0

De Cuong On Tap Giua Ki 2 Toan 7

14 1 0
  • De Cuong On Tap Giua Ki 2 Toan 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:55

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.. a Tính độ dài đoạn BC.[r] (1)AnLee 01212 505 805 ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ II TOÁN ĐỀ 1e Bài 1: (2,5 điểm) Theo thống kê, số điện 20 hộ gia đình đã tiêu thụ tháng (tính theo kWh) ghi lại bảng sau: 101 152 65 85 70 85 70 65 65 55 70 65 70 55 65 120 115 90 40 101 a) Dấu hiệu đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị dấu hiệu? b) Tìm mốt, tính số trung bình cộng? c) Em hãy nhận xét số điện 20 hộ gia đình đã tiêu thụ nhiều hay ít? Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức: E = xy3 ; F = x2y3 a) Tìm đơn thức G biết G = E.F b) Tìm hệ số, phần biến và bậc đơn thức G Bài 3: (2 điểm) a) Thu gọn M = 0x2y4z + x2y4z – x2y4z b) Tính giá trị M x = ; y = ; z = -1 Bài 4: (3,5 điểm) Cho ∆ABC vuông A Tia phân giác góc B cắt AC D, DN⊥BC N a) Chứng minh ∆DBA = ∆DBN b) Gọi M là giao điểm hai đường thẳng ND và BA Chứng minh ∆BMC cân c) Chứng minh AB + NC > 2.DA ĐỀ Bài 1: (2,5 điểm) Theo thống kê, chiều cao 20 học sinh nam lớp 7A (tính theo cm) giáo viên thể dục ghi lại bảng sau: 138 150 156 144 141 142 137 156 150 141 141 144 137 142 160 141 142 137 138 150 a) Dấu hiệu đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị dấu hiệu? b) Tìm mốt, tính số trung bình cộng? c) Em hãy nhận xét chiều cao 20 học sinh nam lớp 7A? Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức: H = x2y ; K = –x2.y2 (2) AnLee 01212 505 805 a) Tìm đơn thức I biết I = H.K b) Tìm hệ số, phần biến và bậc đơn thức I Bài 3: (2 điểm) a) Thu gọn E = x4z3y – 0x4z3y + x4z3y b) Tính giá trị E x = ; y = ; z = -1 Bài 4: (3,5 điểm) Cho ∆ABC vuông A (AB < AC) Tia phân giác góc ABC cắt AC D, DN⊥BC N a) Chứng minh ∆ABD = ∆NBD b) Gọi K là giao điểm hai đường thẳng BA và ND Chứng minh ∆BKC cân Vẽ EH ⊥BC H Chứng minh BC + AH > EK + AB ĐỀ Bài 1: (1,5 điểm) Một xạ thủ thi bắn sung Số điểm đạt sau lần bắn thống kê sau: 10 10 9 8 9 7 10 10 9 Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt dấu hiệu A=− x2 y − xy xy Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức: a) Thu gọn đơn thức A b) Tính giá trị đơn thức A x=2, y=−1 Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức: ( ) P ( x ) =2x −5x −3x +7−4x và Q ( x ) =−3+2x −x +x −5x a) Sắp xếp đa thức P ( x ) và Q ( x ) theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P ( x ) +Q ( x ) và P ( x ) −Q ( x ) Bài 4: (1 điểm) Tìm nghiệm các đa thức sau: a) 2x−8 x+ x b) Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 6cm, AC = 8cm a) Tính độ dài đoạn BC b) Vẽ AH ⊥ BC H Trên HC lấy D cho HD = HB Chứng minh: AB = AD c) Trên tia đối tia HA lấy điểm E cho EH = AH Chứng minh: ED ⊥ AC d) Chứng minh BD < AE ĐỀ (3) AnLee 01212 505 805 Bài 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán 30 bạn lớp 7A ghi lại sau: 5 6 5 8 6 7 10 a) Dấu hiệu đây là gì? b) Lập bảng tần số và tính điểm trung bình c) Tìm mốt dấu hiệu 22 A=( 6x y ) − yx Bài 2: (1 điểm) Cho đơn thức ( ) a) Thu gọn đơn thức A b) Xác định hệ số và bậc đơn thức A x=−1; y= c) Tính giá trị A Bài 3: (3 điểm) Cho đa thức: 4 M ( x )=x +3x −5x +7x+2 và N ( x ) =x −2x +x−2 a) Tính M ( x ) +N ( x ) b) Tính M ( x )−N ( x ) c) Chứng tỏ x = là nghiệm N ( x ) không phải là nghiệm M ( x ) Bài 4: (1 điểm) Tìm nghiệm các đa thức sau: a) M ( x )=−2x+5 1 N ( x ) =x x− + x− 2 b) ( ) ( ) Bài 5: (3 điểm) Cho ΔABC vuông A, kẻ phân giác BD B^ (D thuộc AC), kẻ AH ⊥BD (H thuộc BD), AH cắt BC E a) Chứng minh: ΔBHA = ΔBHE b) Chứng minh: ED ⊥ BC c) Chứng minh: AD < DC d) Kẻ AK ⊥ BC (K thuộc BC) Chứng minh: AE là phân giác C A^ K ĐỀ Bài 1: (2 điểm) Điều tra điểm kiểm tra học kỳ II môn toán học sinh lớp 7A, người điều tra có kết sau: 9 10 8 6 7 10 5 10 (4) AnLee 01212 505 805 7 10 a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu A=( −3a3 xy ) − ax 2 Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức ( ) (a là số khác 0) a) Thu gọn cho biết phần hệ số và phần biến A b) Tìm bậc đơn thức A Bài 3: (2,5 điểm) Cho hai đa thức: A ( x )=4x +6x 2−7x −5x−6 và B ( x )=−5x2 +7x3 +5x+4−4x a) Tính M ( x )= A ( x ) +B ( x ) tìm nghiệm đa thức M ( x ) b) Tìm đa thức C ( x ) cho C ( x ) +B ( x )= A ( x ) Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông A, đường trung tuyến CM a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM b) Trên tia đối tia MC lấy điểm D cho MD = MC Chứng minh ΔMAC = ΔMBD và AC = BD c) Chứng minh AC + BC > 2CM AK= AM d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM cho Gọi N là giao điểm CK và AD, I là giao điểm BN và CD Chứng minh rằng: CD = 3ID ĐỀ 1 M=(−4xy ) − x ; N =(−3xy ) − xy 2 Bài 1: (2 điểm) Cho đơn thức ( ) ( ) Thu gọn M, N và cho biết phần hệ số, phần biến và bậc M, N Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức: 2 A ( x )=13x +3x +15x +15−8x−6−7x +7x −10x B ( x )=−4x −10x +10+5x −3x−18+3x−5x a) Thu gọn và xếp đa thức trên theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính C ( x )= A ( x ) +B ( x ) ; D ( x )=B ( x )−A ( x ) c) Chứng tỏ x=−1 và x=1 là nghiệm C ( x ) không là nghiệm D ( x ) Bài 3: (1,5 điểm) Điều tra điểm kiểm tra học kỳ môn toán học sinh lớp trường THCS quận cho bảng sau: 8 10 8 7 10 5 7 a) Lập bảng tần số các giá trị dấu hiệu 10 8 6 (5) AnLee 01212 505 805 b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt dấu hiệu Bài 4: (0,5 điểm) Cho đa thức A ( x )=x +2x +4 Chứng tỏ A ( x )>0 với x∈ R Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 5cm, BC = 10cm a) Tính độ dài AC b) Vẽ đường phân giác BD ΔABC và gọi E là hình chiếu D trên BC Chứng minh ΔABD = ΔEBD và AE ⊥ BD c) Gọi giao điểm hai đường thẳng ED và BA là F Chứng minh: ΔABC = ΔAFC d) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt CF G Chứng minh ba điểm B, D, G thẳng hàng ĐỀ −5 2 ( ) A= xy x y x y Bài 1: (3 điểm) Cho đơn thức ( )( ) a) Thu gọn đơn thức A b) Hãy hệ số, phần biến, bậc đơn thức thu c) Tính giá trị đơn thức A x=−1; y=1 Bài 2: (1,5 điểm) Thu gọn đa thức và tìm bậc đa thức sau: 1 1 C=5x3 y +3x y 3− x y − + x y −3x y + −4x3 y Bài 3: (1,5 điểm) Tìm đa thức B biết: 1 B− 3x6 −4xy5 + xy2 − = 7x − xy −xy − 2 Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC có góc A = 800; góc B = 600 a) So sánh các cạnh ΔABC b) Trên BC lấy điểm M cho BM = BA Tia phân giác góc B cắt AC D Chứng minh: ΔBAD = ΔBMD c) Tia MD cắt tia BA H, chứng minh ΔDHC cân d) Chứng minh BD > AM và tính số đo góc DHC ( )( ) ĐỀ Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị biểu thức: a) x −3x +1 x=2 2x−5y+ x=2 và y=−1 b) A=2x3 y ( 13 x yz ) Bài 2: (3,5 điểm) Cho các đơn thức sau: a) Thu gọn đơn thức A và cho biết hệ số, phần biến số b) Tính A + B và B – A B=− x y z 3 và (6) AnLee 01212 505 805 Bài 3: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông A Biết AB = 20cm, BC = 25cm a) Tính AC b) Trên tia đối tia AB lấy K cho BA = AK Chứng minh ΔBCK cân c) Kẻ đường thẳng d vuông góc với AC C Gọi I là trung điểm CK Tia BI cắt d M Chứng minh: BI = IM ĐỀ Bài 1: (1,5 điểm) Điều tra tuổi nghề các công nhân phân xưởng người tag hi lại bảng tần số sau: Tuổi nghề (x năm) Tần số (n) 10 10 N = 25 Dựa vào bảng tần số trên, tính tuổi nghề trung bình và tìm mốt Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức P=3x −x x=−2 Bài 3: (2 điểm) Thu gọn đơn thức sau đây và tìm bậc, hệ số đơn thức M=(−2x y ) (−3x2 y3 ) N=( −3x2 y ) (−5xy ) Bài 4: (2 điểm) Thu gọn các hạng tử đồng dạng có biểu thức đại số sau: 3 P=7xy +2xy −xy 3 Q=3xy−x +5y −15xy− y Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 5cm, AC = 12cm a) Tính BC b) Kéo dài AB lấy D cho B là trung điểm AD Nối CD, qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AD cắt CD E Chứng minh ΔABE = ΔDBE và suy ΔAED cân c) Kẻ AK vuông góc với BC K Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CB F Chứng minh B là trung điểm KF d) Chứng minh ΔAEC cân và suy E là trung điểm DC ĐỀ 10 Bài 1: Điều tra điểm kiểm tra học kỳ môn toán học sinh lớp 7A ghi nhận sau: 7 5 10 6 5 6 10 a) Dấu hiệu đây là gì? Hãy nêu các giá trị khác dấu hiệu b) Lập bảng tần số, tính điểm trung bình bài kiểm tra lớp 7A c) Tìm mốt dấu hiệu (7) AnLee 01212 505 805 A= x y (−5x yz3 ) Bài 2: Cho đơn thức: a) Thu gọn A b) Xác định hệ số và bậc A c) Tính giá trị A x=2; y=1; z=−1 P ( x ) =x5 −3x +7x −9x + x2 − x Bài 3: Cho hai đa thức: Q ( x ) =5x −x5 + x 2−2x + 3x2 − a) Hãy xếp các hạng tử đa thức trên theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P ( x ) +Q ( x ) và P ( x ) −Q ( x ) c) Chứng tỏ x = là nghiệm đa thức P ( x ) không phải là nghiệm đa thức Q ( x ) Bài 4: Cho ΔABC vuông A có AB = 5cm, AC = 12cm a) Tính BC b) Trên tia đối tia AB lấy điểm D cho AD = AB Chứng minh ΔABC = ΔADC c) Đường thẳng qua A song song với BC cắt CD E Chứng minh ΔEAC cân d) Gọi F là trung điểm BC Chứng minh CA, DF, BE đồng quy điểm ĐỀ 11 3 Bài 1: Cho đơn thức: P=(−3x y ) xy a) Thu gọn P cho biết hệ số, phần biến và bậc đơn thức P b) Tính giá trị đơn thức P x=−1; y=2 Bài 2: Cho hai đa thức sau: N ( x )=−x3 +2,5x 2−6+2x M ( x )=2,5x −0,5x−x −1 a) Tìm A ( x )=M ( x )−N ( x ) Sau đó tìm nghiệm đa thức A ( x ) b) Tìm đa thức B ( x ) biết B ( x )=M ( x )+N ( x ) Cho biết bậc đa thức B ( x ) Bài 3: Tìm đa thức nhận số 0,5 làm nghiệm (giải thích vì sao) Bài 4: Cho bảng thống kê sau: Thống kê điểm số hội thi “Giải Toán Nhanh Máy tính Cầm tay” Cấp Quận Điểm (x) 15 16 17 18 19 20 Tần số (n) 23 28 17 N = 80 a) Dấu hiệu điều tra là gì? Tìm mốt dấu hiệu? Tính điểm trung bình học sinh lớp tham gia hội thi trên? (tính tròn đến chữ số thập phân thứ 2) b) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng từ bảng thống kê trên? Bài 5: Cho tam giác ABC vuông A với AB = 3cm, BC = 5cm (8) AnLee 01212 505 805 a) Tính độ dài đoạn thẳng AC b) Trên tia đối tia AB, lấy điểm D cho AB = AD Chứng minh ΔABC = ΔADC, từ đó suy ΔBCD cân AE= AC c) Trên AC lấy điểm E cho Chứng minh DE qua trung điểm I BC DI+ DC>DB d) Chứng minh ĐỀ 12 Câu 1:(3 điểm) Thời gian giải xong bài toán (tính phút) 20 học sinh lớp ghi lại bảng sau: 10 13 15 10 13 15 17 17 15 13 15 17 15 17 10 17 17 15 13 15 a/ Dấu hiệu điều tra là gì? Lập bảng “tần số” b/ Tính số trung bình cộng c/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ( 2 3 xy ) ( x y ) Câu 2:(2 điểm) Cho biểu thức M = a/ Thu gọn biểu thức M b/ Chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc đơn thức sau thu gọn Câu 3:(1 điểm) Tính giá trị biểu thức: A = xy3 + 5xy3 + ( - 7xy3) x 2, y  Câu 4:(3điểm) Cho tam giác ABC cân A, có góc A 500 Trên đoạn thẳng BC lấy điểm D, trên tia đối tia CB lấy điểm E cho BD = CE Từ D kẻ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB M, từ E kẻ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AC N a) Tính góc B, góc C tam giác ABC b) Chứng minh: MD//NE và MD = NE c) MN cắt DE I Chứng minh I là trung điểm DE 42  x Câu 5:(1điểm) Cho M = x  15 Tìm số nguyên x để M đạt giá trị nhỏ ĐỀ 13 Bài 1: (2,5điểm) Một xạ thủ thi bắn súng Điểm lần bắn xạ thủ đó ghi lại sau: 9 10 9 9 9 10 a) Dấu hiệu đây là gì? b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng dấu hiệu c) Tìm Mốt dấu hiệu d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (9) AnLee 01212 505 805 Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức sau: A = (– 25 x4y6).( – x2y)2 Thu gọn, xác định phần hệ số, phần biến số và tìm bậc đơn thức A Bài 3: (2,5 điểm) Tìm đa thức M biết : M + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2 Bài 4: (3 điểm) Cho ABC vuông A có AB = 3cm, AC = 4cm a/ Tính BC So sánh các góc tam giác ABC b/ Từ A kẻ AH vuông góc với BC ABC Trên tia BH lấy điểm D cho H là trung điểm đoạn thẳng BD Chứng minh ABD cân A d) Trên tia AH lấy M H là trung điểm AM Chứng minh : tam giác ABM cân ĐỀ 14 Bài 1: Điều tra tuổi nghề (Tính theo năm) số công nhân phân xưởng có bảng số liệu sau: 7 8 8 7 4 6 6 8 Lập bảng tần số và tính số treung bình cộng Bài 2: 1) Thu gọn đơn thức sau vàg phần hệ số, phần biến:  2 xy z   xy  2 xy  xy  xy 2) Tính tổng: Bài 3: Cho tam giác ABC cân A Kẻ các đường cao BD và CE Trên tia đối tia BA lấy điểm M, trên tia đối tia CA lấy điểm N cho BM = CN a) Chứng minh: BEC CDB b) Chứng minh ECN DBM c) Chứng tỏ ED // MN ĐỀ 15  2 xy z.  x y  1) Thu gọn đơn thức tìm bậc chúng:   2 xy  xy   xy    2) Tính tổng: 3) Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt sau lần