0

100 cau trac nghiem aminoaxit co dap an

18 0 0
  • 100 cau trac nghiem aminoaxit co dap an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:30

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMINO AXIT DẠNG1: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY AMINO AXIT A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Đốt cháy hoàn toàn m gam aminoaxit X chứa nhóm NH2 nhóm COOH thu 6,72 lít CO2, 1,12 lít N2 4,5 gam H2O Các thể tích khí đo đktc Giá trị m là: A 17,4 B 15,2 C 8,7 D 9,4 Bài Chất X (chứa C, H, O, N) có thành phần % theo khối lượng nguyên tố C, H, O 40,45%; 7,86%; 35,96% X tác dụng với NaOH với HCl, X có nguồn gốc từ thiên nhiên Mx < 100 Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH2COOH C H2NCH2COOH D H2NCH2CH(NH2) COOH Bài Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit X 2a mol CO 2, 2,5a mol nước 0,5a mol N2 X có CTPT là: A C2H5NO4 B C2H5N2O2 C C2H5NO2 D C4H10N2O2 Bài Đốt cháy hoàn toàn 22,25 gam alanin, sản phẩm thu dẫn vào bình đựng nước vơi dư Khối lượng kết tủa tạo thành tối đa là: A 75gam B 7,5 gam C 25 gam D 50 gam Bài Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X thu 3,36 lít khí CO 2, 0,56 lít N2 (đều đo đktc) 3,15 gam H2O Khi cho X tác dụng với NaOH thu sản phẩm có muối H2NCH2COONa CTCT thu gọn X là: A H2NCH2CH2COOH B H2NCH2COOC3H7 C H2NCH2COOC2H5 D H2NCH2COOCH3 Bài Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam chất hữu X thu 13,2 gam CO 2, 6,3 gam H2O 1,12 lít khí N2 (ở đktc) Tỉ khối X so với Hiđro 44,5 Công thức phân tử X là: A C3H5O2N B C3H7O2N C C2H5O2N2 D C3H9ON2 Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp A gồm amino axit no đẳng có nhóm COOH nhóm NH2) thu 0,25 mol CO2 CTPT aminoaxit A C2H5NO2, C3H7NO2 B C2H5NO2, C4H9NO2 C C2H5NO2, C5H11NO2 D C3H7NO2, C4H9NO2 Bài Aminoaxit X có cơng thức CxHyO2N Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch NaOH đặc thấy khối lượng bình tăng thêm 25,7 gam Số công thức cấu tạo X là: A B C D Bài Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol α-aminoaxit A no có nhóm COOH nhóm NH 2) thu 0,4 mol CO2 Công thức cấu tạo A là: A H2NCH2COOH B H2NCH(CH3)COOH C H2NCH2CH2CH2COOH D H2NCH2CH2COOH Bài 10 Đốt cháy gam hỗn hợp A gồm aminoaxit no đồng đẳng có nhóm COOH nhóm NH2) thu 7,84 lít CO2 (đktc) (biết tỉ khối A so với H2 = 45) CTPT aminoaxit A C2H5NO2, C3H7NO2 B C2H5NO2, C4H9NO2 C C2H5NO2, C5H11NO2 D C3H7NO2, C4H9NO2 B TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài 11 Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y tạo nên từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm − NH2 nhóm −COOH) Đốt cháy hồn toàn 0,1 mol Y, thu tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi dư, tạo m gam kết tủa Giá trị m A 45 g B 60 g C 120 g D 30 g Bài 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hợp chất hữu X mạch hở cần dùng 50,4 lít khơng khí Sau phản ứng cho toàn sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 hấp thụ hồn tồn vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 23,4 gam có 70,92 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 41,664 lít Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn, khơng khí gồm 20% O 80% N2 theo thể tích CTPTcủa X là: A C2H5O2N B C3H7O2N C C4H9O2N D C4H7O2N Bài 13 Hỗ hợp X gồm aminoaxit no (chỉ có nhóm chức −COOH −NH2 phân tử), tỉ lệ mO : mN = 80 : 21 Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy (CO2, H2O N2) vào nước vôi dư khối lượng kết tủa thu A 20 gam B 13 gam C 10 gam D 15 gam Bài 14 Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm chất H 2NR(COOH)X CnH2n+1COOH, thu 52,8 gam CO2 24,3 gam H2O Mặt khác, 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a A 0,06 mol B 0,04 mol C 0,1 mol D 0,05 mol Bài 15 Xác định thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hết 29,5 gam hỗn hợp X gồm CH 3CH(NH2)COOH CH3COOCH(NH2)CH3 Biết sản phẩm cháy hấp thụ hồn tồn vào bình đựng dung dịch NaOH khối lượng bình đựng tăng 70,9 gam A 44,24 lít B 42,75 lít C 28,25 lít D 31,92 16 Hỗn hợp X gồm mol amino axit no, mạch hở mol amin no, mạch hở X có khả phản ứng tối đa với mol HCl mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn X thu mol CO 2, X mol H2O y mol N2 Các giá trị x, y tương ứng A 1,0 B 1,5 C 1,0 D 1,5 Bài 17 Khi thủy phân protein X thu hỗn hợp gồm aminoaxit no dãy đồng đẳng Biết chất chứa nhóm −NH2 nhóm −COOH Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp aminoaxit cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng 32,8 g CTCT aminoaxit là: A H2NCH(CH3)COOH, C2H5CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH C H2NCH(CH3)COOH, H2N(CH2)3COOH D H2NCH2COOH, H2NCH2CH2COOH Bài 18 Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu m + 11 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 35,28 lít O2 (đktc) Tính m? A 40,3 gam B 32,8 gam C 49,2 gam D 41,7 gam Bài 19 Amino axit X có cơng thức H 2NCxHy(COOH)2 Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H 2SO4 0,5M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M KOH 3M, thu dung dịch chứa 36,7 gam muối Đốt cháy 53,2 gam X thu tổng khối lượng sản phẩm là: A 96,5 gam B 95,6 gam C 23,9 gam D 70,4 gam Bài 20 Cho a gam hỗ hợp X gồm glyxin, alanin valin phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 0,1 M, thu dung dịch Y Để phản ứng hết với chất dung dịch Y cần 100 ml dung dịch KOH 0,55M Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X, thu hỗn hợp Z gồm CO 2, H2O N2 Cho Z vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 7,445 gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 3,255 B 2,135 C 2,695 D 2,765 C: BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 21 Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X  H 2O � 2Y  Z (trong Y Z aminoaxit) Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu m gam Z Đốt cháy hoàn tồn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O 224 ml khí N2 (đktc) Biết Z có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản Tên gọi Y A glyxin B lysin C axit glutamic D Alanin Bài 22 Cho a gam hỗn hợp X gồm α - aminoaxit no, hở chứa nhóm amino, nhóm cacboxyl tác dụng với 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu dung dịch Y Để tác dụng hết với chất dung dịch Y cần 140ml dung dịch KOH 3M Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X thu sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 dẫn qua bình đựng Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam Biết tỷ lệ khối lượng phân tử hai α - aminoaxit 1,56 Aminoaxit có khối lượng phân tử lớn là: A Valin B Tyrosin C Phenylalanin D Alanin Bài 23 X α-amino axit no, chứa nhóm COOH nhóm −NH2 Từ m gam X điều chế m1 gam đipeptit Từ 2m gam X điều chế m gam tripeptit Đốt cháy m gam đipeptit thu 0,3 mol nước Đốt cháy m2 gam tripeptit thu 0,55 mol H2O Giá trị m là: A 11,25 gam B 13,35 gam C 22,50 gam D 26,70 gam 24 Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam aminoaxit X có cơng thức dạng H 2NCxHy(COOH)t, thu a mol H2O và b mol CO2 Cho 0,2 mol X vào lít dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,4M NaOH 0,3M, thu dung dịch Y Cho tiếp dung dịch HCl dư vào Y đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa 72,45 gam muối Giá trị a ? A 0,542 B 0,300 C 0,645 D 0,486 Bài 25 Đốt cháy hồn tồn m gam aminoaxit X có dạng R(NH 2)x(COOH)y (R gốc hiđrocacbon) cần vừa đủ 35,28 lít khơng khí (đktc, chứa 20% thể tích O 2), thu 6,72 lít CO2 (đktc) 4,86 gam H2O Mặt khác, cho m gam X vào dung dịch HCl thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH IM, tạo 13,8 gam muối Phần trăm khối lượng oxi X A 39,51% B 24,24% C 43,54% D 34,41% D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 26 Hỗn hợp X gồm mol amin no mạch hở Y mol aminoaxit no mạch hở Z tác dụng vừa đủ với mol HCl hay mol NaOH Đốt cháy a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O (đktc) thu 8,064 lít khí N2 (đktc) Nếu cho a gam hỗn hợp tác dụng với HCl thu gam muối? A 75,52 B 84,96 C 89,68 D 80,24 Bài 27 Hợp chất hữu X có nhóm amino, chức etse Đốt cháy gam X cần 4,2 lít O 2, sau phản ứng dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) thấy xuất 10 gam kết tủa khối lượng bình tăng 9,75 gam Thể tích khí khỏi bình chiếm 7,14% tổng sản phẩm khí Đun nóng bình lại thấy xuất thêm 2,5 gam kết tủa Xà phịng hóa a gam chất X ancol Cho toàn ancol thu qua CuO dư, t° thu anđehit Y Cho Y phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 16,2 gam Ag Biết hiệu suất phản ứng 100% Giá trị a là: A 3,8625 B 3,3375 C 6,675 D 7,725 Bài 28 Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol Mx < MY) amino axit Z (phân tử có nhóm –NH 2) Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) 12,6 gam H 2O Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HC1 Nhận xét sau không đúng? A Giá trị x 0,075 B X có phản ứng tráng bạc C Phần trăm khối lượng Y M 40% D Phần trăm khối lượng Z M 32,05% Bài 29 Đốt cháy hết 25,56 gam hỗn hợp X gồm tương ứng 48 : 49 este đơn chức amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng glyxin (M z > 75) cần 1,09 mol O 2, thu CO2 H2O với tỉ lệ mol 0,02 mol khí N2 Cũng lượng X cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam rắn khan ancol Biết dung dịch KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng Giá trị m A 31,880 B 38,792 C 34,312 D 34,760 Bài 30 Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, hở (chỉ chứa hai loại nhóm chức) Đốt cháy hồn tồn 0,03 mol hỗn hợp X cẩn 3,976 lít O2 (đktc) thu H2O, N2 2,912 lít CO2 (đktc) Mặt khác, 0,03 mol X phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl thu dung dịch Y Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với a mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 8,195 B 6,246 C 7,115 HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án A D 9,876 Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án D Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án A Bài 10 Chọn đáp án C B TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài 11 Chọn đáp án C Bài 12 Chọn đáp án B Bài 13 Chọn đáp án B Bài 14 Chọn đáp án A Bài 15 Chọn đáp án D Bài 16 Chọn đáp án A Bài 17 Chọn đáp án B Bài 18 Chọn đáp án D Bài 19 Chọn đáp án B Bài 20 Chọn đáp án A C BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 21 Chọn đáp án A Bài 22 Chọn đáp án A Bài 23 Chọn đáp án A Bài 24 Chọn đáp án D Chọn đáp án C D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 26 Chọn đáp án B Bài 27 Chọn đáp án B Bài 28 Chọn đáp án C Bài 29 Chọn đáp án B Bài 30 Giải: Chọn đáp án C DẠNG 2: BÀI TẬP AMINO AXIT PHẢN ỨNG VỚI AXIT/BAZƠ A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài X   aminoaxit có cơng thức tổng qt dạng H2N-R-COOH Cho 8,9 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Để phản ứng với hết chất dung dịch Y cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo X là? A H2N-CH2-COOH C CH3CH(NH2)COOH B H2N-CH2-CH2-COOH D CH3 CH2CH(NH2)COOH Bài Cho 11,25 gam glyxin phản ứng với lượng dư dung dịch HCl Khối lượng muối tạo thành là: A 16,725 gam B 16,575 gam C 16,275 gam D 16,755 gam Bài Cho hỗn hợp gồm 8,9 gam alanin 23,4 gam valin phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH xM Giá trị x là: A B C 1,5 D 2,5 Bài Cho 0,1 mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Dung dịch X tác dụng với 400 ml NaOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 30,65 gam B 22,65 gam C 34,25 gam D 26,25 gam Bài Trung hòa hết 22,25 gam   aminoaxit X chứa nhóm -COOH phân tử dung dịch NaOH vừa đủ Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 27,75 gam chất rắn CTPT X là: A C3H7NO2 B C2H5NO2 C C3H8N2O2 D C4H9NO2 Bài Aminoaxit Y chứa nhóm -COOH nhóm -NH2 cho mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl cạn thu 205g muối khan Tìm cơng thức phân tử Y A C5H12N2O2 B C5H10N2O2 C C4H10N2O2 D C6H14N2O2 Bài Cho 44,1 gam axit glutamin phản ứng với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng tạo thành số gam muối là: A 57,3 gam B 50,7 gam C 55,05 gam D 64,8 gam Bài Cho 200 ml dung dịch X gồm glyxin 0,5M alanin 1M phản ứng với 500 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch Y Thể tích dung dịch HCl 2M cần thiết để trung hòa dung dịch Y là: A 200 ml B 100 ml C 150 ml D 300 ml Bài Để phản ứng hết với m gam lysin cần 100 ml dung dịch NaOH 2M Cũng lượng lysin phản ứng với tối đa V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 300 ml B 200 ml C 400 ml D 500 ml Bài 10 Cho m gam axit glutamic phản ứng hết với 250 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 42,2 gam chất rắn Tính m? A 58,8 gam B 32,48 gam C 29,4 gam D 35,6 gam B TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài 11 Aminoaxit X có cơng thức (H2N)C3H5COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M HCl 0,3M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M KOH 0,2M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m gần với: A 10,45 B 6,35 C 14,35 D 8,05 Bài 12 Hỗn hợp X gồm valin glyxylalanin Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H 2SO4 0,5M (loãng), thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1,75M đun nóng, thu dung dịch chứa 30,725 gam muối Giá trị a A 0,175 B 0,125 C 0,150 D 0,275 Bài 13 Đun nóng hỗn hợp glyxin axit glutamin thu hợp chất hữu G Nếu G tác dụng với dung dịch HCl nóng theo tỷ lệ mol tối đa n G : naxit = : 2, G tác dụng với dung dịch NaOH nóng theo tỷ lệ mol nG : nNaOH tối đa là: A : B : C : D : Bài 14 Hợp chất X có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm điều kiện thích hợp Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449% : 7,865% 15,73%; lại oxi Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu 4,85 gam muối khan Cơng thức cấu tạo thu gọn X là: A H2NC2H4COOH B H2NCOOCH2CH3 C H2NCH2COOCH3 D CH2=CHCOONH4 Bài 15 Hỗn hợp A gồm hai  - aminoaxit chứa nhóm –COOH nhóm amino phân tử (tỷ lệ mol 3:2) Lấy 17,24 gam hỗn hợp A cho tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, dung dịch B Để tác dụng hết chất dung dịch B cần 140 ml dung dịch KOH 3M Công thức hai chất hỗn hợp A là: A CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH B CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH C CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH; D H2NCH2COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH Bài 16 Cho mol gam aminoaxit X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Y Cũng mol aminoaxit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu m gam muối Z Biết m2 – m1 = 7,5 Công thức phân tử X là: A C5H9O4N B C4H10O2N2 C C5H11O2N D C4H8O4N2 Bài 17 Hợp chất Y  - aminoaxit Cho 0,02 mol Y tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,25M Sau cạn 3,67 gam muối Mặt khác, trung hòa 1,47 gam Y lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu 1,91 gam muối Biết Y có cấu tạo mạch khơng nhánh CTCT Y là? A H2NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)COOH Bài 18 Cho 0,1 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng chất hữu Y Lấy toàn chất Y đem phản ứng với dung dịch HCl 1M thấy vừa hết 200 ml dung dịch Sau phản ứng cô cạn thu 19,8 gam chất rắn khan Z CTCT thu gọc X là: A H2N-C3H6-COOH B (H2N)2-C3H5-COOH C H2N-C3H5-(COOH)2 D H2N-C2H4-COOH Bài 19 Chất hữu X mạch hở có dạng H 2N – R – COOR’ (R, R’ gốc Hidrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ X 15,73% Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn lượng ancol sinh cho tác dụng với CuO(đun nóng) để anđehit Y (ancol bị oxi hóa thành anđehit) Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 12,96 gam Ag kết tủa Giá trị m A 3,56 B 5,24 C 2,67 D 4,45 Bài 20 Cho 20 gam hỗn hợp gồm glyxin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch X chứa 27,6 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HNO dư thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 44,65 B 53,10 C 33,50 D 52,8 C BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 21 X este axit glutamic, khơng tác dụng với Na Thủy phân hồn tồn lượng chất X 100 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn, thu ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng lượng ancol Y với H2SO4 đặc 170 thu 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất phản ứng 75% Cho toàn chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư cô cạn, thu chất rắn khan T Khối lượng chất rắn khan T là: A 10,85 gam B 7,34 gam C 9,52 gam D 5,88 gam Bài 22 X  - aminoaxit có chứa vịng thơm nhóm NH2 phân tử Biết 50ml X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M, dung dịch thu phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1,6M Mặt khác trung hòa 250 ml dung dịch X lượng vừa đủ KOH đem cô cạn thụ 40,6 gam muối Số CTCT thỏa mãn X là: A B C D Bài 23 Đốt cháy hoàn toàn 46,9 gam hỗn hợp A gồm CH 2=CHCH(NH2)COOH, H2NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2CHCH(NH2)COOH lượng O2 vừa đủ Sau phản ứng thu 38,08 lít CO2 (đktc) Mặt khác cho 46,9 gam hỗn hợp phản ứng với dung dịch HCl dư sau phản ứng thu 65,15 gam muối Phần trăm khối lượng CH2=CHCH(NH2)COOH hỗn hợp là: A 64,61% B 21,54% C 43,07% D 32,30% Bài 24 Đốt cháy hoàn toàn 43,1 gam hỗn hợp X gồm axit no đơn chức mạch hở (RCOOH), glyxin, alanin, axit glutamic thu 1,4 mol CO2 1,45 mol H2O Mặt khác, 43,1 gam X phản ứng vừa đủ với 0,3 mol HCl Nếu cho 43,1 gam X tác dụng với 0,7 mol NaOH dung dịch sau cạn thu khối lượng chất rắn khan là: A 58,5 gam B 60,3 gam C 71,1 gam D 56,3 gam D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 25 Hỗn hợp A gồm axit caboxylic đa chức X aminoaxit Y (X, Y no, hở, có số nguyên tử C có số nhóm chức COOH; nX < nY) Lấy 0,2 mol A cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M (dư) thu dung dịch B, chia B thành phần nhau: - Phần 1: Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,31 mol HCl - Phần 2: Cô cạn thu 17,7 gam chất rắn Xác định % khối lượng X hỗn hợp A? A 36,81 B 55,22 C 42,12 D 40,00 Bài 26 X Y  - aminoaxit no, mạch hở, có số nguyên tử cacbon phân tử X có nhóm -NH2 nhóm -COOH, cịn Y có nhóm -NH2 nhóm -COOH Lấy 0,25 mol hỗn hợp Z gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 40,09 gam chất tan gồm muối trung hòa Cũng lấy 0,25 mol Z tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch chứa 39,975 gam muối Phần trăm khối lượng X Z là: A 23,15% B 26,71% C 19,65% D 30,34% Bài 27 Một hỗn hợp Y gồm  - aminoaxit A B, mạch hở, có tổng số mol 0,2 mol khơng có  aminoaxit có từ nhóm -COOH trở lên Cho hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl Mặt khác, lấy m gam hỗn hợp Y cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH) 0,3M, sau cô cạn thu 17,04 gam muối khan Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cho sản phẩm khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu 26 gam kết tủa Biết chất A có số nguyên tử nhỏ chất B, lại chiếm tỷ lệ số mol nhiều B Công thức cấu tạo A, B là: A H2NCH(CH3)COOH, HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH C H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH D H2NCH2COOH, HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Câu 1: Chọn đáp án C Câu 2: Chọn đáp án A Câu 3: Chọn đáp án C Câu 4: Chọn đáp án A Câu 5: Chọn đáp án A Câu 6: Chọn đáp án A Câu 7: Chọn đáp án A Câu 8: Chọn đáp án B Câu 9: Chọn đáp án C Câu 10: Chọn đáp án C B TĂNG TỐC: THỒNG HIỂU Câu 11: Chọn đáp án A Câu 12: Chọn đáp án B Câu 13: Chọn đáp án A Câu 14: Chọn đáp án C Câu 15: Chọn đáp án D Câu 16: Chọn đáp án A Câu 17: Chọn đáp án C Câu 18: Chọn đáp án A Câu 19: Chọn đáp án C Câu 20: Chọn đáp án B C BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 21: Chọn đáp án C Bài 22: Chọn đáp án C Bài 23: Chọn đáp án C Bài 24: Chọn đáp án B D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 25: Chọn đáp án A Bài 26: Chọn đáp án B Bài 27: Chọn đáp án D DẠNG 3: CÁC BÀI TẬP CỦA HỢP CHẤT CXHYNO2 A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Hợp chất X mạch hở có CTPT C 4H9NO2 Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh chất khí Y dung dịch Z Khí Y nặng khơng khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh Dung dịch Z có khả làm màu nước brom Cô cạn dung dịch Z thu m gam muối khan Giá trị m là: A 8,2 B 10,8 C.9,4 10 D.9,6 Bài Cho 1,82 gam hợp chất hữu đơn chức, mạch hở X có CTPT C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu khí Y dung dịch Z Cô cạn Z thu 1,64 gam muối khan CTCT thu gọn X A CH3CH2COONH4 B CH3COONH3CH3 C HCOONH2(CH3)2 D HCOONH3CH2CH3 Bài Cho 32,25 gam hỗn hợp muối có cơng thức phân tử CH 7O4NS tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thấy chất khí làm xanh quỳ tím ẩm thu dung dịch X chứa chất vô Cô cạn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A 50,0 B 45,5 C 35,5 D 30,0 Bài Đốt cháy hoàn toàn chất hữu X thu 1,344 lít CO 2; 0,168 lít N2 (đktc) 1,485 gam H2O Khi cho X tác dụng với NaOH thu sản phẩm CH3COONA CTCT thu gọn X là: A CH3COONH3CH2CH3 B CH3COOCH(NH2)CH3 C CH2(NH2)-CH2COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH Bài Hợp chất hữu X có cơng thức C2H8N2O4 Khi cho 3,1 gam X tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 1,5M thu 1,12 lít (đktc) khí Y làm xanh quỳ tím ẩm Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 3,35 B 4,05 C.4,3 D.4,35 Bài Hợp chất hữu X có CTPT C3H10O4N2 X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí làm xanh quỳ ẩm có tổng thể tích 2,24 lít (đktc) dung dịch chứa mg muối axit hữu Giá trị m A 6,7 B 13,4 C 6,9 D 13,8 Bài Cho 0,1 mol chất hữu X có CTPT C 2H8O3N2 tác dụng với 0,3 mol NaOH, đun nóng thu chất khí làm xanh quỳ tím ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 5,7 B 16,5 C 15 D.21,8 B TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đù với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm), tỉ khối Z H2 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 8,9 gam B 14,3 gam C 16,5 gam D 15,7 gam Bài Cho 9,1 gam chất hữu X có công thức phân tử C 3H9O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 10,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COONH4 B CH3COONH3CH3 C CH3CH(NH2)COOH D HCOONH3C2H5 Bài 10 Cho 15,4 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu có CTPT C 2H7NO2 tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH M đun nóng, thu dung dịch Y hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) Tỉ khối Z He A Cô cạn dung dịch Y thu 18,3 g chất rắn khan Giá trị a A 6,875 B 13,75 C 8,6 D 8,825 Bài 11 Muối X có cơng thức C 3H10O3N2, lấy 7,32 gam X phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 0,5M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng phần phần chất rắn, phần có chất hữu bậc 3, phần rắn chứa chất vô Khối lượng chất rắn là: A 6,90gam B 6,06 gam C 11,52 gam D 9,42 gam Bài 12 Cho 12,4 gam chất A có CTPT C3H12O3N2 đun nóng với lít dung dịch NaOH 0,15M Sau phản ứng hồn tồn thu chất khí B làm xanh q ẩm dung dịch C Cơ cạn C nung đến khối lượng không đổi thu gam chất rắn? A 14,6 B 17,4 C 24,4 D 16,2 Bài 13 Đốt cháy hoàn toàn mol chất hữu X thu sản phẩm gồm mol CO 2, 11,2 lít N2 (ở đktc) 63 gam H2O Tí khối X so với He =19,25 Biết X dễ phản ứng với dung dịch HCl NaOH Cho X tác dụng với NaOH thu khí Y Đốt cháy Y thu sản phẩm làm đục nước vơi X có cơng thức cấu tạo A H2NCH2COOH B HCOONH3CH3 C C2H5COONH4 D CH3COONH4 Bài 14 Hợp chất X có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm điều kiện thích hợp Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, O 39,56%; 9,89% 35,16%; lại Nitơ Khi cho 4,55 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu 4,1 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOONH3CH2CH3 B CH3COONH3CH3 C C2H5COONH4 D HCOONH2(CH3)2 Bài 15 Hợp chất X có cơng thức C2H7NO2 có phản ứng tráng gương Cho 11,55 gam X phản ứng với dung dịch NaOH loãng tạo dung dịch Y khí Z, cho Z tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO2 HCl tạo khí P Oxi hóa P CuO nhiệt độ cao, sản phẩm tạo thành đem thực phản ứng tráng gương Số gam kết tủa tạo thành biết hiệu suất tồn q trình 60%? A 14,32 g B 43,2 g C 38,88 g D 64,8 g Bài 16 Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam chất X (có chứa nguyên tử nitơ phân tử) thu sản phẩm gồm CO2; H2O N2 cho 8,9 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 11,4 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A HCOONH3CH = CH2 B C2H5COONH4 C CH2 = CHCOONH4 D CH3COONH3CH3 Bài 17 Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) chất Z (C2H7O2N) Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch M 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất) Cơ cạn tồn dung dịch M thu m gam muối khan Giá trị m A 11,8 B 12,5 C 14,7 D 10,6 Bài 18 A hợp chất hữu có CTPT C5H11O2N Đun 52,65 gam A với 500 ml dung dịch NaOH 0,75M thu hợp chất có CTPT C 2H4O2NNa chất hữu B Cho qua CuO/t° thu chất hữu D có khả cho phản ứng tráng gương Tính khối lượng kết tủa Ag tạo thành biết hiệu suất phản ứng tồn q trình 65% A 52,56 gam B 81,00 gam C 52,56 gam C BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 12 D 40,5 gam Bài 19 Hỗn hợp X gồm chất hữu có cơng thức phân tử CH6O3N2 C3H12O3N2 Cho 6,84 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu V lít hỗn hợp Y (gồm khí) dung dịch Z Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z có 0,896 lít (đktc) khí Nếu hấp thụ hồn tồn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư khối lượng muối thu A 7,87 gam B 7,59 gam C 6,75 gam D 7,03 gam Bài 20 Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản chứa C, H, O, N Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam chất X thu 4,48 lít CO 2, 7,2 gam H2O 2,24 lít khí N (khí đo đktc) Nếu cho 0,1 mol chất X phản ứng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 15 B 21,8 C 5,7 D 12,5 D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 21 Cho m gam chất hữu A có cơng thức phân tử C 4H14O3N2 tác dụng với 400 gam dung dịch KOH 5,6% thu 0,2 mol hỗn hợp khí B gồm khí điều kiện thường làm xanh quỳ tím ẩm có tỉ khối so với H2 19 dung dịch C Cô cạn dung dịch C thu a gam chất rắn khan Giá trị a số công thức cấu tạo phù hợp với A A 38,8 B 40,8 C 40,8 D 25 Bài 22 Hỗn hợp H gồm chất hữu X có cơng thức C 2H6N2O5 tripeptit mạch hở Y tạo từ loại aminoaxit số aminoaxit sau: alanin, glyxin, valin Đốt cháy hết Y oxi đựợc 6,12 gam H2O, 1,68 gam N2 Cho 20,28 gam hỗn hợp H tác dụng vừa đủ 140 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng hỗn hợp muối khan Z Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn Z là: A 45,43% B 47,78% C 46,57% D 27,83% HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án D Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án B B TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án B Bài 10 Chọn đáp án A Bài 11 Chọn đáp án A Bài 11 Chọn đáp án A Bài 12 Chọn đáp án B Bài 13 Chọn đáp án B Bài 14 Chọn đáp án B Bài 15 Chọn đáp án C Bài 16 Chọn đáp án C Bài 17 Chọn đáp án C Bài 18 Chọn đáp án C C BỨT PHÁ: VẬN DỤNG Bài 19 Chọn đáp án C Bài 20 Chọn đáp án D D VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO Bài 21 Chọn đáp án D Bài 22 Chọn đáp án B DẠNG 4: BÀI TẬP LÝ THUYẾT Bài Chất sau vừa tác dụng với H NCH 2COOH vừa tác dụng với CH NH ? A NaCl B HCl C CH OH3 D NaOH Bài Cho chất hữu X có cơng thức phân tử C2 H 8O3 N tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 85 B 68 C 45 D 46 Bài Hiện tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch X, Y, Z, T ghi lại sau 14 B Anilin, Glyxin, Metylamin, Axit glutamic C Axit glutamic, Metylamin, Anilin, Glyxin D Metylamin, Anilin, Glyxin, Axit glutamic Bài Cho chất có CTPT sau: CH 2O2 , CH 2O3 , C2 H , CaC2 , C2 H NO2 , CH NO3 , C2 H 7O3 N , C2 H N 2O3 , CH N 2O, CH N 2O3 Số chất chất hữu : A B C D Bài Chất sau có khối lượng mol phân tử lớn nhất? A Glyxin B Lysin Bài Cho dãy chuyển hóa C Axit glutamic D Alanin  NaOH  HCl du Glyxin ���� X ��� � � X2 X2 A H2NCH2COOH2 B H2NCH2COONa C ClH3NCH2COONa D ClH3NCH2COOH Bài Các chất X, Y, Z có CTPT C2 H 5O2 N X tác dụng với HCl Na2O Y tác dụng với H sinh tạo Y1 , Y1 tác dụng với H SO4 tạo muối Y Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1, Z tác dụng với NaOH tạo muối khí NH3 CTCT X, Y, Z A X ( HCOOCH NH ), Y (CH 3COONH ), Z (CH NH 2COOH ) B X (CH 3COONH ), Y ( HCOOCH NH ), Z (CH NH 2COOH ) C X (CH 3COONH ), Y (CH NH 2COOH ), Z ( HCOOCH NH ) D X (CH NH 2COOH ), Y (CH 3CH NO2 ), Z (CH 3COONH ) Bài Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T), dãy gồm hợp chất phản ứng với NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Bài Chất sau đâỵ đồng thời tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH A C2 H 3COOC2 H B CH 3COONH C CH 3CH ( NH )COOH D Cả A, B, C Bài 10 Một hợp chất hữu X có CTPT C3 H10O3 N Cho X phản ứng với NaOH dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn Y (chỉ có hợp chất vơ cơ) phẩn Z (chỉ có hợp chất hữu no, đơn chức mạch không phân nhánh) Công thức cấu tạo X A HCOONH 3CH 2CH NO2 B HOCH 2CH 2COONH C CH 3CH 2CH NH NO3 D H NCH (OH )CH ( NH )COOH Bài 11 Một chất hữu X có cơng thức C3 H 9O2 N Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu muối Y khí Z làm xanh giấy q tím ẩm Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng có CaO làm xúc tác thu metan Cơng thức cấu tạo thu gọn X A CH 3COOH NCH D CH3NH3CH2COOH B CH3CH2COONH4 Bài 12 Cho chất hữu X có cơng thức phân tử C3 H12O3 N tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau cạn dung dịch thu chất hữu đơn chức Y phần chất rắn chứa chất vô Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau cạn dung dịch phần chất rắn giải phóng khí Z Phân tử khối Y Z A 31; 46 B 31; 44 C 45; 46 D 45; 44 Bài 13 Cho phát biểu sau: (1) Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc aminoaxit liên kết với liên kết peptit (2) Liên kết nhóm CO với nhóm NH hai đơn vị  -aminoaxit gọi liên kết peptit (3) Axit glutamic có cơng thức HOOC  CH  CH ( NH )  CH  COOH (4) Muối natri axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn gọi mì hay bột (5) Phân tử đipeptit có liên kết peptit (6) Khi cho lòng trắng trứng vào Cu (OH ) / CH  xuất màu tím đặc trưng Các phát biểu A B C D Bài 14 Hợp chất hữu X có cồng thức phân tử C3 H12O3 N tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu hai khí làm xanh quỳ tím tẩm nước cất X có cơng thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên? A B C D Bài 15 Trong phát biểu sau: (a) Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh (b) Dung dịch axit glutamic (Glu) làm quỳ tím hóa đỏ (c) Dung dịch lysin (Lys) làm quỳ tím hóa xanh (d) Từ axit e-aminocaproic tổng hợp tơ nilon-6 (e) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh (f) Dung dịch metylamoni clorua làm quỳ tím hóa xanh Số phát biểu A B C D Bài 16 Ứng với công thức phân tử C2 H 7O2 N có chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? A B C 16 D Bài 17 Hai hợp chất hữu X Y có cơng thức phân tử C3 H NO2 chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X, Y là: A vinylamoni fomat amoni acrylat B axit 2-aminopropionic axit 3- aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D D amoni acrylat axit 2-aminopropionic Bài 18 Phát biểu sau khơng A Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên có phản ứng màu biure B Đốt cháy hoàn toàn aminoaxit X thu a mol CO2, b mol H2O, c mol N2 b = a + c X có nhóm -COOH C Gly, Ala, Val khơng có khả hòa tan Cu(OH)2 D Các aminoaxit chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao, tương đối tan nước có vị Bài 19 Aminoaxit mà muối dùng để sản xuất mì (bột ngọt) là? A valin B lysin C axit glutamic D alanin Bài 20 Dung dịch aminoaxit làm quỳ tím chuyển màu xanh A Lysin B Axit glutamic C Alanin HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án D Bài Chọn đáp án A Bài Chọn đáp án C Bài Chọn đáp án D Bài Chọn đáp án D Bài Chọn đáp án B Bài Chọn đáp án D Bài 10 Chọn đáp án C Bài 11 Chọn đáp án A Bài 12 Chọn đáp án B Bài 13 Chọn đáp án C Bài 14 Chọn đáp án A Bài 15 Chọn đáp án B Bài 16 Chọn đáp án A Bài 17 Chọn đáp án D D Valin Bài 18 Chọn đáp án D Bài 19 Chọn đáp án C Bài 20 Chọn đáp án A 18 ... X, Y, Z A X ( HCOOCH NH ), Y (CH 3COONH ), Z (CH NH 2COOH ) B X (CH 3COONH ), Y ( HCOOCH NH ), Z (CH NH 2COOH ) C X (CH 3COONH ), Y (CH NH 2COOH ), Z ( HCOOCH NH ) D X (CH NH 2COOH ), Y (CH 3CH... A CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH B CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH C CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH; D H2NCH2COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH Bài 16 Cho mol gam aminoaxit X phản... Công thức cấu tạo A, B là: A H2NCH(CH3)COOH, HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH C H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH D H2NCH2COOH, HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN A KHỞI
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cau trac nghiem aminoaxit co dap an , 100 cau trac nghiem aminoaxit co dap an