0

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi tại BV 198 bộ công an

88 2 0
  • Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi tại BV 198  bộ công an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

LÒI CẢM ON Sou tliời gian học tập nghiên cừu trường Dụi Học Y Hà Nội, tôỉ tlũ hồn thành hun ỉnộn vãn TỊI xin bày tớ lông biết ơn tời: Dàng lir, Ban giám hiệu trường Dại Học YHà Nội Phòng tợo sưu dại học trường Đoi Học YHà Nội Bộ mòn Phụ sàn trưởng Dai Học Y Hà NỘI Dáng ừy Ban giảm doc Býnh viện Phụ san Trung ương Dàng úy Ban giùm dốc Bỹnh viện 19 - Bộ Công an Dà tạo điều kiỹn thuận lợt để tịi học tập nghiên cửu hồn thành luận vàn vin tầtcà lịng kinh trọng sáu sấc tói xin chãi thành cam ơn PGS.TS Phạm Huy Hiền Hào Ngưởì thầy mầu mực gian dị dà het lịng dựy dỗ chi báo chữ ròi nhiều ỷ kiến quỳ bàu n ong quớ trình học tập trưng nghiên cửu di’ tơi hốn thành iuịin vãn Tơi xin tràn trọng cam ơn Thầy, Cô hội dồng chẩm luân vãn t/ù dạy du tòi ninh học tap dóng gùp rầĩ nhiều ý kién quỹ báu giúp cho luận vân hoàn thiện TỎI xm chán thành cam ơn lập thê khoa San phu Ke hoach hỏa gia dính ttýnh viện 19.8 - Bộ Cơng un dù tao diều kicn íhuũn lợi cho tói sum thời gian học lữp vá hoàn thành luân vàn TƠI vị bièt ơn cùi Thày, cị bợn hè dồng nghiỳp dà dộng vièn vá giúp dỡ trinh học tập vá nghiên cữu Cuối cung tói xm chán thánh cam ơn tài Bã \fy \ú nhùng người thân gia dinh, vợ u q cua tơi dà dộng viên, giúp dừ tịi ưong ngày tháng qua Hớ Nội ngày 16 tháng ỈOnãni 2014 Nguyền Vân Lựu •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi tại BV 198 bộ công an , Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi tại BV 198 bộ công an