0

Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chỉ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp tại học viện tài chính hiện nay

143 1 0
  • Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chỉ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp tại học viện tài chính hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ VĂN KHIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HIỆN NAY Chuyên ngành Mã số : Xã Hội Học : 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG D ẪN KHOA HỌC : TS Nguyễn Thị Tố Quyên HÀ NỘI – 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Phạm Huy Kỳ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hoàn thành hướng dẫn TS Nguyễn Thị Tố Quyên Các số liệu, thông tin luận văn khoa học đáng tin cậy Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Văn Khiên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 18 1.1 Cơ sở lý luận 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HIỆN NAY 50 2.1 Sơ lược hình thành phát triển Học viện Tài chính, khoa Tài doanh nghiệp khách thể nghiên cứu 50 2.2 Đánh giá khách thể nghiên cứu chất lượng đào tạo theo tín khoa Tài doanh nghiệp Học viện Tài 58 KẾT LUẬN 108 KIẾN NGHỊ 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCT&SV : Cơng tác trị sinh viên KT&QLCL : Khảo thí quản lý chất lượng QLĐT : Quản lý đào tạo BCN : Ban chủ nhiệm GD&ĐT : Giáo dục đào tạo CBGV : Cán giáo viên CBVC : Cán viên chức ĐTN : Đoàn Thanh niên GD ĐH : Giáo dục đại học HSV : Hội sinh viên HTQT : Hợp tác quốc tế HTTC : Hệ thống tín HVTC : Học viện Tài KH&CN : Khoa học cơng nghệ NCKH : Nghiên cứu khoa học NCV : Nghiên cứu viên NSNN : Ngân sách Nhà nước QLKH : Quản lý khoa học QLTC : Quản lý tài TCDN : Tài doanh nghiệp TCNH : Tài ngân hàng VPK : Văn phòng khoa XDCB : Xây dựng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định “ Hệ thống giáo dục đào tạo cịn thiếu liên thơng trình độ phương thức giáo dục, đào tạo; nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh nhu cầu thị trường lao động; chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra đánh giá kết lạc hậu, thiếu thực chất.” Phương hướng nhiệm vụ để đổi bản, toàn diện giáo dục tào tạo “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất lực người học Đổi chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan.” [36.Tr 114,115] Giáo dục đại học (GD ĐH) nước ta có nhiều tiến bộ, bước hội nhập với nước khu vực giới Sự chuyển đổi từ GD ĐH tinh hoa (chỉ dành cho số ít) sang GD ĐH đại trà (dành cho số đông) bước đáp ứng nhu cầu học tập, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực xã hội GD ĐH theo định hướng nghề nghiệp, ứng dụng bước hình thành phát triển Quy mơ đào tạo tăng nhanh, đa dạng hố loại hình, phương thức đào tạo, mở rộng chủ thể sở hữu, khuyến khích tự chủ sở giáo dục đào tạo Ngày 15/8/2007, Bộ GDĐT Quyết định 43/2007/QĐ - BGDĐT việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín Đây quy chế khung, sở pháp lý quan trọng để Học viện, Trường ĐH, CĐ sử dụng làm triển khai xây dựng quy chế đào tạo theo học chế tín phù hợp với điều kiện thực tế trường Đây xem bước tiến quan trọng trình đổi chất lượng giáo dục Đại học, phù hợp với xu hướng giáo dục đại học tiên tiến, đại giới theo định hướng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII Cũng nhiều sở GD ĐH khác nước, Học viện Tài đứng trước thực tế chất lượng đào tạo số ngành chưa thực đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực xã hội; nguy tụt hậu so với nước khu vực giới; nguy bị cạnh tranh, bị chèn ép, bị áp đảo nhà cung cấp GD ĐH quốc tế tràn vào Việt Nam thời gian tới Trước thực tế vài năm gần đây, Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo chủ trương xây dựng hệ thống đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục nhằm khơng ngừng trì, nâng cao chất lượng cập nhật chuẩn mực giáo dục đào tạo Các hoạt động kiểm định chất lượng triển khai thực theo hình thức tự đánh giá nhằm công nhận sở GD ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng Điều địi hỏi sở GD ĐH, trước hết, phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường trước đánh giá, cơng nhận từ bên ngồi Tuy nhiên, nhiều sở GD ĐH chưa sẵn sàng cho việc này; số vấn đề quan niệm chất lượng giáo dục, chất lượng giảng dạy chất lượng học tập, yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng, tiêu chí cơng cụ đánh giá chất lượng, biện pháp quy trình cải tiến chất lượng đào tạo… nhiều thành viên nhà trường hiểu theo cách khác Chất lượng đào tạo vấn đề quan trọng định đến tồn phát triển HVTC điều kiện đào tạo theo tín gặp khơng khó khăn thách thức cần phải giải Với quan điểm giảng dạy học tập hoạt động cốt lõi, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhà trường nên cần quan tâm nghiên cứu sâu sắc Đối với giảng dạy định hướng khuyến khích việc học tập SV Giảng dạy thích