0

Bai 27 dung cum chu vi de mo rong cau luyen tap tiep theo

22 1 0
  • Bai 27 dung cum chu  vi de mo rong cau luyen tap tiep theo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:10

Ngữ văn DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU KIỂM TRA BÀI CŨ ? Chuyển đổi câu chủ động sau thành câu bị động tương ứng: câu dùng “bị”, câu dùng “được” ? Cho biết sắc thái ý nghĩa câu dùng “được” câu dùng “bị” có khác nhau? Mẹ gọi em Em mẹ gọi  Vui mừng mẹ gọi Em bị mẹ gọi  Buồn, không muốn bị mẹ gọi Các phép biến đổi câu Thêm, bớt thành phần câu Rút gọn câu Mở rộng câu Thêm trạng ngữ cho câu Chuyển đổi kiểu câu Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Dùng Dùng cụm chủ chủ - vị để mở rộng rộng câu Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I Thế dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ví dụ Nhận xét Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có, C V Cụm danh từ Chủ ngữ Vị ngữ luyện tình cảm ta sẵn có […] (Hồi Thanh) C V Cụm danh từ Vị ngữ → Mở rộng câu thành phần cụm DT Cụm C-V dùng làm phụ sau cụm danh từ Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU I Thế dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ví dụ Nhận xét b Cái áo tay áo bị rách C CN V VN -> Dùng cụm c-v mở rộng thành phần VN câu => Dùng cụm từ có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường, gọi cụm chủ - vị (cụm C-V) làm thành phần câu thành phần cụm từ để mở rộng câu Ghi nhớ: SGK - 68 So sánh cách viết sau Theo em, cách viết hay hơn? Cách 1: Văn chương gây cho ta tình cảm, luyện cho ta tình cảm Nội dung khơng hay, cảm xúc Cách 2: Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có, luyện tình cảm ta sẵn có nội dung cụ thể hơn, nhịp điệu câu văn uyển chuyển Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU II Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ví dụ: a Chị Ba đến khiến tơi vui vững tâm b Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần hăng hái c Chúng ta nói trời sinh sen để bao bọc cốm, trời sinh cốm nằm ủ sen d Nói cho phẩm giá tiếng Việt thật xác định đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công Nhận xét: Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU a Chị Ba đến khiến vui vững tâm C Chủ ngữ V Động từ C V Vị ngữ  Cụm C – V làm chủ ngữ ; làm bổ ngữ cho động từ khiến b Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần hăng hái C Trạng ngữ Chủ ngữ  Cụm C – V làm vị ngữ V Vị ngữ c Chúng ta nói trời sinh sen để bao bọc cốm, Chủ ngữ Vị ngữ (Cụm động từ) trời sinh cốm nằm ủ sen Vị ngữ (Cụm động từ) nói trời sinh sen để bao bọc cốm, C Động từ trung tâm V Phụ ngữ sau trời sinh cốm nằm ủ sen C V Phụ ngữ sau  Cụm C – V làm phụ ngữ cụm động từ d Nói cho phẩm giá Tiếng Việt thực Trạng ngữ Chủ ngữ Vị ngữ xác định đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công Phụ ngữ trước ĐT trung tâm Phụ ngữ sau (là cụm danh từ) Cụm động từ Vị ngữ Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU II Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ví dụ: Nhận xét: => Các thành phần câu chủ ngữ, vị ngữ phụ ngữ cụm danh từ, cụm động từ , cụm tính từ cấu tạo cụm C-V => Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu: - Mở rộng TP CN - Mở rộng TP VN - Phụ ngữ cụm danh từ - Phụ ngữ cụm động từ - Phụ ngữ cụm tính từ Ghi nhớ: SGK – Tr 69 Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần câu: Khái niệm Chủ ngữ Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu: Vị ngữ Phụ ngữ cụm danh từ Phụ ngữ cụm động từ Phụ ngữ cụm tính từ Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU III Luyện tập Bài tập 1: Tìm cụm C-V làm thành phần câu thành phần cụm từ câu đây? Cho biết câu cụm C-V làm thành phần ? a Đợi đến lúc vừa nhất, mà riêng người chuyên môn định được, người ta gặt mang b Trung đội trưởng Bính khn mặt đầy đặn c Khi gái Vịng đỗ gánh, giở lớp sen, thấy lớp cốm, tinh khiết, không mảy may chút bụi d Bỗng bàn tay đập khiến giật Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU III Luyện tập a Đợi đến lúc vừa nhất, mà riêng người chuyên môn C định được, người ta gặt mang V CN VN  Cụm C-V làm định ngữ b Trung đội trưởng Bính khn mặt đầy đặn C V CN VN  Cụm C-V làm vị ngữ Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU III Luyện tập c Khi cô gái Vòng đỗ gánh, giở lớp sen, CN C V thấy lớp cốm, tinh khiết, không mảy V C VN may chút bụi => Cụm C-V làm trạng ngữ => Cụm C-V làm bổ ngữ (đảo C-V) Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU III Luyện tập d Bỗng bàn tay đập vào vai khiến giật C V C V CN VN => Cụm C-V làm chủ ngữ => Cụm C-V làm bổ ngữ Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU III Luyện tập Bài tập Bài tập 2: Hãy xác định thành phần câu cho biết câu mở rộng thành phần nào? a Chiếc bàn chân gẫy Cụm C – V làm vị ngữ Chiếc bàn chân gẫy c CN v VN b Cô giáo ốm tin buồn Cô giáo ốm tin buồn c v CN Cụm C – V làm chủ ngữ VN c Mẹ hi vọng thi đỗ cấp Mẹ hi vọng thi đỗ cấp v c ĐT VN CN d Tôi thích gấu Lan tặng Tơi thích gấu Lan tặng DT CN VN c v Cụm C – V làm phụ ngữ cho động từ Cụm C – V làm phụ ngữ cho danh từ Thế dùng cụm C-V để mở rộng câu? Dùng cụm C-V để mở rộng câu Là dùng cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi cụm C-V làm thành phần câu thành phần cụm từ để mở rộng câu Chủ ngữ Vị ngữ Các trường hợp dùng Phụ ngữ cụm danh từ cụm C-V để mở rộng câu Phụ ngữ cụm động từ Phụ ngữ cụm tính từ Hướng dẫn học sinh học nhà + Học thuộc phần ghi nhớ + Làm tập – T70 + Chuẩn bị tiếp theo: TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI VĂN GIẢI THÍCH ... để mở rộng câu Ghi nhớ: SGK - 68 So sánh cách vi? ??t sau Theo em, cách vi? ??t hay hơn? Cách 1: Văn chương gây cho ta tình cảm, luyện cho ta tình cảm Nội dung khơng hay, khơng thể cảm xúc Cách 2: Văn... cụm tính từ Hướng dẫn học sinh học nhà + Học thuộc phần ghi nhớ + Làm tập – T70 + Chu? ??n bị tiếp theo: TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI VĂN GIẢI THÍCH ... 2: Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có, luyện tình cảm ta sẵn có nội dung cụ thể hơn, nhịp điệu câu văn uyển chuyển Tiết 91 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU II Các trường hợp dùng cụm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 dung cum chu vi de mo rong cau luyen tap tiep theo , Bai 27 dung cum chu vi de mo rong cau luyen tap tiep theo