0

Bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa co dap an

22 3 0
  • Bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa co dap an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:38

01 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà Tại thời điểm t li độ chất điểm x 1= 3cm v1= -60 cm/s thời điểm t2 có li độ x2 = cm v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm A cm; 12 rad/s B cm; 20 rad/s C 12 cm; 20 rad/s D 12 cm; 10 rad/s Câu 2: Phương trình vận tốc vật dao động điều hoà v= 120cos20t (cm/s), với t đo giây Vào thời điểm t= T/6 (T chu kì dao động) vật có li độ A cm B -3 cm C - 3 cm D 3 cm Câu 3: Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng dài 10 cm thực 50 dao động thời gian 78,5 giây Tìm vận tốc gia tốc vật qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng vị trí cân A v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2 B v = 16 m/s; a = 48 cm/s2 C v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s D v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s2 Câu 4: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hồ: A Vận tốc trễ pha π /2 so với gia tốc B Gia tốc sớm pha góc π so với li độ C Vận tốc gia tốc ngược pha D Vận tốc sớm pha π /2 so với li độ Câu 5: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A đường parabol B đường tròn C đường elip D đường hypebol Câu 6: Vận tốc vật dao động điều hoà qua vị trí cân cm/s gia tốc vật vị trí biên 1,57 cm/s2 Chu kì dao động vật A 3,14 s B 6,28 s C s D s Câu 7: Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lị xo: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đoạn thẳng D Quỹ đạo đường hình sin Câu 8: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 20 cm; s B cm; 0,1 s C 10 cm; s D cm; 0,2 s Câu 9: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 40 cm Khi vật vị trí x = 10 cm vật có vận tốc v = 20 π cm/s Chu kì dao động vật A 0,5 s B s C 0,1 s D s Câu 10: Một vật dao động điều hịa vật có li độ x = cm vận tốc vật v = 40 cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50 cm/s Tần số dao động điều hòa π A 5/ π Hz B 10/ π Hz D 10 Hz C Hz Câu 11: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A đoạn thẳng B đường thẳng C đường hình sin D đường parabol Câu 12: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lị xo khơng ảnh hưởng đến A tần số dao động B động cực đại C vận tốc cực đại D gia tốc cực đại Câu 13: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số Hz biên độ dao động 10 cm Độ lớn gia tốc cực đại chất điểm A 2,5 m/s2 B 6,31 m/s2 C 63,1 m/s2 D 25 m/s2 Câu 14: Dao động học điều hòa đổi chiều lực phục hồi A đổi chiều B có độ lớn cực tiểu C khơng D có độ lớn cực đại Câu 15: Một chất điểm M chuyển động đường tròn với tốc độ dài 160 cm/s tốc độ góc rad/s Hình chiếu P chất điểm M đường thẳng cố định nằm mặt phẳng hình trịn dao động điều hồ với biên độ chu kì A 40 m; 0,25 s B 2,5 m; 1,57 s C 40 cm; 0,25 s D 40 cm; 1,57 s Câu 16: Một vật dao động điều hoà, thời gian phút vật thực 30 dao động Chu kì dao động vật Trang 1 A 0,5 s B 30 s C s D s Câu 17: Một lắc lị xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, q trình dao động vật lị xo có chiều dài biến thiên từ 20 cm đến 28 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C 24 cm D cm Câu 18: Một vật dao động điều hoà vật có li độ x = cm vận tốc v = 40 cm/s, vật qua vị trí cân vật có vận tốc v2 = 50 cm Li độ vật có vận tốc v3 = 30 cm/s B 16 cm C cm D cm A ± cm Câu 19: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A ngược pha với vận tốc B trễ pha π /2 so với vận tốc π C sớm pha /2 so với vận tốc D pha với vận tốc Câu 20: Tại thời điểm vật thực dao động điều hịa có vận tốc 1/2 vận tốc cực đại vật cách vị trí cân đoạn A A/ B A /2 C A/ D A Câu 21: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = 5cos(2 π t + π /3) (cm) Lấy π = 10 Gia tốc vật có li độ x = cm A -120 cm/s2 B 1,20 m/s2 C -60 cm/s2 D -12 cm/s2 Câu 22: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = 5cos(2 π t + π /3) (cm) Vận tốc vật có li độ x = cm B 25,12 cm/s D 12,56 cm/s A ± 12,56 cm/s C ± 25,12 cm/s Câu 23: Li độ vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x = 12sin ω t – 16sin3 ω t Nếu vật dao động điều hồ gia tốc có độ lớn cực đại 2 2 A 12 ω B 24 ω C 36 ω D 48 ω Câu 24: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân với biên độ dao động A chu kì T Tại điểm có li độ x= A/2 tốc độ vật 3π A πA 3πA 3πA A T B T C T D 2T Câu 25: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kì riêng dao động C tần số riêng dao động D chu kì dao động Câu 26: Một chất điểm thực dao động điều hịa với chu kì T= 3,14s biên độ A= 1m Tại thời điểm chất điểm qua vị trí cân vận tốc có độ lớn A m/s B 0,5 m/s C m/s D m/s Câu 27: Đối với dao động điều hịa, điều sau sai? A Thời gian vật từ vị trí biên sang vị trí biên 0,5T B Năng lượng dao động phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu C Lực kéo có giá trị cực đại vật qua vị trí cân D Tốc độ đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân Câu 28: Con lắc lò xo dao động điều hòa phương ngang, tốc độ vật triệt tiêu A lực tác dụng vào vật B lị xo có chiều dài tự nhiên C độ lớn li độ cực đại D gia tốc vật Câu 29: Một chất điểm có khối lượng m = 50 g dao động điều hoà đoạn thẳng MN dài cm với tần số Hz Khi t = 0, chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Lấy π = 10 Lực kéo tác dụng lên chất điểm thời điểm t = 1/12 s có độ lớn A 10 N B 17,32 N C N D 1,732 N Câu 30: Vật dao động điều hịa từ biên độ dương vị trí cân A li độ vật giảm dần nên gia tốc vật có giá trị dương B li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần C vật chuyển động nhanh dần vận tốc vật có giá trị dương D vật chuyển động ngược chiều dương vận tốc có giá trị âm Câu 31: Vật dao động điều hòa Trang 2 A qua vị trí cân tốc độ 0, độ lớn gia tốc B hai biên tốc độ 0, độ lớn gia tốc C qua vị trí cân tốc độ cực đại, gia tốc D qua vị trí cân tốc độ 0, độ lớn gia tốc cực đại Câu 32: Hai chất điểm (1) (2) xuất phát từ gốc tọa độ bắt đầu dao động điều hoà chiều dọc theo trục Ox với biên độ với chu kì s s Khi chúng gặp tỉ số tốc độ vật so với vật hai A 1/2 B 2/1 C 2/3 D 3/2 Câu 33: Phương trình x = Acos( ωt − π / ) cm biểu diễn dao động điều hoà chất điểm Gốc thời gian chọn A li độ x = A/2 chất điểm chuyển động hướng vị trí cân B li độ x = A/2 chất điểm chuyển động hướng xa vị trí cân C li độ x = -A/2 chất điểm chuyển động hướng vị trí cân D li độ x = -A/2 chất điểm chuyển động hướng xa vị trí cân 2π Câu 34: Một vật chuyển động theo phương trình x = -cos(4πt - ) (x có đơn vị cm; t có đơn vị giây) Hãy tìm câu trả lời A Vật dao động điều hòa với biên độ cm tần số 4π B Tại t = 0: Vật có li độ x = 0,5 cm xa vị trị cân C Tại t = 0: Vật có li độ x = 0,5 cm vị trí cân D Vật khơng dao động điều hịa có biên độ âm Câu 35: Chọn câu sai Trong dao động điều hồ, lực phục hồi có độ lớn cực đại A vật đổi chiều chuyển động B vật qua vị trí cân C vật qua vị trí biên D vật có vận tốc Câu 36: Gọi x li độ, k hệ số tỉ lệ (k > 0) Lực tác dụng làm vật dao động điều hịa có dạng A F = kx B F = -kx2 C F = kx2 D F = -kx Câu 37: Vật dao động điều hịa với phương trình x = Acos(ωt + ϕ ) Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc dao động v vào li độ x có dạng A Đường tròn B Đường thẳng C Elip D Parabol Câu 38: Phát biểu sau so sánh li độ gia tốc đúng? Trong dao động điều hịa li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có A tần số góc B pha ban đầu C biên độ D pha Câu 39: Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc, gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ dấu B Trong dao động điều hịa gia tốc li độ ln dấu C Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln trái dấu D Trong dao động điều hịa gia tốc li độ trái dấu Câu 40: Nếu chọn gốc tọa độ trùng với thời điểm t, biểu thức quan hệ biên độ A (hay x m), li độ x, vận tốc v tần số góc ω chất điểm dao động điều hòa A A2 = x2 + v2/ω2 B A2 = v2 + x2ω2 C A2 = x2 + ω2v2 D A2 = v2 + x2/ω2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 B 02 D 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 A 09 B 10 A 11 A 12 A 13 C 14 D 15 D 16 D 17 D 18 A 19 C 20 B 21 A 22 C 23 C 24 B 25 D 26 A 27 C 28 C 29 C 30 D Trang 31 C 32 B 33 B 34 C 35 B 36 D 37 C 38 A 39 D 40 A 41 A 42 C 43 D 44 B 45 B 46 C 47 A 48 B 49 D 50 D 51 A 52 C 53 54 55 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ 02 Câu 1: Phương trình dao động vật có dạng x = −A sin(ωt ) (cm) Pha ban đầu dao động A B π /2 C π D - π /2 Câu 2: Phương trình dao động vật có dạng x = Asin ω t + Acos ω t Biên độ dao động vật A A/2 B A C A D A Câu 3: Một vật dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = Acos 2( ωt + π / ) động biến thiên tuần hồn với tần số góc ' ' ' ' A ω = ω B ω = ω C ω = ω D ω = 0,5 ω Câu 4: Động vật dao động điều hoà: Eđ = E0sin2( ω t) Giá trị lớn E A B E0/2 C E0 D 2E0 Câu 5: Chọn kết luận Năng lượng dao động vật dao động điều hòa: A Giảm 4/9 lần tần số tăng lần biên độ giảm lần B Giảm lần biên độ giảm lần tần số tăng lần C Giảm 25/9 lần tần số dao động tăng lần biên độ dao động giảm lần D Tăng 16 lần biên độ tăng lần tần số tăng lần Câu 6: Kết luận sau không đúng? Đối với chất điểm dao động điều hồ với tần số f A vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f B gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f C động biến thiên điều hoà với tần số f D biến thiên tuần hoàn với tần số 2f Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f Động lắc biến thiên tuần hoàn với tần số A 4f B f/2 C f D 2f ω π Câu 8: Phương trình dao động vật có dạng x = Acos ( t + /4) Chọn kết luận đúng: A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A ω C Vật dao động với tần số góc D Vật dao động với pha ban đầu π /4 Câu 9: Cơ chất điểm dao động điều hồ tỉ lệ thuận với A bình phương chu kì dao động B bình phương biên độ dao động C chu kì dao động D biên độ dao động Câu 10: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A lực; vận tốc; lượng toàn phần B biên độ; tần số góc; gia tốc C động năng; tần số; lực D biên độ; tần số góc; lượng tồn phần ωt + Câu 11: Phương trình dao động điều hồ chất điểm, khối lượng m, x = Acos( biến thiên theo thời gian theo phương trình: mA ω2  π  mA ω2  π    + cos ω t + − cos 2ωt +             A E = B E = đ 2π ) Động đ mA ω2  π  mA ω2  π    + cos ω t − + cos 2ωt +       4        C Eđ = D Eđ = Câu 12: Một vật dao động điều hoà với tần số Hz Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ -0,5A (A biến độ dao động) đến vị trí có li độ +0,5A A 1/15 s B 1/20 s C 1/30 s D 1/10 s Câu 13: Năng lượng dao động vật dao động điều hồ Trang 4 A biến thiên điều hịa theo thời gian với chu kì T C động vật qua vị trí cân B biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 D vật qua vị trí cân Câu 14: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( 10πt ) (cm) Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2009 theo chiều dương A 4018 s B 408,1 s C 410,8 s D 401,77 s Câu 15: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( 10πt ) (cm) Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 2008 A 2007,7 s B 100,38 s C 20,08 s D 200,77 s Câu 16: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos(5 π t) (cm) Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật hết quãng đường cm A 0,2 s B 0,3 s C 2/15 s D 3/20 s Câu 17: Vật dao động điều hòa với biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí cân đến li độ x = 0,5A 0,1 s Chu kì dao động vật A 0,4 s B 0,12 s C 1,2 s D 0,8 s Câu 18: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10 cos(πt + π / 3)( cm) Thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động động (t = 0) đến vật quãng đường 30 cm A 2,4 s B 2/3 s C 1,5 s D 4/3 s Câu 19: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = cos( π t -2 π /3) (dm) Thời gian vật quãng đường cm kể từ thời điểm ban đầu t = A 1/4 s B 1/12 s C 1/6 s D 1/2 s Câu 20: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = cos(20πt − π / 2)(cm ) Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = cm đến li độ x2 = cm A 1/60 s B 1/80 s C 1/120 s D 1/40 s Câu 21: Năng lượng vật dao động điều hịa A với động vật có li độ cực đại B với vật vật có li độ cực đại C tỉ lệ với biên độ dao động D với vật vật qua vị trí cân Câu 22: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(10πt-π) cm Thời gian vật đựơc quãng đường 12,5 cm (kể từ t = 0) A 1/30 s B 1/15 s C 1/12 s D 2/15 s Câu 23: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( 10πt ) (cm) Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ 1000 theo chiều âm A 199,833 s B 19,98 s C 189,98 s D 1000 s Câu 24: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Theo phương trình dao động x = 2cos(2 π t+ π ) (cm) Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = cm A 5/6 s B 5/12 s C 2,4 s D 1,2 s Câu 25: Một vật dao động điều hịa có động vật có li độ A x = ± A B x = ± A C x = ± A D x = ± 0,5A Câu 26: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(10 π t+ π ) (cm) Thời gian vật quãng đường 12,5 cm kể từ thời điểm ban đầu t = A 1/15 s B 2/15 s C 1/30 s D 1/12 s Câu 27: Một chất điểm dao động với phương trình dao động x = 5cos(8 π t -2 π /3) (cm) Thời gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5 cm A 3/8 s B 1/24 s C 8/3 s D 1/12 s Câu 28: Một vật nhỏ thực dao động điều hoà xung quanh VTCB O với biên độ A chu kì T Khoảng cách từ vật tới điểm O sau khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm qua O A A A B A C 2 Trang A D Câu 29: Một vật dao động điều hồ có chu kì T = s biên độ dao động A = cm Thời gian để vật từ điểm có li độ cực đại điểm có li độ nửa biên độ A s B 2/3 s C s D 1/3 s Câu 30: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số Hz, lắc biến thiên với tần số A 10 Hz B 20 Hz C 2,5 Hz D Hz Câu 31: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = cos 5πt (cm) Thời điểm vật có vận tốc nửa độ lớn vận tốc cực đại s A 30 s B s C 30 11 s D 30 Câu 32: Nếu vào thời điểm ban đầu, vật dao động điều hòa qua vị trí cân vào thời điểm T/12 Tỉ số động dao động A B C D 1/3 Câu 33: Một lắc có chu kì 0,1 s biên độ dao động cm khoảng thời gian ngắn để dao động từ li độ x = cm đến li độ x2 = cm A 60 s B 120 s 1 s C 30 D 40 s Câu 34: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = Acos( ωt + ϕ ) Biết khoảng thời gian 1/30 s đầu tiên, vật từ vị trí x0 = đến vị trí x = A /2 theo chiều dương Chu kì dao động vật A 0,2 s B s C 0,5 s D 0,1 s π  x = cos 4πt +   (x đo cm, t đo s) Quãng  Câu 35: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động: đường vật sau 0,375 s tính từ thời điểm ban đầu bao nhiêu? A 12,5 cm B 15 cm C 10 cm D 16,8 cm Câu 36: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2 π t- π / 2) (cm) Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật sau s A 100 m B 50 cm C 80 cm D 100 cm Câu 37: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4 π t - π /3) (cm) Quãng đường vật thời gian t = 0,125 s A 1,27 cm B cm C cm D cm Câu 38: Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động ba lần kể từ lúc vật có li độ cực đại s 15 Chu kỳ dao động vật A 0,8 s B 0,08 s C 0,4 s D 0,2 s Câu 39: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm Thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc qua vị trí x = cm theo chiều dương trục toạ độ lần thứ A 0,917 s B 0,583 s C 0,833 s D 0,672 s Câu 40: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2 π t- π / 2) (cm) Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật sau 12,375 s A 245,46 cm B 247,5 cm C 246,46 cm D 235 cm ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 01 B 02 C 03 C 04 C 05 D 06 C 07 D 08 A 09 B 10 D 11 B 12 C 13 C 14 D 15 D 16 C 17 C 18 D 19 C 20 A 21 B 22 D 23 A 24 B 25 D 26 B 27 B 28 B 29 B 30 A Trang 31 A 32 B 33 A 34 A 35 D 36 D 37 A 38 C 39 B 40 C 41 A 42 B 43 B 44 D 45 D 46 B 47 C 48 A 49 B 50 D 51 C 52 D 53 B 54 D 55 A-56 B 03 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ Câu 1: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Xét khoảng thời gian 2T/3, tốc độ trung bình nhỏ mà vật đạt A(4 − ) 2T A 3A( − ) T B A(4 − ) 3A( − ) T 2T C D Câu 2: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos( 2πt − 2π / ) (cm) Quãng đường vật sau thời gian 2,4 s kể từ thời điểm ban đầu A 40 cm B 49,7 cm C 45 cm D 47,9 cm Câu 3: Cho chất điểm dao động điều hịa theo phương trình: x = 5cos(4πt + π/6) (cm) Tốc độ trung bình chất điểm chuyển động từ vị trí biên âm vị trí biên dương A 40π cm / s B 20 cm/s C 40 cm/s D 20π cm / s Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc khơng vượt q π cm/s T/3 Tần số dao động vật A / Hz B 0,5 Hz C / Hz D Hz Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Tốc độ chuyển động trung bình chất điểm chu kì ωA A π ωA C 2π π ωA D B ωA Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A A T/8 B T/4 C T/6 D T/12 Câu 7: Một vật dao động điều hồ với chu kì T = 0,4 s khoảng thời gian vật quãng đường 16 cm Tốc độ trung bình vật từ vị trí có li độ x1 = -2 cm đến vị trí có li độ x2 = cm theo chiều dương A 54,64 cm/s B 40 cm/s C 117,13 cm/s D 0,4 m/s Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm, tần số Hz Vận tốc trung bình chất điểm từ vị trí tận bên trái qua vị trí cân đến vị trí tận bên phải A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 9: Một vật nhỏ thực dao động điều hịa theo phương trình x = cos(4πt − π / 9) (cm) So sánh khoảng thời gian 17/12 (s) nhau, quãng đường dài ngắn mà vật bao nhiêu? Smax ≈ 92 cm; S = 77 cm S ≈ 82 C max cm; Smin = 67 cm A Smax ≈ 82 cm; S = 77 cm S ≈ 72 D max cm; S = 67 cm B Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ dao động T Tốc độ trung bình nhỏ vật quãng đường S = A 3A A T 4A B T 2A C T 6A D T Câu 11: Một vật dao động điều hoà với tần số Hz Điều khẳng định sau đúng? A Động vật biến thiên điều hoà với chu kỳ 0,5 s B Động vật không đổi Trang 7 C Động vật sau khoảng thời gian 0,125 s D Động vật biến thiên điều hoà với chu kỳ 1,0 s Câu 12: Một vật dao động với phương trình x = 14 cos( 4πt + π / 3) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến vật qua vị trí cân theo chiều dương lần thứ A 1,2 m/s B 0,6 m/s C 0,4 m/s D 1,8 m/s Câu 13: Một vật dao động điều hịa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 15 cm/s B C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 14: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T Lúc vật có li độ x = A/2 tỉ số động A lần B 1/4 lần C lần D 1/3 lần Câu 15: Một vật dao động điều hoà với tần số f = Hz, biên độ dao động (A) Tốc độ trung bình vật thời gian nửa chu kì A 4A B 10A C 2A D 8A Câu 16: Cho chất điểm dao động điều hịa với phương trình: x = 2.cos (2πt + 5π/6) (cm) Vận tốc trung bình chất điểm chuyển động từ vị trí có li độ x1 = +1 cm đến vị trí x2 = -1 cm A +12 cm/s B +8 cm/s C –12 cm/s D –8 cm/s Câu 17: Một vật nhỏ dao động điều