0

TUAN 27 tiet 47,48.docx

6 378 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 01/03/2010 Tuần: 27 - Tiết : 47 LUYỆN TẬP 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố các đònh lí về 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 2. Kỹ năng: Vận dụng các đònh lí đó để chứng minh các tam giác đồng dạng để tính các đoạn thẳng hoặc chứng minh các tỉ lệ thức, đẳng thức trong các bài tập 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt, sáng tạo. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, phiếu học tập, thước thẳng, compa, êke, phấn màu. 2.Học sinh: Ôn tập cac đònh lí về trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, thước kẻ, compa, êke, bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (10’) - Hãy phát biểu 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác? Điền vào chỗ trống trong bảng sau: A’B’C’ và ABC có a) ' ' ' ' ' 'A B A C B C AB AC BC = = b) ' ' ' 'A B B C AB BC = và góc B’ = Góc B c) Â’ = Â và góc B’=góc B thì …………………… - Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ? Vì sao? 6cm, 4cm, 5cm và 8cm, 10cm, 12cm. - Chữa bài tập 38 SGK. 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: Vận dụng các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác để giải 1 số dạng toán : Chứng minh tỉ lệ thức, đẳng thức tích của các đoạn thảng, tính độ dài của các đoạn thẳng. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 25’ HĐ1: Luyện tập a) Chứng minh: CH.CD = CK.CB b) Chứng minh: CH AB CK DE = - Hướng dẫn HS phân tích đi lên để tìm ra hướng chứng minh: CH.CD = CK.CB ⇑ - HS xem hình vẽ, suy nghỉ trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của GV - Lắng nghe GV phân tích. Bài tập 1: Cho hình vẽ: a) Xét HCB và KCD có : µ µ µ µ 0 90 ( ) H K B D gt  = =   =   ⇒ HCB KCD (g-g) ⇒ CH CB CK CD = ⇒ CH.CD = CK.CB GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG CH CB CK CD = ⇑ CHB ∼ CKD ⇑ µ µ µ µ 0 90 ( ) H K B D gt  = =   =   - Đẳng thức : CH.CD = CK.CB được suy ra từ tỉ lệ thức nào? - Để có được tỉ lệ thức này ta cần CM điều gì? - CHB CKD ? Vì sao? - Gọi 1 HS lên bảng trình bày - Yêu cầu HS làm câu b - Khai thác CH.CE = CK.AC có đúng không? - Chốt lại và khắc sâu: Để CM các tỉ lệ thức, đẳng thức, tìm độ dài 1 đoạn thẳng… trong bài toán trên đều dựa trên cơ sở nào? - Trường hợp đồng dạng nào được sử dụng trong b.tập này - Yêu cầu HS đọc đề bài 40 SGK - ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? - Yêu cầu HS hoạt động nhóm để giải bài toán. - Yêu cầu HS đọc đề và ghi GT- KL lên bảng. - CH CB CK CD = - CHB CKD - CHB CKD - Lên bảng làm - HS trả lời miệng, GV ghi vào bảng. - Dựa trên 2 tam giác đồng dạng. - Trường hợp g - g - Đọc đề bài 40 SGK - Hoạt động nhóm trong 15’ - Các nhóm báo cáo kết quả trên bảng nhóm. - Lên bảng vẽ hình và ghi GT – KL. b) Theo câu a ta có: ACB ECD ⇒ CB AB CD ED = (1) Theo chứng minh trên ta có: CH CB CK CD = (2) Từ (1) và (2) ⇒ CH AB CK DE = * Bài 40/80 SGK: Xét ABC và ADE có: 15 8 AB AD = ; 20 10 6 3 AC AE = = ⇒ # AB AC AD AE ⇒ ABC không đồng dạng với ADE * Bài 44/80 SGK: a) Xét BMD và CND có 0 90 ( ) M N BDM CDN dd  = =  =  GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Để có tỉ số BM CN ta nên xét 2 tam giác nào? - Để có tỉ số AM AN ta nên xét 2 tam giác nào? 28 24 2 1 N D C M B A - Xét BMD và CND. - Xét ABM và CAN ⇒ BMD CND ⇒ BM BD MD CN CD ND = = Mà 24 6 28 7 BD AB CD AC = = = ⇒ 6 7 BM CN = b) Xét ABM và CAN có: 0 2 1 90 ( ) M N A A gt  = =  =  ⇒ ABM CAN ⇒ AM AB AN AC = Mà ( ) AB BD MD CMT AC CD ND = = ⇒ AM MD AN ND = 8’ HĐ2: Củng cố - Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Cho ABC có Â = 90 0 , AB = 2, AC = 4. a) Nếu A’B’C’ có A’B’ = 6, A’C’ = 12, B’C’ = 14 thì A’B’C’ ∼ ABC b) Nếu A’B’ = 6, Â’ =90 0 , B’C’=6 5 thì A’B’C’ ABC c) Nếu B’C’=6 5 , A’C’=16, A’B’= 8 thì A’B’C’ ABC. d) Nếu A’B’=1, A’C’=2, B’ = 100 0 thì A’B’C’ ABC * Bài tâp về nhà: Cho ABC (Â=90 0 ). Dựng AD vuông góc với BC (D ∈ BC). Đường phân giác BF cắt