0

Bảo đảm quyền của nạn nhân là trẻ em trong các vụ án mua bán người

11 3 0
  • Bảo đảm quyền của nạn nhân là trẻ em trong các vụ án mua bán người

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:58

Tại Việt Nam, giai đoạn 2012-2018 đã có 6.808 nạn nhân của các vụ mua bán người, trong đó chỉ riêng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đã tiếp nhận, hỗ trợ hơn 3.500 nạn nhân, trong đó có gần 3.400 nữ, hơn 600 người dưới 18 tuổi. Bài viết này phân tích về các quyền và bảo đảm quyền của nạn nhân là trẻ em trong các vụ mua bán người. BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM TRONG CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI TRẦN HỮU TRÁNG* Năm 2016, thống kê Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma túy Tội phạm (the United Nations Office on Drugs and Crime) cho thấy có 24.000 nạn nhân bị mua bán phát hiện, 30% trẻ em (23% trẻ em gái, 7% trẻ em trai) Trong phần lớn trẻ em trai bị cưỡng lao động (50%), phần lớn trẻ em gái bị bn bán để bóc lột tình dục (72%) Tại Việt Nam, giai đoạn 2012-2018 có 6.808 nạn nhân vụ mua bán người, riêng Bộ Lao động - Thương Binh Xã hội tiếp nhận, hỗ trợ 3.500 nạn nhân, có gần 3.400 nữ, 600 người 18 tuổi Thực trạng cho thấy việc bảo đảm quyền nạn nhân nói chung, nạn nhân trẻ em vụ mua bán người nói riêng đặt cấp bách giai đoạn Bài viết phân tích quyền bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người Từ khóa: Quyền, bảo đảm quyền, nạn nhân, trẻ em, mua bán người Ngày nhận bài: 08/6/2021; Biên tập xong: 15/6/2021; Duyệt đăng: 30/6/2021 In 2016, statistics collected by the United Nations Office on Drugs and Crime revealed more than 24,000 victims of human trafficking were detected, of which 30% were children (23% girls, 7% boys) While the majority of boys were subjected to forced labor (50%), the majority of girls were trafficked for sexual exploitation (72%) In Viet Nam, between 2012-2018, of the 6,808 victims of human trafficking, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs received and supported more than 3,500 victims, including nearly 3,400 female, and more than 600 people under 18 years old This situation highlights the rights of trafficked victims and child victims in particular as an urgent matter to be addressed This article analyzes the rights of child victims and how to guarantee their rights in human trafficking cases Keywords: Rights, ensuring the rights, victims, children, human trafficking Quyền nạn nhân trẻ em người mà xác định nạn nhân phụ nữ, trẻ em đối tượng bảo vụ mua bán người vệ đặc biệt Nghị định thư ngăn ngừa, 1.1 Quyền nạn nhân trẻ em phịng chống trừng trị bn bán người, vụ mua bán người theo pháp đặc biệt phụ nữ trẻ em, bổ sung Công luật quốc tế ước chống tội phạm có tổ chức xuyên Điều Công ước quyền trẻ em quốc gia Liên Hợp Quốc (được thông Liên Hợp Quốc năm 1989 (Convention qua mở cho quốc gia ký, phê chuẩn on the Rights of the Child - CRC) quy gia nhập theo Nghị số 55/25 ngày định: “… trẻ em người 18 tuổi, trừ 15/11/2000 Đại hội đồng Liên Hợp luật áp dụng cho trẻ em quy định độ tuổi Quốc)2 (sau gọi tắt Nghị định thư) sớm hơn”1 Các văn pháp luật quốc tế hành quy định riêng * Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Luật, Trường Đại nạn nhân trẻ em vụ mua bán học Mở Hà Nội United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Nguồn: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/protocoltraffickinginpersons.aspx 2    Convention on the Rights of the Child Nguồn: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/crc.aspx Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 27 BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM quy định bốn nhóm quyền người Theo đó, Cơng ước quy định nạn nhân, gồm: bốn nhóm quyền nạn nhân, gồm: - Quyền bảo vệ, bao gồm quyền bảo vệ riêng tư nhân thân, kể việc tiến hành tố tụng hành vi buôn bán người cách bí mật3; bảo đảm an tồn thân thể nạn nhân lãnh thổ quốc gia đó4; - Quyền hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ thủ tục hành tố tụng, kể quyền trình bày quan điểm mối quan ngại họ5; hỗ trợ tái hòa nhập nhằm giúp nạn