0

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

10 3 0
  • ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Vì nhờ có gương phản xạ đèn pin chiếu xa? A Vì nhờ có gương ta nhìn thấy vật xa B Vì gương cho ảnh ảo nhỏ vật C Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song D Vì gương hắt ánh sáng trở lại Câu 2: Vật nguồn sáng? A Cây cối ven đường B Ngọn nến cháy C Mặt trời D Đèn ống sáng Câu 3: Ảnh tạo gương cầu lõm là: A ảnh thật B ảnh ảo C A B D luôn ảnh ảo Câu 4: Nếu điểm S cách gương phẳng 75cm ảnh S’ điểm S qua gương cách điểm S khoảng: A 140 cm B 150 cm C 160 cm Câu 5: Khi có nhật thực thì? A Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất B Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất C Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng D Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng Câu 6: Khi ta không nhìn thấy vật? D 70 cm A Khi vật chiếu sáng B Khi ta mở mắt hướng phía vật vào ban ngày C Khi vật phát ánh sáng đến mắt ta D Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta Câu 7: Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 80° Góc tới có giá trị sau đây? A 20° B 40° C 60° D 80° Câu 8: Tìm câu đúng: A Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng B Nguồn sáng vật kích thích phát ánh sáng C Nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào D Nguồn sáng vật màu đen II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1: ( điểm) Phân biệt nguồn sáng vật sáng? Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm ba loại chùm sáng vẽ hình minh họa? Câu 3: (2 điểm) Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng Hãy vẽ ảnh A’B’ vật AB tạo gương phẳng (dựa vào tính chất ảnh tạo gương phẳng) B A - HẾT Đáp án đề số PHẦN I Trắc Câu Chọn đáp án C Nội dung đáp án Điểm Mỗi câu nghiệm Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song nên đèn pin 0,5 (4 điểm) chiếu xa Câu Chọn đáp án A - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng: Mặt Trời, nến cháy, đèn ống sáng - Cây cối ven đường hắt lại ánh sáng => vật sáng Câu Chọn đáp án C Ảnh tạo gương cầu lõm ảnh ảo, ảnh thật tùy thuộc vào vị trí vật đặt trước gương Câu Chọn đáp án B Khoảng cách từ ảnh đến gương khoảng cách từ vật đến gương => Khoảng cách từ vật đến ảnh = khoảng cách từ vật đến gương Câu Chọn đáp án A Xảy tượng nhật thực Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất Câu Chọn đáp án A - Ta nhìn thấy vật ánh sáng từ vật truyền tới mắt ta nên trường hợp B, C, D có ánh sáng từ vật đến mắt ta - Ta khơng nhìn thấy vật vật chiếu sáng ánh sáng từ vật lại không truyền tới mắt ta Câu Chọn đáp án B - Ta có: góc khúc xạ = góc tới => góc tới + góc khúc xạ = 800 = lần góc tới => góc tới = 400 Câu Chọn đáp án A Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng II Tự luận (6 điểm) - Giống nhau: Đều có ánh sáng từ vật phát 0,5 điểm - Khác nhau: Câu (2 điểm) + Nguồn sáng: Là vật tự phát ánh sáng Phân loại: gồm nguồn sáng tự nhiên (Mặt trời, đom đóm) nguồn sáng nhân 0,75 điểm tạo (Mặt Trời, bếp gas) + Vật sáng: Có thể vật hắt lại ánh sáng Phân loại gồm Câu (2 điểm) 0,75 điểm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng (cây cối, sách….) - Chùm sáng song song gồm tia sáng không giao 0,5 điểm đường truyền chúng điểm - Chùm sáng hội tụ gồm tia sáng giao đường truyền chúng - Chùm sáng phân kì gồm tia sáng loe rộng đường truyền chúng - Cách vẽ: + Bước Lấy điểm A’ đối xứng với A qua gương H: có HA = điểm HA’ + Bước Lấy điểm B’ đối xứng với B qua gương K: có KB = KB’ Câu + Bước Nối điểm B’ với A’ ta được: A’B’ ảnh AB qua (2 điểm) gương phẳng 0,5 điểm PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MÔN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu Hiện tượng tượng phản xạ ánh sáng? A Quan sát thấy cá bể nước to