bắn ghi lại bảng sau: 10 9 10 9 10 10 10 8 10 9 10 9 a) Dấu hiệu cần tìm đây là gì? (10) AnLee 01212 505 805 b) c) d) 4) Lập bảng tần số Tìm mốt dấu hiệu, nêu ý nghĩa tính số trung bình cộng dấu hiệu Cho tam giác ABC cân A Trên cạnh AB lấy điểm E Trên tia đối tia CA lấy điểm F cho BE = CF Nối EF cắt BC O Kẻ EI song song với AF  I  BC  a) Chứng minh tam giác BEI là tam giác cân b) Chứng tỏ OE = OF đường thẳng qua B và vuông góc với BA cắt đường thẳng qua C và vuông góc với AC K Chứng tỏ tam giác EKF là tam giác cân và OK vuông góc với EF ĐỀ 16 Câu Điểm kiểm tra toán học sinh lớp 7B cho bảng sau: 8 10 6 9 8 10 a)Dấu hiệu đây là gì? b) Lập bảng tần số và cho nhận xét c)Tìm số trung bình cộng và tìm mốt dấu hiệu d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Câu 4 Cho hai đa thức f (x )=3 x +2 x −2 x +x −5 x +6 g( x )=x −x2 −2 x+6+3 x a) Tìm đa thức h( x) cho h(x) = f(x) - g(x) b)Tìm bậc đa thức h(x) 1 h  c) Tính   Câu Cho tam giác ABC vuông A; đờng phân giác BE Kẻ EH  BC (HBC) Gọi K là giao điểm AB vµ HE Chøng minh r»ng: a ABE = HBE b EK = EC c AE < EC ĐỀ 17 Câu 1: Số lợng hành khách hàng ngày đến tham quan triển lãm sách 10 ngày đợc ghi b¶ng STT ngµy 10 Sè lîng ngêi 300 250 280 300 320 240 300 240 250 300 a)DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? T×m mèt cña dÊu hiÖu? 10 (11) AnLee 01212 505 805 b)LËp b¶ng “tÇn sè” vµ t×m sè trung b×nh céng C©u 2: Cho hai ®a thøc P = 2xy3 – 8xy2 + 5x3 vµ Q = -x3 + xy3 + 4xy2 + a) H·y tÝnh P + Q; P – Q b) H·y tÝnh gi¸ trÞ cña mçi ®a thøc P + Q vµ P - Q t¹i x = 1; y = -1 C©u 3: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B Tia ph©n gi¸c gãc A c¾t BC t¹i D Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm E cho AE = AB Chøng minh r»ng : a) ABD AED b) BD < CD c) AD là đờng trung trực đoạn thẳng BE ĐỀ 18 Bài 1: Theo dõi thời gian làm bài bài toán (tính phút) nhóm học sinh Thầy giáo ghi lại sau: 5 8 7 7 7 8 7 a) Dấu hiệu đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng c) Tìm mốt dấu hiệu Bài 2: Tính giá trị biểu thức M=5xy−10+3y x=2; y=−3 Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau xác định hệ số, phần biến và bậc −6 N= x y xy 32 ( P= −3x y ) 5x y ; Bài 4: Cho tam giác MNK vuông M Biết MN = 9cm; MK = 12cm a) Tính NK b) Trên tia đối tia MN lấy điểm I cho MN = MI Chứng minh: ΔKNI cân c) Từ M vẽ MA ⊥ NK A, MB⊥ IK B Chứng minh ΔMAK = ΔMBK d) Chứng minh: AB // NI ( ) ĐỀ 20 Bài 1: Theo dõi thời gian làm bài bài toán (tính phút) nhóm học sinh Thầy giáo ghi lại sau: 10 11 9 7 10 11 8 (12) AnLee 01212 505 805 a) Dấu hiệu đây là gì? b) Lập bảng tần số Tính số trung bình cộng các giá trị và tìm mốt dấu hiệu Bài 2: Tính giá trị biểu thức a) A=3x−5x x=1 x=2; y = 3 b) B=2x y +9x y −5x y Bài 3: Thu gọn đơn thức sau xác định hệ số, phần biến và bậc A=( 2x2 y )(−2x y ) Bài 4: Cho tam giác IMN vuông I Biết MN = 10cm, MI = 8cm Tính IN ^ Bài 5: Cho tam giác ABC cân A ( A<90 ) Vẽ AH vuông góc với BC H a) Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB b) Kẻ HM vuông góc với AC M Trên tia đối tia HM lấy điểm N cho HN = HM Chứng minh: BN // AC Kẻ HQ vuông góc với AB Q Chứng minh BC là đường trung trực NQ ĐỀ 21 Bài 1: Thống kê điểm kiểm tra môn toán các học sinh lớp 7A ta kết sau 8 5 6 8 8 6 a) Dấu hiệu đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng c) Tìm mốt dấu hiệu 1 A= x y B= x y Bài 2: Cho hai đơn thức và a) Hãy xác định hệ số, phần biến và bậc hai đơn thức A và B b) Tính A.B 3 Bài 3: Cho biểu thức C=8xy+7x +3y +2xy−4x −9y a) Thu gọn biểu thức C b) Tính giá trị biểu thức C x=−1; y=−2 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông A a) Cho biết AB = 9cm; BC =15cm Tính AC so sánh các góc tam giác ABC b) Trên BC lấy điểm D cho BD = BA Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC E Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD c) Lấy F cho D là trung điểm EF Từ D vẽ DM⊥ CE M, DN ⊥ CF N Cho E C^ F=600 và CD = 10cm Tính MN ĐỀ 22 12 (13) AnLee 01212 505 805 −5 2 ( ) A= xy x y x y Bài 1: (3 điểm) Cho đơn thức ( )( ) d) Thu gọn đơn thức A e) Hãy hệ số, phần biến, bậc đơn thức thu f) Tính giá trị đơn thức A x=−1; y=1 Bài 2: (1,5 điểm) Thu gọn đa thức và tìm bậc đa thức sau: 1 1 C=5x3 y +3x y 3− x y − + x y −3x y + −4x3 y Bài 3: (1,5 điểm) Tìm đa thức B biết: 1 B− 3x6 −4xy5 + xy2 − = 7x − xy −xy − 2 Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC có góc A = 800; góc B = 600 e) So sánh các cạnh ΔABC f) Trên BC lấy điểm M cho BM = BA Tia phân giác góc B cắt AC D Chứng minh: ΔBAD = ΔBMD g) Tia MD cắt tia BA H, chứng minh ΔDHC cân h) Chứng minh BD > AM và tính số đo góc DHC ( )( ) ĐỀ 23 Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị biểu thức: c) x −3x +1 x=2 2x−5y+ x=2 và y=−1 d) A=2x3 y ( 13 x yz ) B=− x y z 3 và Bài 2: (3,5 điểm) Cho các đơn thức sau: c) Thu gọn đơn thức A và cho biết hệ số, phần biến số d) Tính A + B và B – A Bài 3: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông A Biết AB = 20cm, BC = 25cm d) Tính AC e) Trên tia đối tia AB lấy K cho BA = AK Chứng minh ΔBCK cân f) Kẻ đường thẳng d vuông góc với AC C Gọi I là trung điểm CK Tia BI cắt d M Chứng minh: BI = IM ĐỀ 24 Bài 1: (1,5 điểm) Điều tra tuổi nghề các công nhân phân xưởng người tag hi lại bảng tần số sau: Tuổi nghề (x năm) 10 Tần số (n) 10 N = 25 Dựa vào bảng tần số trên, tính tuổi nghề trung bình và tìm mốt Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức P=3x −x x=−2 13 (14) AnLee 01212 505 805 Bài 3: (2 điểm) Thu gọn đơn thức sau đây và tìm bậc, hệ số đơn thức M=(−2x y ) (−3x2 y3 ) 2 N=( −3x y ) (−5xy ) Bài 4: (2 điểm) Thu gọn các hạng tử đồng dạng có biểu thức đại số sau: 3 P=7xy +2xy −xy 3 Q=3xy−x +5y −15xy− y Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 5cm, AC = 12cm e) Tính BC f) Kéo dài AB lấy D cho B là trung điểm AD Nối CD, qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AD cắt CD E Chứng minh ΔABE = ΔDBE và suy ΔAED cân g) Kẻ AK vuông góc với BC K Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CB F Chứng minh B là trung điểm KF h) Chứng minh ΔAEC cân và suy E là trung điểm DC 14 (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Cuong On Tap Giua Ki 2 Toan 7, De Cuong On Tap Giua Ki 2 Toan 7