0

Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp - Trường đại học Thương Mại

16 3 0
  • Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp - Trường đại học Thương Mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Chương 2 - Môi trường xã hội và các chiến lược Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Chương 3 - Môi trường trong doanh nghiệp và Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Chương 4 - Quản trị các nguồn lực trong Hệ thống thông tin doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo! Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Mục đích yêu cầu Trường Đại học Thương mại Khoa HTTT Kinh tế THMĐT Bộ môn Công nghệ thông tin Bài giảng học phần: Quản trị HTTT doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1 Mục đích yêu cầu (t) • Nắm vững kiến thức quản trị HTTT doanh nghiệp • Có kiến thức khía cạnh quản trị hệ thống thơng tin doanh nghiệp • Sử dụng số ứng dụng có việc quản trị đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Chương 1: Tổng quan quản trị HTTTDN Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Học phần gồm tín (45 tiết) phân phối sau: • Nội dung lý thuyết thảo luận 45 tiết (15 buổi) • Thời gian: • 10 buổi lý thuyết, • buổi ổ tập kiểm ể tra • buổi thảo luận 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.1.1 Khái niệm Quản trị • Quản trị: Là sự tác động chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực mục tiêu đã vạch cách tối ưu điều kiện biến động mơi trường • Quản trị trình, đó chủ thể quản trị tác nhân tạo tác động quản trị; đối tượng quản trị tiếp nhận tác động chủ thể quản trị tạo • Mục tiêu quản trị phải đặt cho chủ thể quản trị và đối tượng quản trị, xác định trước thực sự tác động quản trị • 1.1 Một số khái niệm • 1.1.1 Khái niệm Quản trị • 1.1.2 Khái niệm Quản trị doanh nghiệp • 1.1.3 Khái niệm Quản trị HTTT doanh nghiệp • 1.2 Vai trị quản trị hệ thống thơng tin doanh nghiệp • 1.2.1 Vai trị hỗ ỗ trợ cấp ấ quản lý • 1.2.2 Vai trị hỗ trợ tác nghiệp • 1.3 Các nguyên tắc Quản trị HTTT DN • 1.3.1 Nguyên tắc chung Quản trị HTTT DN • 1.3.2 Quản trị HTTT theo mơ hình truyền thống • 1.3.3 Quản trị HTTT theo mơ hình định • 1.3.4 Quản trị HTTT theo mơ hình tương tác 8/9/2017 • Cung cấp khái niệm quản trị, quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp • Cung cấp kiến thức yếu tố tác động đến hiệu hoạt động HTTT doanh nghiệp • Cung cấp kiến thức Mơ hình TAM - Technology Acceptance Model để nghiên cứu nhân tố tác động đến định sử dụng công nghệ tổ chức doanh nghiệp (HTTT, CNTT, Thương mại điện tử Cấu trúc học phần • Yêu cầu cần đạt 8/9/2017 • Mục đích học phần 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 1.1.2 Khái niệm Quản trị doanh nghiệp • Quản trị doanh nghiệp: Là tổng hợp hoạt động thực nhằm đạt mục tiêu xác định thông qua lỗ lực (sự thực hiện) người khác doanh nghiệp • Quản trị phải bao gồm yếu tố sau: - Phải có chủ thể ể quản trị tác nhân tạo tác động quản trị đối tượng quản trị; 1.1.3. Khái niệm Quản trị HTTT doanh nghiệp • Quản trị HTTT doanh nghiệp: Là tổng hợp hoạt động thực nhằm đạt mục tiêu hệ thống thông tin thông qua lỗ lực (sự thực hiện) người doanh nghiệp - Phải có mục tiêu đặt cho chủ thể đối tượng 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.2 Vai trò quản trị hệ thống thơng tin doanh nghiệp • 1.2.1 Vai trị hỗ trợ cấp quản lý • 1.2.2 Vai trị hỗ trợ tác nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp • Vai trị