0

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại các cở sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế

7 1 0
  • Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại các cở sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:23

Sự hài lòng của người bệnh là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở y tế (CSYT). Bài viết trình bày việc xác định mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú và phân tích mức độ hài lòng đối với các tuyến chăm sóc y tế khác nhau. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược Huế - Số 2, tập 11, tháng 4/2021 Đánh giá hài lòng người dân dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú cở sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Vũ Thành, Nguyễn Thị Phương Anh, Ngô Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Trúc Ly, Nguyễn Minh Tâm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt: Sự hài lịng người bệnh số quan trọng việc đánh giá nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sở y tế (CSYT) Mục tiêu: Xác định mức độ hài lòng người dân dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú phân tích mức độ hài lịng tuyến chăm sóc y tế khác Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực 886 người dân theo hướng dẫn Bộ Y tế khảo sát hài lịng chăm sóc ngoại trú, dựa số chính: điểm hài lịng trung bình (PSI), tỷ lệ hài lịng chung, số hài lịng tồn diện (CSI), tỷ lệ đáp ứng mong đợi tỷ lệ tiếp tục sử dụng dịch vụ CSYT Kết quả: PSI tỷ lệ hài lòng chung người dân đạt 3,75/5 điểm 64,8% Trong đó, mức độ hài lịng khác loại hình CSYT (từ 3,69/5 điểm CSYT tuyến huyện đến 3,92/5 điểm CSYT tư nhân) CSI đạt 13,5%, tỷ lệ tiếp tục sử dụng dịch vụ đạt 96,2% tỷ lệ đáp ứng mong đợi đạt 81,5% Tuyến chăm sóc ban đầu có mức độ hài lịng thấp so với sở tuyến tỉnh, trung ương tư nhân (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại các cở sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại các cở sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế