0

BUỔI THẢO LUẬN THỨ HAI NHỮNG VẤN đề CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ

16 0 0
  • BUỔI THẢO LUẬN THỨ HAI NHỮNG VẤN đề CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:20

Khoa luật dân Lớp luật dân 44B1 BUỔI THẢO LUẬN THỨ HAI NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ Bộ môn: Những vấn đề chung luật dân Giảng viên: ThS Nguyễn Tấn Hoàng Hải Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Tiền MSSV: 1953801012282 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020 MỤC LỤC  VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT CỦA CHỦ THỂ TRONG XÁC LẬP GIAO DỊCH 1.1 So với BLDS năm 2005, BLDS 2015 có khác điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự? Suy nghĩ anh chị thay đổi 1.2 Đoạn án cho thấy ông T bà bà H khơng có quyền sở hữu nhà Việt Nam? 1.3 Đoạn án cho thấy giao dịch ông T bà H với bà Đ bị Tịa tun bố vơ hiệu? 1.4 Suy nghĩ anh/chị (trong mối quan hệ với lực pháp luật chủ thể) để Tịa án tun bố giao dịch vơ hiệu?  VẤN ĐỀ 2: GIAO DỊCH XÁC LẬP BỞI NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC 2.1 Những điểm BLDS 2015 (so với BLDS 2005) điều kiện có hiệu lực giao dịch dân suy nghĩ anh/chị điểm 2.2 Từ thời điểm ơng Hội thực chất khơng cịn khả nhận thức từ thời điểm ông Hội bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự? 2.3 Giao dịch ông Hội (với vợ bà Hương) xác lập trước hay sau ông Hội bị tuyên lực hành vi dấn sự? 2.4 Theo Tòa án nhân dân tối cao, phần giao dịch ơng Hội có vơ hiệu khơng? Vì sao? Trên sở quy định nào? 2.5 Trong thực tiễn xét xử, có vụ việc giống hồn cảnh ơng Hội khơng Tịa án giải theo hướng nào? Cho biết tóm tắt vụ việc mà anh/chị biết 2.6 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án nhân dân tối cao vụ việc (liên quan đến giao dịch ông Hội xác lập)? Nêu sở pháp lý đưa hướng xử lý 2.7 Nếu giao dịch có tranh chấp giao dịch tặng cho ơng Hội giao dịch có bị vơ hiệu khơng? Vì sao?  VẤN ĐỀ 3: GIAO DỊCH XÁC LẬP DO CÓ LỪA DỐI 3.1 Điều kiện để tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu có lừa dối theo BLDS 2005 BLDS 2015 3.2 Đoạn Quyết định số 521 cho thấy thỏa thuận hóa nhượng bị tuyên vơ hiệu có lừa dối? 3.3 Hướng giải có tiền lệ chưa? Nếu có tiền lệ, nêu vắn tắt tiền lệ anh/chị biết 3.4 Hướng giải có cịn phù hợp với BLDS năm 2015 khơng? Vì sao? 3.5 Trong Quyết định số 210, theo Tịa án, u cầu khơng u cầu Tịa án tun bố hợp đồng có tranh chấp vô hiệu? 3.6 Trong Quyết định số 210, theo Tòa án, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối có cịn khơng? Vì sao? 3.7 Trong trường hợp hết thời hiệu yêu cầu Tịa án tun bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối, Tịa án có cơng nhận hợp đồng khơng? Vì sao? 3.8 Câu trả lời cho câu hỏi có khác khơng áp dụng quy định tương ứng BLDS 2015 tình tiết Quyết định số 210? 3.9 Quay trở lại vụ việc phần nhầm lẫn, Tịa án tun hợp đồng vơ hiệu lừa dối, Tịa án có cơng nhận hợp đồng khơng? Vì sao? 3.10 Suy nghĩ anh/chị hướng tuyên nêu Tòa án?  VẤN ĐỀ 4: HẬU QUẢ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VƠ HIỆU 4.1 Giao dịch dân vơ hiệu có làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên không? Nêu sở pháp lý trả lời 4.2 Trên sở BLDS, xác định Hợp đồng dịch vụ vơ hiệu Cơng ty Phú Mỹ có phải tốn cho Cơng ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực khơng? Vì sao? 4.3 Hướng giải Hội đồng thẩm phán với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực nào? 4.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Hội đồng thẩm phán liên quan tới khối lượng công việc mà Công ty Orange thực xác dịnh hợp đồng vô hiệu 4.5 Hướng xử lý Hội đồng thẩm phán khối lượng công việc mà Công ty Orange thực xác định hợp đồng dịch vụ không vô hiệu? Nội dung xử lý khác với trường hợp xác định hợp đồng dịch vụ vô hiệu nào? Suy nghĩ anh/chị chủ đề nào? 4.6 Trong Quyết định số 75, Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao xác định hợp đồng vô hiệu? 4.7 Suy nghĩ anh/chị việc Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao định hợp đồng vô hiệu Quyết định 4.8 Với thông tin Quyết định số 75, pháp luật hành, ông Sanh bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời 4.9 Trong án số 133, Tòa án định hủy giấy chứng nhận giấy chứng nhận cấp cho anh Đậu ghi nhận cho ông Văn, bà Tằm quyền liên hệ với quan có thẩm quyền để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hệ giao dịch dân vơ hiệu khơng? Vì sao? DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân 2015, Nhà xuất trị quốc gia thật Bộ tố tụng dân 2015, Nhà xuất trị quốc gia thật 1 VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CHỦ THỂ TRONG XÁC LẬP GIAO DỊCH Tóm tắt án số 32/2018/DS-ST: VẤN ĐỀ 2: TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ Tóm tắt án số 1117/2012/LĐ-PT: Ơng Hùng (nguyên đơn) làm việc quan đại diện Bộ Tài nguyên môi trường Sau xảy vụ việc xe gắn máy, quan buộc ông bồi thường thiệt hại Cơ quan định chấm dứt hợp đồng với ơng Ơng Hùng khởi kiện u cầu tịa án hủy văn bản, thơng báo định Đồng thời yêu cầu quan giao sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bồi thường tiền Trong phiên xét xử sơ thẩm, Tào án quận xác định Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên môi trường bị đơn chấp nhận yêu cầu nguyên đơn: Hủy định yêu cầu quan bồi thường tiền Trong phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TPHCM nhận định Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị đơn vụ án Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên môi trường không quy định luật pháp nhân nên đưa định hủy án lao động sơ thẩm yêu cầu Tòa án quận giải lại 2.1 Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân?  Theo điều 74 BLDS 2015: “1 Một tổ chức cơng nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: a) Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; b) Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; d) Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.”  Được thành lập hợp pháp - Điều 82 BLDS 2015: “1 Pháp nhân thành lập theo sáng kiến cá nhân, pháp nhân theo định quan nhà nước có thẩm quyền Đăng kí pháp nhân bao gồm đăng kí thành lập, đăng kí thay đổi đăng kí khác theo quy định pháp luật 3.Việc đăng kí pháp nhân phải cơng bố cơng khai.”  Có cấu tổ chức chặt chẽ - Điều 83 BLDS 2015: “1 Pháp nhân phải có quan điều hành Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn quan điều hành pháp nhân quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân Pháp nhân có quan khác theo định pháp nhân theo quy định pháp luật.” Có tài sản độc lập tự chịu trách nhiệm tài sản + Có tài sản độc lập + Tự chịu trách nhiệm dân tài sản mình; khơng chịu trách nhiệm thay cho người pháp nhân nghĩa vụ dân người pháp nhân xác lập, thực không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập + Pháp nhân phải nhân danh mình, sử dụng tên gọi mình, lấy danh nghĩa pháp lí tham gia quan hệ pháp luật Không lấy danh nghĩa thành viên hay quan sáng lập pháp nhân mượn danh nghĩa nhà nước, cá nhân, tổ chức khác tham gia vào quan hệ pháp luật + Có quyền tham gia tố tụng với tư cách bình đẳng độc lập với cá nhân, chủ thể khác 2.2 Trong án số 1117, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân khơng? Đoạn Bản án có câu trả lời? - Trong án số 1117 Bộ Tài nguyên Môi trường, Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân, tư cách pháp nhân không đầy đủ - Đoạn: “Như vậy, Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường thành phố Hồ Chí Minh đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường quan đại diện hạch toán báo sổ thực dự toán, toán phải theo phân cấp Bộ, phụ thuộc theo phân bổ ngân sách Nhà nước phân cấp Bộ Tài nguyên Môi trường quan hạch tốn độc lập Mặc dù định 1367 nói có nội dung “Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng” Cơ quan đại diện Bộ phải hạch toán báo sổ nên quan có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân không đầy đủ" có câu trả lời 2.3 Trong án số 1117, Tịa án xác định Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường khơng có tư cách pháp nhân? Bởi Tịa án theo Điều 92 Bộ luật dân năm 2005: “…2 Văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo quyền cho lợi ích pháp nhân thực việc bảo vệ lợi ích đó… 4 Văn phịng đại diện, chi nhánh pháp nhân