0

Bai 27 cau tran thuat don co tu la

26 0 0
  • Bai 27 cau tran thuat don co tu la

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:04

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu trần thuật đơn loại câu cụm C - V tạo thành, dùng để Câu trần thuật đơn gì? giới thiệu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến Xác định câu trần thuật đơn câu sau: a) Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ văn hố lâu đời TN CN VN (Câu trần thuật đơn) b) Gió nâng tiếng sáo, gió nâng cánh diều CN VN CN VN c) Tre cánh tay người nông dân CN VN Câu trần thuật đơn Tiết 114 I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Khảo sát ng liu: (SGK) a Bà đỡ Trần ngời huyện Đông Triều CN VN + cụm danh từ b.Truyền thuyết loại truyện dân giantởng tợng, kì ảo CN VN + cụm danh từ c Ngày thứ năm đảo Cô Tô ngày trẻo, sáng sủa CN d Dế Mèn trêu chị Cốc CN + cụm danh từ VN dại VN + tÝnh tõ Câu trần Câu thuậttrần thuật đơn đơn có từ Qua Vị ngữ phân tích, cácem câu thấy docâu từcác ví cụm dụ từ loại thuộc kiểu tạo câu gì? thành? Hãy xác định vị ngữ câu sau cho biết vị ngữ loại cụm từ tạo thành? - Tập thể dục bảo vệ sức khỏe CN VN lµ + cụm động tõ - Chăm học tốt CN VN lµ + cụm tÝnh tõ - Hạnh phúc đấu tranh CN VN + Động từ I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1.Khảo sát ngữ liệu: (SGK) Nhận xét: - Có cụm chủ vị - Cấu tạo vị ngữ:  + cụm danh từ ( câu a,b,c)  + tính từ (câu d)  + cụm động từ  + cụm tính t Chọn từ cụm từ phủ định thích hợp cho sau điền vào trớc vị ngữ câu bên dới: không, không phải, cha, cha phải b.b.Truyền loại truyện kể cácgian Truyềnthuyết thuyếtlàkhông phải làdân loạigian truyện dân nhân vật kiện cóđảo liênkiện quan đến lịch sửđến thời quásử nhân vật có liên quan lịch c.kể Ngày thứ năm Cơ Tơ ngày c Ngày thứMÌn d nm Dế trờn Mèn otrêu Cụ Tụ chị cha Cốcphi llà mt d Dế trêu chị Cốc khụng phải khứ, thường cóthường yếu tố tưởng kì ảo thời q khứ, có yếutượng tố tưởng tượng kì ảo trẻo, sáng sủa ngày trẻo, d¹i sáng sủa d¹i a Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều a Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều a Bà đỡ Trần ngời huyện ông Triều => Bà đỡ Trần ngời huyện ông Triều b Truyền thuyết loại truyện dân gian kể nhân vật kiện có tởng tợng, kỡ ảo =>Truyền thuyết loại truyện dân gian kể c.Ngày thứ nm đảo Cô Tô ngày trẻo, sáng sủa =>Ngày thứ nm đảo Cô Tô cha phải => ngày trẻo, sáng sủa d Dế Mèn trêu chị Cốc dại =>Dế Mèn trêu chị Cốc dại Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định nú kết hợp với cụm từ: không phải, cha phải I C IM CA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1.Khảo sát ngữ liệu: (SGK) - Có cụm chủ vị - Cấu tạo vị ngữ:  + cụm danh từ ( câu a,b,c)  + tính từ (câu d)  + cụm động từ  + cụm tính từ - Khi biểu thị ý phủ định, vị ngữ kết hợp với từ : không phải, chưa phải Ghi nhớ: (SGK/ 114) Bài tập a.Ho¸n dơ gọi tên vật, tng, khái niệm Câu trần thuật đơn có từ CN VN b Ngời ta gọi chàng Sơn Tinh CN VN Khụng phi câu trần thuật đơn có từ e Khóc nhục Rên, hèn Van, yếu Câu trần thuật đơn đuối có từ CN VN Và dại khờ nhữngCâu lũ ng ời thuật câmđơn trần CN VN có từ Trên đờng nh bóng âm thầm I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Tìm