0

80 cau trac nghiem dao dong tat dan duy tri cuong buc co dap an

8 0 0
  • 80 cau trac nghiem dao dong tat dan duy tri cuong buc co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:38

1 CÁC LOẠI DAO ĐỘNG VÀ CỘNG HƯỞNG SỐ Câu 1: Một người xách xô nước đường, bước 50 cm Chu kì dao động riêng nước xô s Nước xơ sóng sánh mạnh người với vận tốc A 50 cm/s B 25 cm/s C 100 cm/s D 75 cm/s Câu 2: Cho lắc lị xo có độ cứng k, khối lượng vật m = kg Treo lắc trần toa tầu phía trục bánh xe Chiều dài ray 12,5 m Tàu chạy với vận tốc 54 km/h lắc dao động mạnh Độ cứng lò xo A 56,8 N/m B 100 N/m C 736 N/m D 73,6 N/m Câu 3: Phát biểu dao động tắt dần sai? A Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần nhanh B Lực ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động C Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài D Dao động có biên độ giảm dần lực ma sát, lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động Câu 4: Một vật dao động tắt dần có ban đầu E = 0,5 J Cứ sau chu kì dao động biên độ giảm 2% Phần lượng chu kì đầu A 19,8 J B 19,8 mJ C 480,2 J D 480,2 mJ Câu 5: Một vật dao động tắt dần, khoảng thời gian ∆t hệ giảm lần biên độ dao động giảm A 16 lần B lần C lần D lần Câu 6: Một vật dao động tắt dần, khoảng thời gian ∆t hệ giảm lần vận tốc cực đại giảm A lần B lần C 2 lần D lần Câu 7: Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng: A làm cho li độ dao động không giảm xuống B bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ C làm cho động vật tăng lên D làm cho tần số dao động không giảm Câu 8: Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp đạp xe đường bê tơng Cứ 5m, đường có rãnh nhỏ Chu kì dao động riêng nước thùng s Đối với người đó, vận tốc khơng có lợi cho xe đạp A 15 km/h B 18 km/h C km/h D 10 km/h Câu 9: Hai lị xo có độ cứng k 1, k2 mắc nối tiếp, đầu mắc vào trần toa xe lửa, đầu mang vật m = kg Khi xe lửa chuyển động với vận tốc 90 km/h vật nặng dao động mạnh Biết chiều dài ray 12,5 m, k1 = 200 N/m, π = 10 Coi chuyển động xe lửa thẳng Độ cứng k2 A 800 N/m B 80 N/m C 40 N/m D 160 N/m Câu 10: Dao động cưỡng dao động hệ A tác dụng lực đàn hồi B tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C điều kiện khơng có lực ma sát D tác dụng lực quán tính Câu 11: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động Trang 1 C tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 12: Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn Câu 13: Chọn câu sai Khi nói dao động cưỡng bức: A Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B Dao động cưỡng điều hoà C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng thay đổi theo thời gian Câu 14: Để trì dao động cho hệ ta phải A tác dụng vào lực khơng đổi theo thời gian B làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát C tác dụng lên hệ ngoại lực tuần hoàn D cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát Câu 15: Chọn câu trả lời Một người đưa võng Sau lần kích thích cách đạp chân xuống đất người nằm n võng tự chuyển động Chuyển động võng trường hợp A tự dao động B dao động cưỡng C dao động tắt dần D cộng hưởng dao động Câu 16: Một vật dao động xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao động A khơng cịn chịu tác dụng ngoại lực B với tần số lớn tần số riêng C với tần số nhỏ tần số riêng D với tần số tần số riêng Câu 17: Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian C tần số giảm dần theo thời gian D ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh Câu 18: Dao động cưỡng khơng có đặc điểm này: A Tồn hai tần số dao động B Có biên độ khơng đổi C Chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn D Có thể điều chỉnh để xảy cộng hưởng Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài l treo toa tàu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12,5 m Khi vận tốc đồn tàu 11,38 m/s lắc dao động mạnh Cho g = 9,8 m/s Chiều dài lắc đơn A 20 cm B 30 cm C 25 cm D 32 cm Câu 20: Chọn câu trả lời Dao động tự dao động có A chu kì tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện B biên độ pha ban đầu phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi C chu kì biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi D chu kì lượng phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện Câu 21: Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz Câu 22: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “Dao động …là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Nguyên nhân…là ma sát Ma sát lớn sự…cành nhanh” A tắt dần B điều hồ C tự D cưỡng Trang 2 Câu 23: Chọn câu trả lời sai nói dao động tắt dần: A Dao động tắt dần lắc lị xo dầu nhớt có tần số tần số riêng hệ dao động B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Nguyên tắt dần ma sát D Năng lượng dao động tắt dần không bảo toàn Câu 24: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động C tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 25: Đối với vật dao động cưỡng bức: A Chu kì dao động cưỡng phụ thuộc vào ngoại lực B Biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực C Chu kì dao động cưỡng phụ thuộc vào vật ngoại lực D Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực Câu 26: Dao động tắt dần dao động có: A biên độ thay đổi liên tục B chu kì tăng tỉ lệ với thời gian C có ma sát cực đại D biên độ giảm dần ma sát Câu 27: Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm theo thời gian? A Li độ vận tốc cực đại B Biên độ tốc độ cực đại C Vận tốc gia tốc D Động Câu 28: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn Fn = F0 cos 10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A π Hz B 10 Hz C 10 π Hz D Hz Câu 29: Biên độ dao động tắt dần chậm vật giảm 3% sau chu kì Phần dao động bị dao động toàn phần A 3% B 9% C 6% D 1,5% Câu 30: Trong dao động cưỡng bức, với ngoại lực tác dụng, tượng cộng hưởng rõ nét A dao động tắt dần có tần số riêng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động nhỏ C dao động tắt dần có biên độ lớn D dao động tắt dần pha với ngoại lực tuần hoàn Câu 31: Một xe đẩy có khối lượng m đặt hai bánh xe, gánh gắn lị xo có độ cứng k = 200 N/m Xe chạy đường lát bê tông, 6m gặp rãnh nhỏ Với vận tốc v = 14,4 km/h xe bị rung mạnh Lấy π = 10 Khối lượng xe A 22,5 kg B 2,25 kg C 215 kg D 25,2 kg Câu 32: Một ván bắc qua mương có tần số dao động riêng 0,5 Hz Một người qua ván với bước 12 s ván bị rung mạnh nhất? A bước B bước C bước D bước Câu 33: Gắn vật có khối lượng m = 200 g vào lị xo có độ cứng k = 80 N/m Một đầu lò xo giữ cố định Kéo vật m khỏi vị trí cân đoạn 10 cm dọc theo trục lò xo thả nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát vật m mặt phẳng ngang µ = 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Thời gian dao động vật A 3,14 s B 2,00 s C 6,28 s D 0,314 s Câu 34: Một lắc đơn có chiều dài l = 64 cm khối lượng m = 100 g Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 60 thả nhẹ cho dao động Sau 20 chu kì biên độ góc Lấy g = π = 10 m/s2 Để lắc dao động trì với biên độ góc phải dùng máy đồng hồ để bổ sung lượng có cơng suất trung bình Trang 3 A 0,77 mW B 0,077 mW C 17 mW D 0,082 mW Câu 35: Phát biểu sau không đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C Chu kì dao động cưỡng chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu 36: Chọn câu trả lời Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động cưỡng bức: A không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực B giảm tần số ngoại lực giảm C đạt cực đại tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ dao động cưỡng D tăng tần số ngoại lực tăng Câu 37: Hai lắc dây có độ dài nhau, vật nặng chúng có kích thước giống hệt nhau, có trọng lượng khác Thả cho hai lắc tự với li độ ban đầu Chọn kết luận đúng: A Con lắc nặng dao động tắt dần nhanh B Con lắc nặng dao động tắt dần chậm C Hai lắc dao động tắt dần D Chưa đủ kiện để xác định lắc dao động tắt dần nhanh Câu 38: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hòa B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 39: Vật nặng lắc lị xo có m = 100 g, vật vị trí cân người ta truyền cho vật tốc ban đầu m/s Do ma