nhân bn bán người phục hồi thể chất, tinh thần xã hội, đặc biệt cung cấp nơi thích hợp; hỗ trợ hướng dẫn thông tin cần thiết; hỗ trợ y tế, tinh thần, vật chất; hội việc làm, giáo dục đào tạo6; - Quyền lại lãnh thổ quốc gia thành viên11; hồi hương trở quốc gia mà nạn nhân cơng dân nạn nhân có quyền cư trú vĩnh viễn thời điểm nạn nhân bị mua bán12; - Quyền bảo vệ, bao gồm bảo đảm an toàn thân thể13; bảo vệ riêng tư nhận dạng14; quyền miễn trừ15; - Quyền hỗ trợ, gồm thông tin chất bảo vệ, hỗ trợ giúp đỡ mà nạn nhân hưởng16; chăm sóc, hỗ trợ17, kể hỗ trợ tái hòa nhập xã hội18; - Quyền bồi thường19 Như vậy, so với Nghị định thư - Quyền lại lãnh thổ quốc gia Liên Hợp Quốc Cơng ước ASEAN quy thành viên, tạm thời hay vĩnh viễn7; quyền định thêm 01 quyền nhóm quyền hồi hương trở lãnh thổ nước mình8; bảo vệ quyền miễn trừ, không - Quyền đền bù thiệt hại mà nạn áp dụng hình phạt trách nhiệm hành nhân phải chịu9 nạn nhân bị bn bán Cơng ước ASEAN phịng, chống hành vi trái pháp luật người buôn bán người, đặc biệt phụ nữ, hành vi trái pháp luật hệ trẻ em (ASEAN Convention Against trực tiếp hành vi buôn bán người20 Trafficking in Persons, Especially Women 11   Khoản Điều 14 ASEAN Convention Against and Children)10 Điều 14 quy định Trafficking in Persons, Tlđd bảo vệ nạn nhân vụ mua bán 12  Khoản 1, 2, Điều 15 ASEAN Convention Against   Khoản Điều Nghị định thư ngăn ngừa, phịng chống trừng trị bn bán người, đặc biệt phụ nữ trẻ em, bổ sung Cơng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Liên Hợp Quốc Nguồn: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/protocoltraffickinginpersons.aspx 4  Khoản Điều Nghị định thư Tlđd   Khoản Điều Nghị định thư Tlđd   Khoản Điều Nghị định thư Tlđd   Khoản Điều Nghị định thư Tlđd   Điều Nghị định thư Tlđd   Khoản Điều Nghị định thư Tlđd 10   ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children Nguồn: https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ ACTIP.pdf 28 Khoa học Kiểm sát Trafficking in Persons, Tlđd   Khoản Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 14   Khoản Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 15   Khoản 7, Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 16   Khoản Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 17   Khoản 10 Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 18   Khoản 11 Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 19   Khoản 13 Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 20  Khoản Điều 14 ASEAN Convention Trafficking in Persons, Tlđd 13 Against Against Against Against Against Against Against Against Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN HỮU TRÁNG “không giam giữ người quan trợ y tế, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý, có thẩm quyền nước xác định hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn27; nạn nhân bị buôn bán…”21 - Quyền tiếp nhận, xác minh, giải 1.2 Quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người theo pháp cứu nạn nhân28; hồi hương29; luật Việt Nam - Quyền bồi thường thiệt hại theo Cũng pháp luật quốc tế, pháp luật quy định pháp luật30 Việt Nam hành chưa có quy định riêng 1.3 Những hạn chế quy định quyền nạn nhân trẻ em pháp luật Việt Nam quyền nạn vụ mua bán người mà quy định quyền nhân vụ mua bán người nạn nhân nói chung vụ án - Thứ nhất, có tương đồng Nghiên cứu Luật Phòng, chống mua bán người (Luật số 66/2011/QH12) các nhóm quyền với pháp luật quốc tế, văn hướng dẫn thi hành cho thấy nhiên, quyền cụ thể nhóm bốn nhóm quyền nạn nhân quyền chưa thật tương thích Các quyền lại quyền miễn trừ chưa vụ mua bán người gồm: ghi nhận Luật Phòng, chống - Quyền bảo vệ, bao gồm bảo mua bán người Việt Nam vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân - Thứ hai, quy định quyền nạn phẩm tài sản nạn nhân người thân 22 thích họ ; đảm bảo bí mật nơi nhân rải rác nhiều điều Luật cư trú, nơi làm việc, học tập; bảo vệ bí mật Phịng, chống mua bán người Điều có tên thơng tin cá nhân23; xét xử kín; “quyền nghĩa vụ nạn nhân” không nêu rõ đâu quyền, đâu nghĩa bố trí nơi ở, nơi làm việc, học tập mới24 vụ Kỹ thuật lập pháp Điều bắt buộc - Quyền hưởng chế độ hỗ trợ25, phải dẫn chiếu đến nhiều điều luật khác (từ gồm: Được bố trí nơi tạm lánh26; hỗ Điều 24 đến Điều 28, từ Điều 32 đến Điều trợ nhu cầu thiết yếu, chi phí lại, hỗ 39 Điều 55 Luật Phòng, chống mua bán 21   Khoản Điều 14 ASEAN Convention Against người) làm rõ quyền nạn Trafficking in Persons, Tlđd nhân người thân thích nạn nhân 22   Khoản 1, Điều Luật Phòng, chống mua bán Điều gây khó khăn cho việc nhận thức người năm 2011; Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 Chính phủ quy định xác định thực tiễn áp dụng nạn nhân bị mua bán bảo vệ an tồn cho nạn nhân người thân thích họ 23  Điều 30, 31 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 24   Khoản 6, Điều Nghị định số 62/2012/NĐ-CP 25  Khoản Điều Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, chống mua bán người; Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 Bộ trưởng Bộ Tài quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân 26   Điểm a khoản Điều 30 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 Số chuyên đề 02 - 2021 - Thứ ba, cách diễn đạt quyền nạn nhân khoản không thống thiếu logic với khoản   Điều 6, 32-38 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 28   Điều 24-28, Điều 29 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 29   Điều 24-28, 55 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 30  Khoản 1, 2, Điều Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 27 Khoa học Kiểm sát 29 BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM Điều Luật Phòng, chống mua bán người Khoản 2, Điều diễn đạt góc độ quyền cịn khoản diễn đạt góc độ bảo đảm thực quyền trú…” Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nạn nhân trẻ em phải chịu điều kiện vô nhân đạo bạo lực nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến phát triển bình thường trẻ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất tinh thần cho nạn nhân Một nghiên cứu Ottisova cộng năm 2018 51 trẻ em nạn nhân vụ mua bán người cho thấy, có đến 53% bị bạo lực thân thể 49% bị bạo lực tình dục; có đến 33% nạn nhân có hành vi cố ý tự làm hại cho thân, 27% cố gắng tự tử32 Điều cho thấy cần phải có quy định đặc thù bảo vệ, hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho trẻ em nạn nhân vụ mua bán người - Thứ tư, Luật Phòng, chống mua bán người chưa có định nghĩa “người thân thích nạn nhân” Khái niệm “người thân thích” nạn nhân đề cập Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 Chính phủ quy định xác định nạn nhân bị mua bán bảo vệ an tồn cho nạn nhân, người thân thích họ (gọi tắt Nghị định số 62/2012/ NĐ-CP) Theo đó, Nghị định khơng định nghĩa “người thân thích” mà liệt kê người coi “Người thân thích nạn nhân”, “bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha kế, mẹ Bảo đảm quyền nạn nhân trẻ kế, đẻ, nuôi, cha mẹ bên vợ bên em vụ mua bán người chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, 2.1 Khái niệm bảo đảm quyền bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu nội, cháu nạn nhân trẻ em vụ mua ngoại nạn nhân”.31 bán người - Thứ năm, pháp luật chưa có quy Hiện nay, từ điển pháp lý chưa định riêng quyền nạn nhân trẻ giải thích thuật ngữ “bảo đảm quyền” Từ em vụ mua bán người Quyền điển Tiếng Việt định nghĩa: Bảo đảm nạn nhân trẻ em đề cập “Cam đoan chịu trách nhiệm việc đó; Có hạn chế văn luật Ví dụ, đủ, trọn vẹn điều quy định Chắc chắn, khoản Điều 24 Luật Phòng, chống mua đạt tiêu chuẩn cần thiết”33 Theo nghĩa bán người quy định: “Sau tiếp nhận, … từ thực tiễn bảo đảm quyền, nạn nhân trẻ em thơng báo cho hiểu bảo đảm quyền q trình người thân thích đến nhận bố trí người làm cho quyền thực đưa ” Điểm b khoản Điều 26 tiếp thực tế Các quyền quy định nhận, xác minh nạn nhân từ nước ngồi văn pháp luật, khơng có quy trở quy định: “Nạn nhân trẻ em định cách thức tổ chức thực thơng báo cho người thân thích đến nhận bố trí người đưa nơi người thân thích cư 32  Gabriela Martinho, Mariana Gonỗalves, Marlene Khon iu Ngh nh số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 Chính phủ quy định để xác định nạn nhân bị mua bán bảo vệ an tồn cho nạn nhân, người thân