hỗ trợ cấp quản lý: • Đưa sách cho doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu mang lại hiệu phục vụ kinh doanh HTTT (Mơi trường HTTT) • Đưa định môi trường khác HTTT (chính trị, văn hố, kinh tế…) 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 10 1.3 Các nguyên tắc Quản trị HTTT DN • Vai trò hỗ trợ tác nghiệp giúp người sử dụng: • Nhận thức lợi ích mà HTTT mang lại • Khai thác HTTT cách hiệu • Phối hợp tốt với phận khác q trình QTHTTT Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.2.1 Vai trò hỗ trợ cấp quản lý 1.2.2 Vai trò hỗ trợ tác nghiệp 8/9/2017 8/9/2017 • 1.3.1 Nguyên tắc chung Quản trị HTTT DN • 1.3.2 Quản trị HTTT theo mơ hình truyền thống • 1.3.3 Quản trị HTTT theo mơ hình định • 1.3.4 Quản trị HTTT theo mơ hình tương tác 11 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 12 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 1.3.2 Quản trị HTTT theo mơ hình truyền thống 1.3.1 Ngun tắc chung Quản trị HTTT DN • Đảm bảo HTTT: • Hoạt động hiệu • Hoạt động theo mục tiêu, chiến lược HTTT • Ln ln đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp • Người quản trị cần ln ln bao qt kiểm sốt tất yếu tố tác động đến hiệu HTTT 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Quản trị HTTT theo mơ hình truyền thống: Phù hợp với doanh nghiệp truyền thống, chưa có hỗ trợ CNTT quy trình kinh doanh; Cách thức: QT HTTT QT DN 13 1.3.3 Quản trị HTTT theo mơ hình định Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Quản trị HTTT theo mơ hình tương tác: • Phù hợp với doanh nghiệp số (digital firms) Google, Grap, Uber, Youtube, …; • Cách thức: Tìm tất yếu tố có tác động đến hoạt động HTTT; Kiểm sốt yếu tố để có điều ề chỉnh đảm bảo HTTT luôn hoạt động theo mục tiêu DN mong muốn 15 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Thế quản trị? Quản trị doanh nghiệp? Quản trị HTTT DN? Nêu vai trị QT HTTT DN? Có nguyên tắc QT HTTT DN Hãy trình bày ngun tắc ắ cho ví dụ minh hoạ? 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT DN 2.1.1 Yếu tố trị 2.1.2 Yếu tố kinh tế 2.1.3 Yếu tố văn hoá xã hội 2.1.4 Yếu tố pháp luật Đạo đức 2.1.5 2.2 Sự tương tác chiến lược HTTT chiến lược DN 2.2.1 Chiến lược HTTT 2.2.2 Quy trình kinh doanh doanh nghiệp 2.3.1 Mối quan hệ HTTT quy trình kinh doanh doanh nghiệp 8/9/2017 8/9/2017 Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 16 Chương 2: Môi trường xã hội chiến lược HTTTDN Câu hỏi ôn tập chương Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 14 1.3.4 Quản trị HTTT theo mô hình tương tác • Quản trị HTTT theo mơ hình định: Phù hợp với doanh nghiệp truyền thống có triển khai ứng dụng HTTT số cơng đoạn; Cách thức: Kết hợp quản trị doanh nghiệp với quản trị HTTT theo mơ hình tương tác 8/9/2017 8/9/2017 17 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 18 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT DN 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT DN 2.1.1 Yếu tố trị 2.1.2 Yếu tố kinh tế 2.1.3 Yếu tố văn hoá xã hội Yếu tố pháp luật 2.1.4 2.1.5 Đạo đức 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 19 2.1.1 Yếu tố trị 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 20 2.1.2 Yếu tố kinh tế • Hệ thống trị nước định hình nên nhà quản lý cơng ty cơng nghệ khơng thể làm (Google, Trung Quốc) • Quy định phủ cơng ty hoạt động quyền họ công ty phải làm • Các định trị ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức cạnh tranh, chúng gây trở ngại cho cơng ty (Khuyến khích hạn chế việc sử dụng internet) Tuy nhiên bảo vệ chúng chúng thức thành lập (Ban hành đạo luật liên quan đến bảo vệ liệu cá nhân sở hữu trí tuệ) 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 21 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 2.1.2 Yếu tố kinh tế (Tiếp) 2.1.3 Yếu tố văn hoá xã hội • Những khía cạnh bật mơi trường kinh tế ảnh hưởng đến định quản lý đầu tư HTTT gồm có: • Số lượng người tiếp cận với cơng nghệ g ệ • Cách họ sử dụng chúng • Số tiền họ dùng để mua chúng • Văn hóa tượng tập thể, chia sẻ người sống mơi trường xã hội nơi nghiên cứu văn hóa • Văn hóa tác động đến cách người sống làm việc với nhau, có khác biệt vùng miền nhóm người xã hội hội • Ví dụ: văn hóa ảnh hưởng đến cách người sử dụng trang mạng xã hội thái độ họ thông tin trực tuyến 8/9/2017 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 23 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 22 24 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 2.1.3 Yếu tố văn hố xã hội (tiếp) 2.1.4 Yếu tố pháp luật • Ví dụ: • Việc nhiều người sử dụng mạng xã hội để gặp gỡ người chưa quen biết thúc đẩy doanh nghiệp cho đời nhiều trang mạng xã hội – vài số trang xã hội trở thành trang phổ biến mạng • Nhiều doanh nghiệp tìm cách sử dụng tiện ích mà mạng xã hội đem lại kết nối người có tính cách lại với • 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 25 • Công nghệ phát triển tạo cho việc chép dễ dàng  vai trị luật sở hữu trí tuệ cần nâng cao • Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights_IPR) nhằm bảo vệ người sáng tạo ý tưởng, âm nhạc, video, sách…) 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 26 2.1.5 Đạo đức Công nghệ truyền tải nhạc Hệ thống thông tin đại làm cho phát sinh nhiều vấn đề nằm ranh giới đạo đức phi đạo đức: • Giám sát nhân viên việc truy cập websitem • Lưu chuyển thơng tin bên • Bất cẩn ẩ với ới thông thô tin ti cá nhân hâ ủ khách h hàng • Tự gửi tin nhắn chương trình quảng cáo Downloads as a proportion of single sales in the UK, by week, 2004-2006 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 27 Ranh giới của: Luật pháp, đạo đức tự cá nhân 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 28 2.1.5 Đạo đức (tiếp) • Hành vi đạo đức cơng nhận tình cạnh tranh hành động điều sau: oHỗ trợ cho chiến lược đó: ví dụ xây dựng lịng tin khách hàng oKhông gây nên tiêu cực hoạt động quảng cáo oPhục vụ cho mục tiêu hợp tác 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 29 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 30 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 2.2 Sự tương tác chiến lược HTTT chiến lược DN 2.2.1 Chiến lược HTTT • Chiến lược HTTT cần phải gắn liền với chiến lược doanh nghiệp • Ví dụ: Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt sản phẩm HTTT phục vụ cho việc làm cho sản phẩm DN có đặc trưng mà đối thủ cạnh tranh khơng có được; … • Trước xây dựng HTTT cần xác định rõ xác chiến lược doanh nghiệp để đảm bảo HTTT xây dựng lên phục vụ nhu cầu doanh nghiệp 2.2.1 Chiến lược HTTT 2.2.2 Quy trình kinh doanh doanh nghiệp 2.3.1 Mối quan hệ HTTT quy trình kinh doanh doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 31 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 32 2.2.2. Quy trình kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược doanh nghiệp • Quy trình kinh doanh chuỗi nhiệm vụ từ việc mua hàng, sản xuất tới bán hàng vận chuyển • Các quy trình kinh doanh chia thành trình ì h vận ậ hành, hà h trình ì h quản ả lý q trình hỗ trợ 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 33 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 34 2.3.1 Mối quan hệ HTTT quy trình kinh doanh doanh nghiệp Một số hình thức đổi quy trình kinh doanh • Cải tổ sản phẩm dịch vụ: giới thiệu sản phẩm dịch vụ • Cải tổ mơ hình kinh doanh: thay đổi cách kinh doanh thêm giá trị cho nguồn lực (như nhận nguồn lực l ới cho h doanh d h thu) h ) • Cải tổ chuỗi cung ứng: thay đổi nhập nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp vận chuyển đầu tới khách hàng 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 35 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 36 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Chương 3: Môi trường doanh nghiệp HTTTDN Câu hỏi ôn tập chương Yếu tố: trị ảnh hưởng đến HTTT nào? Hãy lấy ví dụ doanh nghiệp ảnh hưởng đó? Hãy mô tả HTTT ba môi trường kinh tế khác nhau, từ liệt kê so sánh yếu tố tác động đế hiệu đến hiệ ả ủ HTTT ba b môi ôi trường t đó Quy trình kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp, pháp luật, đạo đức HTTT có mối liên hệ nào? Lấy ví dụ minh hoạ? 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.1 Các yếu tố doanh nghiệp ảnh hưởng đến HTTT 3.1.1 Văn hoá doanh nghiệp 3.1.2 Cấu trúc doanh nghiệp 3.1.3 Yếu tố trị (quyền lực) 3.2 Tổ chức định hướng hoạt động HTTT 321 L 3.2.1 Lựa chọn h nhân hâ cho h HTTT 3.2.2 Những thách thức thuê 3.2.3 Nhân HTTT 3.3 Sử dụng HTTT doanh nghiệp 3.3.1 Sự tương tác người công nghệ 3.3.2 Lý thuyết nhu cầu người 3.3.3 Mơ hình thuyết chấp nhận cơng nghệ - TAM 37 • Văn hoá DN quan niệm, tập quán, truyền thống hành vi xây dựng suốt trình tồn phát triển DN • Văn hố DN có vai trị quan trọng phát triển DN, DN thiếu tri thứ (yếu thức ( ế tố văn ă hố, h ngơn ngữ, ữ tư t liệu, liệ thơng thơ tin…) ti ) DN khó đứng vững tồn Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 39 • Nếu người coi hệ thống thông tin phù hợp với văn hóa họ, họ có xu hướng chấp nhận với thái độ phấn khởi Nếu có khơng phù hợp văn hóa HTTT họ có xu hướng chống lại HTTT HTTT, Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 38 QUAN HỆ CON NGƯỜI TÍNH LINH HOẠT HỆ THỐNG MỞ HTTT hỗ trợ giao tiếp cá nhân tổ chức HTTT giúp liên kết mở rộng thị trường HTTT hỗ trợ qquyết y định HTTT thúc đẩy phát triển ủ DN BÊN TRONG HTTT giúp giám sát nội HTTT giúp kiểm soát nội HTTT giúp tối ưu hóa HTTT hỗ trợ lưu giữ hồ sơ QUY TRÌNH NỘI BỘ 8/9/2017 BÊN HTTT hỗ trợ việc đưa dự NGỒI báo HTTT hỗ trợ việc phân tích HTTT hỗ trợ cho việc mơ hình hóa KIỂM SỐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT MỤC TIÊU 40 3.1.2 Cấu trúc doanh nghiệp 3.1.1 Văn hố doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.1.1 Văn hoá doanh nghiệp 3.1.1 Văn hố doanh nghiệp 8/9/2017 8/9/2017 41 • Cấu trúc tổ chức, doanh nghiệp khác phạm vi định đưa tập trung hay phi tập trung ập trung g hóa: g người g ộp phận ậ - Tập lãnh đạo đưa hầu hết định cấp làm theo - Phi tập trung hóa: phần lớn định đưa người tầm trung tầm thấp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 42 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.1.3 Yếu tố trị (quyền lực) 3.1.2 Cấu trúc doanh nghiệp • Các yếu tố tác động đến HTTT DN: • HTTT hình thành có ảnh hưởng đến quyền lực cá nhân hay nhóm khơng? • Nếu HTTT làm cố vị quyền lực ợ ủng g hộ ộ HTTT • Nếu HTTT làm giảm vai trò cá nhân hay nhóm