hợp cịn làm thay đổi cách học Ngược lại, hoạt động học cần trở thành hoạt động tích cực, hoạt động chủ động có hướng đích, qua làm tăng thêm hiệu hoạt động giảng dạy chất lượng đào tạo Tuy vậy, khuôn khổ luận văn này, đối tượng tập trung chủ yếu nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo theo tín khoa điển hình Học viện Tài Đó lý chọn đề tài luận văn thạc sĩ “Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chuyên ngành Tài Doanh nghiệp Học viện Tài nay” nhằm góp phần nhỏ tạo sở cho việc thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng đào tạo khoa Tài Doanh nghiệp nói riêng Học viện Tài nói chung Tổng quan nghiên cứu: 2.1 Những nghiên cứu giới Những nghiên cứu giới chủ yếu mơ hình đào tạo tín nước Châu âu đặc biệt trường Đại học Hoa Kì đa dạng phong phú Có thể kể đến cơng trình nghiên cứu “Hệ thống tín trường đại học Hoa Kì: Lịch sử phát triển, đinh nghĩa chế hoạt động” TS Cary J Treseler- Trường đại học California (UC)- Davis- Hoa Kì Trong nghiên cứu tác giả rõ lịch sử phát triển mơ hình đào tạo tín trường đại học Hoa Kì chế hoạt động Ngồi tác giả cịn rõ lợi ích mà mơ hình đem lại cho giáo dục bậc Đại học Hoa Kì Đó tính chất linh hoạt việc đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm sinh viên cho phép thực cải tiến việc đào tạo, hai điều dấu hiệu ưu tú hệ thống giáo dục Hoa Kì Và nhờ vào mơ hình đào tạo tín mà hệ thống giáo dục Hoa Kì liên tục cao quốc gia khác Khơng hệ thống cho phép khả linh hoạt chuyển đổi lại hồn hảo, tập trung vào tiêu điểm hệ thống tín chỉ: tạo giáo dục đẳng cấp quốc tế, đào tạo lực lượng lao động dựa điểm mạnh, mối quan tâm nguyện vọng sinh viên Bên cạnh nghiên cứu chi tiết TS Cary J Treseler- Trường đại học California (UC)- Davis- Hoa Kì cịn có báo, cơng trình nghiên cứu khác có mổ xẻ vấn đề hệ thống tín bậc Đại học Hoa Kì như: C.W Brrow Universities and the Capitalist Sate: Corporate Liberalism and the Reconstruction of American Higher Education, 1894-1928: Madison: University of Wisconsin press.1990 cho rằng: Chủ nghĩa tự đoàn thể giáo dục Hoa Kỳ thực quan trọng, cần thiết Và việc tái thiết giáo dục Mỹ cần xúc tiến cao Giáo sư G.dietrich nêu vai trò thiết thực, cần thiết hệ thống tín giáo dục Hoa Kỳ “”The emergence of the credit system in American education considered as a problem of social and intellectual history”(Sự xuất hệ thống tín giáo dục Mỹ coi vấn đề lịch sử xã hội trí tuệ) American Association of University Professors Bulletin (Winter 1995) [2] GS Hà Dương Tường Đại học Công nghệ Compiègne Pháp viết Tuyên bố Bologna Châu thỏa thuận ký kết sau hội nghị Các nước ký tên Tuyên bố cam kết thúc đẩy cải tổ cần thiết hệ thống giáo dục đại học mình, thời hạn tối đa đến năm 2010, nhằm đạt tương thích hệ thống đại học quốc gia, để chuẩn hóa cấp đại học song tôn trọng quyền tự chủ đại học, đa dạng văn hóa ngơn ngữ đặc thù hệ thống giáo dục nước Cụ thể, cải tổ sau ghi Tuyên bố : - Thông qua hệ thống cấp dễ nhận so sánh với nhau; - Thông qua hệ thống dựa hai cấp học, dựa theo đại học Anh – Mỹ « undergraduate » « graduate », với tốt nghiệp bachelor (có thể coi « cử nhân » hệ đại học VN) master (thạc sĩ) ; - Thiết lập hệ thống tín chỉ, hệ thống ECTS ; - Thúc đẩy chuyển dịch cách vượt qua trở ngại thực tế SV giáo chức, người làm nghiên cứu hành đại học ; - Thúc đẩy cộng tác châu Âu việc bảo đảm chất lượng ; - Thúc đẩy chiều kích châu Âu giáo dục đại học (trong nội dung chương trình học cộng tác sở đào tạo nghiên cứu) “Hệ thống tín ECTS chuẩn mực liên thông dựa khối học tập” Hệ thống ECTS (European Credit Transfert System) EU thiết lập vào năm 1989, chương trình ERAMUS nhằm tạo điều kiện cho SV nước khối dễ dàng chuyển dịch, học thời gian (thường tháng, năm) nước Khi đó, có trường khoa trường tham gia ERAMUS đặt vấn đề đánh giá định lượng cấp hay phần cấp số tương đương ECTS, ERAMUS thừa nhận, dù chương trình giảng dạy khơng tổ chức theo tín Các sở khơng tham gia ERAMUS có tổ chức giảng dạy theo tín chỉ, khơng đặt vấn đề tương đương, tổ chức giảng dạy theo « niên chế » Trong trình thực cải tổ Bologna, số nước tổ chức giảng dạy theo hệ thống tín chuyển dần sang hệ thống ECTS Một số nước khác chuyển từ niên chế sang chế độ tín chỉ, chọn thẳng ECTS thay hệ thống khác với tương đương ECTS, dù ECTS Tuyên bố Bologna nêu lên gợi ý hệ thống tín (GS Hà Dương Tường Đại học Công nghệ Compiègne Vài nét hệ thống tín Châu âu) 124 Điều 14 Xếp hạng năm đào tạo học lực Sau học kỳ, vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên xếp hạng năm đào tạo sau: a Sinh viên năm thứ nhất: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy 30 tín chỉ; b Sinh viên năm thứ hai: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 tín đến 60 tín chỉ; c Sinh viên năm thứ ba: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 tín đến 90 tín chỉ; d Sinh viên năm thứ tư: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 tín trở lên; Sau học kỳ, vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên xếp hạng học lực sau: a Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên b Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt 2,00, chưa rơi vào trường hợp bị buộc học Kết học tập học kỳ phụ gộp vào kết học tập học kỳ trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên học lực Điều 15 Nghỉ học tạm thời Sinh viên quyền viết đơn gửi Giám đốc (qua Khoa QLSV) xin nghỉ học tạm thời bảo lưu kết học trường hợp sau: a Được điều động vào lực lượng vũ trang; b Bị ốm tai nạn phải điều trị thời gian dài, phải có giấy xác nhận quan y tế; c Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này, sinh viên phải học học kỳ, không rơi vào trường hợp bị buộc học quy định Điều 16 Quy định phải đạt điểm trung bình chung tích lũy khơng 2,00 Thời gian nghỉ học tạm thời nhu cầu cá nhân phải tính vào thời gian học thức quy định khoản Điều Quy định Sinh viên nghỉ học tạm thời muốn trở lại học tiếp phải viết đơn gửi Ban Giám đốc (qua Khoa QLSV) tuần trước bắt đầu học kỳ Riêng mục a khoản Điều này, sinh viên phải nộp kèm theo giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ Điều 16 Bị buộc học Sau học kỳ, sinh viên bị buộc học rơi vào trường hợp sau: a Có điểm trung bình chung học kỳ đạt 0,80 học kỳ đầu khóa học; đạt 1,00 học kỳ đạt 1,10 học kỳ liên tiếp; 125 b Có điểm trung bình chung tích lũy đạt 1,20 sinh viên năm thứ nhất; 1,40 sinh viên năm thứ hai; 1,60 sinh viên năm thứ ba; 1,80 sinh viên năm cuối khoá; c Vượt thời gian tối đa phép học Học viện quy định khoản Điều Quy định này; d Bị kỷ luật lần thứ hai lý thi hộ nhờ người thi hộ theo quy định khoản Điều 29 Quy định bị kỷ luật mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên Học viện Trường hợp sinh viên thuộc diện bị buộc học quy định mục a, b, c khoản Điều này, quyền xin xét chuyển qua hệ vừa làm vừa học Học viện; đồng thời bảo lưu phần kết học tập đạt yêu cầu chương trình cũ học Giám đốc xem xét định cho bảo lưu kết học tập trường hợp cụ thể Chậm tháng sau sinh viên có Quyết định buộc thơi học, Ban QLSV phải thông báo trả địa phương nơi sinh viên có hộ thường trú Xin thơi học: Căn vào đơn xin học hợp lệ sinh viên (đơn xin thơi học có xác nhận gia đình quyền địa phương), Học viện xem xét, định cho sinh viên học Điều 17 Học lúc hai chƣơng trình Sinh viên học lúc hai chương trình sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai để tốt nghiệp cấp hai văn Điều kiện để học lúc hai chương trình: a Ngành đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chương trình thứ nhất; b Sau kết thúc học kỳ thứ năm học chương trình thứ nhất; c Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu chương trình thứ nhất; Sinh viên học thêm chương trình thứ hai, rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu chương trình thứ hai phải dừng học thêm chương trình thứ hai học kỳ Thời gian tối đa phép học sinh viên học lúc hai chương trình thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định khoản Điều Quy định Khi học chương trình thứ hai, sinh viên bảo lưu điểm học phần đạt yêu cầu có nội dung khối lượng kiến thức tương đương chương trình thứ Sinh viên xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, có đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ Điều 18 Điều kiện chuyển trƣờng, chọn học nƣớc Sinh viên xét chuyển trường có điều kiện sau đây: 126 a Trong thời gian học tập, gia đình chuyển nơi cư trú sinh viên có hồn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú gia đình để thuận lợi học tập; b Xin chuyển đến Trường (Học viện) có ngành thuộc nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên học; c Được đồng ý Hiệu trưởng (Giám đốc) Trường (Học viện) xin chuyển trường (Học viện) xin chuyển đến; d Không thuộc trường hợp không phép chuyển trường quy định khoản Điều Sinh viên không phép chuyển trường trường hợp sau: a Sinh viên tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, không trúng tuyển vào Trường (Học viện) có kết thi thấp điểm trúng tuyển Trường (Học viện) xin chuyển đến; b Sinh viên thuộc diện nằm vùng tuyển quy định Trường (Học viện) xin chuyển đến; c Sinh viên năm thứ năm cuối khóa; d Sinh viên thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên Thủ tục chuyển trường: a Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định Học viện; b Giám đốc định tiếp nhận không tiếp nhận sinh viên xin chuyển đến; định việc học tập tiếp tục sinh viên, công nhận học phần mà sinh viên chuyển đến chuyển đổi kết số học phần phải học bổ sung, sở so sánh chương trình Trường sinh viên xin chuyển với chương trình Học viện Sinh viên có thành tích xuất sắc học tập chọn học nước đáp ứng tiêu thức tuyển chọn theo Quy chế Bộ GD & ĐT nước tiếp nhận theo lần tuyển chọn Chỉ tiêu tiêu thức tuyển chọn Học viện thông báo công khai cho sinh viên biết Trường hợp số sinh viên đáp ứng tiêu thức tuyển chọn lớn tiêu cho phép việc tuyển chọn tiến hành theo nguyên tắc đáp ứng tiêu thức tuyển chọn từ cao xuống thấp đủ tiêu Sinh viên chọn học nước ngồi khơng đạt u cầu điểm ngoại ngữ (sau thời gian học ngoại ngữ theo quy định) tiếp nhận trở lại để học tập khoá học phù hợp Thời gian học ngoại ngữ sinh viên khơng tính thời gian ngừng học Chƣơng III KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN 127 Điều 19 Đánh giá học phần 1.Điểm đánh giá học phần a Đối với học phần (hoặc mơn học) có lý thuyết có lý thuyết thực hành: Điểm đánh giá học phần (gọi điểm học phần) bao gồm: điểm kiểm tra có trọng số 30% (điểm kiểm tra thường xuyên trình học tập, điểm đánh giá nhận thức thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, thực tập, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra môn học, điểm tiểu luận, tập lớn) điểm thi kết thúc học phần, điểm thi kết thúc học phần bắt buộc có trọng số 70% điểm học phần Điểm đánh Điểm thi giá học = Điểm kiểm tra X 0,3 + kết thúc X 0,7 phần học phần b Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ thực hành Điểm trung bình cộng điểm thực hành học kỳ làm tròn đến chữ số thập phân điểm học phần thực hành Điểm đánh giá học phần thi lại tính sau: Điểm đánh giá Điểm đánh giá Điểm học phần thi lại = học phần X 0,3 + thi lại X 0,7 (lần thi thứ 1) Điểm kiểm tra Điểm kiểm tra đánh giá theo hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm, thảo luận, chữa tập lớp, thực hành, trình bày, … (đối với học phần có lý thuyết thực hành) Việc lựa chọn hình thức kiểm tra trọng số lần kiểm tra Bộ môn đề xuất, Giám đốc phê duyệt phải quy định đề cương chi tiết học phần Giảng viên giảng dạy trực tiếp đề kiểm tra chấm kiểm tra theo quy định đề cương chi tiết học phần Điểm kiểm tra phải giảng viên ghi đầy đủ vào bảng điểm (theo mẫu quy định) nộp lại cho Bộ môn quản lý, lưu trữ Sinh viên không kiểm tra hình thức bị tính điểm cho hình thức Bộ mơn có trách nhiệm tính điểm kiểm tra (quy điểm kiểm tra điểm), ghi điểm thi kết thúc học phần, tính điểm đánh giá học phần/môn học ghi vào bảng điểm Điểm thi kết thúc học phần thực Điều 21 quy định Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp đề thi, đề kiểm tra cho điểm kiểm tra, trừ thi kết thúc học phần Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Sinh viên dự thi kết thúc học phần tham dự 70% số lên lớp học phần (kể lý thuyết, tập, thảo luận) thực 128 đầy đủ yêu cầu bắt buộc học phần quy định đề cương chi tiết học phần Buổi học cuối học phần, giảng viên phụ trách lớp lập danh sách sinh viên không dự thi kết thúc học phần, báo cáo Trưởng môn duyệt công bố công khai lớp cho sinh viên Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần nhận điểm điểm học phần với ghi rõ bảng ghi điểm Điều 20 Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Cuối học kỳ, Học viện tổ chức kỳ thi kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần Kỳ thi phụ dành cho sinh viên không tham dự kỳ thi có học phần bị điểm F kỳ thi tổ chức sớm hai tuần sau kỳ thi Kỳ thi kết thúc học phần tổ chức theo lớp học chia nhỏ cần thiết Lịch thi theo kế hoạch học tập phân bố tuần cuối học kỳ tuần cuối học kỳ phụ Lịch thi bố trí cho sinh viên đăng ký học tập theo quy định không bị trùng buổi thi Ban KT & KĐ phối hợp với Bộ môn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần cho phịng thi Thời gian dành cho ơn thi học phần tỷ lệ thuận với số tín học phần tính 2/3 ngày cho tín Thời gian ơn thi thời gian thi kết thúc học phần công bố trước thi tuần Phịng thi phải đảm bảo quy định SV/1 bàn thi, đảm bảo ánh sáng, vệ sinh Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên chứng minh nhân dân phải ngồi theo quy định Nếu thi vấn đáp, số lượng sinh viên vào phòng thi để chuẩn bị không sinh viên bàn hỏi thi Thời gian hỏi thi vấn đáp từ 10 - 20 phút sinh viên Bộ môn chịu trách nhiệm phối hợp với Ban KT & KĐ tổ chức, điều hành việc thi kết thúc học phần (cả kỳ thi kỳ thi phụ) theo lịch thi Ban Giám đốc thông báo Trường hợp thiếu cán coi thi, Trưởng môn báo với lãnh đạo Khoa để điều động thêm cán coi thi Nếu Khoa không điều động đủ cán coi thi Khoa lãnh đạo Khoa phải báo với Ban Tổ chức cán trước ngày thi từ 2-3 ngày để điều động thêm cán coi thi Sinh viên xin hỗn thi phải có đơn gửi Khoa QLSV Căn vào danh sách sinh viên đơn xin hỗn thi, cán coi thi có trách nhiệm ghi rõ trường hợp vắng thi có lý hay khơng có lý vào danh sách sinh viên dự thi Đơn xin hoãn thi phải đưa vào túi niêm phong với thi Mọi lý vắng thi trình bày sau mơn nộp bảng điểm học phần không chấp nhận Khiếu nại điểm sửa điểm a Đối với điểm kiểm tra, sinh viên khiếu nại trực tiếp với Bộ môn, Khoa sau công bố điểm thi 129 b Đối với điểm thi kết thúc học phần: Trong thời hạn ngày làm việc, sau thơng báo kết thi học