0

80 cau trac nghiem giao thoa song co co dap an

8 3 0
  • 80 cau trac nghiem giao thoa song co co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:37

01 GIAO THOA SÓNG CƠ SỐ Câu 1: Tại hai điểm A B mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u= Acos100  t (cm) Tốc độ truyền sóng mặt nước v= 50cm/s Xét điểm M mặt nước có AM= cm BM= cm Hai dao động M hai sóng từ A B truyền đến hai dao động A pha B lệch pha  /3 C lệch pha  /2 D ngược pha Câu 2: Tạo hai điểm A B hai nguồn sóng kết hợp cách 10 cm mặt nước dao động pha Tần số dao động 40 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB A điểm B 11 điểm C 10 điểm D 12 điểm Câu 3: Hai nguồn kết hợp A, B cách 50 mm, dao động pha theo phương trình u = Acos(200 t ) (mm) mặt thuỷ ngân Tốc độ truyền sóng mặt thuỷ ngân 80 cm/s Điểm gần dao động pha với nguồn đường trung trực AB cách nguồn A A 32 cm B 24 mm C 16 mm D 32 mm Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động ngược pha với chu kì 0,05 s lan truyền với tốc độ 0,2 m/s Điểm M cách hai nguồn khoảng 20,5 cm 15 cm A đường cực tiểu thứ B đường cực đại bậc C đường cực tiểu thứ D đường cực đại bậc Câu 5: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách hai điểm gần đoạn AB dao động với biên độ cực đại A  /4 B  /2 C  D  Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, có hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số 20 Hz, cách cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Gọi C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn CD A 11 điểm B điểm C điểm D điểm Câu 7: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ A pha ban đầu, điểm nằm đường trung trực AB A có biên độ sóng tổng hợp A B có biên độ sóng tổng hợp 2A C đứng n khơng dao động D dao động với biên độ trung bình Câu 8: Hai nguồn sóng giống A B cách 47 cm mặt nước, xét riêng nguồn lan truyền mặt nước mà khoảng cách hai sóng liên tiếp 3cm, hai sóng giao thoa đoạn AB có số điểm khơng dao động A 30 B 16 C 32 D 15 Câu 9: Hai nguồn sóng mặt nước A, B phát hai dao động có phương trình u = Asin ω t u2 = Acos ω t Sóng khơng suy giảm Cho AB = 11 λ Số điểm có biên độ cực đại AB A 23 B 24 C 22 D 21 Câu 10: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm dao động theo phương trình u = Acos100  t (mm) mặt thống thuỷ ngân, coi biên độ khơng đổi Xét phía đường trung trực AB ta thấy vân bậc k qua điểm M có hiệu số MA - MB = cm vân bậc (k + 5) tính chất dao động với vân bậc k qua điểm N có NA – NB = 30 mm Tốc độ truyền sóng mặt thuỷ ngân A 20 cm/s B 10 cm/s C 30 cm/s D 40 cm/s Câu 11: Hiện tượng giao thoa sóng xảy có A hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động tần số, pha giao B hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động pha, biên độ giao C hai sóng chuyển động ngược chiều giao D hai sóng chuyển động chiều, pha gặp Câu 12: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số nguồn D chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn A, B dao động pha với tần số f Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d = 19 cm, d2 = 21 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB khơng có dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước 26 cm/s Tần số dao động hai nguồn A 26 Hz B 13 Hz C 16 Hz D 50 Hz Câu 14: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B Phương trình dao động A, B u A = cos  t (cm); uB = cos(  t +  ) (cm) Tại O trung điểm AB sóng có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 15: Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn dao động pha tần số 12 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B đoạn d = 18 cm, d2 = 24 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 26 cm/s B 24 cm/s C 28 cm/s D 20 cm/s Câu 16: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm có phương trình dao động uA = uB = 5cos20  t (cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Phương trình dao động tổng hợp điểm M mặt nước trung điểm AB A uM = 5cos(20  t -  ) (cm) B uM = 10cos(20  t-  ) (cm) C uM = 5cos(20  t +  ) (cm) D uM = 10cos(20  t) (cm) Câu 17: Hai nguồn kết hợp A B cách 50 mm dao động theo phương trình u = Acos200  t (cm) u2 = Acos(200  t +  ) (cm) mặt thống thuỷ ngân Xét phía đường trung trực AB, người ta thấy vân bậc k qua điểm M có MA – MB = 12 mm vân bậc (k +3) (cùng loại với vân bậc k) qua điểm N có NA – NB = 36 mm Số điểm cực đại giao thoa đoạn AB A 14 B 13 C 11 D 12 Câu 18: Khi sóng mặt nước gặp khe chắn hẹp có kích thước nhỏ bước sóng A sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe B sóng gặp khe phản xạ lại C sóng truyền qua khe giống khe tâm phát sóng D sóng gặp khe dừng lại Câu 19: Hai nguồn điểm phát sóng mặt nước có bước sóng  , pha, biên độ, đặt cách khoảng AB = 2,5λ Số đường dao động với biên độ mạnh A B 10 C D Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz pha Tại điểm M mặt nước cách A, B khoảng d = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24 cm/s B 20 cm/s C 36 cm/s D 48 cm/s Câu 21: Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 20 cm có chu kì dao động 0,1 s dao động pha Tốc độ truyền sóng môi trường 40 cm/s Số cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A điểm B điểm C 10 điểm D điểm Câu 22: Tạo hai điểm A B hai nguồn sóng kết hợp cách cm mặt nước dao động pha nhau, tần số dao động 80 Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Giữa A B có số điểm dao động với biên độ cực đại A 32 điểm B 33 điểm C 30 điểm D 31 điểm Câu 23: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm A, B cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng biên độ có tần số 15 Hz dao động vuông pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm khơng dao động AB A B C 11 D Câu 24: Hai nguồn điểm phát sóng mặt nước có bước sóng  , pha, biên độ, đặt cách khoảng AB = 2,4λ Vẽ vòng tròn lớn mặt nước bao hai nguồn sóng vào Số điểm cực tiểu vòng tròn A B 10 C D Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ dao động, pha ban đầu Tại điểm M cách hai nguồn sóng khoảng d1 = 41 cm, d2 = 52 cm, sóng có biên độ triệt tiêu Biết tốc độ truyền sóng mặt nước m/s Số đường cực đại giao thoa nằm khoảng M đường trung trực hai nguồn đường Tần số dao động hai nguồn A 100 Hz B 50 Hz C 20 Hz D 40 Hz Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số 15 Hz, tốc độ truyền sóng 30 cm/s Tại điểm N cách nguồn A, B d d2 sóng có biên độ cực đại Giá trị d1, d2 A d1 = 24 cm; d2 = 21 cm B d1 = 25 cm; d2 = 20 cm C d1 = 25 cm; d2 = 32 cm D d1 = 25 cm; d2 = 21 cm Câu 27: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 10 cm, dao động với tần số 80 Hz pha ban đầu khơng Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Điểm gần nằm đường trung trực AB dao động pha với A B cách trung điểm O AB đoạn A 3,38 cm B 1,14 cm C 4,58 cm D 2,29 cm Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số 50 Hz, biên độ dao động, pha ban đầu Tại điểm M cách hai nguồn sóng khoảng d1 = 42 cm, d2 = 50 cm, sóng có biên độ cực đại Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s Số đường cực đại giao thoa nằm khoảng M đường trung trực hai nguồn A đường B đường C đường D đường Câu 29: Trong tượng giao thoa sóng nước, điểm A B, cách 18cm, có nguồn kết hợp dao động đồng pha với biên độ A tần số 50 Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước m/s Giữa AB có đường hypebol dao động với biên độ cực đại? A B C D Câu 30: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp Hai điểm liên tiếp nằm đoạn thẳng nối hai nguồn mơi trường truyền sóng cực tiểu giao thoa cực đại giao thoa cách khoảng A  /4 B  /2 C  D  Câu 31: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian, số đường cực đại giao thoa nằm khoảng AB A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào độ lệch pha hai nguồn D chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB Câu 32: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos(40  t +  ) uB = 2sin(40  t +  /2) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 17 D 20 Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động pha với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Hai điểm M, N mặt nước có MA = 15 cm, MB = 20 cm, NA = 32 cm, NB = 24,5 cm Số đường dao động cực đại M N A đường B đường C đường D đường Câu 34: Trên mặt nước A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình u A = Acos  t uB = Acos(  t +  ) Những điểm nằm đường trung trực AB A dao động với biên độ nhỏ B dao động với biên độ lớn C dao động với biên độ D dao động với biên độ trung bình Câu 35: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động u A = uB = 2cos10  t (cm) Tốc độ truyền sóng m/s Phương trình dao động sóng