người doanh nghiệp HTTT bị cản trở • Nhà quản trị cần đánh giá tình hình lên kế hoạch cho khả xảy • Nếu nhân viên thấy ứng dụng HTTT tạo điều kiện để họ tiếp cận tốt với cơng việc họ phát triển • Nếu nhà quản lý cố gắng áp đặt hệ thống mà thành viên thấy không phù hợp với điều kiện hành, họ có phản ứng theo chiều hướng khác 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 43 3.2 Tổ chức định hướng hoạt động HTTT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 44 3.2.1 Lựa chọn nhân cho HTTT • DN th ngồi hợp đồng ngắn hạn để phát triển ứng dụng cụ thể cho HTTT, tạo lập mối quan hệ lâu dài với công ty dịch vụ để thuê HTTT chức • Th ngồi để phát triển ứng dụng phần mềm, phần cứng viễn thơng trì hệ thống… thống 3.2.1 Lựa chọn nhân cho HTTT 3.2.2 Những thách thức thuê 3.2.3 Nhân HTTT 8/9/2017 8/9/2017 45 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 46 3.2.1 Lựa chọn nhân cho HTTT (tiếp) 3.2.1 Lựa chọn nhân cho HTTT (tiếp) • Hình thức th ngồi • Giảm tính cá nhân chi phí cố định (Các chế độ: Bảo hiểm, hiếu hỷ ; Chi phí quản lý nhân ) • Cho phép quản lý tập trung đến hoạt động kinh doanh cốt lõi • Tiếp cận với cơng nghệ có trình độ kỹ thuật cao, cao có tư vấn tốt • Các q trình kinh doanh tiêu chuẩn hóa, dịch vụ IT dịch vụ ứng dụng, cho phép doanh nghiệp mua bán thơng minh với giá phải • Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm thông qua khả bổ sung đưa nhà cung cấp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp • Lợi ích th ngồi: 47 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 48 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.2.2 Những thách thức thuê 3.2.3 Nhân HTTT • Độ gắn kết khơng cao • Trả tiền nhiều cho dịch vụ • Mất kiểm sốt phụ thuộc nhiều vào cơng ty dịch vụ cung ứng • Thiếu nhân viên có kinh nghiệm HTTT cho doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 49 3.3 Sử dụng HTTT doanh nghiệp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 50 • Con người ủng hộ cơng nghệ nhận thức công nghệ mới: mang lại hiệu quả, không cần phải nỗ lực nhiều để điều khiển cơng nghệ mới, an tồn • Nếu cơng nghệ khơng đảm bảo điều > người sử dụng cản trở phát triển 51 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 52 3.3.3. Mơ hình thuyết chấp nhận cơng nghệ ‐ TAM  3.3.2 Lý thuyết nhu cầu người 8/9/2017 • Yêu cầu cơng việc: Ngắn hạn, dài hạn • Khả đặc điểm, nhu cầu tổ chức 3.3.1. Sự tương tác con người công nghệ 3.3.1 Sự tương tác người công nghệ 3.3.2 Lý thuyết nhu cầu người 3.3.3 Mơ hình thuyết chấp nhận cơng nghệ - TAM 8/9/2017 • Nhà quản trị đưa định nhân cần cân nhắc về: 53 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 54 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Chương 4: Quản trị nguồn lực HTTT Câu hỏi ôn tập chương 4.1.Khái niệm chung 4.2 Quản trị phần cứng 4.3 Quản trị phần mềm 4.4 Quản trị sở liệu 4.5 Quản trị mạng kênh truyền thông 4.6 Quản trị nguồn nhân lực Hãy nêu yếu tố thuộc mơi trường bên doanh nghiệp có ảnh hưởng đến HTTT nào? Cho ví dụ minh hoạ? Vấn đề nhân môi trường kinh doanh số, theo bạn hình thức th ngồi hay truyền thống phù hợp hơn? Tại sao? Thuyết chấp nhận công nghệ có ứng dụng quản trị HTTT DN? Phân tích để làm rõ nhận định mình? 