Giao án Ngữ Văn 6 kết nối tri thức

40 34 0
Giao án Ngữ Văn 6 kết nối tri thức

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KẾ HOẠCH BÀI DẠY/CHỦ ĐỀ (GIÁO ÁN) Trường: Tổ: Họ tên giáo viên: …………………… TÊN BÀI DẠY/CHỦ ĐỀ: …………………………………(số tiết….) Lớp:……… Ngày soạn: 26 / /2021 Ngày dạy lớp 6A: / /2021 Ngày dạy lớp 6B: / /2021 Bài1 TÔI VÀ CÁC BẠN (16 tiết) - Hạnh phúc đâu đấy? - Đến chỗ có tình bạn! (Ngạn ngữ phương Tây) I MỤC TIÊU(Học xong học, học sinh đạt được) Về kiến thức: - Tri thức ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) - Tình bạn cao đẹp thể qua văn đọc - Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa từ ngữ - Biện pháp tu từ so sánh 2.Về lực: O3

Ngày đăng: 19/09/2021, 16:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan