0

80 cau trac nghiem song co va su truyen song co co dap an

8 3 0
  • 80 cau trac nghiem song co va su truyen song co co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:37

1 SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ SỐ Câu 1: Trên sợi dây OA, đầu A cố định đầu O dao động điều hồ có phương trình u O = cos(5πt ) (cm) Tốc độ truyền sóng dây 24 cm/s giả sử q trình truyền sóng biên độ sóng khơng đổi Phương trình sóng điểm M cách O đoạn 2,4 cm A u M = cos(5πt − π / 4) cm B u M = cos(5πt − π / 2) cm C u M = cos(5πt + π / 2) cm D u M = cos(5πt + π / 4) cm Câu 2: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27 s Chu kì sóng biển A 2,8 s B 2,7 s C 2,45 s D s Câu 3: Một sóng học lan truyền môi trường A với tốc độ v A truyền mơi trường B có tốc độ v B = 2.v A Bước sóng mơi trường B A lớn gấp hai lần bước sóng môi trường A B lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A C nửa bước sóng mơi trường A D bước sóng mơi trường A Câu 4: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng khơng đổi A lượng sóng B tần số sóng C bước sóng D tốc độ truyền sóng Câu 5: Giả sử nguồn O có sóng dao động theo phương trình: u O = A cos ωt Sóng truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng λ Phương trình sóng điểm M nằm phương Ox cách nguồn sóng khoảng d d d u M = A sin ω( t − ) u M = A cos ω( t + ) v v A B d d u M = A cos(ωt + 2π ) u M = A cos(ωt − 2π ) λ λ C D u = A cos 2π( t x − ) T λ Tốc độ cực đại phần tử mơi trường Câu 6: Một sóng mơ tả phương trình lần tốc độ truyền sóng πA πA λ= λ= A B λ = 2πA C D λ = πA Câu 7: Sóng A dao động lan truyền môi trường vật chất B truyền chuyển động khơng khí C co dãn tuần hồn phần tử mơi trường chân không D chuyển động tương đối vật so với vật khác Câu 8: Một sóng học có tần số dao động 400 Hz, lan truyền khơng khí với tốc độ 200 m/s Hai điểm M, N cách nguồn âm d = 45 cm d2 Biết pha sóng điểm M sớm pha điểm N π rad Giá trị d2 A 20 cm B 65 cm C 70 cm D 145 cm Câu 9: Bước sóng A khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động pha B khoảng cách hai vị trí phương truyền sóng dao động pha C khoảng cách hai phần tử sóng gần dao động pha D quãng đường mà phần tử môi trường s Câu 10: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao lần 18 giây đo khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp m Tốc độ truyền sóng mặt biển A m/s B m/s C 1,5 m/s D 0,5 m/s Câu 11: Một sóng ngang mơ tả phương trình u = A cos π(0,02x − 2t ) x, u đo cm t đo s Bước sóng A 50 cm B 100 cm C 200 cm D cm Câu 12: Người ta đặt chìm nước nguồn âm có tần số 725 Hz tốc độ truyền âm nước 1450 m/s Khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha A 0,5 m B 0,25 m C cm D m Câu 13: Một sóng âm có tần số 660 Hz lan truyền khơng khí với tốc độ 330 m/s, độ lệch pha sóng hai điểm có hiệu đường từ nguồn tới 20 cm 3π 2π 4π 5π rad rad rad rad A B C D Câu 14: Trong khoảng thời gian 12 s người quan sát thấy có sóng qua trước mặt Tốc độ truyền sóng m/s Khoảng cách hai sóng gần có giá trị A 4,8 m B m C m D 0,48 m Câu 15: Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s, độ lệch pha sóng hai điểm M, N phương truyền sóng cách 50 cm π 3π 2π π rad rad rad rad A B C D Câu 16: Một sóng học lan truyền mơi trường mơ tả phương trình: u = cos(2πt − 0,01πx )cm , x đo m t đo giây Tại thời điểm cho độ lệch pha hai phần tử nằm phương truyền sóng cách 25 m A π/2 B π/4 C π/8 D π Câu 17: Sóng truyền từ điểm O tới điểm M, phương trình sóng O u o = 4cos(0,5πt) cm Tại thời điểm t điểm M có li độ cm thời điểm t ' = t + (s) điểm M có li độ A cm B -2 cm C cm D -3 cm πt πd π u = sin( + − )cm 24 Câu 18: Một sóng học lan truyền mơi trường với phương trình Trong d tính mét (m), t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng A 400 cm/s B cm/s C m/s D cm/s Câu 19: Tại điểm S mặt nước n tĩnh có nguồn dao động điều hồ phương thẳng đứng với tần số 50 Hz Khi mặt nước hình thành hai sóng trịn đồng tâm S Tại hai điểm M, N cách cm đường thẳng qua S dao động pha với Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 72 cm/s B 75 cm/s C 80 cm/s D 70 cm/s Câu 20: Một nguồn O dao động với tần số 50 Hz tạo sóng mặt nước có biên độ cm (coi khơng đổi sóng truyền đi) Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp cm Điểm M nằm mặt nước cách nguồn O đoạn cm Chọn t = lúc phần tử nước O qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t li độ dao động M cm Li độ dao động M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01) s bao nhiêu? A cm B -1,5 cm C -2 cm D cm Câu 21: Một nguồn sóng dao động điều hồ theo phương trình: u = A cos(5πt + π / 2) (cm) Trong t đo giây Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà pha dao động lệch 3π / 0,75 m Bước sóng tốc độ truyền sóng A 2,5 m; 1,0 m/s B 1,5 m; 5,0 m/s C 1,0 m; 2,5 m/s D 0,75 m; 1,5 m/s Câu 22: Một sóng học lan truyền môi trường vật chất điểm cách nguồn x (m) có phương π 2π u = cos( t − x ) cm 3 trình sóng Tốc độ truyền sóng mơi trường có giá trị A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 23: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số 40 Hz Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d = 20 cm dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng khoảng từ m/s đến m/s Tốc độ truyền sóng A 3,5 m/s B 4,2 m/s C 3,2 m/s D m/s Câu 24: Tốc độ truyền sóng mơi trường A phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B phụ thuộc vào chất môi trường biên độ sóng C phụ thuộc vào chất mơi trường D tăng theo cường độ sóng Câu 25: Một dây đàn hồi dài có đầu O dao động với tần số f theo phương vng góc với dây, tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 28 cm, người ta thấy M dao động lệch pha với O góc ∆ϕ = (kπ + π / 2) với k = 0, ± 1,…Biết tần số f khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz Bước sóng λ A 40 cm B 16 cm C 25 cm D 20 cm Câu 26: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 120 cm có sóng qua trước mặt s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 1,2 m/s B 0,8 m/s C 1,6 m/s D 0,6 m/s Câu 27: Chọn câu trả lời khơng Năng lượng sóng truyền từ nguồn điểm A giảm tỉ lệ với bình phương qng đường truyền sóng, truyền khơng gian B giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, môi trường truyền đường thẳng C giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, truyền mặt thống chất lỏng D ln khơng đổi mơi trường truyền sóng đường thẳng Câu 28: Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f Khi mặt nước hình thành hệ sóng trịn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách cm đường thẳng qua S dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s tần số nguồn dao động thay đổi khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz Tần số dao động nguồn A 64 Hz B 60 Hz C 48 Hz D 56 Hz Câu 29: Sóng ngang truyền môi trường A chất rắn, chất lỏng chất khí B chất rắn chất lỏng C chất rắn chất khí D chất rắn bề mặt chất lỏng Câu 30: Xét sóng truyền môi trường định Nếu tăng chu kì sóng A tốc độ truyền sóng tăng B tốc độ truyền sóng giảm C tốc độ truyền sóng khơng đổi D tốc độ truyền sóng tăng giảm Câu 31: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với biên độ không đổi Ở thời điểm t = 0, O có phương trình: u O = A cos ωt (cm) Một điểm cách nguồn khoảng 1/2 bước sóng có li độ cm thời điểm 1/2 chu kì Biên độ sóng A cm B 2,5 cm C cm D 10 cm Câu 32: Trong thí nghiệm tạo sóng mặt chất lỏng, cần rung dao động với tần số 50 Hz Ở thời điểm t, người ta đo đường kính gợn sóng hình trịn liên tiếp bằng: 12,4 cm; 14,3 cm; 16,35 cm; 18,3 cm 20,04 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước gần A 50 cm/s B 25 cm/s C 50 m/s D 100 cm/s Câu 33: Sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với tốc độ 360 m/s khơng khí Giữa hai điểm cách m phương truyền chúng dao động A lệch pha π / B pha C ngược pha D vng pha Câu 34: Một sóng có tần số 500 Hz có tốc độ lan truyền 350m/s Hai điểm gần phương truyền sóng phải cách khoảng để chúng có độ lệch pha π / rad? A 23,3 cm B 4,285 m C 47,6 cm D 11,6 cm Câu 35: Một nguồn dao động tạo O mặt nước phẳng lặng dao động điều hồ theo phương vng góc với mặt nước Trên mặt nước xuất gợn sóng trịn đồng tâm O cách khoảng cm Biết lượng sóng truyền khơng mát ma sát sức cản môi trường phân bố mặt sóng trịn Tại M cách O khoảng cm có phương trình dao động u M = cos(100πt ) cm Phương trình dao động điểm N đường OM, phía M so với nguồn O, cách O khoảng cm u = cos(100πt + π) cm A u N = cos(100πt − π) cm B N C u N = cos(100πt − 2π) cm D u N = cos(100πt − π) cm Câu 36: Một sóng cơ, với phương trình u = 30cos(4.10 t − 50x ) (cm), truyền dọc theo trục Ox, toạ độ x đo mét (m), thời gian t đo giây (s) Tốc độ truyền sóng A 50 m/s B 125 m/s C 80 m/s D 100 m/s Câu 37: Tại điểm O mặt nước n tĩnh có nguồn dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số Hz Từ điểm O có gợn sóng trịn lan rộng xa xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng 20 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 40 cm/s B 120 cm/s C 20 cm/s D 80 cm/s Câu 38: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 36 s đo khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận 10 m Tốc độ truyền sóng mặt biển A 2,5 m/s B 2,8 m/s C 40 m/s D 36 m/s Câu 39: Một sóng truyền mặt nước biển có bước sóng λ = m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động lệch pha 900 A m B 3,75 m C 1,25 m D 2,5 m Câu 40: Một sóng truyền mặt nước biển có bước sóng m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha A m B m C 0,5 m D 1,5 m ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1B 2D 3A 4B 5D 6A 7A 8C 09 A 10 B 11 B 12 D 13 C 14 A 15 B 16 B 17 C 18 A 19 B 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 B 26 D 27 B 28 D 29 D 30 C 31 A 32 A 33 D 34 D 35 D 36 C 37 A 38 A 39 C 40 B SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ SỐ Câu 1: Một dao động có phương trình u = A cos 40πt , t tính s Sau thời gian 1,7 s sóng tạo dao động truyền quãng đường lần bước sóng? A 17 lần B 40 lần C 26 lần D 34 lần π u = 10 cos( t + ϕ) ( cm ) Câu 2: Một nguồn phát sóng học dao động với phương trình Xét thời điểm t, điểm M phương truyền sóng cách nguồn phát sóng khoảng d, qua vị trí có li độ u = cm theo chiều âm Tìm li độ chiều chuyển động điểm M sau thời điểm s? A Chất điểm qua vị trí có li độ u2 = -6 cm theo chiều dương B Chất điểm qua vị trí có li độ u2 = -3 cm theo chiều âm C Chất điểm qua vị trí có li độ u2 = cm theo chiều âm D Chất điểm qua vị trí có li độ u2 = cm theo chiều dương Câu 3: Một dây đàn hồi, đầu gắn với nguồn P dao động vng góc với phương sợi dây có biên độ A = cm, tần số f = Hz vận tốc truyền sóng v = 20 cm/s Biết thời điểm ban đầu nguồn gây dao động qua vị trí cân theo chiều dương Viết phương trình dao động M phương truyền sóng cách P khoảng 10 cm 3π  π   u M = cos10πt −  cm u M = cos10πt +  cm  2   A B 3π  π   u M = cos10πt +  cm u M = cos10πt −  cm 2 2   C D Câu 4: Một sợi dây mảnh đàn hồi, dài căng ngang có đầu A dao động điều hòa với tần số f thay đổi khoảng từ 45 Hz đến 70 Hz Sóng tạo thành lan truyền dây với vận tốc m/s Điểm M dây cách đầu A khoảng 20 cm ln dao động ngược pha với A tần số f có giá trị A 48,5 Hz B 62,5 Hz C 56 Hz D 68 Hz t x u = A cos 2π( − ) 20 cm Trong x tính cm, Câu 5: Biểu thức sóng điểm M dây đàn hồi có dạng t tính giây Trong khoảng thời gian s sóng truyền quãng đường A 20 cm B 40 cm C 80 cm D 60 cm Câu 6: Một nguồn sóng O có phương trình: u = cos(100πt ) (mm) truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 20 m/s t thời gian tính giây (s) Li độ điểm có tọa độ d = 25 m sau 0,2 s kể từ nguồn bắt đầu dao động A 2 mm B C -4 mm D − 2 mm Câu 7: Biên độ sóng cầu điểm cách nguồn m mm, biên độ dao động môi trường điểm cách tâm phát sóng cầu m A 1,4 mm B 22 mm C 5,7 mm D 3,6 mm Câu 8: Một nguồn sóng có phương trình u = cos(20πt ) cm, tốc độ truyền sóng dây 80 cm/s Sóng truyền từ B đến A Tại thời điểm t li độ sóng A cm vận tốc dao động có độ lớn tăng, phần tử sóng B cách A cm có li độ A 3 cm B − 3 cm C cm D − mm Câu 9: Một sóng học truyền theo phương Ox với tốc độ v = 20 cm/s Giả sử sóng truyền biên độ khơng thay đổi Tại O dao động có phương trình: u O = cos 4πt (mm) Trong t đo giây Tại thời điểm t li độ điểm O u = mm giảm Lúc li độ điểm M cách O đoạn d = 40 cm có li độ A mm B mm C mm D mm π  u O = cos 20πt +  cm 3  Câu 10: Một nguồn O phát sóng học dao động theo phương trình , u tính đơn vị mm, t tính giây Xét sóng truyền theo đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi v = m/s Trong khoảng từ O đến M có điểm dao động pha với dao động nguồn O? Biết M cách O đoạn 45 cm A B C D Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Sóng lan truyền mơi trường chân khơng B Sóng lan truyền mơi trường chất khí C Sóng lan truyền mơi trường chất lỏng D Sóng lan truyền mơi trường chất rắn π π u O = cos t −  cm 2 2 Câu 12: Một nguồn phát sóng học đặt điểm O dao động với phương trình Tốc độ truyền sóng v = 0,4 m/s Một điểm M phương truyền sóng có li độ dao động thời điểm t cm Li độ điểm M thời điểm sau s A cm B cm C -4 cm D -3 cm π  u = a cos 3πt +  cm 4  Câu 13: Một nguồn sóng học dao động điều hịa theo phương trình Khoảng cách π hai điểm gần phương truyền sóng có độ lệch pha 0,8 m Tốc độ truyền sóng A 7,2 m/s B 1,6 m/s C 4,8 m/s D 3,2 m/s Câu 14: Trên mặt chất lỏng, O có nguồn sóng dao động với tần số 30 Hz Vận tốc truyền sóng khoảng từ 1,6 m/s đến 2,9 m/s Biết M cách O khoảng 10 cm, sóng ln dao động ngược pha với O Tốc độ truyền sóng A m/s B 2,4 m/s C m/s D 1,6 m/s Câu 15: Một người quan sát mẩu gỗ dao động mặt nước, thấy nhơ lên lần 12 s Khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 100 cm Tốc độ truyền sóng 25 20 cm / s cm / s A B cm/s C D 6,25 cm/s Câu 16: Một