so với quan sát ngồi khơng khí B Dùng đèn pin chiếu chùm sáng lên gương phẳng đặt bàn, ta thu vết sáng tường C Quan sát thấy ảnh gương phẳng D Nhìn xuống mặt nước thấy cối bờ ao bị mọc ngược so với cối bờ Câu Hiện tượng nhật thực xảy khi: A Trái đất mặt trăng mặt trời B Mặt trời mặt trăng trái đất C Mặt Trăng Trái Đất Mặt Trời D Ngày xảy Câu Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chùm sáng song song gồm tia sáng ……… đường truyền chúng A không hướng vào B cắt C không giao D rời xa Câu Trường hợp coi gương phẳng? A Mặt kính bàn gỗ B Mặt nước phẳng lặng C Màn hình phẳng ti vi D Tấm lịch treo tường Câu Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ góc 600 Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu? A 900 B 600 C 450 D 300 Câu Ảnh tạo thành đặt vật gần sát gương cầu phẳng là: A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo lớn vật C Ảnh thật hứng chắn D Ảnh ảo lớn vật II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm): Một người đứng trước gương cầu lồi gương phẳng Hãy nêu đặc điểm giống khác ảnh người hai gương? Câu (3 điểm): Hãy vẽ ảnh vật hình sau: Câu (3 điểm): Cho hình vẽ sau đây: a) Dựa vào tính chất ảnh vẽ tia tới từ A phản xạ qua gương tới M? b) Hãy xác định đánh dấu vùng nhìn thấy gương đặt mắt M? (Gạch chéo vùng nhìn thấy) - HẾT Đáp án đề số PHẦN Nội dung đáp án Điểm Câu Chọn đáp án A - Các tượng B, C, D tượng phản xạ ánh sáng - Hiện tượng A tượng khúc xạ ánh sáng Câu Chọn đáp án C Hiện tượng nhật thực xảy Mặt Trăng Trái Đất Mặt Trời Câu Chọn đáp án C Chùm sáng song song gồm tia sáng không giao I Trắc đường truyền chúng nghiệm Câu Chọn đáp án D (3 điểm) Những vật coi gương phẳng ta soi ảnh vật Mỗi câu 0,5 chúng: mặt kính bàn gõ, mặt nước phẳng lặng, hình phẳng ti vi, lịch treo tường Câu Chọn đáp án D Ta có: góc khúc xạ + góc tới = 600 Mà góc tới = góc khúc xạ => góc tới = 300 Câu Chọn đáp án B Ảnh tạo thành đặt vật gần sát gương cầu phẳng ảnh ảo lớn vật II Tự luận (7 điểm) Câu - Giống nhau: ảnh ảo (1 điểm) - Khác nhau: + Gương phẳng: cho ảnh lớn vật 0,5 điểm 0,25 điểm + Gương cầu lồi: cho ảnh nhỏ vật có vùng nhìn thấy rộng 0,25 điểm Cách vẽ: điểm - Kẻ đường thẳng AA’ vng góc với gương H: AH = A’H - Kẻ đường thẳng BB’ vng góc với gương H: BH = B’H - Nối A’ với B’ nét đứt ta A’B’ ảnh AB qua gương phẳng hình 0,5 điểm Câu (3 điểm) Cách vẽ: - Kẻ đường thẳng OO’ vng góc với gương H: OH = O’H - Kẻ đường thẳng BB’ vng góc với gương H: BH = B’H điểm - Kẻ đường thẳng AA’ vng góc với gương K: AK = A’K - Nối O’ với B’, nối O’ với A’ nét đứt ta A’O’B’ ảnh AOB qua gương phẳng hình 0,5 điểm Câu a) Cách vẽ: (3 điểm) - Từ A kẻ đường thẳng AA’ vng góc với gương H: AH = A’H - Nối A’ với M, cắt gương I, ta tia phản xạ IM (vì tia phản điểm xạ kéo dài qua ảnh ảo A) - Nối A với I , ta tia tới AI 0,5 điểm b) - Từ M ta kẻ tia sáng tới hai mép gương điểm - Tia sáng ME vng góc với gương nên tia phản xạ trùng với tia sáng - Tia sáng MG cho tia phản xạ GK => Khi đặt mắt M, ta nhìn thấy vùng KM qua gương (vùng giới hạn tia phản xạ GK EM 0,5 điểm ... VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Th? ?i gian làm b? ?i: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ? ?i? ??m) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả l? ?i câu sau:... v? ?i I , ta tia t? ?i AI 0,5 ? ?i? ??m b) - Từ M ta kẻ tia sáng t? ?i hai mép gương ? ?i? ??m - Tia sáng ME vng góc v? ?i gương nên tia phản xạ trùng v? ?i tia sáng - Tia sáng MG cho tia phản xạ GK => Khi đặt mắt... chiếu vào D Nguồn sáng vật màu đen II PHẦN TỰ LUẬN (6 ? ?i? ??m) Câu 1: ( ? ?i? ??m) Phân biệt nguồn sáng vật sáng? Câu 2: (2 ? ?i? ??m) Nêu đặc ? ?i? ??m ba lo? ?i chùm sáng vẽ hình minh họa? Câu 3: (2 ? ?i? ??m) Cho vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

Từ khóa liên quan