hịa theo phương trình x = cos(3πt + π / 4) (cm) So sánh khoảng thời gian T/4 nhau, quãng đường dài mà vật A cm B 3 cm C cm D cm Câu 18: Chọn câu trả lời Một vật dao động điều hịa với phương trình x = 6cos20 πt (cm) Vận tốc trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x = cm A 0,36 m/s B 36 m/s C 3,6 cm/s D 3,6 m/s Câu 19: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = cos(8πt − 2π / 3)(cm ) Tốc độ trung bình vật từ vị trí có li độ x1 = − cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x2 = cm theo chiều dương A 48 m/s B 4,8 cm/s C 48 cm/s D 48 cm/s Câu 20: Cho lắc lị xo dao động với phương trình x = A cos( ωt + ϕ) Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1/4 chu kì A A A B A C A D Câu 21: Một lắc lị xo có khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa với biên độ A, lượng dao động E Khi vật có li độ x = A/2 vận tốc có giá trị A 3E 2m B E 2m C 3E m D 2E m Câu 22: Một vật dao động điều hịa có phương trình x = cos( 4πt + π / 3) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí cân theo chiều dương lần thứ A 25,68 cm/s B 60 cm/s C 42,86 cm/s D 35,25 cm/s Câu 23: Một vật dao động điều hịa với chu kì T Khi vật qua vị trí có li độ x = cm vật có vận tốc v = 12 cm/s Khi vật có li độ x2 = -6 cm vật có vận tốc v = 16 cm/s Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường vật nằm giới hạn từ A 10 cm đến 17,32 cm B cm đến 12 cm C 8,66 cm đến 17,32 cm D 10 cm đến 20 cm Câu 24: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 3cos(10t - π /3) (cm) Sau thời gian t = 0,157 s kể từ bắt đầu chuyển động, quãng đường S vật A 4,5 cm B 4,1 cm C 1,5 cm D 1,9 cm Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M cách O đoạn x vận tốc vật v1; vật qua vị trí N cách O đoạn x2 vận tốc vật v2 Biên độ dao động vật Trang 8 v12 x 22 − v 22 x12 v12 + v 22 v12 x 22 + v 22 x12 v12 − v 22 v12 x 22 − v 22 x12 v12 − v 22 v12 x 22 + v 22 x12 v12 + v 22 A B C D Câu 26: Một lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với biên độ A = cm Biết chu kì, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc vật không lớn 250 cm/s T/3 Lấy π = 10 Tần số dao động vật A 1,15 Hz B 1,35 Hz C 1,25 Hz D 1,94 Hz Câu 27: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos( 2πt − π / ) (cm) Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A cm/s B 20 cm/s C 20 m/s D 10 cm/s Câu 28: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = π / 10 (s) quãng đường 40 cm chu kì dao động Tốc độ vật qua vị trí có li độ x = cm A 120 m/s B 1,2 cm/s C -1,2 m/s D 1,2 m/s Câu 29: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian T/6 quãng đường lớn mà chất điểm A 3A B 2A C 1,5A D A Câu 30: Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 5cos( 2πt − π / 2) (cm) Quãng đường mà vật sau thời gian 12,125 s kể từ thời điểm ban đầu A 245,34 cm B 234,54 cm C 243,54 cm D 240 cm Câu 31: Vật nhỏ có khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ 500 cm/s2 T/2 Độ cứng lò xo A 20 N/m B 50 N/m C 40 N/m D 30 N/m Câu 32: Một vật dao động điều hồ với chu kì 0,4 s khoảng thời gian vật quãng đường 16 cm Tốc độ trung bình vật từ vị trí có li độ x1 = -2 cm đến vị trí có li độ x2 = cm theo chiều dương A 0,4 m/s B 54,64 cm/s C 40 cm/s D 117,13 cm/s Câu 33: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ động ly độ vật dao động điều hịa có dạng A đường hypebol B đường parabol C đường thẳng D đường elip Câu 34: Đại lượng dao động điều hòa lắc lò xo khơng phụ thuộc vào cách kích thích dao động? A Thế B Động C Cơ D Tần số góc Câu 35: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos4 π t (cm) Tốc độ trung bình chất điểm 1/2 chu kì A 16 π cm/s B 32 cm/s C cm/s D 64 cm/s x = Acos( 2π π t + ) T Thời gian kể từ lúc có vận tốc khơng, Câu 36: Một vật dao động điều hòa với phương trình đến lúc vật có vận tốc nửa giá trị vận tốc cực đại lần thứ 13T A 12 4T B 7T C 7T D 12 Câu 37: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω = 5π rad/s pha ban đầu ϕ = − π / rad Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động đến động A 60 s 14 B 60 s C 60 s D 60 s Câu 38: Một vật dao động điều hịa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường ngắn mà vật A A( -1) B A C A D A(2 - ) Câu 39: Trong dao động điều hồ vận tốc có giá trị đại số nhỏ A vật qua vị trí cân theo chiều âm B vật qua vị trí cân theo chiều dương C động cực đại D vật vị trí biên Trang 9 Câu 40: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(2πt + π / ) cm Thời điểm vật qua vị trí x = cm lần 23 s A 24 13 s B 12 s C 12 Trang 10 19 s D 24 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 01 D 02 D 03 C 04 B 05 A 04 06 B 07 A 08 B 09 B 10 A 11 C 12 A 13 C 14 D 15 D 16 C 17 A 18 D 19 C 20 C 21 A 22 C 23 A 24 D 25 C 26 C 27 B 28 D 29 D 30 C 31 B 32 B 33 B 34 D 35 B 36 D 37 D 38 B 39 A 40 D 41 A 42 A 43 A 44 D 45 C 46 B 47 D 48 B 49 B 50 A ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ Câu 1: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos( 5πt + π / ) (cm) Biết thời điểm t có li độ cm Li độ dao động thời điểm sau 1/30 (s) A 4,6 cm 0,6 cm B 0,6 cm C 4,6 cm D -3 cm Câu 2: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5 s, quãng đường vật s 32 cm Gốc thời gian chọn lúc vật qua li độ x = 3cm theo chiều dương Phương trình dao động vật π π π π x = 8cos(π t + )cm x = 4cos(2π t − )cm x = 4cos(2π t − )cm x = 8cos(π t + )cm 3 6 A B C D Câu 3: Một vật dao động điều hồ với chu kì T = s, s vật quãng đường 40 cm Khi t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 10sin( π t - π /2) (cm) B x = 20cos( π t + π ) (cm) π π C x = 10cos(2 t + /2) (cm) D x = 10cos( π t - π /2 ) (cm) Câu 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos( dao động thời điểm sau 13 (s) A -4 cm B cm 4πt + C cm π ) (cm) Biết thời điểm t có li độ -8 cm Li độ D -8 cm Câu 5: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B 10 cm C cm D 12,5 cm Câu 6: Một vật có khối lượng m = kg dao động điều hoà với chu kỳ s Vật qua vị trí cân với vận tốc 0,314 m/s Khi t = vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều âm quỹ đạo Lấy π = 10 Phương trình dao động điều hồ vật π A x = 10 cos( π t+ ) cm π C x = 10cos( π t+ ) cm 5π B x = 10cos(4 π + ) cm π D x = 10cos(4 π t+ ) cm Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa trục x ’Ox Lúc t = chất điểm qua li độ x = cm với vận tốc v = −10π cm / s gia tốc a = −10 m / s Lấy π2 = 10 Biết phương trình dao động vật viết dạng hàm cosin: x = A cos( ωt + ϕ) Biên độ pha ban đầu dao động A A = 10 cm; ϕ = −π / B A = 10 cm; ϕ = + π / C A = cm; ϕ = −π / D A = cm; ϕ = + π / Câu 8: Pha ban đầu dao động điều hòa phụ thuộc A đặc tính hệ dao động B cách chọn gốc tọa độ gốc thời gian C lượng truyền cho vật để vật dao động D cách kích thích vật dao động Trang 11 11 Câu 9: Một chất điểm dao động điều hồ có vận tốc không hai thời điểm liên tiếp t = 2,2 (s) t2 = 2,9 (s) Tính từ thời điểm ban đầu (to = s) đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân A lần B lần C lần D lần Câu 10: Một vật dao động điều hịa với chu kì T = 3,14 s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = cm với vận tốc v = - 0,04 m/s π A rad π B D rad Câu 11: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = cos( 4πt − π / 3)( cm ) Trong khoảng 1,2 s vật qua vị trí 2,5 2cm lần? A π C rad B C D π  x = 4.cos  8πt+ ÷ (cm) 3  Câu 12: Cho dao động điều hồ có phương trình dao động: t đo s Sau 3/8 s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 13: Một vật dao động điều hồ sau 1/8 s động lại Quãng đường vật 0,5 s 16 cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật π π x = 8cos(2π t + ) cm x = 4cos(4π t − )cm 2 A B π π x = 8cos(2π t − )cm x = 4cos(4π t + )cm 2 C D Câu 14: Một vật có khối lượng m = 200 g dao động dọc theo trục Ox tác dụng lực phục hồi F = -20x (N) Khi vật đến vị trí có li độ + cm tốc độ vật 0,8 m/s hướng ngược chiều dương thời điểm ban đầu Lấy g = π Phương trình dao động vật có dạng A x = cos(10 t + 1,11)(cm) C x = cos(10t + 1,11)(cm) B x = cos(10 t + 2,68)(cm) D x = cos(10πt + 1,11)(cm) π Câu 15: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hồ xung quanh vị trí cân với chu kỳ T = 10 s Đặt trục tọa độ Ox nằm ngang, gốc O vị trí cân Cho lúc t = 0, vật vị trí có li độ x = -1 cm truyền vận tốc 20 cm/s theo chiều dương Khi phương trình dao động vật có dạng A x = cos ( 20t - π /6) cm B x = sin ( 20t - π /6) cm π C x = sin ( 20t + /6) cm D x = sin ( 20t - π /3) cm Câu 16: Một vật dao động điều hồ qua vị trí cân theo chiều dương thời điểm ban đầu Khi vật có li độ cm vận tốc vật π cm/s vật có li độ cm vận tốc vật π cm/s Phương trình dao động vật có dạng A x = 10cos(2 π t- π / ) (cm) C x = 5cos(2 π t+ π ) (cm) B x = 5cos( π t+ π / ) (cm) D x = 5cos(2 π t- π / ) (cm) Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A cos(ωt + ϕ) (cm) Trong khoảng thời gian 1/15 (s) x0 = A / x=2 vật chuyển động theo chiều âm từ vị trí có li độ vật có vận tốc v = 10π cm/s Biên độ dao động vật đến vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ cm D cm Câu 18: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = cos( 4πt − π / 3)( cm ) Tại thời điểm t , vật có li độ 2,5 2cm có xu hướng giảm Li độ vật sau thời điểm 48s A cm B cm C cm Trang 12 12 A 2,5 cm B − 2,5 2cm C − 2,5 3cm D – 2,5 cm Câu 19: Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 10 cm với tần số f = Hz Ở thời điểm ban đầu t = 0, vật chuyển động ngược chiều dương Ở thời điểm t = s, vật có gia tốc a = m/s2 Lấy π ≈ 10 Phương trình dao động vật A x = 5cos(4 π t +5 π /6) (cm) B x = 5cos(4 π t - π /3) (cm) C x = 10cos(4 π t + π /3) (cm) D x = 2,5cos(4 π t +2 π /3) (cm) Câu 20: Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân theo chiều âm thời điểm ban đầu Khi vật qua vị trí có li độ x1 = cm có vận tốc v = 8π cm/s, vật qua vị trí có li độ x = cm có vận tốc v = 6π cm/s Vật dao động với phương trình có dạng: A x = cos(2πt + π)( cm) C x = 10 cos(2πt + π / 2)(cm) B x = cos(4πt − π / 2)( cm) D x = cos(2πt + π / 2)(cm) Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số Hz Khi pha dao động 2π/3 rad li độ chất điểm cm, phương trình dao động chất điểm A x = -2 3cos(5πt) cm C x = 2cos(5πt) cm B x = -2 3cos(10πt) cm D x = 2cos(10πt) cm Câu 22: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2 π t) cm Nếu thời điểm vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A -3 cm B cm C - cm D Câu 23: Một vật có khối lượng m = kg dao động điều hoà với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vận tốc 31,4 cm/s Khi t = vật qua li độ x = cm theo chiều âm quĩ đạo Lấy π ≈ 10 Phương trình dao động điều hoà lắc A x = 5cos( π t - π /6) (cm) B x = 10cos( π t + π /3) (cm) C x = 10cos( 2π t + π /3) (cm) D x = 10cos( π t - π /6) (cm) Câu 24: Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = rad/s Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ x = -2 cm có vận tốc 10 (cm/s) hướng phía vị trí biên gần Phương trình dao động vật π A x = 2cos (5t - ) (cm) π C x = 2 cos(5t + ) (cm) 3π B x = 2 cos(5t + ) (cm) 5π D x = cos(5t + ) (cm) Câu 25: Một vật dao động theo phương trình x = 3cos(5 π t - π /3) +1 (cm) Trong giây vật qua vị trí M có x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 26: Một vật dao động điều hoà quãng đường 16 cm chu kì dao động Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D 16 cm Câu 27: Một vật dao động điều hồ có chu kì T = s Lúc t = 2,5 s, vật nặng qua vị trí có li độ x = − cm với vận tốc v = − 10π cm/s Phương trình dao động vật A x = 10 cos(2πt + π / 4)(cm) B x = 10 cos(πt − π / 4)(cm) C x = 10 cos(2πt − π / 4)(cm) D x = 20 cos(2πt − π / 4)(cm) Câu 28: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = cos(πt − π / 2) cm C x = sin(πt + π / 2) cm B x = sin(2πt + π / 2) cm D x = sin(2πt − π / 2) cm Trang 13 13 Câu 29: Một chất điểm dao động điều hịa theo phương trình x = 4cos (6 π t + π ) cm Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +3 cm A lần B lần C lần D lần Câu 30: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos( 5πt + π / ) (cm) Biết thời điểm t có li độ cm Li độ dao động thời điểm sau 1/10 (s) A -3 cm B cm C ± cm D cm Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Ở vị trí cân lị xo giãn 10 cm Cho vật dao động điều hoà Ở thời điểm ban đầu có vận tốc 40 cm/s gia tốc -4m/s2 ,(g = 10m/s2) Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 32: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5 s, quãng đường vật s 32 cm Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = cos (2 π t - π /2) cm B x = cos (2 π t - π /2) cm C x = cos π t cm D x = cos π t cm Câu 33: Một