Nguời đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền…” Toà án xác định quan đại diện tài nguyên môi truờng khơng phải pháp nhân lí sau: - Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên mơi truờng chưa đáp ứng đủ điều kiện có cấu tổ chức chặt chẽ Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên môi truờng phận giúp Bộ truởng theo dõi, tổng hợp tình hình thực nhiệm vụ thực số nhiệm vụ theo chuơng trình cơng tác Bộ, khơng có ý chí riêng hành động tự mà phải hoạt động theo đạo Bộ Bên cạnh đó, khơng có độc lập cá nhân tổ chức khác (phải phối hợp với quan, đơn vị thuộc Bộ để thực công tác chuyên môn nghiệp vụ giao) Trong cấu nhân sự, quan đại diện quản lí cán bộ, cơng chức, người lao động theo quy định pháp luật phân cấp Bộ - Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên môi truờng chưa đáp ứng đủ điều kiện độc lập tài sản Cơ quan đại diện phải lập dự toán, tổ chức thực toán, toán thu chi ngân sách heo định Nhà nước phân cấp Bộ, quản lí tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp Bộ 2.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án Căn vào Khoản Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi bổ sung năm 2011: “ Hủy án sơ thẩm, hủy phần án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải lại vụ án; ” Và Điều 277: “Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm, hủy phần án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án sơ thẩm giải lại vụ án thuộc trường hợp sau đây: Việc chứng minh thu thập chứng không theo quy định Chương VII Bộ luật chưa thực đầy đủ mà phiên tòa phúc thẩm thực bổ sung được; Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm không quy định Bộ luật có vi phạm nghiêm trọng khác thủ tục tố tụng.” Dựa vào Khoản Điều 277 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy án sơ thẩm Tịa án cấp sơ thẩm xác định không người tham gia tố tụng với tư cách bị đơn vụ án chuyển hồ sơ Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giải lại sơ thẩm vụ án hợp lý Trong vụ án tranh chấp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động án Lao động sơ thẩm số 32/2012/LĐST ngày 9/7/2012 nguyên đơn - ông Nguyễn Ngọc Hùng Tòa án nhân dân quận xác định quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường bị đơn vụ án Việc xác định chưa phù hợp với định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 8/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Điều 92 Bộ luật Dân năm 2005 Vì theo Điều 92 BLDS 2005quy định quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường khơng có tư cách pháp nhân nên bị đơn vụ án mà chủ thể tham gia tố tụng phải Bộ Tài nguyên Môi trường Vậy nên, Tồ án thành phố Hồ Chí Minh hủy án Lao động sơ thẩm số 07/2012/LĐ-ST ngày 25/5/2012 việc “Tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” tòa án nhân dân quận Đồng thời, để đảm bảo cho ông Nguyễn Ngọc Hùng – nguyên đơn có quyền khởi kiện lại cho đối tượng mà không để thời hiệu khởi kiện vụ án nên Tòa chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giải lại sơ thẩm vụ án 2.5 Pháp nhân cá nhân có khác lực pháp luật dân sự? Nêu sở trả lời Tiêu Pháp nhân Cá nhân chí Khái Năng lực pháp luật dân pháp nhân Năng lực pháp luật dân niệm khả pháp nhân có quyền, nghĩa cá nhân khả vụ dân Năng lực pháp luật dân cá nhân có quyền dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp nghĩa vụ dân (Khoản Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định Điều 16 BLDS 2015) khác (Khoản Điều 86 BLDS 2015) Hiệu Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát Năng lực pháp luật dân lực sinh từ thời điểm quan nhà nước có cá nhân có từ người thẩm quyền thành lập cho phép thành sinh chấm dứt lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động người lực pháp luật dân pháp nhân phát chết (Khoản Điều 16 sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký (Khoản BLDS 2015) Điều 86 BLDS 2015) Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.