0

Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

20 4,035 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:36

Tạo ra một bài thuyết trình là một nghệ thuật. Thậm chí hầu hết những người thành đạt đều phải trải qua sự sợ hãi trong quá trình thuyết trình. Họ không biết cách thực hiện một buổi thuyết tr 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh - Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

nh.

ảnh Xem tại trang 6 của tài liệu.