sóng học có tần số 15 Hz bước sóng khoảng 25 cm đến 40 cm Biết hai điểm M, N phương truyền sóng cách khoảng 0,3 m dao động vuông pha Tốc độ truyền sóng A 5,0 m/s B 4,0 m/s C 4,5 m/s D 6,0 m/s Câu 17: Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng có phương trình sóng nguồn O là: 2π T u O = A sin ( t)(cm) t= T có ly độ u M = 2(cm) Một điểm M cách nguồn O bước sóng thời điểm Biên độ sóng A A 4(cm) B (cm) C 2(cm) D / (cm) Câu 18: Cho phương trình dao động nguồn sóng O: u = 5cos 20πt (cm) Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s biên độ không đổi Điểm M cách O đoạn 50 cm Lúc t = 1s li độ M A cm B cm C 2,5 cm D -5 cm Câu 19: Một sóng học có vận tốc truyền sóng v = 200 cm/s tần số khoảng từ 25 Hz đến 30 Hz Biết hai điểm M, N phương truyền sóng cách khoảng 0,4 m ln dao động ngược pha Bước sóng A 6,85 cm B 7,27 cm C 7.50 cm D 6,50 cm Câu 20: Một sợi dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây Biên độ dao động A = cm, vận tốc truyền sóng dây v = m/s Một điểm M dây, cách A đoạn 28 cm luôn dao động vuông pha với A Biết tần số f có giá trị khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz Bước sóng A 12 cm B cm C 16 cm D 14 cm Câu 21: Một dao động có chu kì 0,2 s lan truyền tạo thành sóng ngang môi trường đàn hồi với tốc độ m/s Xét phương truyền sóng, vào thời điểm đó, điểm M nằm đỉnh sóng khoảng cách từ 42 cm đến 60 cm kể từ điểm M có điểm từ vị trí cân lên đỉnh sóng? A Điểm cách M khoảng 50 cm B Điểm cách M khoảng 35 cm C Điểm cách M khoảng 45 cm D Điểm cách M khoảng 52 cm Câu 22: Sóng thứ có bước sóng 3,4 lần bước sóng sóng thứ hai, cịn chu kì sóng thứ hai nhỏ nửa chu kì sóng thứ Khi tốc độ truyền sóng thứ so với sóng thứ hai lớn hay nhỏ thua lần? A Lớn 1,7 lần B Nhỏ 3,4 lần C Lớn 3,4 lần D Nhỏ 1,7 lần Câu 23: Sóng truyền sợi dây với biên độ khơng đổi, tốc độ sóng v = m/s, tần số sóng f = 10 Hz Tại thời điểm t, điểm M dây có li độ cm điểm N dây cách M đoạn 30 cm có li độ A -1 cm B cm C -2 cm D Câu 24: Xét dao động điều hịa truyền mơi trường với tần số 50 Hz, hai điểm gần dao π động lệch pha góc cách 60 cm Xác định độ lệch pha hai điểm cách 360 cm thời điểm đó? A 2,5 π B π C π D π Câu 25: Sóng truyền môi trường đàn hồi với tốc độ 360 m/s Ban đầu tần số sóng 180 Hz Để có bước sóng 0,5 m cần tăng hay giảm tần số sóng lượng bao nhiêu? A Tăng thêm 420 Hz B Tăng thêm 540 Hz C Giảm bớt 420 Hz D Giảm xuống 90 Hz Câu 26: Một sóng học có tần số 20 Hz bước sóng khoảng từ 20 cm đến 30 cm Biết hai điểm M N phương truyền sóng cách khoảng 0,5 m dao động đồng pha Tốc độ truyền sóng A 4,6 m/s B 3,6 m/s C m/s D 5,4 m/s Câu 27: Một sóng học lan truyền mơi trường từ nguồn O với biên độ truyền không đổi Tại thời điểm ban đầu, nguồn phát dao động O qua vị trí cân theo chiều dương Điểm M cách nguồn T t= có li độ cm Biên độ sóng khoảng bước sóng, thời điểm A cm B cm C cm D cm Câu 28: Sóng lan truyền dọc theo dây cao su với tốc độ m/s tần số Hz Khoảng cách ngắn hai điểm dây đồng thời qua vị trí cân ngược chiều A m B 0,8 m C 0,2 m D 0,4 m Câu 29: Phương trình sóng điểm phương truyền sóng cho bởi: u = 6cos(2πt - πx) Vào lúc li độ điểm cm li độ tăng sau 1/8 s điểm nói li độ sóng A 1,6 cm B -1,6 cm C 5,79 cm D -5,79 cm Câu 30: Một sóng lan truyền phương truyền sóng Phương trình sóng điểm M phương truyền sóng là: uM =3cos(πt -π/2) cm Phương trình sóng điểm N phương truyền sóng là: u N = 3cos(πt +π/4) cm (Với MN = 25 cm) Phát biểu