(Khoản Điều 86 BLDS 2015) Hạn Năng lực pháp luật dân pháp nhân Năng lực pháp luật cá chế không bị hạn chế, trừ trường hợp BLDS, luật nhân khơng bị hạn chế, trừ khác có liên quan quy định khác (khoản trường hợpBộ luật này, luật Điều 87 BLDS 2015) khác có liên quan quy định khác ( Điều 18BLDS 2015) Mức Dựa vào quy định khoản Điều 86 BLDS Mọi cá nhân có lực độ 2015, lực pháp luật dân pháp pháp luật dân bình nhân mang tính chuyên biệt.Mỗi pháp (Khoản Điều đẳng nhân có mục đích hoạt động khác 16 BLDS 2015) thể định thành lập hay điều lệ, nên lực pháp luật pháp nhân khác khác Khi Pháp nhân tham gia vào quan hệ dân thông Cá nhân tự hay tham qua người đại diện (khoản Điều 86 BLDS nhờ người đại diện tham gia gia 2005) quan hệ dân quan hệ dân Văn Quyết định thành lập, Điều lệ xác lập Các văn pháp luật 2.6 Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân không? Nêu sở pháp lý trả lời Theo khoản Điều 87 BLDS 2015: “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân.” Pháp nhân thực hoạt động, giao dịch với chủ thể khác thông qua người đại diện pháp nhân Người đại diện pháp nhân người thay mặt nhân danh pháp nhân xác lập, thực giao dịch dân sự, thông qua quy định pháp luật thông qua ủy quyền Với tư cách chủ thể độc lập, pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân từ giao dịch dân mà pháp nhân xác lập, thực Khi người đại diện theo pháp luật thực hành vi nhân danh pháp nhân hành vi người làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp nhân, đồng thời làm phát sinh trách nhiệm dân pháp nhân Do giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân 2.7 Trong tình trên, hợp đồng ký kết với cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời  Căn vào Điều 84 BLDS 2015 có quy định rằng: “1 Chi nhánh, văn phịng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, pháp nhân Chi nhánh có nhiệm vụ thực toàn phần chức pháp nhân Văn phịng đại diện có nhiệm vụ đại diện phạm vi pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích pháp nhân Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện pháp nhân phải đăng ký theo quy định pháp luật công bố công khai Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phát sinh từ giao dịch dân chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện” Vậy nên, việc quy chế Công ty Bắc Sơn có quy định Chi nhánh Cơng ty Bắc Sơn “là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập” trái với Khoản Điều 84 BLDS 2015 Do đó, chi nhánh Cơng ty Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh khơng có tư cách pháp nhân mà nhân danh pháp nhân (tức công ty Bắc Sơn) xác lập, thực giao dịch phạm vi thời hạn ủy quyền Các giao dịch chi nhánh Công ty Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh xác lập nhân danh Cơng ty Bắc Sơn, phạm vi thời hạn ủy quyền làm phát sinh quyền nghĩa vụ cơng ty Bắc Sơn Xét tình trên, Cơng ty Bắc Sơn phủ nhận trách nhiệm hợp đồng với lý Chi nhánh có tư cách pháp nhân khơng hợp lý việc chi nhánh Công ty Bắc Sơn ký hợp đồng kinh tế với Công ty Nam Hà làm phát sinh quyền nghĩa vụ Công ty Bắc Sơn khơng nhánh cơng ty Theo Khoản Điều 87 BLDS 2015, pháp nhân (tức Công ty Bắc Sơn) phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện (tức chi nhánh Công ty Bắc Sơn) xác lập, thực nhân danh pháp nhân Do có tranh chấp, Cơng ty Bắc Sơn có trách nhiệm tham gia giải bồi thường thiệt hại có thiệt hại xảy 8 VẤN ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN Tóm tắt án số 10/2016/KDTM-PT: Cơng ty Ngọc Bích (ngun đơn) tố cáo Cơng ty Xuyên Á (bị đơn) mua gạch chưa trả tiền với số tiền 77.000.752đ Cơng ty Ngọc Bích yêu cầu Công ty Xuyên Á trả gốc lẫn lãi 107.030.725đ Ông Phong bà Hiền (thành viên công ty Xuyên Á) không đồng ý nên kháng cáo đơn có đồng ý trả 36.170.500đ Hội đồng xét thấy bà Hiền góp vốn 26,05% mà buộc bà Hiền phải liên đới trả nợ khơng Sai sót cấp sơ thẩm đưa bà Hiền-thành viên Công ty tham gia tố tụng có trách nhiệm ơng Phong trả nợ, án ngày 15/9/2015 thể bà Hiền người có quyền lợi, án ngày 27/10/2015 xác định bà Hiền với tư cách kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng Những sai sót khơng thể khắc phục nên hủy án sơ thẩm giao hồ sơ cho Tịa án Tri Tơn giải lại 3.1 Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân? • Căn Điều 87 Bộ Luật Dân 2015: “1 Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân Pháp nhân chịu trách nhiệm dân nghĩa vụ sáng lập viên đại diện sáng lập viên xác lập, thực để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Pháp nhân chịu trách nhiệm dân tài sản mình; khơng chịu trách nhiệm thay cho người pháp nhân nghĩa vụ dân người pháp nhân xác lập, thực không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác” Với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật, pháp nhân hoạt động thông qua người đại diện Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân tài sản Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân hành vi coi hành vi pháp nhân + Hành vi pháp nhân hiểu hành vi người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền nhân danh pháp nhân hành vi thành viên pháp nhân phạm vi nhiệm vụ pháp nhân giao Trong trường hợp người pháp nhân thực với tư cách cá nhân khơng làm phát sinh trách nhiệm dân cho pháp nhân 9 Tương tự nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực nhân danh pháp nhân không làm phát sinh trách nhiệm dân cho người pháp nhân 3.2 Trong Bản án bình luận, bà Hiền có thành viên cơng ty Xun Á khơng? Vì sao? Trong án bình luận, bà Hiền thành viên cơng ty Xun Á Vì: + Bản án số 10/2016/KDTM-PT ngày 17/03/2016 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận “Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á pháp nhân, bà Võ Thị Thanh Hiền thành viên pháp nhân” + Bà Hiền tham gia góp vốn 26,05% + Bản án nêu rõ người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng bà Võ Thị Thanh Hiền Điểm a khoản điều 74 luật tố tụng dân 2015 quy định: “Trường hợp tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp danh cá nhân, tổ chức thành viên tổ chức đại diện họ tham gia tố tụng.” 3.3 Nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Công ty Xuyên Á bà Hiền? Vì sao? Nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á khơng phải riêng bà Hiền Vì: + Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á pháp nhân, bà Võ Thị Thanh Hiền thành viên pháp nhân + Theo khoản điều 87 BLDS 2015: “Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Như vậy, bà Hiền với tư cách thành viên chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân Công ty Xuyên Á 3.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa cấp sơ thẩm Tòa cấp phúc thẩm liên quan đến nghĩa vụ cơng ty Ngọc Bích? * Hướng giải Tồ cấp sơ thẩm: + Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Thương mại Ngọc Bích ơng Đặng Ngọc Bích làm giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á ông Trần Ngọc Phong bà Võ Thị Thanh Hiền thành viên “Hợp đồng mua bán tài sản” + Buộc ông Trần Ngọc Phong bà Võ Thị Thanh Hiền trả cho Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Thương mại Ngọc Bích ơng Đặng Ngọc Bích làm giám đốc số tiền vốn 77.000.752đ tiền lãi 30.030.000đ, tổng cộng tiền vốn lãi 107.030.752đ ➢ Quyết định tòa cấp sơ thẩm khơng vì: + Tịa án sơ thẩm không thu thập chứng làm rõ lý giải thể, tài sản Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á nghĩa vụ tài sản công ty để giải sai quy định pháp luật 10 + Theo khoản Điều 87 Bộ luật dân 2015: “Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Như vậy, việc tòa án sơ thẩm yêu cầu bà Võ Thị Thanh Hiền thành viên cơng ty Xun Á có trách nhiệm với ông Phong trả nợ sai quy định Tòa án sơ thẩm gián tiếp đồng trách nhiệm thành viên pháp nhân với trách nhiệm pháp nhân * Hướng giải Tòa cấp phúc thẩm: + Hủy án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 27 tháng 10 năm 2015 Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn + Giao hồ sơ cho Tịa án nhân dân huyện Tri Tơn giải lại vụ án ➢ Quyết định Tòa cấp phúc thẩm + Tòa án phúc thẩm nêu rõ sai sót tịa án sơ thẩm + Tòa án phúc thẩm giao hồ sơ cho tòa án sơ thẩm giải lại vụ án tạo điều kiện cho tòa sơ thẩm sửa sai 3.5 Làm để bảo vệ quyền lợi Công ty Ngọc Bích Cơng ty Xun Á bị giải thể u cầu Tịa án nhân dân huyện Tri Tơn cần xem xét lại việc Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể ngày 17/3/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang, thu thập chứng làm rõ để xác định lý giải thể, tài sản Công ty giải thể nghĩa vụ tài sản công ty…  Theo điều 93 BLDS 2015: “1 Pháp nhân giải thể trường hợp sau đây: a) Theo quy định điều lệ; b) Theo định quan nhà nước có thẩm quyền; c) Hết thời hạn hoạt động ghi điều lệ định quan nhà nước có thẩm quyền; d) Trường hợp khác theo quy định pháp luật Trước giải thể, pháp nhân phải thực đầy đủ nghĩa vụ tài sản.”  