0

Bang tong hop danh sach CBGVNV tham gia dong BHYT nam hoc 20162017

2 1 0
  • Bang tong hop danh sach CBGVNV tham gia dong BHYT nam hoc 20162017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:46

Nhữ Thị Thủy Nguyễn Thị Mai Đào Thị Hường Phạm Thị Hương Ngô Thị Nga Phạm Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Thúy Nhữ Thị Thương Kiều Thị Hằng Lê Thị Thúy Bình Hoàng Thị Thi Nguyễn Thị Hường Lê Thị[r] (1)ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CB, GV, NV THAM GIA ĐÓNG BHYT NĂM HỌC 2016 - 2017 Trường Mầm non Mỹ Hưng TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nhữ Thị Thủy Nguyễn Thị Mai Đào Thị Hường Phạm Thị Hương Ngô Thị Nga Phạm Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Thúy Nhữ Thị Thương Kiều Thị Hằng Lê Thị Thúy Bình Hoàng Thị Thi Nguyễn Thị Hường Lê Thị Mai Hương Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Phương Nguyễn T Tố Hương Nguyễn Thị Hằng Hoàng Thùy Hương Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Thơm TrịnhT.HươngGiang Phạm Thị Duyên Lưu Thị Hương Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Tuân Tạ Thị Thúy Nguyễn T Thu Hồng Lê Thị Tuyêt Đào Thị Trang Nguyễn Thị Đức Trịnh T Thu Hương Nguyễn Thị Sáng 17/1/1971 2/3/1982 03/8/1985 9/3/1980 6/6/1985 7/11/1990 11/11/1981 8/11/1986 2/2/1982 12/2/1973 24/10/1985 3/10/1973 28/6/1980 21/3/1983 27/12/1985 20/12/1987 4/7/1972 27/3/1988 2/5/1985 15/3/1991 07/6/1990 16/3/1987 23/7/1987 20/10/1980 7/10/1990 27/7/1990 6/5/1967 27/7/1986 14/1/1968 28/3/1980 22/10/1990 09/02/1993 12/8/1981 22/2/1991 CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM H.trưởng P.H.T G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên G.viên ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH TC ĐH CĐ ĐH TC ĐH TC ĐH ĐH ĐH ĐH TC ĐH TC ĐH TC TC CĐ TC NGÀY THAM GIA ĐÓNG BHXH+HBYT 01/2001 9/2002 03/2012 01/2003 10/2007 8/2010 8/2007 10/2009 06/2004 01/2003 10/2007 01/2003 10/2007 04/2010 10/2007 7/2010 01/2002 10/2009 9/2005 10/2014 01/2012 01/2010 01/2009 01/2010 9/2010 08/2010 05/1997 10/2009 01/2003 01/2003 01/2011 10/2014 05/2010 10/2014 GHI CHÚ (2) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Tạ T Thanh Dung Tạ Thị Dương Lê Thị Tâm Hoàng Thị Thúy Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Liêm Nguyễn Thị Thơm Tạ Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hường Lê Thị Quỳnh Nguyễn Thị Tâm Đào Thị Hằng Lê Thị Giang Nguyễn Thị Việt Hoàng Văn Tiến Nguyễn Trung Tín 21/5/1994 17/05/1990 23/01/1991 18/11/1990 22/10/1973 26/7/1984 15/1/1976 6/10/1974 21/9/1983 7/1/1989 28/8/1978 2/2/1988 19/9/1987 30/9/1989 5/6/1982 10/7/1967 4/8/1992 G.viên G.viên G.viên G.viên NVND NVND NVND NVND NVND NVND NVND NVND NVKT NVYT NVPV NVBV NVBV TC TC ĐH ĐH TCNĂ TCNĂ TCNĂ TCNĂ TCNĂ CĐNĂ TCNĂ TCNĂ CĐKT ĐHYT ĐHKT NH NH 10/2014 01/2016 09/2012 01/2012 10/2009 09/2016 02/2010 10/2010 10/2009 01/2012 01/2012 08/2015 11/2010 11/2010 04/2013 05/2012 08/2014 Mỹ Hưng, ngày 10 tháng năm 2016 NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG Đào Thị Hằng Nhữ Thị Thủy (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang tong hop danh sach CBGVNV tham gia dong BHYT nam hoc 20162017, Bang tong hop danh sach CBGVNV tham gia dong BHYT nam hoc 20162017