vật dao động điều hồ qua vị trí cân vật có vận tốc v = 20 cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ Phương trình dao động vật A x = 4cos(10t) cm B x = 2cos(10t - π / ) cm C x = 2cos(20t + π / ) cm D x = 2cos(10t + π / ) cm Câu 34: Một vật dao động điều hoà chu kì dao động vật 40 cm thực 120 dao động phút Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ cm theo chiều hướng vị trí cân Phương trình dao động vật có dạng A x = 10 cos(4πt + 2π / 3)( cm) C x = 10 cos(4πt + π / 3)( cm) B x = 10 cos(2πt + π / 3)( cm) D x = 20 cos(4πt + π / 3)( cm) Câu 35: Phương trình phương trình dao động chất điểm dao động điều hồ có tần số dao động x = 5cm theo chiều dương với vận tốc v = 10π cm s Hz? Biết thời điểm ban đầu vật qua li độ A x = cos( 2πt − π / )( cm ) C x = sin( 2πt + π / 4)( cm ) B x = cos( 2πt − π / 6)( cm ) D x = sin( 2πt + π / 4)( cm ) Câu 36: Vật nặng lắc lị xo dao động điều hồ với ω = 10 rad/s Chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân vật Biết thời điểm ban đầu vật qua li độ x = +2 cm với vận tốc v = +20 15 cm/s Phương trình dao động vật ( ) A x = cos 10 5t + π / (cm) C x = 2 cos 10 5t + π / (cm) ( ) ( ) B x = sin 10 5t + π / (cm) D x = cos 10 5t − π / (cm) ( ) Câu 37: Vật dao động điều hịa theo phương trình x = Acos(ωt + φ ); chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc v = + v max có li độ dương pha ban đầu dao động A ϕ = π / B ϕ = π / C ϕ = −π / D ϕ = −π / Câu 38: Một chất điểm dao động điều hịa theo phương trình x = sin(5πt + π / 6) (x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm A lần B lần C lần D lần Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt −π/3) (x tính cm, t tính s) Trong giây kể từ lúc t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Trang 14 14 Câu 40: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos( 4πt + π / ) (cm) Biết thời điểm t có li độ cm Li độ dao động thời điểm sau 0,25 (s) A -4 cm B -2 cm C cm D cm ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04 01 A 02 C 03 D 04 D 05 C 05 06 A 07 D 08 B 09 A 10 C 11 A 12 A 13 D 14 C 15 B 16 D 17 B 18 C 19 A 20 D 21 B 22 B 23 B 24 B 25 D 26 C 27 C 28 A 29 B 30 C 31 A 32 A 33 D 34 C 35 C 36 D 37 D 38 B 39 C 40 A ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ Câu 1: Một vật dao động điều hịa với phương trình chuyển động: x = cos( πt + π / 12 ) ( cm ) Vào lúc vật qua li độ x = cm theo chiều dương sau 1/3 s vật qua li độ A 3,79 cm B -2,45 cm C - 0,79 cm D 1,43 cm Câu 2: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5 s, quãng đường vật s 32 cm Tại thời điểm t = 1,5 s vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = cos( 2πt − 5π / ) cm C x = cos( πt − π / 3) cm B x = cos( πt + π / 6) cm D x = cos( 2πt + 5π / 6) cm Câu 3: Một vật dao động điều hịa có vận tốc cực đại 8π cm / s , gia tốc cực đại vật 1,6 m/s Chu kì biên độ dao động A s cm B s cm C s cm D s cm Câu 4: Vật dao động điều hồ có phương trình x = cos( 2πt + π / 3) (cm) Vận tốc vật qua li độ x = cm A 25,12 cm/s B ± 25,12 cm/s C 12,56 cm/s D ± 12,56 cm/s Câu 5: Một chất điểm dao động điều hịa theo phương trình x = cos( 6πt + π / 3) cm Trong giây từ thời điểm ban đầu, chất điểm qua vị trí có li độ x = cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 6: Một dao động điều hồ với phương trình x = cos 4πt (cm), gia tốc vật thời điểm t = s A – 947,5 cm s B 947,5 cm s C – 75,4 cm s D 75,4 cm s Câu 7: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = cos( 4πt + π / 3) cm Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí cân theo chiều dương lần thứ A 60 cm/s B 42,86 cm/s C 25,68 cm/s D 35,25 cm/s Câu 8: Một vật dao động điều hòa trục x ’Ox với phương trình: x = 10 cos πt ( cm ) Thời điểm để vật qua x = +5 cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ t = A s B / s C / s D 13 / s π π x = cos t −  ( cm ) 7 3 Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động Vào lúc vật qua li độ x = -5 cm sau s vật qua li độ Trang 15 15 A x = -5 cm B x = - cm C x = +5 cm D x = +3 cm Câu 10: Phương trình chuyển động vật là: x = 20 cos( πt − π / ) ( cm ) Vận tốc vật lúc qua x = 10 cm theo chiều âm A -54,4 cm/s B 54,4 cm/s C -31,4 cm/s D 31,4 cm/s Câu 11: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = cos( 3πt + π / 4)( cm ) So sánh khoảng thời gian T/4 nhau, quãng đường dài mà vật bao nhiêu? A cm B 3 cm C cm Câu 12: Chọn câu sai Trong dao động điều hịa li độ x vận tốc v A khác biên độ B tần số góc D cm D lệch pha góc π / C pha Câu 13: Một vật dao động điều hịa có phương trình x = cos( 4πt + π / 2) cm Vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ kể từ lúc bắt đầu dao động vào thời điểm A t = / s B t = / s C t = / s D t = 11 / 24 s Câu 14: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có hình dạng sau đây? A Đường parabol B Đường tròn C Đường elip D Đường hypecbol Câu 15: Con lắc lò xo dao động với phương trình x = A cos( ωt + ϕ) Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1/3 chu kì A A B A / C A D A ( ) 2 Câu 16: Một vật dao động điều hịa có gia tốc phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a = −400π x cm / s Số dao động tuần hoàn vật thực giây A 20 B 10 C 40 D Câu 17: Một vật dao động điều hịa thẳng với phương trình dao động x = cos( 2πt − π / ) ( cm ) Độ dài quãng đường khoảng thời gian 13/12 s kể từ lúc t = A cm B 18 cm C cm D 22 cm Câu 18: Vật dao động điều hịa có phương trình x = + cos πt cm Biên độ chu kì dao động vật A cm s B cm s C cm s D cm s Câu 19: Một vật dao động điều hịa với phương trình chuyển động x = cos( 2πt − π / ) ( cm ) Thời điểm để vật qua li độ x = cm theo chiều âm lần kể từ thời điểm t = s A 27 / 12 s B / s C 10 / s D / s Câu 20: Một vật dao động điều hòa với chu kì s Thời gian thực 10 dao động toàn phần A 10 s B 0,2 s C s D 20 s Câu 21: Một vật dao động điều hồ qua vị trí có toạ độ x1 = cm vật có vận tốc v1 = 12 cm s ; có toạ độ x = −6 cm vật có vận tốc v = 16 cm s Tốc độ trung bình vật nửa chu kì dao động A 12,74 cm/s B 12,74 m/s C 25,48 cm/s D 127,4 cm/s Câu 22: Một vật dao động điều hịa từ P đến Q xung quanh vị trí cân O (O trung điểm PQ) Chọn câu đúng? A Chuyển động từ O đến P có véctơ gia tốc a hướng từ O đến P B Chuyển động từ P đến O chậm dần C Chuyển động từ P đến O nhanh dần D Véctơ gia tốc a đổi chiều O Câu 23: Phương trình phương trình dao động chất điểm dao động điều hồ có tần số dao động Hz? Biết thời điểm ban đầu vật qua li độ A x = sin( 2πt + π / 4)( cm ) x = 5cm theo chiều dương với vận tốc v = 10π cm s B x = cos( 2πt − π / )( cm ) Trang 16 16 C x = sin( 2πt + π / )( cm ) D x = cos( 2πt − π / )( cm ) Câu 24: Một vật dao động điều hòa hai điểm C, D Biết thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí cân O (O trung điểm CD) đến D s thời gian ngắn để chất điểm từ O đến trung điểm I OD A s B 0,5 s C 1,5 s D s Câu 25: Con lắc dao động có E = 3.10 -5 J, lực phục hồi cực đại F = 1,5.10 -3 N, chu kì dao động T = s Biết thời điểm t = 0, vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = cos( πt + 2π / 3) cm B x = cos( πt − π / 3) cm C x = cos(10 t − π / ) cm D x = cos(10 t − π / ) cm Câu 26: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Câu phát biểu sau sai? A Thời gian hai lần liên tiếp có vận tốc khơng T/2 B Tốc độ trung bình chu kì 4A/T C Quãng đường hai lần liên tiếp có độ lớn vận tốc đạt cực đại 2A D Chuyển động vật biến đổi Câu 27: Một vật dao động điều hòa hai điểm M N cách 10 cm Mỗi giây vật thực dao động toàn phần Độ lớn vận tốc lúc vật qua trung điểm MN A 62,8 cm/s B cm/s C 125,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 28: Phương trình chuyển động vật: x = cos10πt ( cm ) với t tính giây Số dao động tồn phần vật thực thời gian 10 s A B C 50 D 10 Câu 29: Một chất điểm thực dao động điều với chu kì T = 0,628 s Vào lúc chất điểm qua li độ x = cm sau lúc 1,57 s chất điểm qua li độ A -6 cm B 12 cm C cm D cm Câu 30: Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí cân vật có vận tốc v = 20 cm/s Gia tốc cực đại vật amax = m/s2 Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = cos(10 t + π) cm C x = cos(10 t − π / ) cm B x = cos(10 t + π / 2) cm D x = cos10 t cm Câu 31: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = cos( 4πt − π / 3)( cm ) Trong khoảng 1,2 s vật qua vị trí 2,5 2cm lần? A B C Câu 32: Trong dao động điều hịa độ lớn gia tốc a A giảm độ lớn vận tốc tăng ngược lại C không đổi độ lớn vận tốc thay đổi D B tăng độ lớn vận tốc thay đổi D tỉ lệ nghịch với độ lớn vận tốc Câu 33: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = 10 cos( 4πt + π / 3)( cm ) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 0,25 s B 0,5 s C 1,5 s D 1,0 s Câu 34: Cho lắc lị xo dao động với phương trình x = A cos( ωt + ϕ) Thời gian nhỏ để vật quãng đường A A T/4 B T/6 C T/8 D T/3 Câu 35: Một vật dao động điều hịa với chu kì T = s, lấy π = 10 Tại thời điểm t = vật có gia tốc a = -10 cm/s vận tốc v = −π cm / s Phương trình dao động vật A x = cos( πt + 2π / 3) cm C x = sin( πt + π / 3) cm B x = cos( πt + π / 3) cm D x = cos( πt − 2π / 3) cm Câu 36: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A tần số góc ω Gọi M N điểm có toạ độ x1 = A / x = −A / Tốc độ trung bình chất điểm đoạn MN Trang 17 17 3Aω Aω C π D 2π Câu 37: Vật dao động theo phương trình x = 1.sin10 πt (cm) Quãng đường vật khoảng thời gian từ thời 2Aω A 3π 3Aω B 2π điểm 1,1 s đến 5,1 s A 40 cm B 20 cm C 60 cm D 80 cm Câu 38: Một vật dao động điều hồ với chu kì T biên độ A Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x = −A / đến x = A / A T/4 B T/6 C T/3 D T/8 Câu 39: Kết luận với dao động điều hoà A Vận tốc gia tốc dao động điều hồ ln ngược pha với B Li độ gia tốc dao động điều hồ ln ngược pha với C Vận tốc gia tốc dao động điều hồ ln pha với D Li độ vận tốc dao động điều hoà ngược pha với Câu 40: Dao động lắc đơn dao động tuần hoàn Biết phút lắc thực 360 dao động Tần số lắc A Hz B 1/6 Hz C 60 Hz D 120 Hz Trang 18 18 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 05 01 A 02 D 03 D 04 B 05 C 06 06 A 07 B 08 B 09 C 10 A 11 C 12 C 13 D 14 C 15 D 16 B 17 B 18 D 19 B 20 D 21 A 22 D 23 A 24 A 25 B 26 D 27 A 28 C 29 A 30 B 31 D 32 A 33 A 34 B 35 B 36 C 37 D 38 B 39 B 40 A 41 C 42 C 43 B 44 C 45 B 46 D 47 A 48 C 49 D 50 A ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA SỐ Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox, xung quanh vị trí cân gốc tọa độ Gia tốc vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = −400π x Số dao động toàn phần vật thực giây A 10 B 40 C 20 D Câu Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10 cm thực 50 dao động thời gian 78,5 s Gia tốc vật qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng vị trí cân A 0,48 cm/s2 B 16 cm/s2 C 0,48 m/s2 D 48 m/s2 Câu Vật dao động điều hồ có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = cos(10t + π / 3)( m / s ) Ở thời điểm ban đầu (t = s) vật li độ A 2,5 cm B -5 cm C cm D -2,5 cm Câu Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ cm chu kỳ 0,5 s (lấy p = 10 ) Tại thời điểm mà pha 7π dao động vật chuyển động lại gần vị trí cân Gia tốc vật thời điểm A 3,2 m/s2 B –320 cm/s2 C -160 cm/s2 D 160 cm/s2 Câu Trong dao động điều hồ, vận tốc ln ln A ngược pha với li độ C lệch pha π / với li độ B vuông pha với li độ Câu Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình: điểm t = s A cm B 0,5 Hz x = cos(πt + C 1,5π rad D pha với li độ π )cm , pha dao động chất điểm thời D 1,5 s Câu Phương trình dao động vật dao động điều hịa có dạng x = A cos(ωt + π / 2)cm Gốc thời gian chọn từ lúc nào? A Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm B Lúc chất điểm có li độ x = +A C Lúc chất điểm có li độ x = -A D Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Câu Một vật dao động điều hồ có tần số Hz, biên độ cm Ở thời điểm vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ cm sau thời điểm 1/12 s vật chuyển động theo A chiều âm qua vị trí có li độ -2 cm C chiều dương qua vị trí có li độ -2 cm B chiều âm qua vị trí có li độ -2 cm D chiều âm qua vị trí cân Trang 19 19 Câu Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10 cm thực 50 dao động thời gian 78,5 s Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng vị trí cân A 160 cm/s B 16 m/s C 0,16 cm/s D 16 cm/s Câu 10 Một vật dao động điều hồ với chu kì T = π / 10 (s) quãng đường 40 cm chu kì dao động Gia tốc vật qua vị trí có li độ x = cm A -32 cm/s2 B 32 cm/s2 C 32 m/s2 D -32 m/s2 Câu 11 Trong dao động điều hịa vật, ln ln có tỉ số không đổi gia tốc đại lượng sau đây? A Li độ B Chu kì C Vận tốc D Khối lượng Câu 12 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(6 π t + π / ) cm Vận tốc vật đạt giá trị 12 π cm/s vật qua li độ A ± 2cm B +2 cm C ± cm D -2 cm Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ -3 cm đến cm A T/ B T/ C T/ D T /3 Câu 14 Một vật dao động điều hồ, vật có li độ x1 = cm vận tốc v1 = −40 3π cm / s ; vật có li độ x2 = 2cm vận tốc v2 = 40 2π cm / s Động biến thiên với chu kì A 0,8 s B 0,1 s C 0,2 s D 0,4 s Câu 15 Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 8cos(7πt + π/6) cm Khoảng thời gian tối thiểu để vật từ vị trí có li độ 4cm đến vị trí có li độ -4 cm A s B s C s D s Câu 16 Phát biểu sau động dao động điều hịa khơng đúng? A Tổng động không phụ thuộc vào thời gian B Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp lần tần số li độ C Động biến đổi thiên tuần hồn chu kì D Động biến thiên tuần hồn chu kì với vận tốc Câu 17 Con lắc lò xo dao động điều hồ mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s biên độ A = cm, pha ban đầu 5π / Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần thứ 2020 vào thời điểm nào? A 1515 s B 1514,875 s C 1513,875 s D 1513,25 s Câu 18 Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x = -0,5A (A biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A A 1/20 s B s C 1/30 s D 1/10 s Câu 19 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos20 π t (cm) Quãng đường vật thời gian t = 0,05 s A cm B 16 cm C cm D 12 cm Câu 20 Cho vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos(2 π t-5 π /6) (cm) Quãng đường vật kể từ lúc t = đến lúc t = 2,5 s A 10 cm B 100 cm C 100 m D 50 cm Câu 21 Một lắc gồm lị xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể vật nhỏ khối lượng 250 g, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Lấy gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Quãng đường vật t = π /24 s A cm B 20 cm C 7,5 cm D 15 cm Trang 20 20 Câu 22 Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà trục ngang Ox với tần số f = Hz, biên độ cm Lấy gốc thời gian thời điểm vật có li độ x0 = -5 cm, sau 1,25 s vật A 4,93 mJ B 20 mJ C 7,2 mJ D Câu 23 Một vật dao động điều hồ với phương trình x = cos 5πt (cm) Thời điểm vật có vận tốc nửa độ lớn vận tốc cực đại A 11/ 30 s B 1/ s C / 30 s D 1/ 30 s Câu 24 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Biết khoảng 1/60 s đầu tiên, vật từ vị trí cân đạt li độ x = (A /2) theo chiều dương trục Ox Tần số góc dao động A 20 π rad/s B 10 π rad/s C 30 π rad/s D 40 π rad/s Câu 25 Vật dao động điều hoà phút thực 120 dao động Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà động vật nửa A s B 0,125 s C s D 0,5 s Câu 26 Một vật dao động điều hoà với biên độ A chu kỳ T Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian 2T/3 9A A 2T 3A B 2T C 3A T 6A D T Câu 27 Một vật dao động điều hoà với tần số Hz, biên độ cm Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1/3 s A cm B cm C cm D cm π  2π x = A cos t +  cm 3  T Câu 28 Một vật dao động điều hịa với phương trình Sau thời gian 7T/12 kể từ thời điểm ban đầu, vật quãng đường 10 cm Biên độ dao động vật A 30/7 cm B cm C cm Câu 29 Ở vị trí động lắc có giá trị gấp n lần năng? A A A x=± x= x= n +1 n n +1 A B C D cm D x=± A n +1 Câu 30 Một vật dao động điều hòa trục x’Ox với chu kì T = 1,57 (s) Lúc vật qua li độ x = cm có vận tốc v = 16 cm/s Lấy π ≈ 3,14 Biên độ dao động vật A 10 cm B cm C ± cm D ± cm Câu 31 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox Lúc vật li độ x = − cm vận tốc v = −π cm/s gia 2 tốc a = π cm s Biên độ A tần số góc ω A 2 cm; π rad/s B cm; π rad/s C cm; π rad/s D 20 cm; π rad/s Câu 32 Vật dao động có x = cos(10πt + π / 3) (cm) Thời gian ngắn vật từ li độ x1 = −2 cm đến x = 2 cm nhận giá trị nào? A 0,1 s B 0,05 s C 0,02 s D 0,01 s Câu 33 Một vật dao động điều hồ có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C Trang 21 D 15 cm/s 21 Câu 34 Một vật dao động điều hịa thẳng theo phương trình x = cos( 2πt ) ( cm ) Độ dài quãng đường mà vật lúc t1 = đến lúc t2 = 2/3 s A cm B cm C 15 cm D cm Câu 35 Một vật dao động điều hịa với phương trình x = cos( 2πt ) cm Nếu thời điểm vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A - cm B - cm C cm D cm Câu 36 Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = cos( 4πt − π / 3)( cm ) Tại thời điểm t , vật có li độ 2,5 2cm tốc độ giảm Li độ vật sau thời điểm 48s B − 2,5 2cm A 2,5 cm C − 2,5 3cm D – 2,5 cm Câu 37 Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình x = 10 cos( 4πt + π / 3)( cm ) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,0 s B 1,5 s C 0,5 s D 0,25 s Câu 38 Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ dao động A = cm Trong chu kỳ thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 0,3 m/s2 2T/3 Lấy π = 10 Chu kỳ dao động vật nhỏ A s B 1,8 s C s D 2,5 s Câu 39 Vận tốc tức thời vật dao động điều hòa v = 24πcos(4πt + π / ) Vào thời điểm sau vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm trục tọa độ? B s A 0,4 s C s D 0,5 s Câu 40 Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O Tại thời điểm t 1, vật có li độ x1 vận tốc v1 Tại thời điểm t2, vật có li độ x2 vận tốc v2 Mối liên hệ sau đúng? ( + ω (x ) ) ( + ω (x ) ) 2 2 A x = x + ω v − v1 2 2 B x = x + ω v1 − v 2 C v1 = v 2 D v1 = v 2 − x 22 2 − x 12 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 06 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA A 11 A 21 D 31 C C 12 C 22 B 32 B D 13 B 23 D 33 A B 14 B 24 A 34 C B 15 D 25 B 35 D Trang 22 C 16 D 26 A 36 A A 17 B 27 A 37 D B 18 C 28 C 38 C D 19 A 29 C 38 B 10 D 20 B 30 B 40 D 22 ... trình dao động vật A x = 4cos(10t) cm B x = 2cos(10t - π / ) cm C x = 2cos(20t + π / ) cm D x = 2cos(10t + π / ) cm Câu 34: Một vật dao động điều hồ chu kì dao động vật 40 cm thực 120 dao động... ban đầu dao động A B π /2 C π D - π /2 Câu 2: Phương trình dao động vật có dạng x = Asin ω t + Acos ω t Biên độ dao động vật A A/2 B A C A D A Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo thời gian... dao động vật viết dạng hàm cosin: x = A cos( ωt + ϕ) Biên độ pha ban đầu dao động A A = 10 cm; ϕ = −π / B A = 10 cm; ϕ = + π / C A = cm; ϕ = −π / D A = cm; ϕ = + π / Câu 8: Pha ban đầu dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa co dap an , Bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa co dap an