0

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

16 0 0
  • ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MƠN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Trường hợp ta khơng nhận biết miếng bìa màu đen? A Dán miếng bìa đen lên tờ giấy xanh đặt ánh đèn điện B Dán miếng bìa đen lên tờ giấy trắng đặt phịng tối C Đặt miếng bìa đen trước nến cháy D Đặt miếng bìa đen ngồi trời nắng Câu 2: Hình vẽ biểu diễn tia sáng? A B C D Câu 3: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: “Chùm sáng … gồm tia sáng……trên đường truyền chúng” A phân kỳ - giao B hội tụ - không giao C hội tụ - loe rộng D song song – không giao Câu 4: Khi tia tới vng góc với mặt gương phẳng góc tới có giá trị bằng: A 900 B 1800 C 00 D Câu 5: Thế bóng nửa tối? A Là vùng nhận toàn ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới B Là vùng nhận phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới C Là vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới D Là vùng có lúc nhận, có lúc khơng nhận ánh sáng truyền tới 3600 Câu 6: Yếu tố định tạo bóng nửa tối là: A ánh sáng khơng mạnh C vị trí chắn B nguồn sáng hẹp D nguồn sáng rộng Câu 7: Để giải thích tượng nhật thực, nguyệt thực người ta dựa vào: A Định luật truyền thẳng ánh sáng C Định luật phản xạ ánh sáng B Định luật khúc xạ ánh sáng D Cả ba định luật Câu 8: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương khoảng 14cm Ảnh S’ S tạo gương phẳng nằm cách gương khoảng A 28 cm B 14 cm II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) C cm D 42 cm Câu 1: (2 điểm) Cho hai điểm sáng B, C gương phẳng; B C cách gương 2cm BC= 3cm Vẽ ảnh điểm sáng B, C tạo gương phẳng Câu 2: (1 điểm) Bằng kiến thức vật lý giải thích xây dựng đèn biển (hải đăng) người ta thường xây cao Câu (3 điểm) So sánh đặc điểm ứng dụng gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm? - HẾT Đáp án đề số PHẦN I Trắc Câu Chọn đáp án B Nội dung đáp án Điểm Mỗi câu nghiệm Ta nhận biết miếng bìa đen ta phân biệt vật khác 0,5 (4 điểm) A Tờ giấy xanh hắt lại ánh đèn điện tới mắt ta nên ta nhận biết Do đó, ta phân biệt tờ giấy màu xanh với miếng bìa đen B Tờ giấy trắng khơng nhận ánh sáng từ đèn điện nên không hắt lại ánh sáng tới mắt ta Do đó, ta khơng phân biệt tờ giấy trắng miếng bìa đen C Ánh sáng nến giúp ta phân biệt vật với miếng bìa đen Do đó, ta nhận biết miếng bìa đen D Ánh sáng Mặt Trời giúp ta phân biệt vật với miếng bìa đen Do đó, ta nhận biết miếng bìa đen Câu Chọn đáp án A Tia sáng biểu diễn đường thẳng có mũi tên hướng Câu Chọn đáp án D Chùm sáng song song gồm tia sáng không giao đường truyền chúng Câu Chọn đáp án C Góc tới = 00 Câu Chọn đáp án B Bóng nửa tối vùng nhận phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Câu Chọn đáp án D Nguồn sáng rộng gặp vật cản tạo bóng tối bóng nửa tối chắn Câu Chọn đáp án A Người ta dựa vào định luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích tượng nhật thực nguyệt thực Câu Chọn đáp án B Ta có: khoảng cách từ ảnh vật đến gương phẳng = khoảng cách từ vật đến gương phẳng II Tự luận (6 điểm) điểm điểm Câu (2 điểm) Vẽ B’ ảnh B Vẽ C’ ảnh C BC = B’C’ = cm Ban đêm đèn biển chiếu sáng truyền ánh sáng đến tàu thuyền biển theo đường thẳng trở thành cột mốc đánh Câu dấu cho tàu thuyền hướng vào bờ cách nhanh Mặt điểm (1 điểm) khác hải đăng phải xây cao để tránh bị vật khác xây quanh che khuất Câu (3 điểm) Giống Gương cầu lồi Gương cầu lõm Đều ảnh ảo, không hứng chắn Khác Đặc điểm Ứng dụng ảnh nhỏ vật Tạo vùng nhìn thấy rộng nhìn thấy gương phẳng có kích thước ảnh lớn vật - Biến đổi chùm tia tới song song thành điểm chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm - Biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản điểm xạ song song Để nơi có - Dùng pha góc khuất, nơi gấp đèn (ơtơ, pin, xe khúc có vật cản để dễ máy) quan sát - Dùng làm thiết bị hứng ánh sáng mặt điểm trời để nung nóng vật PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG MÔN: Vật lý – LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương khoảng 10cm Ảnh S’ S tạo gương phẳng nằm cách gương khoảng A 30 cm B 20 cm C 10 cm D cm Câu 2: Ảnh vật tạo gương phẳng khơng có tính chất đây? A hứng ảnh nhỏ vật B không hứng C không hứng ảnh lớn vật D Cách gương khoảng khoảng cách từ vật đến gương Câu 3: Trường hợp coi gương phẳng? A Tờ giấy trắng C Mặt bàn gỗ B Màn hình phẳng tivi D Cả A C Câu 4: Gương cầu lõm có tác dụng: A Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì B Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ C Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song D Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ hội tụ Câu 5: Đứng mặt đất, trường hợp ta thấy có tượng nhật thực? A Ban đêm, Mặt Trời bị nửa Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến nơi ta đứng B Ban ngày, Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng C Ban ngày, Trái Đất che khuất Mặt Trăng D Ban đêm, Trái Đất che khuất Măt Trăng Câu 6: Gương cầu lồi thường đặt vị trí: A dễ quan sát C cần trang trí B gấp khúc có vật cản D nhà Câu 7: Ảnh điểm sáng S đặt trước gương phẳng tạo A Điểm giao tia phản xạ B Điểm giao đường kéo dài tia tới C Điểm giao tia tới D Điểm giao đường kéo dài tia phản xạ Câu 8: Vật sáng bao gồm A vật chiếu sáng B vật phát ánh sáng C nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào D vật mắt nhìn thấy Câu 9: Chiếu tia sáng lên gương phẳng, ta thu góc phản xạ 40 Giá trị góc tới A 200 B 1400 C 700 D 400 Câu 10 Đứng chỗ quan sát nhật thực tồn phần? A Đứng chỗ có bóng tối Mặt Trăng Trái Đất B Đứng chỗ có bóng tối Trái Đất Mặt Trăng C Đứng chỗ có bóng nửa tối Mặt Trăng Trái Đất D Đứng chỗ có bóng nửa tối Trái Đất Mặt Trăng Câu 11 Phát biểu sau nói chùm sáng phân kì? A Chùm sáng phân kì gồm tia sáng không giao đường truyền B Chùm sáng phân kì gồm tia sáng giao đường truyền C Chùm sáng phân kì gồm tia sáng loe rộng đường truyền D Chùm sáng phân kì gồm tia sáng phân kì Câu 12: Trong số vật sau mà em nhìn thấy lớp học, vật nguồn sáng? A Sách, bàn B Cửa sổ mở C Khẩu hiệu treo tường D Tất vật Câu 13: Chúng ta khơng nhìn thấy vật tủ đóng kín do: A Các vật không phát ánh sáng B Ánh sáng từ vật không truyền C Vật không hắt ánh sáng tủ che chắn D Khi đóng kín, vật khơng sáng Câu 14: Có loại chùm sáng: A B C D Câu 15: Chọn phương án sai câu sau: A Trong không khí, ánh sáng truyền theo đường thẳng B Trong nước, ánh sáng truyền đường thẳng C Ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước ln truyền theo đường thẳng D Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đường thẳng Câu 16: Khi mua thước thẳng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm Làm để kiểm tra xem thước có thẳng hay khơng Ngun tắc cách làm dựa kiến thức vật lí nào? A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B Hiện tượng phản xạ ánh sáng C Định luật truyền thẳng ánh sáng D Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 17: Ban đêm, phịng có đèn Giơ bàn tay chắn đèn tường, ta quan sát thấy tường? A Một vùng tối hình bàn tay B Vùng sáng chiếu sáng đầy đủ C Một vùng bóng tối trịn D Một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ Câu 18: Chọn câu đúng: A Góc tới góc hợp tia phản xạ mặt gương B Góc tới góc hợp tia phản xạ pháp tuyến gương điểm tới C Góc tới góc hợp tia tới pháp tuyến D Góc tới góc hợp tia tới mặt gương Câu 19: Một tia sáng truyền đến mặt gương có tia phản xạ hình vẽ Nếu góc A a = 450 b = 450 thì: B c = 450 C a + b = 450 D A B Câu 20: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương góc góc hợp tia tới tia phản xạ là: A 300 B 600 C 150 - HẾT Đáp án đề số D 1200 300 PHẦN Trắc Câu Chọn đáp án C Nội dung đáp án Điểm Mỗi câu nghiệm Ảnh tạo gương phẳng có khoảng cách từ ảnh vật đến 0,5 (3 điểm) gương khoảng cách từ vật đến gương Câu Chọn đáp án A Ảnh tạo gương phẳng không hứng chắn lớn vật Câu Chọn đáp án B Hình ảnh vật soi mặt vật khác mặt vật gọi gương phẳng Câu Chọn đáp án B Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ Câu Chọn đáp án B Ban ngày, Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng Ta quan sát tượng nhật thực Câu Chọn đáp án B Gương cầu lồi thường đặt vị trí gấp khúc có vật cản vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng Câu Chọn đáp án D Ảnh điểm sáng S đặt trước gương phẳng tạo điểm giao đường kéo dài tia phản xạ Câu Chọn đáp án C Vật sáng bao gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Câu Chọn đáp án D Góc tới góc phản xạ Câu 10 Chọn đáp án B Đứng chỗ có bóng tối Trái Đất Mặt Trăng ta quan sát nhật thực toàn phần Câu 11 Chọn đáp án C Chùm sáng phân kì gồm tia sáng loe rộng đường truyền Câu 12 Chọn đáp án D Ta có: Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Do vậy, sách vở, cửa sổ hiệu treo tường nguồn sáng Câu 13 Chọn đáp án C Chúng ta khơng nhìn thấy vật tủ đóng kín vật khơng hắt ánh sáng bị tủ che chắn Câu 14 Chọn đáp án C Có loại chùm sáng là: + Chùm sáng song song + Chùm sáng hội tụ + Chùm sáng phân kì Câu 15 Chọn đáp án C A, B, D – ánh sáng truyền theo đường thẳng C – Khi ánh sáng truyền từ khơng khí sang nước, đồng tính ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền theo đường thẳng chỗ giao hai môi trường ⇒ không truyền thẳng Câu 16 Chọn đáp án C Lời giải: Việc nâng thước lên để ngắm mục đích để kiểm tra xem thước có thẳng hay khơng Ngun tắc cách làm dựa định luật truyền thẳng ánh sáng Câu 17 Chọn đáp án D Bàn tay chắn đèn tường đóng vai trị vật chắn sáng, tường (đóng vai trị màn) xuất bóng tối bóng nửa tối bàn tay tức vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ Hình dạng bóng tối bóng nửa tối giống bàn tay tia sáng truyền theo đường thẳng Câu 18 Chọn đáp án C Góc phản xạ i góc tạo tia tới pháp tuyến điểm tới Câu 19 Chọn đáp án D Lời giải: Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: Từ hình, ta có: cˆ = 900 − bˆ = 900 − 450 = 450 Câu 20 Chọn đáp án D Ta có: aˆ = bˆ = 450 Từ hình, ta suy góc tới: i = 900 − 300 = 600 Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: ⇒ Góc hợp tia tới tia phản xạ: i = i ′ = 600 S· IR = i + i ′ = 600 + 600 = 1200 Đáp án đề số PHẦN Trắc Câu Chọn đáp án C Nội dung đáp án Điểm Mỗi câu nghiệm Ảnh tạo gương phẳng có khoảng cách từ ảnh vật đến 0,5 (3 điểm) gương khoảng cách từ vật đến gương Câu Chọn đáp án A Ảnh tạo gương phẳng không hứng chắn lớn vật Câu Chọn đáp án B Hình ảnh vật soi mặt vật khác mặt vật gọi gương phẳng Câu Chọn đáp án B Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ Câu Chọn đáp án B Ban ngày, Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng Ta quan sát tượng nhật thực Câu Chọn đáp án B Gương cầu lồi thường đặt vị trí gấp khúc có vật cản vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng Câu Chọn đáp án D Ảnh điểm sáng S đặt trước gương phẳng tạo điểm giao đường kéo dài tia phản xạ Câu Chọn đáp án C Vật sáng bao gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Câu Chọn đáp án D Góc tới góc phản xạ Câu 10 Chọn đáp án B Đứng chỗ có bóng tối Trái Đất Mặt Trăng ta quan sát nhật thực toàn phần Câu 11 Chọn đáp án C Chùm sáng phân kì gồm tia sáng loe rộng đường truyền Câu 12 Chọn đáp án D Ta có: Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Do vậy, sách vở, cửa sổ hiệu treo tường nguồn sáng Câu 13 Chọn đáp án C Chúng ta khơng nhìn thấy vật tủ đóng kín vật khơng hắt ánh sáng bị tủ che chắn Câu 14 Chọn đáp án C Có loại chùm sáng là: + Chùm sáng song song + Chùm sáng hội tụ + Chùm sáng phân kì Câu 15 Chọn đáp án C A, B, D – ánh sáng truyền theo đường thẳng C – Khi ánh sáng truyền từ khơng khí sang nước, đồng tính ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền theo đường thẳng chỗ giao hai môi trường ⇒ không truyền thẳng Câu 16 Chọn đáp án C Lời giải: Việc nâng thước lên để ngắm mục đích để kiểm tra xem thước có thẳng hay không Nguyên tắc cách làm dựa định luật truyền thẳng ánh sáng Câu 17 Chọn đáp án D Bàn tay chắn đèn tường đóng vai trị vật chắn sáng, tường (đóng vai trị màn) xuất bóng tối bóng nửa tối bàn tay tức vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ Hình dạng bóng tối bóng nửa tối giống bàn tay tia sáng truyền theo đường thẳng Câu 18 Chọn đáp án C Góc phản xạ i góc tạo tia tới pháp tuyến điểm tới Câu 19 Chọn đáp án D Lời giải: Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: Từ hình, ta có: aˆ = bˆ = 450 cˆ = 900 − bˆ = 900 − 450 = 450 Câu 20 Chọn đáp án D Ta có: Từ hình, ta suy góc tới: i = 900 − 300 = 600 Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: ⇒ Góc hợp tia tới tia phản xạ: i = i ′ = 600 S· IR = i + i ′ = 600 + 600 = 1200 ... n? ?i gấp đèn (ơtơ, pin, xe khúc có vật cản để dễ máy) quan sát - Dùng làm thiết bị hứng ánh sáng mặt ? ?i? ??m tr? ?i để nung nóng vật PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TẠO GIỮA HỌC... B ? ?i? ??m giao đường kéo d? ?i tia t? ?i C ? ?i? ??m giao tia t? ?i D ? ?i? ??m giao đường kéo d? ?i tia phản xạ Câu 8: Vật sáng bao gồm A vật chiếu sáng B vật phát ánh sáng C nguồn sáng vật hắt l? ?i ánh sáng chiếu... thước ảnh lớn vật - Biến đ? ?i chùm tia t? ?i song song thành ? ?i? ??m chùm tia phản xạ h? ?i tụ vào ? ?i? ??m - Biến đ? ?i chùm tia t? ?i phân kì thích hợp thành chùm tia phản ? ?i? ??m xạ song song Để n? ?i có - Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN Vật lý LỚP 7