phần, sinh viên làm đơn xin phúc khảo điểm thi gửi cho Văn phòng khoa QLSV để chuyển cho Ban KT &KĐ Ban KT & KĐ với lãnh đạo Bộ mơn liên quan có trách nhiệm thực việc phúc khảo điểm thi cho sinh viên Kết phúc khảo thông báo cho Khoa, Bộ môn lớp liên quan chậm 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn xin phúc khảo c Khi phát có khác biệt bảng ghi điểm công bố điểm truy nhập từ hệ thống phần mềm QLĐT (thể trang Web Thông tin đào tạo đại học bảng điểm), sinh viên có trách nhiệm làm đơn yêu cầu Ban KT & KĐ kiểm tra lại điểm tương ứng Điều 21 Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi số lần đƣợc dự thi kết thúc học phần Đề thi lấy từ ngân hàng đề thi giảng viên Bộ môn chuẩn bị theo phân công Trưởng Bộ môn Đề thi, đáp án, thang điểm phải Trưởng Bộ môn duyệt phải đánh máy rõ ràng, trình bày theo mẫu thống nhất, khơng tẩy xố, khơng viết tắt, khơng nộp viết tay Đề thi phải phù hợp với nội dung học phần quy định chương trình, phải ghi rõ thời gian làm thích (nếu có) Hình thức thi kết thúc học phần thi viết (trắc nghiệm khách quan tự luận), vấn đáp, làm thực hành, trắc nghiệm máy tính (thời gian từ 30 đến 120 phút), viết tiểu luận, làm tập lớn kết hợp hình thức Giám đốc Học viện người Giám đốc Học viện uỷ quyền duyệt hình thức thi thích hợp cho học phần Hình thức thi phải thông báo cho sinh viên học phần bắt đầu Mọi trường hợp thay đổi hình thức thi phải có ý kiến Trưởng Bộ mơn Giám đốc Học viện phê duyệt Việc chấm thi kết thúc học phần giảng viên đảm nhận a Các thi viết, tiểu luận, tập lớn chấm tập trung Văn phòng Bộ môn Lãnh đạo Bộ môn kiểm tra, ký bảng điểm chịu trách nhiệm trước Giám đốc tính xác thi chấm Điểm thi phải công bố chậm sau ngày làm việc kể từ ngày thi Việc lưu giữ, bảo quản thi chấm Ban KT & KĐ thực Thời gian lưu giữ thi viết, tiểu luận, tập lớn hai năm, kể từ ngày thi ngày nộp tiểu luận, tập lớn Trước huỷ thi hết hạn lưu trữ, Ban KT & KĐ phải lập tờ trình báo cáo Giám đốc Học viện b Kết điểm thi vấn đáp trắc nghiệm máy phải công bố công khai sau buổi thi Trong trường hợp thi vấn đáp hai giảng viên không thống điểm chấm báo cáo lãnh đạo Bộ môn định Bộ môn phải lưu giữ sinh viên 130 chuẩn bị cho thi vấn đáp phòng thi bảng điểm cán chấm thi kỳ học sau thi để phục vụ cho việc phúc tra thi tra cứu cần thiết Điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần, điểm đánh giá học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống Học viện, có chữ ký giảng viên giảng dạy, hai giảng viên chấm thi, làm thành (trong có gốc) Các bảng điểm phải có chữ ký trực tiếp lãnh đạo Bộ môn Bộ môn lưu 01 giao 03 cịn lại (trong có gốc) kèm với thi chấm cho Ban KT & KĐ Ban KT & KĐ có trách nhiệm lưu hành bảng điểm cho Ban QLSV, Khoa QLSV (để chuyển cho lớp sinh viên) chậm ngày làm việc sau nhận bảng điểm Bộ mơn giao Các bảng điểm có điểm số bị tẩy xố, sửa chữa khơng có xác nhận lãnh đạo Bộ môn, viết mực đỏ, ghi thiếu tiêu thức theo quy định bị coi không hợp lệ Ban KT & KĐ không nhận bảng điểm lập tờ trình báo cáo Giám đốc Điểm đánh giá học phần phải ghi vào sổ điểm sau kỳ thi Sinh viên vắng mặt kỳ thi kết thúc học phần, khơng có lý đáng coi dự thi lần phải nhận điểm kỳ thi Những sinh viên Trưởng khoa cho phép dự thi lần kỳ thi phụ sau (nếu có) Sinh viên vắng mặt có lý đáng kỳ thi chính, Trưởng khoa cho phép, dự thi kỳ thi phụ sau (nếu có), điểm thi kết thúc học phần coi điểm thi lần đầu Trường hợp khơng có kỳ thi phụ thi không đạt kỳ thi phụ, sinh viên phải dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ sau học kỳ phụ Điều 22 Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần Điểm kiểm tra điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10) Bảng 1, làm tròn đến chữ số thập phân Điểm đánh giá học phần làm tròn đến chữ số thập phân, sau Bộ môn chuyển thành điểm chữ Bảng Bảng 1: Thang điểm 10 cách xếp loại kết học tập Xếp loại Đạt (*) Thang điểm 10 Xuất sắc Từ 9,0 đến 10,0 Giỏi Từ 8,0 đến 8,9 Khá Từ 7,0 đến 7,9 TB Từ 6,0 đến 6,9 Từ 5,0 đến 5,9 Từ 4,0 đến 4,9 Trung bình Yếu Khơng đạt Kém Dưới 4,0 131 (*) Riêng điểm học phần thực tập viết đồ án luận văn tốt nghiệp, điểm đạt yêu cầu từ 5,5 (thang điểm 10) từ C- trở lên Bảng : Quy đổi thang điểm 10 thang điểm Thang điểm 10 Thang điểm Điểm chữ Điểm số Từ 9,5 đến 10,0 A+ 4,0 Từ 9,0 đến 9,4 A 4,0 Từ 8,5 đến 8,9 A- 3,7 Từ 8,0 đến 8,4 B+ 3,3 Từ 7,5 đến 7,9 B 3,0 Từ 7,0 đến 7,4 B- 2,7 Từ 6,5 đến 6,9 C+ 2,3 Từ 6,0 đến 6,4 C 2,0 Từ 5,5 đến 5,9 C- 1,7 Từ 5,0 đến 5,4 D+ 1,3 Từ 4,0 đến 4,9 D 1,0 F 0,0 Dƣới 4,0 - Đối với học phần chưa đủ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, xếp mức đánh giá sử dụng ký hiệu sau: I Chưa đủ liệu đánh giá X Chưa nhận kết thi - Đối với học phần Học viện cho phép chuyển điểm, xếp mức đánh giá sử dụng ký hiệu R viết kèm với kết Việc xếp loại mức điểm A+, A, A-, B+, B, B- , C+, C, C-, D+, D, F áp dụng cho