AD tại F. Chứng minh: a) FA.BD = FD.BA b) AB 2 = BD.BC c) FD EA FA EC = - Làm trên phiếu học tập. a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (1’) - Ôn tập các trường hợp đồng dạng của tam giác. So sánh với trường hợp bằng nhau của 2 tam giác. - Làm bài 41 đến 44 SGK trang 80. IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 02/03/2010 Tuần: 27 - Tiết : 48 LUYỆN TẬP 2 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, so sánh với các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác. 2. Kỹ năng: Tiếp tục luyện tập chứng minh các tam giác đồng dạng, tính các đoạn thẳng, các tỉ số …. Trong các bài tập. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, phát triển tư duy. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, thước thẳng, compa, êke. 2.Học sinh: Thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 14’ HĐ1: Hệ thống kiến thức - Cho ABC cân (AB = AC) và DEF cân (DE = DF). ABC và DEF có đồng dạng không nếu có: a) Â = D hoặc b) B = F hoặc c) Â = Ê hoặc d) AB BC DE EF = hoặc e) AB AC DE DF = - Điền vào chỗ trống: - Đọc đề bài - Cả lớp suy nghó, chuẩn bò ý kiến. - Lên bảng trình bày. a) ABC DEF b) ABC DEF c) ABC không đồng dạng với DEF d) ABC DEF e) ABC không đồng dạng với DEF GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Sau đó so sánh các trường hợp đồng dạng và các TH bằng nhau của 2 tam giác - Qua bài tập 1, hãy nêu dấu hiệu để nhận biết 2 tam giác cân đồng dạng, đó là nội dung của bài 41 SGK. - Giống nhau: Có 3 TH đồng dạng c-c-c, c-g-c, g-g. Cũng có 3 TH bằng nhau c-c-c, c-g-c, g-c-g. Hai tam giác bằng nhau hay đồng dạng đều có các góc tương ứng bằng nhau. - Khác nhau: 2 tam giác đồng dạng các cạnh tỉ lệ, 2 tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau. * Hai tam giác cân đồng dạng nếu có: a) 1 cặp góc ở đỉnh bằng nhau hoặc b) 1 cặp góc ở đáy bằng nhau hoặc c) cạnh bên và cạnh đáy của tam giác này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác kia. 28’ HĐ2: Luyện tập - Trong hình vẽ có những cặp tam giác nào? - Hãy nêu các cặp tam giác đồng dạng? - Tính độ dài EF, BF? - AED, EBF, DCF - EAD EBF (g-g) EBF DCF (g-g) EAD DCF (g-g) - Dựa vào AED EBF ⇒ EA AD ED EB BF EF = = Bài 45/80SGK: a)EAD EBF(g-g) EBFDCF (g-g) EAD DCF (g-g) b) Vì EAD EBF nên EA AD ED EB BF EF = = hay 8 7 4 BF = ⇒ BF = 3,5; EF = 5 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2’) - Bài tập 43, 44, 45 trang 74, 75 SBT. - Ôn tập 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, đònh lí Pitago. - Đọc trước bài “các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông” IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 6 . Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 01/03/2010 Tuần: 27 - Tiết : 47 LUYỆN TẬP 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố các đònh lí về. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 02/03/2010 Tuần: 27 - Tiết : 48 LUYỆN TẬP 2 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố các trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 27 tiet 47,48.docx, TUAN 27 tiet 47,48.docx,

Hình ảnh liên quan

1. Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, phiếu học tập, thước thẳng, compa, êke, - TUAN 27 tiet 47,48.docx

1..

Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, phiếu học tập, thước thẳng, compa, êke, Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày - Yêu cầu HS làm câu b - Khai thác - TUAN 27 tiet 47,48.docx

i.

1 HS lên bảng trình bày - Yêu cầu HS làm câu b - Khai thác Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, thước thẳng, compa, êke. 2.Học sinh:  Thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm. - TUAN 27 tiet 47,48.docx

1..

Giáo viên: Bảng phụ ghi các câu hỏi và bài tập, thước thẳng, compa, êke. 2.Học sinh: Thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Trong hình vẽ có những cặp tam giác nào? - TUAN 27 tiet 47,48.docx

rong.

hình vẽ có những cặp tam giác nào? Xem tại trang 5 của tài liệu.