0

Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng của quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thừa thiên huế

104 1 0
  • Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng của quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thừa thiên huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:29

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ BỘ HUỲ NH NGỌ C HẢ I GIẢ I PHÁP MỞ RỘ NG HOẠ T ĐỘ NG BẢ O LÃNH TÍN DỤ NG CỦ A QUỸ ĐẦ U TƯ PHÁT TRIỂ N VÀ BẢ O LÃNH TÍN DỤ NG CHO DOANH NGHIỆ P NHỎ VÀ VỪ A TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 01 02 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS LÊ THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O HUẾ , 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng của quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thừa thiên huế , Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng của quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thừa thiên huế