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 55 • 4.1.1 Các nguồn lực HTTT doanh nghiệp • 4.1.2 Nguyên tắc chung quản trị nguồn lực Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 57 • Hiểu rõ nguồn lực • Xác định mức độ thách thức nguồn lực ảnh hưởng đến hình thành, tồn hiệu HTTT • Trên sở nhà quản trị định hướng cơng ô việc iệ cần ầ làm để giảm iả thiểu, hiể loại l i bỏ h thách thức Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 56 Nguồn lực phần cứng Nguồn lực phần mềm Nguồn lực sở liệu g lực ự mạng g kênh truyền y thông g Nguồn Nguồn nhân lực 4.1.2 Nguyên tắc chung quản trị nguồn lực 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 4.1.1 Các nguồn lực HTTT doanh nghiệp 4.1.Khái niệm chung 8/9/2017 8/9/2017 59 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 58 4.2 Quản trị phần cứng • 4.2.1 Phần cứng nguyên tắc lựa chọn thiết bị phần cứng • 4.2.2 Những thách thức quản trị phần cứng 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 60 10 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.2.1 Phần cứng nguyên tắc lựa chọn thiết bị phần cứng 4.2.1 Phần cứng nguyên tắc lựa chọn thiết bị phần cứng (tiếp ) • Tìm hiểu kỹ cấu trúc máy tính • Quyết định cơng việc làm máy tính • Lên kế hoạch cho thời gian sử dụng máy tính • Hiểu rõ hệ thống DN BỘĐIỀUKHIỂN THIẾTBỊ NHẬP BỘXỬLÝ Dữ liệu thông tin THIẾTBỊ XUẤT THIẾTBỊLƯUTRỮ (DL,TT) 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 61 4.2.1 Phần cứng nguyên tắc lựa chọn thiết bị phần cứng (tiếp ) 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 62 4.3 Quản trị phần mềm • 4.3.1 Phần mềm nguyên tắc lựa chọn phần mềm • 4.3.2 Những thách thức quản trị phần mềm • Các chuẩn phần cứng • Tính tương thích • Khả mở rộng phân cấp • Độ tin cậy • Xác định ị thời điểm mua sắm p phần cứng g • Lựa chọn phương án trang bị phần cứng • • • • Th ngồi ngắn hạn Thuê dài hạn Mua Cân nhắc nhà cung cấp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 63 4.3.1 Phần mềm nguyên tắc lựa chọn phần mềm 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 64 4.3.1 Phần mềm nguyên tắc lựa chọn phần mềm • Chắc chắn phần cứng máy tính đủ khả để chạy phần mềm chọn Phần mềm máy tính • Chắc chắn mua phiên • Xác định dạng hỗ trợ kèm • Tìm hiểu liệu tài liệu có sẵn dễ Phần mềm ứng dụng dàng chuyển đổi sang hệ thống hay không không Phầ n cứn g Phần mềm hệ thống Phần mềm HT • Có nhiều loại phần mềm tương ứng cho công việc Phần mềm ứng dụng thị trường, nhà quản lý cần sáng suốt lựa chọn phần mềm đáp ứng nhu cầu công việc giá hợp lý • Lựa chọn nhà cung cấp uy tín Người sử dụng Hệ điều hành 8/9/2017 Các ctrình phát triển HT Phần mềm chuyên dụng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp PM ứng dụng đa 65 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 66 11 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.4.1 Dữ liệu phân loại liệu doanh nghiệp 4.4 Quản trị sở liệu • 4.4.1 Dữ liệu phân loại liệu doanh nghiệp • 4.4.2 Những nguyên tắc tổ chức liệu doanh nghiệp • 4.4.3 Những thách thức quản trị liệu DN 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Dữ liệu bên doanh nghiệp: Nhân sự, kinh doanh, kế toán, báo cáo, thơng báo, quy định • Dữ liệu bên doanh nghiệp: Khách hàng, đối tác, tổ chức… 67 • Lựa chọn phụ thuộc vào: • Tầm cỡ ứng dụng • Hệ thống phần cứng hệ điều hành sử dụng cho CSDL • Trình độ nhân viên • Hỗ trợ chương trình • Chi phí • Tính linh hoạt vận hành Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 68 4.4.3 Những thách thức quản trị liệu DN 4.4.2 Những nguyên tắc tổ chức liệu doanh nghiệp 8/9/2017 8/9/2017 69 • Các doanh nghiệp phải bảo vệ nguồn liệu chống lại xâm nhập bất hợp pháp phá hỏng liệu • DN thực