hiểu ví dụ (SGK) Câu Mục đích Kiểu cõu Vị ng củacủa câu Vị ngữ VN cú dng gii Vịtỏc ngữ câu câu Câu giới thiệu Vịnào ngữnào củamiêu câu thể tả đặc cónúi tác dụng giới thiu s vt CN trình bày cách hiểu trạng thái đánh giá thiệuđiểm, sù vËt, hiƯn vỊ sù vËt, hiƯn tưỵng, cđa sù vật, VN trỡnh by cỏch hiu t ợng, khái niƯm nãi t vËt, hiƯn tưỵng, b Truyền thuyết loi khái niệm nói chủ Câu định ợng, khái niệm chủ ngữ? v skhái vt, hin tng, niệm nãi ënghÜa truyện dân gian kể về… ng÷? nãi ë chđ ng÷? khái niệm CN chđ nói ngữ? c Ngày thứ năm đảo VN miêu tả đặc điểm Câu miêu Cụ Tụ l mt ngy ca s vật, tượng, tả trẻo, sáng sủa khái niệm nói CN a Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều d Dế Mèn trêu chị Cốc dại VN thể đánh giá vật nói CN Câu đánh giá I C IM CA CU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CĨ TỪ LÀ Tìm hiểu ví dụ - Câu (a): câu giới thiệu - Câu (b):câu định nghĩa - Câu (c): câu miêu tả - Câu (d): câu đánh giá Ghi nhớ : (SGK/ 115) Qua t×m hiĨu vÝ dơ, em h·y cho biÕt cã kiểu câu trần thuật đơn có từ đáng ý? Đó kiểu câu nào? I C ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ III LUYỆN TẬP Bµi (trang 116 – SGK) Thảo luận nhóm Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu trần thuật đơn có từ tập Cho biết câu thuộc kiểu câu nào? Bi (116/SGK) gọi tên vật, tợng, khái VN Câu định nghĩa c) Tre cánh tay ngời nông dân CN VN Câu đánh giá Tre nguồn vui tuổi CN thơ VN Câu đánh giá Nhạc trúc, nhạc tre khúc nhạc a) Hoán dụ niệm CN đồng quê CN VN Câu đánh giá d) Bồ bác chim ri CN VN Chim ri dì sáo sậu VN CN Sáo sậu CN cậu sáo đen VN Sáo đen em tu hú CN Tu hú CN VN bồ VN Câu giới thiÖu Bài tập 2/ 116/ SGK e Khãc CN nhục Rên, hèn Van, yếu đuối VN Câu đánh Và dại khờ lũ ngời câm giá CN VN Quan sát tranh đặt câu trần thuật đơn có từ với tranh? Hà Nội thủ đô nước ta Bài tập 3/ 116/ SGK Chắt cọt người bạn thân Bạn Chắt cọt lớp với từ ngày trường mầm non Chắt cọt cao lớn Viết đoạn văn (khoảng đến câu) tả người bạn em, tơi nhiều Chắt cọt có nước da trắng hồng, khn mặt đoạn văn có câu trần thuật đơn có từ xinh Chắt cọt học sinh giỏi lớp Các bạn lớp Nêu tác dụng câu trần thuật đơn có từ đoạn văn quý mến Chắt cọt Củng cố - Học thuộc ghi nhớ, nắm đặc điểm, kiểu câu câu trần thuật đơn có từ - Tập viết đoạn văn tả người, có sử dụng câu trần thuật đơn có từ - Chuẩn bị: Xem lại viets số kiểm tra văn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY CƠ GI ... đen VN Sáo ®en lµ em tu hó CN Tu hó CN VN bồ VN Câu giới thiệu Bi 2/ 116/ SGK e Khóc CN nhục Rên, hèn Van, yếu đuối VN Câu đánh Và dại khờ lũ ngời câm giá CN VN Quan sỏt cỏc tranh đặt câu trần... I C IM CA CU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CĨ TỪ LÀ III LUYỆN TẬP Bµi (trang 116 – SGK) Thảo luận nhóm Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu trần thuật đơn có từ tập Cho biết câu... vật, tợng, khái VN Câu định nghĩa c) Tre cánh tay ngời nông dân CN VN Câu đánh giá Tre nguồn vui tu? ??i CN thơ VN Câu đánh giá Nhạc trúc, nhạc tre khúc nhạc a) Hoán dụ niệm CN đồng quê CN VN Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 cau tran thuat don co tu la , Bai 27 cau tran thuat don co tu la