Và điều 94 BLDS 2015: “1 Tài sản pháp nhân bị giải thể toán theo thứ tự sau đây: a) Chi phí giải thể pháp nhân; b) Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động theo quy định pháp luật quyền lợi khác người lao động theo thoả ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c) Nợ thuế khoản nợ khác Sau tốn hết chi phí giải thể pháp nhân khoản nợ, phần lại thuộc chủ sở hữu pháp nhân, thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định khoản Điều pháp luật có quy định khác 11 Trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện toán hết chi phí giải thể khoản nợ quy định khoản Điều này, tài sản lại chuyển giao cho quỹ khác có mục đích hoạt động Trường hợp khơng có quỹ khác có mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển giao quỹ bị giải thể hoạt động vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội tài sản quỹ bị giải thể thuộc Nhà nước” Như vậy, điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp giải thể doanh nghiệp phải đảm bảo đủ khả toán hết tất khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Vậy thì, trước tiên, để chắn thông tin Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể thật, ta nên đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang để làm rõ thông tin Trường hợp Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á chưa giải thể mà thông tin sai thật Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á đưa để trốn tránh việc thực nghĩa vụ Khi đó, Cơng ty Ngọc Bích có quyền khởi kiện tới Tịa án nhân dân huyện Tơn Tri để u cầu Tịa án giải Trường hợp Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể mà thực tế chưa thực nghĩa vụ hợp đồng với Công ty Ngọc Bích, có nghĩa Cơng ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á có hành vi cố tình khơng kê khai đầy đủ khoản nợ chưa toán làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ Do vậy, hồ sơ giải thể Trường hợp Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xun Á khơng đảm bảo tính trung thực tính xác theo quy định pháp luật Do đó, quy định khoản 2, Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 hồ sơ giải thể doanh nghiệp: “2 Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chịu trách nhiệm tính trung thực, xác hồ sơ giải thể doanh nghiệp Trường hợp hồ sơ giải thể khơng xác, giả mạo, người quy định khoản Điều phải liên đới chịu trách nhiệm toán số nợ chưa toán, số thuế chưa nộp quyền lợi người lao động chưa giải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật hệ phát sinh thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể đến quan đăng ký kinh doanh.” Trong trường hợp này, người quản lý, đứng đầu Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á phải liên đới chịu trách nhiệm thực tốn nghĩa vụ hợp đồng cho Cơng ty Ngọc Bích Và thời hạn 05 năm kể từ ngày Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á nộp hồ sơ giải thể, Cơng ty Ngọc Bích hồn tồn u cầu cá nhân có nghĩa vụ thực hợp đồng ... đăng kí thay đổi đăng kí khác theo quy định pháp luật 3.Việc đăng kí pháp nhân phải cơng bố cơng khai.”  Có cấu tổ chức chặt chẽ - Điều 83 BLDS 2015: “1 Pháp nhân phải có quan điều hành Tổ chức,... dứt chi nhánh, văn phòng đại diện pháp nhân phải đăng ký theo quy định pháp luật công bố công khai Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời... Cơng ty Ngọc Bích, có nghĩa Cơng ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á có hành vi cố tình khơng kê khai đầy đủ khoản nợ chưa toán làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ Do vậy, hồ sơ giải thể
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN THỨ HAI NHỮNG VẤN đề CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ , BUỔI THẢO LUẬN THỨ HAI NHỮNG VẤN đề CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