trường hợp sau đây: a Đối với học phần mà sinh viên có đủ điểm học phần, kể trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra bỏ thi khơng có lý phải nhận điểm b Chuyển đổi từ mức điểm I sang, sau có kết điểm đánh giá học phần c Chuyển đổi từ trường hợp X sang Việc xếp loại mức điểm F trường hợp nêu khoản Điều này, áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi phải nhận mức điểm F Xếp loại theo mức điểm I áp dụng cho trường hợp thời gian học thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm, tai nạn lý đặc biệt khác khơng thể dự kiểm tra thi, phải Trưởng khoa QLSV cho phép, trừ trường hợp đặc biệt Giám đốc quy định 132 Trước bắt đầu học kỳ kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong nội dung kiểm tra phận nợ để chuyển điểm Trường hợp sinh viên chưa trả nợ chưa chuyển điểm không rơi vào trường hợp bị buộc thơi học học học kỳ Xếp loại theo mức điểm X áp dụng học phần mà Ban KT & KĐ chưa nhận bảng điểm sinh viên từ khoa/bộ môn chuyển lên Ký hiệu R áp dụng cho trường hợp sau: a Điểm học phần đánh giá mức điểm A+, A, A-, B+, B, B- , C+, C, C-, D+, D đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) số học phần phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt b Những học phần công nhận kết quả, sinh viên chuyển từ trường khác đến chuyển đổi chương trình Các điểm đặc biệt: Quy định bổ sung điểm đặc biệt dùng bảng kết học tập sau: a Điểm T (Miễn học): điểm bảo lưu chuyển tín không cho điểm số (chuyển trường, học song ngành ) tính tích lũy tín Điểm ghi mục bảo lưu khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ b Điểm W: Sinh viên làm đơn rút học phần (không tham dự đánh giá) hạn chấp nhận, không tính điểm Điều 23 Cách tính điểm trung bình chung Để tính điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ học phần phải quy đổi qua điểm số theo Bảng Điều 22 quy định Điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy tính theo cơng thức sau làm tròn đến chữ số thập phân: n A a i 1 i  ni n n i 1 i Trong đó: A điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy điểm học phần thứ i ni số tín học phần thứ i n tổng số học phần Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau học kỳ tính theo kết thi kết thúc học phần lần thi thứ Điểm trung bình chung học kỳ 133 điểm trung bình chung tích lũy để xét học, xếp hạng học lực sinh viên xếp hạng tốt nghiệp tính theo điểm thi kết thúc học phần cao lần thi Chƣơng IV THỰC TẬP CUỐI KHĨA, XÉT VÀ CƠNG NHẬN TỐT NGHIỆP Điều 24 Thực tập cuối khóa, làm đồ án luận văn tốt nghiệp 1.Thực tập cuối khóa a Đầu học kỳ, sinh viên cuối khóa đăng ký thực tập làm đồ án luận văn tốt nghiệp để hồn thành chương trình đào tạo Thời gian thực tập cuối khóa 15 tuần b Điều kiện để sinh viên thực tập cuối khóa: - Đã hoàn thành học phần chuyên ngành đạt từ 5,5 điểm (thang điểm 10) điểm C- trở lên - Đang thời gian phép học Học viện (tính thời gian thực tập cuối khóa) - Khơng thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình c Đăng ký thực tập cuối khóa viết đồ án hoặcluận văn tốt nghiệp: - Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ nơi thực tập đăng ký với Khoa, Bộ môn chuyên ngành - Khoa, Bộ môn chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho sinh viên khoa đăng ký thực tập, hướng dẫn sinh viên thực tập nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch chung Học viện kế hoạch chi tiết Khoa, Bộ môn - Kết thúc đợt thực tập, sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh tế viết đồ án tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành lại viết luận văn tốt nghiệp Thực tập cuối khóa viết đồ án luận văn tốt nghiệp tính học phần có số tín 10 Quy định giảng viên hướng dẫn đồ án, luận văn tốt nghiệp: a Giảng viên có thời gian tham gia giảng dạy học phần chuyên ngành từ năm trở lên Tùy theo điều kiện cụ thể số lượng sinh viên cần hướng dẫn đội ngũ giảng viên có (số lượng, học hàm, học vị) để bố trí giảng viên hướng dẫn sinh viên cho phù hợp 134 Giảng viên kiêm chức, kiêm mơn, cán quản lý, nghiên cứu ngồi Học viện có trình độ Thạc sĩ chun ngành trở lên mời tham gia hướng dẫn đồ án, luận văn tốt nghiệp hưởng quyền lợi theo quy định b Mỗi giảng viên hướng dẫn không 15 đồ án luận văn tốt nghiệp đợt thực tập Trách nhiệm giảng viên phân công hướng dẫn sinh viên thực tập, trách nhiệm Bộ môn Khoa sinh viên thời gian thực tập, viết báo cáo thực tập, luận văn đồ án tốt nghiệp Giám đốc quy định, hướng dẫn cụ thể hoá Quy định thực tập viết luận văn đồ án tốt nghiệp Điều 25 Chấm điểm thực tập viết đồ án luận văn tốt nghiệp Chấm điểm thực tập giảng viên hướng dẫn thực chấm theo thang điểm 10 Việc chấm đồ án, luận văn tốt nghiệp giảng viên thực (trong phải có 01 giảng viên hướng dẫn) Điểm chấm đồ án, luận văn tốt nghiệp điểm trung bình cộng giảng viên chấm Kết chấm đồ án, luận văn tốt nghiệp công bố chậm tuần, kể từ ngày nộp đồ án, luận văn tốt nghiệp Điểm đánh giá học phần thực tập viết đồ án luận văn tốt nghiệp làm tròn đến 01 chữ số thập phân đánh sau: - Điểm thực tập tính trọng số 30% - Điểm đồ án luận văn tốt nghiệp tính trọng số 70% Những sinh viên có điểm đánh giá học phần thực tập viết đồ án luận văn tốt nghiệp 5,5 (thang điểm 10) điểm C- phải thực tập lại Điều 26 Thực tập cuối khoá điều kiện xét tốt nghiệp số ngành đào tạo đặc thù Khi phát sinh ngành/chuyên ngành đào tạo đặc thù, Học viện ban hành văn quy định riêng Điều 27 Điều kiện xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp: Những sinh viên có đủ điều kiện sau xét công nhận tốt nghiệp: a Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình khơng thời gian bị kỷ luật mức đình học tập; b Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo; 135 c Điểm trung bình chung tích lũy tồn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; d Có chứng giáo dục quốc phịng giáo dục thể chất Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện Giám đốc Học viện Phó giám đốc Học viện Giám đốc uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng Ban KT & KĐ làm Thư ký, Trưởng Ban QLĐT, Trưởng Ban QLSV, Trưởng khoa chuyên ngành liên quan thành viên khác Giám đốc định Căn đề nghị Hội đồng xét tốt nghiệp, Giám đốc Học viện ký định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Sinh viên chưa muốn xét công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy học phần bị điểm D phải làm đơn xin hỗn cơng nhận tốt nghiệp gửi Ban KT & KĐ trước kết thúc kỳ thi học kỳ Điều 28 Cấp tốt nghiệp, bảo lƣu kết học tập, chuyển chƣơng trình đào tạo chuyển loại hình đào tạo Bằng tốt nghiệp đại học cấp theo ngành đào tạo (đơn ngành song ngành) Hạng tốt nghiệp xác định theo điểm trung bình chung tích lũy tồn khố học, sau: a Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; b Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; c Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; d Loại trung bình khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,25 đến 2,49 e Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,24 Hạng tốt nghiệp sinh viên có kết học tập tồn khố loại xuất sắc giỏi bị giảm mức, rơi vào trường hợp sau: a Có khối lượng học phần phải thi lại (gồm học lại) vượt 5% so với tổng số tín quy định cho tồn chương trình; b Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thời gian học Kết học tập sinh viên phải ghi vào bảng điểm theo học phần Trong bảng điểm phải ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) ngành phụ (nếu có) Nếu kết học tập sinh viên thỏa mãn quy định khoản Điều 27 Quy định số chương trình đào tạo tương ứng với ngành đào tạo khác nhau, sinh viên cấp tốt nghiệp khác tương ứng với ngành đào tạo Sinh viên nợ chứng Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất, hết thời gian tối đa phép học, thời hạn năm tính từ ngày phải ngừng học, trở Học viện trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp Sinh viên không tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận học phần học chương trình đào tạo Học viện Những sinh viên có nguyện vọng, 136 quyền làm đơn xin chuyển sang chương trình khác theo quy định khoản Điều 16 Quy định Bảo lưu kết miễn học học phần a Một học phần phép miễn học theo diện bảo lưu kết sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy học phần tương đương thời gian học để lấy văn thứ Học viện Số tín tích lũy học phần bảo lưu tính theo số tín học phần nằm chương trình đào tạo thời b Việc xem xét miễn học, bảo lưu kết sinh viên thuộc diện chuyển trường Giám đốc định c Sinh viên có định xóa tên bỏ học, nghỉ học bị buộc học tham gia thi lại tuyển sinh trúng tuyển vào hệ quy phải học lại tồn chương trình đào tạo - không xét miễn học phần trừ học phần cấp chứng riêng (Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất) Học để cấp thứ hai a Trong theo học chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành thứ (ngành/chuyên ngành xếp nhập học), sinh viên phép đăng ký học tích lũy đồng thời học phần ngành/chuyên ngành thứ hai (trừ học phần tốt nghiệp) Khi sinh viên hội đủ điều kiện để cấp theo chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành thứ thời gian học Học viện phép đăng ký học tiếp để hồn thành chương trình đào tạo đề nghị xét tốt nghiệp ngành/chuyên ngành thứ hai thuộc khối tuyển sinh b Sinh viên xét cấp thứ hai theo điều kiện sinh viên khóa nhập học theo học ngành/chuyên ngành này, bao gồm điều kiện thời gian học tối đa phép Bằng cấp trường hợp hai quy cấp cho sinh viên học khóa-ngành tương ứng c Tất học phần mà sinh viên học ghi vào bảng điểm, nhiên việc xếp loại tốt nghiệp vào học phần nằm trong chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành Chƣơng V XỬ LÝ VI PHẠM Điều 29 Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy định thi, kiểm tra, viết luận