sau đúng? A Sóng truyền từ M đến N với tốc độ m/s B Sóng truyền từ N đến M với tốc độ m/s C Sóng truyền từ N đến M với tốc độ 1/3 m/s D Sóng truyền từ M đến N với tốc độ 1/3 m/s Câu 31: Sóng truyền với tốc độ m/s hai điểm O M nằm phương truyền sóng Biết phương trình sóng O uO = 5cos(5πt – π/6) cm M uM = 5cos(5πt + π/3) (cm) Xác định khoảng cách OM chiều truyền sóng A truyền từ O đến M, OM = 0,5 (m) B truyền từ M đến O, OM = 0,25 (m) C truyền từ O đến M, OM = 0,25 (m) D truyền từ M đến O, OM = 0,5 (m) Câu 32: Một sóng học có biên độ A, bước sóng λ Vận tốc dao động cực đại phần tử môi trường hai lần tốc độ truyền sóng πA πA λ= λ= A B λ = πA C λ = 2πA D Câu 33: Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học khơng đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động B Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ dao động sóng C Tốc độ sóng vận tốc dao động phần tử dao động D Tần số sóng tần số dao động phần tử dao động Câu 34: Sóng lan truyền mơi trường Sau khoảng thời gian mà phần tử môi trường thực N = 140 dao động sóng truyền khoảng cách  = 112 m Bước sóng sóng A 1,2 m B 0,6 m C 0,8 m D 1,5 m Câu 35: Một sợi dây đàn hồi, mảnh dài, có đầu O dao động với tần số f ∈ [40Hz; 55Hz] theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây v = m/s Để điểm M cách O khoảng 20 cm ln dao động pha với O tần số f A 40 Hz B 45 Hz C 55 Hz D 50 Hz Câu 36: Một sóng truyền theo phương truyền sóng từ M đến N với vận tốc 15 m/s Phương trình sóng M N là: u M = a cos(ωt − π / 3) (mm) u N = a cos(ωt − π / 2) (mm) Khoảng cách MN = cm Tần số sóng A 25 Hz B 10 Hz C 125 Hz D 50 Hz Câu 37: Một sóng học có tần số 40 Hz, có vận tốc khoảng m/s đến 3,5 m/s Biết hai điểm M, N phương truyền sóng cách khoảng 40 cm dao động đồng pha Tốc độ truyền sóng A 3,25 m/s B 3,20 m/s C 3,45 m/s D 3,17 m/s Câu 38: Một sóng truyền mặt nước, thời điểm điểm A, B, C, D, E, F có hướng chuyển F A động hình vẽ Tìm kết luận E A Sóng ngang, truyền sang phải B Sóng ngang, truyền sang trái B D C Sóng dọc, truyền sang trái D Sóng dọc, truyền sang phải C Câu 39: Một sóng ngang có phương trình u = cos π(10t − 0,5x ) ( mm) Trong x tính mm Vị trí phần tử sóng M cách gốc tọa độ m thời điểm t = s A mm B 3,8 cm C cm D 0,5 cm Câu 40: Kết luận sau sai Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A bước sóng tăng B tốc độ tăng C bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng thay đổi ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1D 2A 3A 4B 5B 6B 7D 8B 09 A 10 A 11 A 12 D 13 A 14 A 15 D 16 D 17 D 18 B 19 B 20 C 21 C 22 A 23 C 24 D 25 B 26 C 27 B 28 C 29 C 30 C 31 D 32 B 33 C 34 C 35 D 36 A 37 B 38 A 39 D 40 C ... luận E A Sóng ngang, truyền sang phải B Sóng ngang, truyền sang trái B D C Sóng dọc, truyền sang trái D Sóng dọc, truyền sang phải C Câu 39: Một sóng ngang có phương trình u = cos π(10t − 0,5x... khơng đúng? A Sóng lan truyền mơi trường chân khơng B Sóng lan truyền mơi trường chất khí C Sóng lan truyền mơi trường chất lỏng D Sóng lan truyền môi trường chất rắn π π u O = cos t −  cm 2... M = cos(100πt ) cm Phương trình dao động điểm N đường OM, phía M so với nguồn O, cách O khoảng cm u = cos(100πt + π) cm A u N = cos(100πt − π) cm B N C u N = cos(100πt − 2π) cm D u N = cos(100πt
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 cau trac nghiem song co va su truyen song co co dap an , 80 cau trac nghiem song co va su truyen song co co dap an