0

Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty tnhh tiến phát và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cho công ty

89 0 0
  • Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty tnhh tiến phát và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cho công ty

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:37

Khoá lu n t t nghi p GVHD: ThS Phan Th Thanh Th y ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N - - KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P THỰ C TRẠ NG HOẠ T ĐỘ NG ĐẤ U THẦ U CỦ A CÔNG TY TNHH TIẾ N PHÁT VÀ GIẢ I PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮ NG THẦ U CHO CÔNG TY Sinh viên thự c hiệ n: Giáo viên hư ng dẫ n: TRẦ N THỊ MỸ LINH TS TRẦ N THỊ GIANG Lớ p: K49A KHĐT Niên khóa: 2015 - 2019 Huế , tháng 12 năm 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty tnhh tiến phát và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cho công ty , Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty tnhh tiến phát và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cho công ty