M cách A, B khoảng d = 15 cm; d2 = 20 cm   7 7 A u = 4cos 12 cos(10  t - 12 ) (cm) B u = 2cos 12 sin(10  t - 12 ) (cm)  7  7 C u = cos 12 sin(10  t - ) (cm) D u = 4cos 12 cos(10  t + ) (cm) Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động pha với tần số 80 Hz lan truyền với tốc độ 0,8 m/s Điểm M cách hai nguồn khoảng 20,25 cm 26,75 cm A đường cực tiểu thứ B đường cực đại bậc C đường cực đại bậc D đường cực tiểu thứ Câu 37: Tại điểm A, B cách 48 cm mặt chất lỏng có nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5cos(100  t) (mm); u2 = 5cos(100  t +  /2) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Số điểm đoạn AB dao động với biên độ cực đại (không kể hai nguồn) A 26 B 24 C 25 D 23 Câu 38: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ A dao động ngược pha, điểm nằm đường trung trực AB A có biên độ sóng tổng hợp 2A B có biên độ sóng tổng hợp A C đứng yên không dao động D có biên độ sóng tổng hợp lớn A nhỏ 2A Câu 39: Xét tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn O O2 có phương trình dao động , đặt cách O1O2 = 15 cm Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 60 cm/s Số đường dao động cực đại mặt chất lỏng A B C D Câu 40: Trên mặt nước hai điểm A, B cách 26cm, người ta đặt hai nguồn đồng bộ, dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng kết hợp với bước sóng 2cm, coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Gọi M điểm nằm mặt nước cho MA= 24cm M thuộc đường tròn đường kính AB Phải dịch B dọc theo phương AB hướng xa A đoạn nhỏ để M cực đại? A 0,83cm B 9,8cm C 3,8cm D 9,47cm ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1A 2C 3D 4D 5B 6B 7B 8C 09 C 10 A 11 A 12 A 13 B 14 A 15 B 16 B 17 D 18 C 19 C 20 A 21 C 22 D 23 D 24 D 25 B 26 D 27 D 28 C 29 C 30 A 31 C 32 A GIAO THOA SÓNG CƠ SỐ 33 D 34 A 35 A 36 D 37 B 38 C 39 D 40 C Câu 1: Trong giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S S2 dao động pha với tần số 15 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Gọi d d2 khoảng cách từ điểm xét đến S S2 Tại điểm sau biên độ dao động cực đại? A d1 = 26 cm; d2 = 27 cm B d1 = 25 cm; d2 = 20 cm C d1 = 24 cm; d2 = 21 cm D d1 = 25 cm; d2 = 21 cm Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách 50 mm mặt thoáng thuỷ ngân dao động giống Xét phía đường trung trực S1S2 thấy vân bậc k qua điểm M có MS – MS2 = 12 mm vân bậc (k + 3) qua điểm N có hiệu số NS1 – NS2 = 36 mm Tìm bước sóng, vân bậc k cực đại hay cực tiểu? A mm; cực tiểu B mm; cực đại C 24 mm; cực đại D 24 mm; cực tiểu Câu 3: Người ta khảo sát tượng giao thoa sóng mặt nước tạo thành hai nguồn kết hợp S S2 dao động với tần số 15 Hz Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ kể từ đường trung trực S 1S2 điểm M có hiệu khoảng cách đến S1 S2 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 26 cm/s B 30 cm/s C 45 cm/s D 15 cm/s Câu 4: Tiến hành thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ hai nguồn kết hợp pha S1 S2 Tần số dao động nguồn 40 Hz Một điểm M nằm mặt thoáng chất lỏng cách S đoạn cm cách S đoạn cm Giữa M đường trung trực S 1S2 có gợn lồi dạng hypebol Biên độ dao động M cực đại Tốc độ truyền sóng A 1,2 m/s B 1,6 m/s C 0,8 m/s D 40 cm/s Câu 5: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A B 11 C D 10 Câu 6: Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt nước giống hệt Khoảng cách hai sóng liên tiếp nguồn tạo cm Khoảng cách hai nguồn sóng 9,2 cm Số vân giao thoa cực đại quan sát hai nguồn A, B A B C D 11 Câu 7: Hai nguồn kết hợp, pha mặt nước cách 40 cm Trên đường nối hai nguồn, người ta quan sát điểm dao động với biên độ cực đại (kể hai nguồn) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 60 cm/s Tần số dao động nguồn A Hz B 7,5 Hz C 10,5 Hz D Hz Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp pha với tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6 m/s Khoảng cách hai điểm dao động cực tiểu liên tiếp đường nối hai nguồn dao động A 0,6 cm B 0,9 cm C 0,3 cm D 1,2 cm Câu 9: Trên mặt chất lỏng có hai tâm dao động S S2 phương, phương trình dao động Khoảng cách điểm dao động cực đại đoạn S 1S2 với điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn S1S2 gần A  /4 B  C  D  /2 Câu 10: Trên mặt nước có vân giao thoa ta đếm có tất đường chứa điểm dao động với biên độ cực đại Khoảng cách hai đỉnh hai đường nằm cm Biết hai nguồn dao động với tần số 20 Hz Tốc độ truyền sóng A 10 m/s B 20 cm/s C cm/s D 40 cm/s Câu 11: Trên đường nối hai nguồn dao động kết hợp mặt nước, hai đỉnh hai vân cực đại giao thoa có vân cực đại giao thoa khoảng cách hai đỉnh cm Biết tần số dao động nguồn Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước A 22,5 cm/s B 15 cm/s C 25 cm/s D 20 cm/s Câu 12: Trên mặt chất lỏng có hai tâm dao động S S2 phương, phương trình dao động Khoảng cách hai điểm liên tiếp đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại A  /4 B  C  /2 D  Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 15 Hz Tại điểm M cách A B d = 23 cm d2 = 26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại, M đường trung trực AB cịn có dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 25 cm/s B 24 cm/s C 21,5 cm/s D 18 cm/s Câu 14: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách 20 cm với phương trình dao động: Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp trung điểm O AB     A cm B cm C cm D cm Câu 15: Tại hai điểm S1, S2 mặt nước có hai nguồn kết hợp với phương trình dao động (cm) (cm) Biết sóng truyền với tốc độ m/s biên độ sóng khơng đổi Biên độ sóng tổng hợp hai sóng truyền tới M mặt nước cách S1 18 cm cách S2 13 cm A cm B cm C cm D cm Câu 16: Trong tượng giao thoa sóng với hai nguồn O1, O2 có phương trình đặt cách khoảng O1O2 = m Tốc độ truyền sóng trường hợp v = 352 m/s Số điểm O 1O2 (khơng kể O1, O2) có dao động với biên độ 2A A B C D Câu 17: Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại A B A điểm B điểm C 10 điểm D điểm Câu 18: Hai điểm O1, O2 mặt chất lỏng dao động điều hòa ngược pha với chu kì 1/3 (s), biên độ cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 27 cm/s M điểm mặt chất lỏng cách O 1, O2 cm 10,5 cm Cho biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Biên độ sóng tổng hợp M A cm B 0,5 cm C cm D cm Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số 20 Hz Người ta thấy điểm M dao động cực đại M với đường trung trực AB có đường khơng dao động Hiệu khoảng cách từ M đến A, B cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 30 cm/s B 10 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s Câu 20: Tại hai điểm O1, O2 mặt chất lỏng cách 11 cm, có hai nguồn kết hợp với tần số Hz, tốc độ truyền sóng 20 cm/s Số điểm dao động cực tiểu đường nối O1O2 A B C D Câu 21: Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S 1, S2 dao động pha Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2 m/s Số điểm dao động cực đại khoảng S1 S2 A 15 điểm B điểm C 14 điểm D 17 điểm Câu 22: Tại hai điểm S1, S2 mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp với phương trình dao động Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 20 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S 1, S2 d1 = 14 cm, d2 = 15 cm Phương trình dao động sóng tổng hợp M A B C D Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S S2 dao động với phương trình Biết tốc độ truyền sóng mặt nước m/s Tại điểm M mặt nước cách S đoạn d1 = 10 cm cách S2 đoạn d2 = 17 cm có biên độ sóng tổng hợp A cm B cm C D cm Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S S2 dao động pha với tần số 50 Hz, khoảng cách hai nguồn S 1S2 = 12 cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 200 cm/s Một đường trịn có tâm trung điểm S1S2, nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa, bán kính cm Số điểm dao động cực tiểu đường tròn A điểm B điểm C 10 điểm D 12 điểm Câu 25: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng: và, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biên độ sóng tổng hợp trung điểm đoạn AB A cm B 5,3 cm C cm D Câu 26: Hai điểm S1, S2 mặt chất lỏng dao động pha với pha ban đầu 0, biên độ 1,5 cm tần số 20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,2 m/s Điểm M cách S 1, S2 khoảng 30 cm 36 cm dao động với phương trình A B C D Câu 27: Hai nguồn phát sóng hai điểm A B tần số, biên độ, pha nằm sâu bể nước Xét hai điểm nước: điểm M nằm đường thẳng AB điểm N nằm đoạn AB có hiệu khoảng cách tới A B số bán ngun lần bước sóng, coi biên độ sóng khơng đổi Chọn đáp án đúng: A Các phần tử nước M N đứng yên B Phần tử nước M dao động, N đứng yên C Các phần tử nước M N dao động D Phần tử nước N dao động, M đứng yên Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S S2 dao động với tần số 15 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Xác định điểm dao động có biên độ cực đại A M có d1 = 24 cm, d2 = 21 cm B M có d1 = 26 cm, d2 = 27 cm C M có d1 = 25 cm, d2 = 20 cm D M có d1 = 25 cm, d2 = 21 cm Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 13 Hz Tại điểm M cách hai nguồn A, B khoảng d = 19 cm, d2 = 21 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB khơng cịn có cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước trường hợp A 26 cm/s B 28 cm/s C 46 cm/s D 40 cm/s Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 16 Hz Tại điểm M cách A, B khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24 cm/s B 24 m/s C 36 m/s D 36 cm/s Câu 31: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t uB = 2sin(40t +) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại hình vng AMNB A 26 điểm B 54 điểm C 27 điểm D 52 điểm Câu 32: Xét tượng giao thoa sóng với hai nguồn phát sóng nước pha S 1, S2 với S1S2 = 4,2 cm, khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đoạn S 1S2 0,5 cm Điểm di động C mặt nước cho CS1 ln vng góc với CS2 Khoảng cách lớn từ S1 đến C C nằm vân giao thoa cực đại A 4,315 B 4,435 C 4,195 D 4,125 Câu 33: Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách m dao động pha, phát hai sóng có bước sóng m Một điểm M nằm khoảng cách kể từ S1 MS1 vng góc với S1S2 Để điểm M có dao động cực đại giao thoa có giá trị lớn A m B 1,5 m C 1,75 cm D 1,25 cm Câu 34: Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách khoảng 50 mm dao động theo phương trình mặt nước Biết tốc độ truyền sóng mặt nước v = 80 cm/s biên độ sóng không đổi truyền Điểm gần dao động pha với nguồn đường trung trực S1S2 cách nguồn S1 A 24 mm B 32 mm C 20 mm D 25 mm Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S 1, S2 cách 6cm dao động theo phương trình Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,4 m/s biên độ sóng khơng đổi q trình truyền Điểm gần ngược pha với nguồn nằm đường trung trực S1S2 cách S1S2 đoạn A cm B cm C cm D 18 cm Câu 36: Ba điểm A, B, C mặt nước ba đỉnh tam giác có cạnh a = 16 cm, tỏng nguồn A B phát sóng có phương trình (cm), sóng truyền mặt nước khơng suy giảm tốc độ truyền sóng 20 cm/s Gọi M trung điểm AB Số điểm dao động pha với điểm C đoạn MC A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 37: Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách m dao động pha, phát hai sóng có bước sóng m Một điểm M nằm khoảng cách kể từ S1 MS1 vng góc với S1S2 Để điểm M có dao động cực tiểu giao thoa có giá trị lớn A 1,5 m B m C 3,75 cm D 1,25 cm Câu 38: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 3cos(40t + /6) (cm); uB = 4cos(40t + 2/3) (cm) Cho biết tốc độ truyền sóng 40 cm/s Một đường trịn có tâm trung điểm AB, nằm mặt nước, có bán kính R = cm Số điểm dao động với biên độ cm có đường trịn A 30 điểm B 34 điểm C 32 điểm D 36 điểm Câu 39: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước S1, S2 cách ( bước sóng) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình Trên đoạn S1S2, cos điểm dao động có biên độ cực đại dao động ngược pha với nguồn A 19 điểm B 10 điểm C 11 điểm D điểm Câu 40: Trên mặt nước A, B hai nguồn dao động pha, AB= 10cm, bước sóng 1,5cm C D hai điểm nằm hai vân cực đại tạo với AB hình chữ nhật ABCD Hỏi ABCD có diện tích nhỏ bao nhiêu? A 9,36cm2 B 15,2cm2 C 10,56cm2 D 5,88cm2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1D 2A 3B 4C 5D 6B 7D 8A 09 A 10 B 11 A 12 C 13 B 14 A 15 C 16 A 17 C 18 D 19 D 20 C 21 A 22 B 23 D 24 B 25 B 26 D 27 B 28 D 29 A 30 A 31 D 32 C 33 B 34 B 35 C 36 B 37 C 38 C 39 B 40 C ... (cm)  7  7 C u = cos 12 sin(10  t - ) (cm) D u = 4cos 12 cos(10  t + ) (cm) Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động pha với tần số 80 Hz lan truyền với tốc... A B C D Câu 30: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp Hai điểm liên tiếp nằm đoạn thẳng nối hai nguồn môi trường truyền sóng cực tiểu giao thoa cực đại giao thoa cách khoảng A  /4 B ...Câu 12: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số chẵn B số lẻ C chẵn hay lẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 cau trac nghiem giao thoa song co co dap an , 80 cau trac nghiem giao thoa song co co dap an

Từ khóa liên quan