thích họ 31 30 Khoa học Kiểm sát Matos, Child trafficking, comprehensive needs and professional practices: A systematic review, Children and Youth Services Review 119 (2020) 105674, tr.2 33   Nguyễn Như Ý, Từ điển Tiếng Việt thông dụng (tái lần thứ sáu), Nxb Giáo dục Việt Nam tr.41, 41 Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN HỮU TRÁNG thực thực tế Bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người q trình làm cho quyền trẻ em vụ mua bán người thực thực tế Các yếu tố bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người bao gồm sách, pháp luật tổ chức thực sách, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người ương Đảng khóa XII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng thể rõ quan điểm “Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng”35 Quan điểm cụ thể hóa sách trẻ em, đặc biệt trẻ em nạn nhân vụ mua bán người Đảng Nhà nước Việt Nam ln quan tâm chăm sóc bảo vệ trẻ em Báo cáo trị Ban chấp hành Trung Chính sách nạn nhân vụ mua bán người thể trước hết Luật Phịng, chống mua bán người, quy định rõ việc “Giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân kịp thời, xác Tơn trọng quyền, lợi ích hợp pháp khơng kỳ thị, phân biệt đối xử nạn nhân” Đây sách xuyên suốt Nhà nước bảo vệ hỗ trợ nạn nhân vụ mua bán người Chương trình phịng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 nêu rõ mục tiêu “thực hiệu công tác tiếp nhận, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”36 Chương trình phịng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 nhấn mạnh mục tiêu “Bảo đảm nạn nhân tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ hỗ trợ kịp thời, hiệu theo quy định pháp luật đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm” Chương trình quy định rõ “Chính sách, pháp luật liên quan đến cơng tác phịng, chống mua bán người, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân thường xuyên rà sốt, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính đồng bộ, thống phù hợp với pháp luật khu vực, quốc tế General Assembly, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Nguồn: https:// www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ opsccrc.aspx Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Tập I, Hà Nội 2021, tr.143 36  Khoản Điều Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phịng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước quyền trẻ em việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em34 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua mở cho nước ký, phê chuẩn, gia nhập theo Nghị A/RES/54/263, ngày 25/5/2000 (Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001) khuyến nghị quốc gia thành viên phải tiến hành biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi ích trẻ em nạn nhân vụ mua bán người Đây sở để quốc gia nội luật hóa biện pháp bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người 2.2 Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người 2.2.1 Chính sách bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người 34  Số chuyên đề 02 - 2021 35  Khoa học Kiểm sát 31 BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM thực tiễn cơng tác phịng, chống mua bán người”37 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, chống mua bán người (gọi tắt Nghị định số 09/2013/NĐ-CP), quy định rõ sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân38 Như vậy, thấy văn Nhà nước thể rõ ba sách lớn bảo đảm quyền nạn nhân nói chung nạn nhân trẻ em vụ mua bán người nói riêng: Một sách bảo đảm quyền nạn nhân tiếp nhận, xác minh, xác định giải cứu Hai sách bảo đảm quyền bảo vệ nạn nhân Ba sách bảo đảm quyền hỗ trợ nạn nhân nhân; thời hạn thực việc tiếp nhận, xác minh; chủ thể có thẩm quyền giải cứu nạn nhân Điều Nghị định số 62/2012/ NĐ-CP quy định cụ thể để xác định nạn nhân vụ mua bán người Thông tư liên tịch số 01/2014/ TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 hướng dẫn trình tự, thủ tục quan hệ phối hợp việc xác minh, xác định, tiếp nhận trao trả nạn nhân bị mua bán, quy định cụ thể việc xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân nước (Điều 4), nạn nhân từ nước ngồi trở (Điều 5), nạn nhân cơng dân Việt Nam bị mua bán nước tự đến trình báo (Điều 6), nạn nhân giải cứu nước (Điều 7), nạn nhân người nước bị mua bán Việt Nam (Điều 8, 9) - Đối với sách bảo đảm quyền 2.2.2 Pháp luật bảo đảm quyền nạn bảo vệ nạn nhân, Luật Phòng, nhân trẻ em vụ mua bán người chống mua bán người cho phép áp dụng Trên sở sách nêu trên, biện pháp cần thiết để bảo vệ hành lang pháp lý xây dựng nạn nhân người bị xâm hại đầy đủ, Luật Phịng, chống có nguy bị xâm hại đến tính mua bán người đóng vai trị nịng cốt mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cụ thể hóa ba sách tài sản (Điều 29) Để tạo chủ động, Luật quy định nạn nhân có quyền đề - Đối với sách bảo đảm quyền nghị quan, tổ chức, người có thẩm nạn nhân tiếp nhận, xác minh, quyền áp dụng biện pháp để bảo vệ xác định giải cứu, Luật Phịng, chống người thân thích (khoản Điều mua bán người dành hẳn Chương 6) Luật quy định cụ thể biện từ Điều 24 đến Điều 29 để quy định pháp bảo vệ nạn nhân người thân để xác định nạn nhân; chủ thể thích nạn nhân bố trí nơi tạm có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh nạn lánh; giữ bí mật nơi cư trú, nơi làm việc, 37   Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 học tập biện pháp khác39 Luật Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phịng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 quy định rõ quan có thẩm quyền định hướng đến năm 2030 áp dụng biện pháp Điều Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, chống mua bán người 38  32 Khoa học Kiểm sát   Điều 30, 31 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 39 Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN HỮU TRÁNG chế phối hợp quan bảo vệ nạn nhân40 Nghị định số 62/2012/ NĐ-CP quy định cụ thể để xác định nạn nhân, biện pháp bảo vệ an tồn cho nạn nhân người thân thích họ, thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, trách nhiệm tổ chức thực biện pháp bảo vệ; trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ Đặc biệt, Nghị định quy định rõ nguồn kinh phí thực việc bảo vệ an tồn cho nạn nhân người thân thích nạn nhân (Điều 4) - Đối với sách bảo đảm quyền hỗ trợ nạn nhân, Luật Phòng, chống mua bán người quy định biện pháp hỗ trợ nạn nhân từ Điều 32 đến Điều 40, quy định rõ quan, tổ chức có trách nhiệm thực việc hỗ trợ nạn nhân Điều 39, 40 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định cụ thể nguồn kinh phí hỗ trợ nạn nhân; trình tự thành lập, tổ chức hoạt động sở hỗ trợ nạn nhân; chế độ, trình tự, thủ tục thực chế độ hỗ trợ nạn nhân Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 Bộ Tài cụ thể hóa nội dung, mức chi cho cơng tác hỗ trợ nạn nhân nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân Tất quy định tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp cho việc vận hành chế bảo đảm quyền nạn nhân người thân thích nạn nhân nói chung nạn nhân trẻ em vụ mua bán người nói riêng 2.3 Những hạn chế quy định sách, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người - Thứ nhất, sách bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người thể văn luật chưa có văn có tên điều luật sách bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người nói riêng Để thấy sách này, phải phân tích nội dung quy định, quy định mục đích, nguyên tắc văn pháp luật Điều ảnh hưởng đến việc nhận thức thực sách - Thứ hai, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người quy định rải rác nhiều điều luật văn luật quy định nhiều văn luật gây khó khăn cho việc nhận thức thực - Thứ ba, số quy định pháp Chương trình phịng, chống mua luật bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người chưa phù hợp, bán người giai đoạn 2021 - 2025 định ví dụ: hướng đến năm 2030, chín nhiệm vụ, giải pháp có nhiệm vụ, giải + Điều 21 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP pháp tiếp nhận, xác minh, xác định, giải quy định nạn nhân hỗ trợ tâm lý cứu bảo vệ nạn nhân nhiệm vụ y tế thời gian cư trú sở bảo hỗ trợ nạn nhân bị mua bán41 trợ xã hội sở hỗ trợ nạn nhân Tuy   Điều 21, 29-31 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 41  Khoản 4, Phân II Chương trình phòng, chống 40 Số chuyên đề 02 - 2021 mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 (Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ) Khoa học Kiểm sát 33 BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM nhiên, thời gian khai báo, nạn nhân vụ mua bán người chịu tổn thương tâm lý, hoảng loạn, lo sợ… cần tư vấn để ổn định tâm lý, bảo đảm sức khỏe thực tốt việc khai báo nước ngoài42 Nghị định quy định cụ thể chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực biện pháp bảo vệ (Điều 9), trình tự thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ (Điều 10) Đây bảo đảm cho biện pháp thực thi thực tiễn + Các trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân đòi hỏi nạn nhân phải hộ nghèo Tuy nhiên, việc xin xác định hộ nghèo nạn nhân phức tạp, nạn nhân bị mua bán vắng mặt lâu ngày địa phương Mặt khác, mức trợ cấp 1.000.000 đồng/người theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC tương đối thấp - Đối với việc tổ chức thực quyền hỗ trợ cho nạn nhân, Luật Phòng, chống mua bán người quy định cụ thể chủ thể thực việc hỗ trợ nạn nhân gồm: + Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận nạn nhân, quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển giải cứu nạn nhân thực hỗ trợ nhu cầu thiết - Thứ tư, có vài điều yếu cho nạn nhân khoản có quy định riêng cho nạn nhân + Phòng Lao động – Thương binh trẻ em vụ mua bán người Đa số văn khơng có quy định Xã hội thực hỗ trợ chi phí lại cho riêng cho trẻ em nạn nhân vụ nạn nhân trường hợp họ tự trở nơi cư trú mua bán người + Cơ sở bảo trợ xã hội, sở hỗ trợ nạn 2.4 Tổ chức thực sách, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân nhân thực hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ y tế cho nạn nhân trẻ em vụ mua bán người - Đối với việc tổ chức thực thi quyền bảo vệ nạn nhân người thân thích họ, Luật Phòng, chống mua bán người Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định chi tiết chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ như: Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an nhân dân, Cơ quan điều tra hình Quân đội nhân dân, Bộ đội biên phòng, Lực lượng Cảnh sát biển, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân cấp, Tòa án nhân dân, Tòa án quân cấp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân; Cơ quan đại diện Việt Nam 34 Khoa học Kiểm sát + Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực trợ giúp pháp lý cho nạn nhân + Sở Lao động – Thương binh Xã hội thực trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân; phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo thực hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho nạn nhân43 - Đối với việc tổ chức thực quyền tiếp nhận, xác minh, giải cứu nạn nhân, quyền hồi hương, Luật Phòng, chống mua bán người giao cho   Khoản Điều Nghị định số 62/2012/NĐ-CP Chính phủ 43   Điều 39 Luật Phòng, chống mua bán người 42 Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN HỮU TRÁNG Phòng Lao động – Thương binh Xã hội tiếp nhận khai báo việc bị mua bán thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã quan, tổ chức nơi gần Cơ quan Cơng an cấp có trách nhiệm xác minh trả lời văn cho Phòng Lao động – Thương binh Xã hội44 Cơ quan có trách nhiệm giải cứu nạn nhân Cơ quan Cơng an, Bộ đội Biên phịng, Cảnh sát biển động – Thương binh Xã hội, điểm b khoản Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP lại quy định thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Vấn đề bồi thường cho nạn nhân vụ mua bán người chưa có quy định đặc thù mà theo thủ tục pháp luật dân tố tụng dân Đây trở ngại lớn cho nạn nhân việc chứng minh thiệt hại Đối với nạn nhân nước ngồi, Cơ trường hợp khơng xác định người quan đại diện Việt Nam nước tiếp nhận xử lý thông tin, tài liệu nạn phạm tội người phạm tội chết… nhân phối hợp với Bộ Công an để xác Các giải pháp hồn thiện minh nhân thân nạn nhân, cấp giấy sách, pháp luật nhằm tăng cường bảo tờ cần thiết, làm thủ tục đưa họ nước đảm quyền nạn nhân, nạn Cơ quan có thẩm quyền Bộ Cơng an, nhân trẻ em vụ mua bán người Bộ Quốc phòng thực việc tiếp nhận Từ phân tích nạn nhân45 Trường hợp có thơng tin cho biết nạn nhân chưa giải cứu Cơ hạn chế pháp luật quy định quan đại diện Việt Nam nước quyền bảo đảm quyền nạn nhân thơng báo cho quan có thẩm nói chung, nạn nhân trẻ em quyền nước sở để phối hợp kiểm vụ mua bán người nói riêng, đặt nhu tra, xác minh tổ chức giải cứu xác cầu cần tiếp tục sửa đổi hoàn thiện pháp luật quyền bảo đảm quyền định nguồn thơng tin có cứ46 nạn nhân, nạn nhân trẻ em Tuy nhiên, tồn hạn chế vụ mua bán người: quy định tổ chức thực - Thứ nhất, cần sửa đổi Điều Luật sách, pháp luật bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán Phòng, chống mua bán người theo hướng: người: Nghiên cứu quy định tổ Quy định đầy đủ bốn nhóm quyền chức thực sách, pháp luật bảo nạn nhân vụ mua bán người đảm quyền nạn nhân trẻ em làm để xác định sách vụ mua bán người cho thấy có pháp luật bảo đảm quyền này, hạn chế Ví dụ, khoản Điều 39 cần đặc biệt lưu ý đến nạn nhân Luật Phòng, chống mua bán người quy phụ nữ trẻ em theo tinh thần Nghị định thẩm quyền thực trợ cấp khó định thư ngăn ngừa, phòng chống khăn ban đầu cho nạn nhân Sở Lao trừng trị buôn bán người, đặc biệt phụ nữ trẻ em, bổ sung Công ước chống 44   Điều 24 Luật Phịng, chống mua bán người 45 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia   Điều 26 Luật Phịng, chống mua bán người 46   Điều Thơng tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA- Liên Hợp Quốc Công ước ASEAN BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014 hướng dẫn phòng, chống bn bán người, đặc biệt trình tự, thủ tục quan hệ phối hợp xác minh, xác định, tiếp nhận trao trả nạn nhân bị mua bán phụ nữ, trẻ em Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 35 BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NẠN NHÂN LÀ TRẺ EM Luật Phòng, chống mua bán người cần bổ sung định nghĩa “người thân thích nạn nhân” Điều để bảo đảm tính pháp lý tính tương thích với văn pháp luật khác, Luật Hôn nhân Gia đình có nạn nhân tiêu chí khác tạo thuận lợi cho nạn nhân vụ mua bán người dễ dàng tiếp cận, đồng thời quy định thống chủ thể có thẩm quyền hỗ trợ để tạo thuận lợi cho việc thực - Thứ hai, Luật Phòng, chống mua bán người cần bổ sung điều luật xác định rõ sách bảo đảm quyền nạn nhân, nạn nhân trẻ em vụ mua bán người làm để cụ thể hóa sách thành quy định bảo đảm quyền nạn nhân, nạn nhân trẻ em vụ mua bán người + Hiện nay, nhiều quốc gia thành lập quỹ nạn nhân tội phạm (Crime Victims Fund) Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp47 Quỹ nạn nhân tội phạm nguồn quan trọng sử dụng để bồi thường cho nạn nhân tội phạm, nạn nhân vụ mua bán người Việc thiết lập bồi thường thiệt hại dựa quỹ nạn nhân tội phạm kinh nghiệm đáng Việt Nam nghiên cứu để áp dụng nhằm tăng cường bảo đảm quyền nạn nhân nói chung, quyền nạn nhân vụ mua bán người nói riêng, quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người - Thứ ba, Luật Phòng, chống mua bán người cần tập hợp quy định bảo đảm quyền nạn nhân, đặc biệt nạn nhân trẻ em thành chế định bảo đảm quyền nạn nhân vụ mua bán người, cần có số quy định đặc thù để bảo đảm tốt quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người Điều tạo điều kiện Chiến lược châu Âu hướng tới thuận lợi cho việc nhận thức bảo đảm xóa bỏ bn bán người đặt năm nội thực quyền thực tiễn dung ưu tiên, nội dung ưu tiên - Thứ tư, cần rà soát để sửa đổi thứ hai xác định bảo vệ hỗ trợ hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua nạn nhân hành vi mua bán người, bán người nói chung, pháp đặc biệt trọng bảo vệ trẻ em đối luật bảo đảm quyền nạn nhân tượng dễ bị tổn thương, dễ trở thành vụ mua bán người nói riêng nhằm nạn nhân tội phạm mua bán tái nâng cao hiệu điều chỉnh quy trở thành nạn nhân48 Điều cho thấy phạm Trước mắt cần nghiên cứu sửa vấn đề bảo đảm quyền nạn nhân đổi, bổ sung số quy định: trẻ em vụ mua bán người + Bổ sung quy định hỗ trợ tâm lý 47   Nguyễn Tất Thành, Nhà nước bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thời gian nạn tội phạm gây ra: Quy định pháp luật số nước nhân vụ mua bán người thực gợi mở cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số khai báo nhằm bảo đảm tốt 03+04 (427+428), tháng 2/2021 Nguồn: http://lapphap vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210770 48 quyền nạn nhân   Zuzana Obertová, Cristina Cattaneo, Child trafficking + Sửa đổi điều kiện trợ cấp khó khăn ban đầu, dựa tiêu chí tài sản 36 Khoa học Kiểm sát and the European migration crisis: The role of forensic practitioners, Forensic, Science International Volume 282, January 2018, Pages 46-59 (tr.49) Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN HỮU TRÁNG ngày trở thành mối quan tâm đặc biệt quốc gia Thực tốt vấn đề góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động phịng, chống mua bán người nói chung mua bán trẻ em nói riêng, góp phần bảo vệ trẻ em, nguồn lực tương lai đất nước./ General Assembly, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Nguồn: https:// www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/opsccrc.aspx 10 Đỗ Thị Lý Quỳnh (2020), Cơ chế pháp lý phòng, chống mua bán người Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc ASEAN Convention Against gia Hồ Chí Minh Trafficking in Persons, Especially Women 11 Nguyễn Tất Thành, Nhà nước bồi and Children Nguồn: https://www.asean org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf thường thiệt hại tội phạm gây ra: quy định pháp luật số nước gợi mở cho Việt Bộ Tài chính, Thơng tư số 84/2019/ Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số TT-BTC ngày 27/11/2019 quy định nội dung, 03+04 (427+428), tháng 2/2021 Nguồn: mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân nội http://lapphap.vn/ Pages/tintuc/tinchitiet dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân aspx?tintucid=210770 Chính phủ, Nghị định số 09/2013/ 12 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTNĐ-CP ngày 11/01/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014 hướng dẫn trình tự, thủ tục quan hệ chống mua bán người Chính phủ, Nghị định số 62/2012/NĐ- phối hợp xác minh, xác định, tiếp nhận CP ngày 13/8/2012 quy định xác định trao trả nạn nhân bị mua bán nạn nhân bị mua bán bảo vệ an toàn cho 13 United Nations Protocol to nạn nhân người thân thích họ Prevent, Suppress and Punish Trafficking Chính phủ, Quyết định số 193/QĐ- in Persons, especially Women and TTg ngày 09/02/2021 ban hành Chương trình Children Nguồn: https://www.ohchr.org/ phịng, chống mua bán người giai đoạn 2021- en/professionalinterest/pages/protocol2025 định hướng đến năm 2030 traffickinginpersons.aspx Chính phủ, Quyết định số 2546/QĐ14 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, trình phịng, chống mua bán người giai Tập 1, Hà Nội, 2021 đoạn 2016-2020 15 Nguyễn Như Ý, Từ điển Tiếng Việt Convention on the Rights of the thông dụng (tái lần thứ sáu), Nxb Giáo dục Child Nguồn: https://www.ohchr.org/en/ Việt Nam professionalinterest/pages/crc.aspx 16 Zuzana Obertová, Cristina Cattaneo, Gabriela Martinho, Mariana Child trafficking and the European migration Gonỗalves, Marlene Matos, Child trafficking, crisis: The role of forensic practitioners, Forensic, comprehensive needs and professional practices: Science International Volume 282, January A systematic review, Children and Youth 2018, Pages 46-59 (tr.49) Services Review 119 (2020) 105674 Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 37 ... TRẦN HỮU TRÁNG thực thực tế Bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người q trình làm cho quyền trẻ em vụ mua bán người thực thực tế Các yếu tố bảo đảm quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người bao... chung, quyền nạn nhân vụ mua bán người nói riêng, quyền nạn nhân trẻ em vụ mua bán người - Thứ ba, Luật Phòng, chống mua bán người cần tập hợp quy định bảo đảm quyền nạn nhân, đặc biệt nạn nhân trẻ. .. chống mua bán người cần bổ sung điều luật xác định rõ sách bảo đảm quyền nạn nhân, nạn nhân trẻ em vụ mua bán người làm để cụ thể hóa sách thành quy định bảo đảm quyền nạn nhân, nạn nhân trẻ em vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền của nạn nhân là trẻ em trong các vụ án mua bán người, Bảo đảm quyền của nạn nhân là trẻ em trong các vụ án mua bán người