0

Tuan 27 Tiet 57

2 2 0
  • Tuan 27 Tiet 57

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:06

HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BAÛNG HS chuù yù theo doõi vaø ?4: Nhaåm nghieäm caùc phöông trình sau:... cùng làm với GV.[r] (1)Tuaàn: 27 Tieát: 57 Ngày soạn:12/03/2016 Ngaøy daïy: 15/03/2016 §5 HỆ THỨC VIÉT VAØ ỨNG DỤNG I Muïc tieâu: Kiến thức: - HS biết hệ thức Viét và ứng dụng Kĩ năng: - HS có kĩ dùng hệ thức Viét để nhẩm nghiệm với hai trường hợp: a + b + c = vaø a – b + c = Bieát tìm hai soá bieát toång vaø tích cuûa chuùng Thái độ: - Tích cực, nhanh nhẹn, cẩn thận II Chuaån bò: GV: Các ví dụ, phấn màu Thước thẳng HS: Xem trước bài III Phöông phaùp: - Quan sát, Thực hành, nhóm IV Tieán trình: Ổn định lớp: (1’) 9A3………………………………………………………………………………………………………………………… Kieåm tra baøi cuõ: (6’) Haõy vieát hai nghieäm phaân bieät cuûa phöông trình ax2 + bx + c = GV cho hai HS leân baûng tính: x1 + x2 vaø x1.x2 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: (20’) x1 + x2 = ? GV cho HS biến đổi x1.x2 = ? GV cho HS biến đổi HOẠT ĐỘNG CỦA HS x1 + x2   b  2a =     b      2a    2b b    = 2a a x1.x2   b     b    2a   2a  = b   b  4ac      b    = 4a   4ac c  = 4a a GHI BAÛNG Hệ thức Viét: Ñònh lyù Vieùt: Neáu x1 vaø x2 laø hai nghieäm cuûa phöông trình ax2 + bx + c = ( a 0 ) thì: b   x1  x  a   x x  c  a Áp dụng cho hai trường hợp đặc biệt:  Neáu phöông trình ax2 + bx + c = ( Sau biến đổi xong, GV HS chuù yù theo doõi vaø a 0 ) coù a + b + c = thì phöông giới thiệu hệ thức Viét nhắc lại hệ thức Viét c SGK trình coù x1 = vaø x2 = a GV giới thiệu hai trường HS thaûo luaän ?2, ?3  Neáu phöông trình ax2 + bx + c = ( hợp đặc biệt thông qua ?2 a 0 ) coù a – b + c = thì phöông vaø ?3 c  trình coù x1 = –1 vaø x2 = a = HOẠT ĐỘNG CỦA GV Để củng cố lại kiến thức, 4a HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BAÛNG HS chuù yù theo doõi vaø ?4: Nhaåm nghieäm caùc phöông trình sau: (2) GV cho Hs laøm ?4 cùng làm với GV a)  5x  3x  0 Ta coù: a + b + c = – + + = Phöông trình coù hai nghieäm: c  x2 = a x1 = 1; b) 2004x2 + 2005x + = Ta coù: a – b + c = 2004 – 2005 + = Phöông trình coù hai nghieäm: c   2004 x1 = –1; x2 = a Nhaän xeùt, chuyeån yù Hoạt động 2: (15’) Giả sử hai số cần tìm có toång laø S vaø coù tích laø P Goïi số thứ là x thì số thứ hai laø gì? Tích cuûa chuùng laø P vaäy ta coù phöông trình naøo? Hãy biến đổi và đưa phöông trình baäc hai Haõy laäp  Khi naøo thì phöông trình treân coù nghieäm? Hai nghieäm naøy chính laø hai soá caàn tìm GV trình baøy VD Nhaän xeùt, choát yù Số thứ hai là: S – x (S – x).x = P Tìm hai soá bieát toång vaø tích: Neáu hai soá coù toång baèng S vaø coù tích P thì hai số đó là hai nghieäm cuûa phöông trình: x2 – Sx + P = Điều kiện để có hai số: S2 – 4P  x2 – Sx + P =  = S2 – 4P Khi S2 – 4P  VD: Tìm hai soá bieát toång cuûa chuùng baèng 27 vaø tích cuûa chuùng baèng 180 Giaûi: Hai soá caàn tìm chính laø nghieäm cuûa phöông trình: x2 – 27 + 180 = HS chuù yù theo doõi  27   4.1.180 Ta coù:  =  =9 x1  27  27  15 x  12 2 ; Cuûng coá: (2’) - GV cho HS nhắc lại hệ thức Viét và hai trường hợp đặc biệt Hướng dẫn và dặn dò nhà: (2’) - Veà nhaø xem laïi caùc VD vaø laøm caùc baøi taäp 25, 26 Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 27 Tiet 57, Tuan 27 Tiet 57