sát vật dao động tắt dần Nhiệt lượng toả môi trường dao động tắt A 0,2 J B 0,1 J C 200 J D 0,02 J Câu 40: Một lắc lị xo có chu kỳ T0= 2s Lực cưỡng làm cho lắc dao động mạnh nhất? A F = F0 cosπt B F = F0 cos2πt C F = 2F0 cos 2πt D F = 2F0cosπt ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1A 2A 3C 4B 5D 6D 7B 8B 09 A 10 B 11 C 12 C 13 D 14 C 15 C 16 D 17 C 18 A 19 B 20 A 21 B 22 A 23 A 24 D 25 A 26 D 27 B 28 D 29 C 30 B 31 A 32 B 33 A 34 D 35 A 36 C 37 B 38 D 39 A 40 D CÁC LOẠI DAO ĐỘNG VÀ CỘNG HƯỞNG SỐ Câu 1: Gắn vật có khối lượng m = 200 g vào lị xo có độ cứng k = 80 N/m Một đầu lò xo cố định, ban đầu vật vị trí lị xo khơng biến dạng mặt phẳng nằm ngang Kéo m khỏi vị trí ban đầu 10 cm dọc theo trục lò xo thả nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát m mặt phẳng ngang µ = 0,1 (g = 10 m/s ) Độ giảm biên độ dao động m sau chu kỳ dao động A 0,5 cm B cm C cm D 0,25 cm Câu 2: Một lắc lò xo nằm ngang có k = 400 N/m; m = 100 g; lấy g = 10 m/s 2; hệ số ma sát vật mặt sàn µ = 0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân cm bng nhẹ Qng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại A 18 cm B 16 m C 16 cm D 1,6 m Trang 4 Câu 3: Con lắc lị xo nằm ngang có k = 100 N/m, m = 100 g Kéo vật cho lò xo dãn cm buông nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát μ = 2.10 -2 Xem lắc dao động tắt dần chậm Lấy g = 10 m/s 2, quãng đường vật chu kỳ A 29,28 cm B 29,44 cm C 32 cm D 29,6 cm Câu 4: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng luôn tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,2 kg lị xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lị xo bị nén cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s Vật đạt tốc độ lớn sau quãng đường A cm B cm C cm D cm Câu 6: Chọn câu sai nói dao động cưỡng A Dao động cưỡng dao động vật bị tác dụng ngoại lực biến đổi tuần hoàn B Dao động cưỡng dao động điều hòa C Biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ F ngoại lực phụ thuộc vào tần số góc Ω ngoại lực D Tần số góc dao động cưỡng tần số Ω ngoại lực Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lị xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lị xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 40 cm/s B 20 cm/s C 10 30 cm/s D 40 cm/s Câu 8: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm lị xo nhẹ có độ dứng k = 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng khối lượng m = 0,5 kg Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân cm buông nhẹ cho vật dao động Trong trình dao động vật ln chịu tác dụng lực cản có độ lớn 1% trọng lực tác dụng lên vật Coi biên độ vật giảm chu kì, lấy g = 10m/s Số lần vật qua vị trí cân kể từ thả vật đến dừng A 50 lần B 100 lần C 75 lần D 25 lần Câu 9: Cho lắc đơn dao động môi trường khơng khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Biết lực cản khơng khí tác dụng lên lắc không đổi 0,001 lần trọng lượng vật Coi biên độ giảm chu kì Số lần lắc lắc qua vị trí cân từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại A 100 lần B 25 lần C 200 lần D 50 lần Câu 10: Chọn câu sai A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động lắc dầu tắt dần nhanh nước C Dao động tắt dần nhanh, môi trường nhớt D Cơ vật dao động tắt dần không thay đổi Câu 11: Chọn câu trả lời sai? A Sự cộng hưởng ln có hại khoa học, kĩ thuật, đời sống B Trong thực tế dao động dao động tắt dần C Khi có cộng hưởng, biên độ dao động đạt cực đại D Dao động tự có tần số tần số riêng Trang 5 Câu 12: Một lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lị xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ vật 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lị xo bị nén 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g =10 m/s2 Trong trình dao động lị xo có độ dãn lớn A cm B cm C cm D cm Câu 13: Với ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ dao động, ma sát nhớt mơi trường nhỏ giá trị cực đại biên độ dao động cưỡng A nhỏ lớn B khơng đổi C nhỏ D lớn Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lị xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Lò xo có chiều dài tự nhiên 0 = 30 cm, kích thích để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s Chiều dài lò xo vật nhỏ trạng thái cân động A 32 cm B 28 cm C 28 cm 32 cm D 30 cm Câu 15: Chọn câu Dao động trì A khơng chịu tác dụng ngoại lực B khơng nhận thêm lượng từ bên ngồi C chịu tác dụng ngoại lực biến đổi điều hịa D có chu kì dao động chu kì riêng hệ Câu 16: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 100 g B 120 g C 40 g D 10 g Câu 17: Con lắc lò xo nằm mặt phẳng nghiêng góc 60 so với phương ngang Độ cứng lò xo k = 400 N/m; m = 100 g; lấy g = 10 m/s 2; hệ số ma sát vật mặt sàn µ = 0,02 Kích thích để lị xo dao động với biên độ A Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại 128 m Biên độ dao động ban đầu A 16 cm B cm C cm D cm Câu 18: Trong trò chơi đánh đu hội xuân, cặp người tham gia chơi tác dụng lực lên đu cách tuần hoàn để đưa đu lên cao cách nhún người đu Giả sử hệ người đu giống lắc đơn có chiều dài dây treo  = m, gia tốc trọng trường nơi treo đu 9,8 m/s Để đưa đu lên độ cao cực đại phút hai người chơi đu phải nhún A 40 lần B 27 lần C 13 lần D lần Câu 19: Một xe chạy đường lát gạch, sau 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lị xo giảm xóc 1,5 s Hỏi vật tốc xe xe bị xóc mạnh nhất? A 34 km/h B 36 km/h C 54 km/h D 27 km/h Câu 20: Một lắc lúc bắt đầu dao động có 0,1 J dao động tắt dần, sau chu kì biên độ giảm 3% Để lắc dao động trì với biên độ lúc đầu dao động toàn phần cần cung cấp cho lắc lượng A 9.10-3 J B 0,097 J C 6.10-3 J D 3.10-3 J Câu 21: Một vật khối lượng m treo vào lị xo độ cứng k Kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kì dao động T = 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kì dao động A 0,3 s B 0,15 s C 0,6 s D 0,173 s Câu 22: Dao động lắc vật lí đồng hồ lắc đồng hồ chạy dao động A tự B tắt dần C cưỡng D trì Câu 23: Một lắc lị xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g, lị xo có độ cứng k = 40 N/m Tác dụng vào vật lực tuần hoàn biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động ổn định hệ A Nếu giữ nguyên Trang 6 biên độ F0 tăng tần số đến giá trị f = Hz biên độ dao động ổn định hệ A Chọn phương án đúng? A A2 ≥ A1 B A2 > A1 C A2 < A1 D A2 = A1 Câu 24: Một xe chạy đường lát gạch, cách khoảng m đường lại có rãnh nhỏ Với tốc độ 21,6 km/h xe bị xóc mạnh Chu kì dao động riêng khung xe máy lị xo giảm xóc A 1,5 s B 2/3 s C s D 54 s Câu 25: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200 g, lị xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80 N/m; đặt mặt sàn nằm ngang Người ta kéo vật khỏi vị trí cân cm truyền cho vận tốc 80 cm/s Cho g = 10 m/s2 Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau thực 10 dao động vật dừng lại Coi tần số dao động lúc tần số dao động riêng Hệ số ma sát vật sàn A 0,05 B 0,1 C 0,04 D 0,15 Câu 26: Một lắc lị xo nằm ngang có k = 100 N/m, m = 200 g, lấy g = 10 m/s 2, hệ số ma sát vật mặt sàn µ = 0,05 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân cm bng nhẹ Qng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại A 16 cm B 12 m C 3,2 m D 2,4 m Câu 27: Một lắc lị xo gồm vật có khối lượng m = kg, lị xo có độ cứng k = 10 N/m Trong điều kiện lực cản mơi trường, biểu thức ngoại lực điều hồ sau làm cho lắc dao động cưỡng với biên độ lớn nhất? Lấy π2 = 10 A F = F0 cos(2πt ) ( N ) B F = 2F0 cos(2πt ) ( N) C F = F0 cos(πt + π / 2) ( N) D F = 2F0 cos(πt + π / 4) ( N) Câu 28: Vật nặng lắc lị xo có m = 100 g, vật vị trí cân người ta truyền cho vật tốc ban đầu m/s Do ma sát vật dao động tắt dần Nhiệt lượng toả môi trường dao động tắt A 0,1 J B 0,02 J C 200 J D 0,2 J Câu 29: Một vật có khối lượng 100 g nối với lị xo có độ cứng 100 N/m Đầu lại lò xo gắn cố định, cho vật dao động mặt phẳng nằm ngang Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm bng nhẹ Lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Khi hệ số ma sát vật mặt phẳng nằm ngang 0,2 Biên độ dao động vật sau chu kì dao động A cm B cm C cm D cm Câu 30: Con lắc lị xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng m = 400 g, lị xo có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ để vật dao động Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,005, lấy g = 10 m/s2 Biên độ dao động cịn lại sau chu kì A 2,99 cm B 2,96 cm C 2,92 cm D 2,89 cm Câu 31: Một lắc lò xo dao động tắt dần chậm với ban đầu J, sau ba chu kì biên độ giảm 10% Phần chuyển thành nhiệt sau khoảng thời gian A 6,3 J B 7,2 J C 1,52 J D 2,7 J Câu 32: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,01 Từ vị trí lị xo khơng bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu m/s thấy lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại lị xo q trình dao động A 1,5 N B 1,98 N C N D 2,98 N Câu 33: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m = 200 g, lị xo có độ cứng k = 160 N/m Ban đầu kích thích cho vật dao động với biên độ A = cm Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,005, lấy g = 10 m/s2 Khi số dao động vật thực lúc dừng lại A 100 B 160 C 40 D 80 Câu 34: Một lắc lò xo dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kì, biên độ giảm 1,5% Phần lượng lắc bị dao động toàn phần xấp xỉ A 3% B 6% C 1,5% D 0,75% Trang 7 Câu 35: Một lắc đơn có chiều dài 0,992 m, cầu nhỏ có khối lượng 25 g Cho dao động nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với biên độ góc 40, mơi trường có lực cản tác dụng Biết lắc đơn dao động 50 s ngừng hẳn Độ hao hụt trung bình sau chu kì A 20 µJ B 24 µJ C 22 µJ D 23 µJ Câu 36: Một lắc dao động tắt dần chậm Cứ sau chu kì biên độ giảm 3% Phần lượng lắc dao động tuần hoàn bao nhiêu? A 6% B 9% C 3% D 94% Câu 37: Một hệ học có tần số dao động riêng 10 Hz ban đầu dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = F0 cos(ωt + ϕ) với ω = 20π( rad / s) Nếu ta thay ngoại lực cưỡng F ngoại lực cưỡng F2 = F0 cos(2ωt + ϕ / 2) , biên độ dao động cưỡng hệ A giảm cộng hưởng B khơng đổi biên độ lực khơng đổi C tăng tần số biến thiên lực tăng D giảm pha ban đầu lực giảm Câu 38: Con lắc lò xo nằm mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang, gồm vật nặng có khối lượng m = 400 g, lị xo có độ cứng k = 100 N/m Hệ số ma sát vật mặt phẳng nằm ngang µ = 0,005 , lấy g = 10 m/s2 Độ giảm biên độ sau chu kì A 0,004 cm B 0,08 cm C 0,04 cm D 0,008 cm Câu 39: Con lắc lị xo nằm mặt phẳng nghiêng góc 60 so với phương ngang, vật nặng có khối lượng m = 200 g, lị xo có độ cứng k = 160 N/m Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân cm thả nhẹ cho dao động, hệ số ma sát vật mặt phẳng nằm ngang µ = 0,05 , lấy g = 10 m/s2 Khi số dao động vật thực dừng lại A 15 B 32 C 20 D 64 Câu 40: Một lắc lị xo gồm vật nặng có khối lượng kg lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m Đặt lắc mặt phẳng nằm nghiêng góc α = 600 so với mặt phẳng nằm ngang Từ vị trí cân kéo vật đến vị trí cách vị trí cân cm, thả nhẹ không tốc độ đầu Do có ma sát vật mặt phẳng nghiêng nên sau 10 dao động vật dừng lại Lấy g = 10 m/s2 Hệ số ma sát µ vật mặt phẳng nghiêng A 1,5.10-2 B 3.10-2 C 2,5.10-2 D 1,25.10-2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1B 2B 3B 4B 5B 6A 7D 8A 09 D 10 D 11 A 12 D 13 D 14 C 15 D 16 A 17 C 18 C 19 B 20 C 21 A 22 D 23 C 24 A Trang 25 A 26 C 27 D 28 D 29 D 30 C 31 C 32 B 33 B 34 A 35 B 36 A 37 A 38 C 39 B 40 C ... li độ ban đầu Chọn kết luận đúng: A Con lắc nặng dao động tắt dần nhanh B Con lắc nặng dao động tắt dần chậm C Hai lắc dao động tắt dần D Chưa đủ kiện để xác định lắc dao động tắt dần nhanh Câu... Đối với dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian C tần số giảm dần theo thời gian D ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh Câu 18: Dao động... nhanh” A tắt dần B điều hoà C tự D cưỡng Trang 2 Câu 23: Chọn câu trả lời sai nói dao động tắt dần: A Dao động tắt dần lắc lò xo dầu nhớt có tần số tần số riêng hệ dao động B Dao động tắt dần dao
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 cau trac nghiem dao dong tat dan duy tri cuong buc co dap an , 80 cau trac nghiem dao dong tat dan duy tri cuong buc co dap an