văn, đồ án Trong dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, tập lớn, thi học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, luận văn tốt nghiệp, vi phạm quy định, sinh viên bị xử lý kỷ luật theo lần vi phạm 137 - Sinh viên thi hộ, kiểm tra hộ, nhờ thi hộ, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ người chép tiểu luận, đồ án, luận văn tốt nghiệp bị kỷ luật mức đình học tập năm trường hợp vi phạm lần thứ buộc học trường hợp vi phạm lần thứ hai 3- Xử lý sinh viên chép luận văn, đồ án tốt nghiệp người khác a Thông báo nhắc nhở trường hợp sinh viên chép luận văn, đồ án tốt nghiệp người khác 15% b Khiển trách trừ 1/4 số điểm luận văn, đồ án tốt nghiệp áp dụng trường hợp sinh viên chép luận văn, đồ án tốt nghiệp người khác từ 15% đến 25% c Cảnh cáo phải viết lại luận văn, đồ án tốt nghiệp áp dụng trường hợp sinh viên chép luận văn, đồ án tốt nghiệp người khác từ 25% đến 50% d Cảnh cáo phải thực tập lại áp dụng trường hợp sinh viên chép luận văn, đồ án tốt nghiệp người khác từ 50% trở lên Trừ trường hợp quy định khoản 1, Điều này, mức độ sai phạm khung xử lý kỷ luật trường hợp vi phạm thực theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy 5- Cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện có hành vi vi phạm quy định tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp, có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ, Hội đồng kỷ luật Học viện áp dụng quy định Pháp lệnh cán bộ, công chức Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 Chính phủ để xử lý kỷ luật Chƣơng VI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 30 Khen thƣởng Sinh viên đạt kết cao học tập rèn luyện Học viện ghi nhận xét khen thưởng Điều kiện hình thức xét khen thưởng quy định cụ thể Quy định công tác QLSV Học viện Tài Ngồi ra, sinh viên xuất sắc cịn có hội nhận học bổng khuyến khích học bổng tài trợ Giảng viên sinh viên có thành tích xuất sắc phương pháp giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao vị thế, uy tín Học viện có quy định riêng Giám đốc Học viện (ví dụ thi sinh viên giỏi môn học thi Olympic Quốc gia, đạt giải tổ chức có uy tín giới tổ chức, sáng kiến mang tính tiên phong…) Điều 31 Học bổng Học bổng bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng sách học bổng tài trợ tổ chức, cá nhân Việc thực chế độ học bổng khuyến khích học tập học 138 bổng sách cho sinh viên theo thông tư liên tịch, quy định hành Bộ GD & ĐT Việc xét học bổng tài trợ thực theo điều kiện quy trình riêng a.Các loại học bổng cấp thời gian thiết kế khóa học Thời gian nghỉ học tạm thời, thời gian kéo dài thời gian học lấy thứ hai khơng xét cấp học bổng b Học bổng sách cấp theo định Giám đốc Học viện sở có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sinh viên Các trường hợp trễ hạn khơng truy lĩnh học bổng Ngồi thời gian thức khóa học, học bổng sách cấp Học viện nhận tiêu học bổng bổ sung từ cấp c Điều kiện cần để xét học bổng khuyến khích: sinh viên đăng ký học, dự thi tích lũy số tín lớn số tín theo kế hoạch học tập chuẩn chương trình đào tạo Điều 32 Học phí Sinh viên nộp học phí theo học kỳ dựa số học phần xếp học học kỳ, số tín học phí học phần (mục d khoản 3, Điều quy định này), mức học phí/tín học phí lệ phí đăng ký-ghi danh quy định cho năm học Học phí sinh viên phải nộp thông báo phiếu học tập sinh viên Sinh viên có nghĩa vụ nộp đầy đủ học phí thời hạn quy định Những sinh viên khơng đóng học phí hạn không đăng ký học tập kỳ sau đưa vào danh sách xét buộc học Sinh viên thuộc diện xét miễn giảm học phí theo quy định chung Bộ GD & ĐT phải làm hồ sơ xin miễn giảm nộp hạn cho Ban QLSV để Học viện định miễn giảm Riêng học kỳ phụ Học viện không xét miễn giảm học phí Điều 33 Điều khoản thi hành Quy định có hiệu lực từ ngày ký áp dụng hệ đào tạo đại học quy theo hệ thống tín Học viện Tài tuyển sinh từ năm học 2008-2009 (từ Khóa 46 trở đi) Trong trình thực hiện, vướng mắc phát sinh cần phản ánh kịp thời Ban QLĐT Việc điều chỉnh, bổ sung điều khoản quy định Giám đốc định GIÁM ĐỐC GS.,TS Ngô Thế Chi ... TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HIỆN NAY 50 2.1 Sơ lược hình thành phát triển Học viện Tài chính, khoa Tài doanh nghiệp. .. trạng đào tạo theo tín Khoa Tài doanh nghiệp 13 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo theo tín khoa tài doanh nghiệp Học viện Tài - Đưa kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo. .. đề tài luận văn thạc sĩ ? ?Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chuyên ngành Tài Doanh nghiệp Học viện Tài nay? ?? nhằm góp phần nhỏ tạo sở cho việc thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chỉ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp tại học viện tài chính hiện nay , Đánh giá chất lượng đào tạo theo tín chỉ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp tại học viện tài chính hiện nay