0

Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao

98 0 0
  • Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương  lượng tử ánh sáng  vật lý 12 nâng cao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:45

tạo cho HS qua việc phát triển hệ thống tập phần Tính chất sóng ánh sáng, Luận văn thạc sĩ, ĐH Vinh [12] Hoàng Thị Thu (2009), Phát triển tập chương Điện tích - Điện trường vật lí 11 NC nhm rèn luyện lực sáng tạo cho HS, Luận văn tốt nghiệp, ĐH Vinh [13] Nguyễn Nh- ý - Đỗ Việt Hùng - Phan Xuân Thành, Từ điển Tiếng Việt 96 PHụ LụC Bài kiĨm tra 15 Catèt cđa mét tÕ bµo quang điện làm xêdi có công thoát electron A 1,89 eV Chiếu vào catốt chùm sáng đơn sắc màu vàng có b-ớc sóng 0,589 m công suất P 0,625W a, Tìm giới hạn quang điện catốt ? b, Tìm hiệu điện hÃm phải đặt vào anốt catốt để làm triệt tiêu dòng quang điện ? c, Tìm c-ờng độ dòng quang điện bÃo hòa ? Giả sử tr-ờng hợp lí t-ởng phôtôn đến đập vào catốt làm bật electron Đáp án biĨu ®iĨm a, (3 ®iĨm) o  0,657  m Viết đ-ợc biểu thức tính o 2đ Thay số để tÝnh ®óng o 1® b, (3,5 ®iĨm) U h  0,21V Viết đ-ợc biểu thức tính U h Thay số ®Ĩ tÝnh ®óng 2® Uh 1,5® c (3,5 ®iĨm) I bh  0,3 A LËp ln ®óng ®Ĩ thÊy N e  N  1® ViÕt ®óng biĨu thøc I bh 1,5® Thay sè ®Ĩ tÝnh ®óng I bh 1® 97 Bài kiểm tra 45 phút Câu 1: Chiếu chïm s¸ng cã b-íc sãng   0,489  m lên mặt catốt tế bào quang điện, ng-ời ta thấy hiệu điện hÃm để triệt tiêu dòng quang điện U h 0,39 V a, Tìm giới hạn quang điện công thoát electron kim loại làm catốt ? b, Biết công suất chùm sáng tới mặt catốt P 12,5 W , c-ờng độ dòng quang điện bÃo hòa I bh  0,05 A T×m hiƯu st cđa hiệu ứng quang điện ? Câu 2: Cho biết b-ớc sóng bốn vạch dÃy Ban-me: vạch đỏ H (  0, 6563  m) , v¹ch lam H ( 0, 4861 m) , vạch chàm H  (  0, 4340  m) , v¹ch tÝm H (  0, 4102  m) H·y tÝnh b-íc sãng cđa ba v¹ch quang phỉ d·y Pa-sen ? Đáp án biểu điểm Câu 1: (4 ®iÓm) a, b, o  0,578  m ; A 2,15 eV Tính đ-ợc o 1đ Tính đ-ợc A 1® H  1% ViÕt ®óng biĨu thøc tÝnh c-êng ®é dßng quang ®iƯn b·o hßa 0,5® ViÕt ®óng biĨu thức tính công suất 0,5đ Thiết lập đ-ợc biểu thức tính hiệu suất l-ợng tử 0,5đ Thay số tính H ®óng 0,5® C©u 2: (6 ®iĨm) 43  1,875 (  m) ; 53  1,2813  m ; 63 1,0939 m Vẽ sơ đồ chuyển mức l-ợng nguyên tử hidro 1đ Lập luận để đ-a công thức tính 43 , 53 , 63 3,5đ Thay sè tÝnh ®óng 43 , 53 , 63 1,5® 98 ... giới hạn quang điện công thoát electron kim loại làm catốt ? b, Biết công suất chùm sáng tới mặt catốt P 12, 5 W , c-ờng độ dòng quang điện bÃo hòa I bh 0,05 A Tìm hiệu suất hiệu ứng quang điện... ®óng I bh 1đ 97 Bài kiểm tra 45 phút Câu 1: ChiÕu mét chïm s¸ng cã b-íc sãng   0,489 m lên mặt catốt tế bào quang ®iƯn, ng-êi ta thÊy hiƯu ®iƯn thÕ h·m ®Ĩ triệt tiêu dòng quang điện U h 0,39... cđa mét tế bào quang điện làm xêdi có công thoát electron A  1,89 eV ChiÕu vµo catèt mét chùm sáng đơn sắc màu vàng có b-ớc sóng 0,589 m công suất P 0,625W a, Tìm giới hạn quang điện catốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao , Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao