0

80 cau trac nghiem ve SONG DUNG co dap an

7 0 0
  • 80 cau trac nghiem ve SONG DUNG co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:37

1 PHẢN XẠ SÓNG VÀ SÓNG DỪNG SỐ Câu 1: Quả cầu khối lượng m = 0,625 kg gắn vào đầu lị xo có độ cứng k = 400 N/m treo thẳng đứng, cầu nối vào đầu A dây AB căng ngang Giả sử lực căng dây không làm ảnh hưởng đến dao động cầu Kích thích cho cầu dao động tự theo phương thẳng đứng, ta thấy dây có sóng dừng với bó sóng Biết dây AB dài m Tốc độ truyền sóng dây A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 2: Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A B cố định Một sóng truyền với tốc độ dây 25 m/s, dây đếm nút sóng, khơng kể nút A B Tần số dao động dây A 25 Hz B 50 Hz C 100 Hz D 20 Hz Câu 3: Khi có sóng dừng dây AB căng ngang thấy có nút dây, tần số sóng 42 Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút tần số phải A 30 Hz B 63 Hz C 58,8 Hz D 28 Hz Câu 4: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 m đầu A dao động với tần số 85 Hz, đầu B tự Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 24 cm/s B 12 cm/s C 12 m/s D 24 m/s Câu 5: Trên sợi dây dài 1,5 m có tượng sóng dừng, ngồi đầu dây người ta thấy dây cịn có điểm khơng dao động Biết tốc độ truyền sóng sợi dây 45 m/s Tần số sóng A 60 Hz B 75 Hz C 45 Hz D 90 Hz Câu 6: Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định Đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Biết tốc độ truyền sóng 32 m/s, đầu A nằm nút sóng dừng Số nút sóng dừng dây A B C D Câu 7: Một sợi dây AB dài 1,25 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số f Người ta đếm dây có ba nút sóng, kể hai nút hai đầu A, B Biết tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Tần số sóng A 16 Hz B 24 Hz C 12 Hz D Hz Câu 8: Tạo sóng ngang sợi dây AB dài 30 cm căng nằm ngang với chu kì 0,02 s, biên độ mm Tốc độ truyền sóng dây 1,5 m/s Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định phản xạ A Chọn sóng tới B có dạng uB = Acos  t Phương trình dao động tổng hợp điểm M cách đầu B đoạn 0,5 cm A u = cos100  t (mm) B u = 2cos100  t (mm) C u = cos(100  t-  / ) (mm) D u = 2cos(100  t-  / ) (cm) Câu 9: Dây đàn dài 80 cm phát âm có tần số 12 Hz Quan sát dây đàn ta thấy có nút bụng Tốc độ truyền sóng dây đàn A 1,6 m/s B 7,68 m/s C 5,48 m/s D 9,6 m/s Câu 10: Một dây cao su dài m căng ngang, đầu gắn cố định, đầu gắn vào âm thoa cho dao động, dây hình thành hệ sóng dừng có nút khơng tính hai đầu Tốc độ truyền sóng dây 36 km/h Tần số dao động dây A 40 Hz B 20 Hz C 30 Hz D 50 Hz Câu 11: Dây AB dài 21 cm treo lơ lửng, đầu A gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây m/s, ta thấy dây có sóng dừng Số nút, số bụng dây A 11; 10 B 11; 11 C 10; 11 D 10; 10 Câu 12: Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền có tần số 50 Hz, với tốc độ truyền sóng 20 m/s Số bó sóng dây A 500 B C 50 D 10 Câu 13: Một dây sắt có chiều dài 60 cm, khối lượng m = g Một nam châm điện có nịng sắt non có dịng điện xoay chiều 50 Hz chạy qua Nam châm điện đặt đối diện với trung điểm sợi dây Nam châm điện kích thích dao động dây tạo sóng dừng với bó sóng Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 240 m/s C 120 m/s D 30 m/s Câu 14: Chọn câu Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách nút bụng liên tiếp A phần tư bước sóng B hai bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 15: Một sợi dây cao su dài m, đầu cố định, đầu cho dao động với tần số Hz Khi dây có sóng dừng với nút sóng, kể hai nút hai đầu dây Biết lực căng dây 0,36 N tốc độ truyền sóng dây liên hệ với lực căng dây công thức v  F /  ; với : khối lượng dây đơn vị chiều dài Khối lượng dây A 40 g B 18,75 g C 120 g D 6,25 g Câu 16: Một đoạn dây dài 60 cm có khối lượng g, đầu gắn vào cần rung, đầu treo đĩa cân vắt qua ròng rọc, dây bị căng với lực 2,25 N Tốc độ truyền sóng dây A 2,25 m/s B 22,5 m/s C 1,5 m/s D 15 m/s Câu 17: Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi người ta thấy khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,2 s, khoảng cách hai chỗ đứng yên liền 10 cm Tốc độ truyền sóng dây A 20 cm/s B 100 cm/s C 50 cm/s D 25 cm/s Câu 18: Một dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số f = 100 Hz Biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ tư kể từ B 14 cm Tốc độ truyền sóng dây A m/s B m/s C m/s D 14 m/s Câu 19: Sóng phản xạ A bị đổi dấu phản xạ vật cản cố định B luôn bị đổi dấu C luôn không bị đổi dấu D bị đổi dấu phản xạ vật cản di động Câu 20: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f dây có sóng lan truyền với tốc độ 24 m/s Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có nút Tần số dao động dây A 95 Hz B 85 Hz C 80 Hz D 90 Hz Câu 21: Một sợi dây mảnh AB khơng dãn, căng ngang có chiều dài 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200  t) (cm) Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s Coi biên độ lan truyền không đổi Vận tốc dao động cực đại bụng sóng A 18,84 m/s B 9,42 m/s C 9,42 cm/s D 18,84 cm/s Câu 22: Một dây thép AB dài 60 cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện ni mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 24 m/s B 20 m/s C 28 m/s D 18 m/s Câu 23: Chọn câu trả lời Người ta nói sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A sóng dừng xảy có giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng B sóng dừng giao thoa sóng phương truyền sóng C sóng dừng giao thoa sóng khác phương truyền sóng D sóng dừng chồng chất sóng phương truyền sóng Câu 24: Một sợi dây dài m có khối lượng 300 g căng ngang lực 2,16 N Tốc độ truyền dây có giá trị A 0,6 m/s B m/s C m/s D 0,3 m/s Câu 25: Chọn câu trả lời Ứng dụng tượng sóng dừng để A xác định chu kì sóng B xác định lượng sóng C xác định tần số sóng D xác định tốc độ truyền sóng Câu 26: Một sợi dây dài m, hai đầu cố định Kích thích để có sóng dừng dây với múi sóng Khoảng cách ngắn hai điểm không dao động dây A 0,5 m B m C 0,25 m D m Câu 27: Một sợi dây dài m, hai đầu cố định Kích thích để có sóng dừng dây với múi sóng Khoảng cách ngắn điểm không dao động điểm dao động cực đại dây A m B 0,5 m C 0,25 m D m Câu 28: Chọn câu Tại điểm phản xạ sóng phản xạ A ln ngược pha với sóng tới B ngược pha với sóng tới vật cản cố định C ngược pha với sóng tới vật cản tự D pha với sóng tới vật cản cố định x   (  ) Câu 29: Một sóng dừng sợi dây mô tả phương trình u = 4cos cos(20  t- ) (cm), x đo cm t đo giây Tốc độ truyền sóng dọc theo dây A 20 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D 40 cm/s Câu 30: Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định Đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Biết tốc độ truyền sóng v = 32 m/s, đầu A nằm nút sóng dừng Số bụng sóng dừng dây A B C D Câu 31: Một sóng dừng tạo giao thoa hai sóng kết hợp tần số 300 Hz, có khoảng cách ngắn nút bụng sóng 0,75 m Vận tốc sóng A 200 m/s B 100 m/s C 900 m/s D 450 m/s Câu 32: Một sợi dây dài m, hai đầu cố định rung với bốn múi sóng bước sóng dây A m B 0,25 m C m D 0,5 m Câu 33: Một sợi dây dài m, hai đầu cố định Người ta kích để có sóng dừng xuất dây Bước sóng dài A m B m C m D 0,5 m Câu 34: Một sợi dây AB có chiều dài 60 cm căng ngang, sợi dây dao động với tần số 100 Hz dây có sóng dừng khoảng A, B có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 40 cm/s B 20 m/s C m/s D 40 m/s Câu 35: Sóng dừng xảy dây AB dài 11 cm với đầu B tự do, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 36: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm A B hai điểm sợi dây cách 14 cm trung điểm AB nút sóng Số nút sóng bụng sóng quan sát đoạn dây AB A 18 bụng, 17 nút B 19 bụng, 19 nút C 18 bụng, 19 nút D 19 bụng, 18 nút Câu 37: Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với đầu dây cố định đầu tự chiều dài dây phải A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần phần tư bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 38: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài  , hai đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dây có bước sóng dài A B C D Câu 39: Dây AB dài 21 cm treo lơ lửng, đầu A gắn vào âm thoa dao động Tốc độ truyền sóng dây m/s, ta thấy dây có sóng dừng với bụng sóng Tần số dao động âm thoa A 74,1 Hz B 17,4 Hz C 47,1 Hz D 71,4 Hz Câu 40: Một sợi dây đàn hồi AB dài 90 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây có sóng dừng với bó sóng Biết phương trình sóng tới u B = 1,5cos (cm) Biên độ dao động điểm N cách B đoạn 7,5 cm A 1,5 cm B 0,75 cm C cm D cm ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1B 2B 3D 4D 5B 6A 7A 8C 09 D 10 A 11 B 12 B 13 C 14 A 15 C 16 D 17 C 18 B 19 A 20 B 21 A 22 A 23 A 24 C 25 D 26 A 27 C 28 B 29 C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 D 35 A 36 C 37 D 38 B 39 D 40 D PHẢN XẠ SÓNG VÀ SÓNG DỪNG SỐ Câu 1: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định Khi dây rung với tần số f dây có bó sóng Khi tần số tăng thêm 10 Hz dây có bó sóng, tốc độ truyền sóng dây 10 m/s Chiều dài tần số rung dây A = cm, f = 50 Hz B = 40 cm, f = 50 Hz C = 50 cm, f = 40 Hz D = 50 cm, f = 50 Hz Câu 2: Cho sợi dây có chiều dài , vận tốc truyền sóng sợi dây khơng đổi Khi sóng có tần số f = 60 Hz, sợi dây xuất n1 = 21 nút sóng (kể hai đầu sợi dây) Khi tần số sóng f 2, sợi dây xuất n = nút sóng (kể hai đầu sợi dây) Tần số f2 A Hz B 36 Hz C 24 Hz D 12 Hz Câu 3: Làm thí nghiệm giao thoa sóng dừng sợi dây có chiều dài , hai đầu cố định, với tần số thay đổi được, người ta thấy tần số sợi dây f = 45 Hz sợi dây có tượng sóng dừng Khi tăng dần tần số nguồn sóng, người ta thấy tần số f = 54 Hz, sợi dây lại xuất sóng dừng Cho biết tốc độ truyền sóng sợi dây khơng đổi Tần số nguồn nhỏ để dây bắt đầu có sóng dừng A 36 Hz B 27 Hz C 18 Hz D Hz Câu 4: Quan sát tượng sóng dừng sợi dây có chiều dài 36 cm, người ta thấy sợi dây hình thành nút sóng, có hai nút nằm hai đầu sợi dây Khoảng thời gian hai lần gần mà sợi dây duỗi thẳng 0,6 s Tốc độ truyền sóng sợi dây A 20 cm/s B 10 cm/s C cm/s D 15 cm/s Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 25 cm, đầu tự do, đầu gắn với âm thoa Bước sóng lớn sóng xảy sóng dừng A 100 cm B 50 cm C 25 cm D 200 cm Câu 6: Một sợi dây mảnh AB dài 1,2 m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100 Hz xem nút, tốc độ truyền sóng dây 40 m/s, biên độ dao động 1,5 cm Số bụng bề rộng bụng sóng dây A bụng, cm B bụng, cm C bụng, 1,5 cm D bụng, cm Câu 7: Một sợi dây thép AB dài 60 cm, hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện thành phố tần số 50 Hz Trên dây có sóng dừng với tổng cộng nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 24 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 12 m/s Câu 8: Hai đầu dây cố định dài , dây có sóng dừng với A B nút sóng Nếu tăng chiều dài lên gấp đơi hai đầu cố định dây có 10 bụng sóng Nếu tăng chiều dài thêm 30 cm hai đầu cố định dây có nút sóng Chiều dài dây AB A 100 cm B 50 cm C 150 cm D 75 cm Câu 9: Dây đàn hồi AB có đầu B cố định, đầu A dao động điều hòa với biên độ mm, dây có sóng dừng Tại điểm dây cách bụng 1/12 lần bước sóng dao động với biên độ A mm B mm C mm D mm Câu 10: Dây căng AB hai đầu giữ chặt có sóng dừng Khi tần số sóng 42 Hz dây có nút Hỏi với dây AB vận tốc truyền sóng trên, muốn dây có nút tần số sóng phải A 30 Hz B 36 Hz C 32 Hz D 28 Hz Câu 11: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động a, tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 14 cm, người ta thấy M dao động ngược pha với A Biết tần số f có giá trị khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz Bước sóng sóng có giá trị A cm B cm C cm D cm Câu 12: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài hai đầu dây cố định Khi kích thích dao động, dây hình thành sóng dừng với bó sóng biên độ bụng sóng cm Tại M gần nguồn phát sóng tới A có biên độ dao động cm Đoạn MA A 10 cm B 12,5 cm C 7,5 cm D cm Câu 13: Khi có sóng dừng dây AB hai đầu cố định với tần số f thấy dây có 11 nút sóng Muốn dây AB có 13 nút sóng tần số f2 phải có giá trị (coi tốc độ sóng không đổi) 6f 13f 5f 11f f2  f2  f2  f2  11 13 A B C D Câu 14: Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút (A B nút) Tần số sóng 42 Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút ) tần số phải A 28 Hz B 58,8 Hz C 30 Hz D 63 Hz Câu 15: Cho dây OA dài 90 cm cố định hai đầu, có tượng sóng dừng dây với tần số f người ta thấy dây có bó sóng Biên độ bụng dao động cm Vị trí gần (cách hai đầu dây) có biên độ cm A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu 16: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài hai đầu dây cố định Khi kích thích dao động, dây hình thành sóng dừng với bó sóng biên độ bụng sóng cm Biên độ dao động điểm M cách nguồn phát sóng tới A khoảng 50 cm A cm B cm C 0,5 cm D cm Câu 17: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f = 50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 28 m/s B 15 m/s C 20 m/s D 25 m/s Câu 18: Một sợi dây AB có chiều dài , đầu A cố định, đầu B tự Khi xảy tượng sóng dừng, dây có 11 bụng sóng với bề rộng bụng sóng cm Điểm M gần A dao động với biên độ cách A A 0,5 cm B 1,5 cm C cm D 0,75 cm Câu 19: Sóng dừng sợi dây có chiều dài , đầu cố định Trên dây có bó sóng biên độ dao động bụng sóng cm Biên độ dao động điểm M cách đầu dây 65 cm A 0,3 cm B 0,5 cm C cm D cm Câu 20: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây hình thành bụng sóng (với O M hai nút), biên độ bụng cm Tại N gần O có biên độ dao động 1,5 cm Khoảng cách ON nhận giá trị sau đây? A 25 cm B 2,5 cm C cm D 7,5 cm Câu 21: Một sợi dây có chiều dài m hai đầu cố định Kích thích cho sợi dây dao động với tần số f dây xuất sóng dừng Biết tần số thay đổi khoảng từ 300 Hz đến 450 Hz Tốc độ truyền dao động 320 m/s Tần số sóng A 420 Hz B 400 Hz C 320 Hz D 300 Hz Câu 22: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm bụng tần số sóng dây A 28 Hz B 63 Hz C 252 Hz D 126 Hz Câu 23: Một sợi dây 2L, kéo căng, có đầu A, B giữ cố định Sợi dây kích thích để tạo sóng dừng cho, ngồi hai đầu A, B có điểm C sợi dây nút sóng M N hai điểm dây, nằm hai bên điển C cách C đoạn x (x < L ) Dao động điểm M N A có biên độ pha B có biên độ khác ngược pha C có biên độ khác pha D có biên độ ngược pha Câu 24: Dây AB = 40 cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM = 14 cm Tổng số bụng dây AB A 12 B 10 C D 14 Câu 25: Phương trình sóng dừng sợi dây đàn hồi có dạng u  3cos(25 x)sin(50 t )cm , x tính mét (m), t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng dây A cm/s B m/s C 200 cm/s D cm/s Câu 26: Một dây đàn có chiều dài cm, gảy phát âm tương ứng với tần số f Muốn cho dây đàn phát âm f’ = 1,2f phải bấm phím cho dây ngắn lại chiều dài A 33,3 cm B 44,4 cm C 66,7 cm D 55,5 cm Câu 27: Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần N đoạn 10 cm, khoảng thời gian hai lần liên tiếp trung điểm P đoạn MN có li độ với điểm M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây A 400 cm/s B 300 cm/s C 200 cm/s D 100 cm/s Câu 28: Trong thí nghiệm sóng dừng sợi dây đàn hồi có chiều dài Người ta quan sát thấy ngồi hai đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Tốc độ truyền sóng dây A 12 m/s B m/s C m/s D 16 m/s Câu 29: Đầu O sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ cm với tần số Hz Sau s sóng truyền m Chọn gốc thời gian lúc điểm O qua VTCB theo chiều dương Li độ điểm M cách O khoảng m thời điểm s A uM = -3 cm B uM = cm C uM = 1,5 cm D uM = cm Câu 30: Đầu lò xo gắn vào âm thoa dao động với tần số 240 Hz Trên lị xo xuất hệ thống sóng dừng, khoảng cách từ nút thứ đến nút thứ 30 cm Tốc truyền sóng A 24 m/s B 36 m/s C 12 m/s D 48 m/s Câu 31: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, hai đầu cố định, dao động tạo sóng dừng với tần số 100 Hz, quan sát sóng dừng thấy có bụng sóng Tại điểm dây cách hai đầu 20 cm sóng có biên độ A kết luận B cực tiểu C cực đại D nửa cực đại Câu 32: Đầu A dây AB gắn với âm thoa dao động với biên độ a, đầu B cố định, dây có sóng dừng Sóng dây có bước sóng 12 cm, khoảng cách ngắn gữa hai điểm dây có biên độ a dao động pha A cm B cm C cm D cm Câu 33: Một sợi dây AB dài 20 cm, hai đầu cố định Khi xảy tượng sóng dừng điểm dây dao động với phương trình , x tính cm, t tính giây Số điểm bụng điểm nút sóng đoạn dây (kể A, B) A 10 bụng, 11 nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, 10 nút Câu 34: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây hình thành bụng sóng (với O M hai nút), biên độ bụng cm Tại N gần O có biên độ dao động 1,5 cm Khoảng cách ON nhận giá trị sau đây? A 10 cm B 7,5 cm C 5,2 cm D cm Câu 35: Phương trình sóng dừng sợi dây điểm cách nguồn phát sóng khoảng d có biểu thức Biết d có đơn vị cm, t có đơn vị giây Tốc độ truyền sóng sợi dây A 60 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 100 cm/s Câu 36: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75 cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150 Hz 200 Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 75 Hz B 50 Hz C 125 Hz D 100 Hz Câu 37: Trên sợi dây dài 16 cm tạo sóng dừng nhờ nguồn có biên độ mm Người ta đếm sợi dây có 22 điểm dao động với biên độ mm Biết hai đầu sợi dây hai nút Số nút bụng sóng dây A 22 bụng, 23 nút B bụng, nút C 11 bụng, 12 nút D 23 bụng, 22 nút Câu 38: Trên dây AB dài m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi nút sóng), đầu B cố định Tìm tần số dao động nguồn, biết tốc độ truyền sóng dây 200 m/s A 50 Hz B 25 Hz C 100 Hz D 200 Hz Câu 39: Kích thích sợi dây dao động điều hồ với biên độ cm sợi dây dài Quan sát thấy sóng dừng dây Bề rộng bụng sóng dừng A cm B 16 cm C cm D cm Câu 40: Nguồn phát sóng dừng sợi dây với phương trình , sợi dây có hai đầu cố định chiều dài Biết vận tốc truyền sóng sợi dây m/s Tính số điểm bụng, điểm nút sợi dây đó? A bụng nút B bụng nút C bụng nút D bụng nút 1C 2D 3D 4D 5A 6B 7A 8D 09 B 10 D 11 A 12 D 13 A 14 A 15 B 16 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 C 21 C 18 A 22 B 19 B 23 D 20 C 24 B 25 C 26 C 27 C 28 B 29 B 30 D 31 B 32 B 33 A 34 D 35 C 36 B 37 C 38 C 39 D 40 A ... dây có sóng lan truyền với tốc độ 24 m/s Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có nút Tần số dao động dây A 95 Hz B 85 Hz C 80 Hz D 90 Hz Câu 21: Một sợi dây mảnh AB không dãn, căng ngang có chiều... định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200  t) (cm) Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s Coi biên độ lan truyền không đổi Vận tốc dao động cực đại bụng sóng A 18,84 m/s... 29: Một sóng dừng sợi dây mơ tả phương trình u = 4cos cos(20  t- ) (cm), x đo cm t đo giây Tốc độ truyền sóng dọc theo dây A 20 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D 40 cm/s Câu 30: Một sợi dây dài 120 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 cau trac nghiem ve SONG DUNG co dap an , 80 cau trac nghiem ve SONG DUNG co dap an