phẩm chất lực Công an nhân dân lực lượng vũ trang trọng yếu Đảng, Nhà nước Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp mặt Do đó, việc xây dựng tổ chức Đảng CAND sạch, vững mạnh có ý nghĩa định trực tiếp đến việc thực thắng lợi nhiệm vụ trị lực lượng CAND Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đội ngũ cán kiểm tra, giám sát cịn có hạn chế định Trong đó, nhiệm vụ cơng tác Cơng an nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng Công an nhân dân ngày nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp CAND Đảng Cơng an Trung ương Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát Ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương” làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Học viện Báo chí tuyên truyền Với kết cấu gồm chương: Chương Một số vấn đề lý luận chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp Công an nhân dân Chương Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Cơng an Trung ương Luận văn góp phần đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương, qua đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách UBKT cấp thuộc Đảng CATW đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ ... đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp Đảng 29 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ... LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG HIỆN NAY 2.1 Thực trạng hoạt động ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung. .. ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƢƠNG 72 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, giám sát chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp thuộc Đảng Công an Trung ương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát chuyên trách của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc đảng bộ công an trung ương hiện nay , Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát chuyên trách của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc đảng bộ công an trung ương hiện nay