bước để thực bảo vệ liệu: • Phát triển chiến lược phục hồi lưu liệu thích hợp • Lập kế hoạch khắc phục cố • Xây dựng hệ thống kinh doanh có khả thích ứng cao 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 70 4.5 Quản trị mạng kênh truyền thông 4.5.1 Các kênh truyền thơng doanh nghiệp • 4.5.1 Các kênh truyền thơng doanh nghiệp • 4.5.2 Các ngun tắc quản mạng truyền thơng • 4.5.3 Những thách thức quản trị mạng truyền thơng • Hệ thống truyền thông hệ thống mà thông tin, liệu truyền phương tiện điện tử từ khoảng cách xa 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 71 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 72 12 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.5.2 Các nguyên tắc quản trị mạng truyền thông 4.5.1 Các kênh truyền thơng doanh nghiệp (tiếp) • Phương tiện để truyền dẫn liệu • Kênh truyền thơng hữu tuyến: sử dụng đường cáp để truyền liệu thơng tin: Dây, cáp đồng, cáp quang • Các kênh truyền thơng vơ tuyến: Vi sóng, vệ tinh, tia hồng ngoại sóng radio, ngoại, radio Bluetooth Bluetooth • Tốc độ truyền dẫn: bit giây (BTS) • Băng tần: chênh lệch tần số cao thấp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 73 4.6 Quản trị nguồn nhân lực • Thiết kế HT mạng cần đáp ứng yêu cầu ứng dụng DN thời điểm tương lai gần • Người quản trị phải biết cách nắm bắt toàn hệ thống cách chi tiết ⇒ có khả phán đốn lỗi xảy tích tổng hợp HT mạng để đưa • Phân tích, sách hợp lý hiệu cho ứng dụng • Chính sách bảo mật cần thiết lập cách chặt chẽ hợp lý Đảm bảo liệu không bị bị truy cập trái phép • Đảm bảo ứng dụng luôn chạy trơn tru hiệu quả, đạt hiệu suất sử dụng cao • Khắc phục cố xảy 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 74 4.6.1 Nhân lực doanh nghiệp • 4.6.1 Nhân lực doanh nghiệp • 4.6.2 Quản trị nhân lực với HTTT • 4.6.3 Những thách thức quản trị nguồn nhân lực Tổ chức sử dụng khác Nhân lực CNTT Đơn vị đào tạo Hồ sơ nhân lực CNTT Nguồn cung nhân lực CNTT Nhu cầu nhân lực CNTT DN cần nguồn lực CNTT 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 75 4.6.1 Nhân lực doanh nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 4.6.2 Quản trị nhân lực với HTTT • Quản trị nguồn nhân lực HTTT sách hoạt động chức để thu hút, đào tạo, phát triển trì nguồn nhân lực hiểu biết CNTT nói chung HTTT nói riêng, nhằm đạt kết tối ưu cho DN lẫn nhân viên • Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực HTTT: • Thu Th hút hú nguồn nhân hâ lực l có ó hiểu hiể biết biế ề công ô nghệ hệ kỹ thuật • Đào tạo phát triển nguồn nhân lực • Duy trì nguồn nhân lực • Nhà quản trị CIO Điều khiển 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 76 77 8/9/2017 Thu nhận /  phát triển Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Hỗ trợ 78 13 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.6.3 Những thách thức quản trị nguồn nhân lực • Nhà quản trị HTTT cần có kiến thức kỹ thuật cơng nghệ vững vàng • Nhà quản trị hệ thống thông tin cần đào tạo kỹ thuật công nghệ kết hợp với khóa học kinh doanh, giao tiếp, kế tốn • Nhà quản trị cần có nhiều kỹ năng: có kinh nghiệm phần mềm kỹ thuật công nghệ phù hợp với cơng việc, vừa có khả quản lý kinh doanh tốt • Người quản trị HT cần có khả giao tiếp tốt, khả lãnh đạo họ khơng tiếp xúc với nhân viên mà với nhiều người khác bên bên ngồi cơng ty 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 79 Chương 5: Quản trị q trình thực dự án HTTT Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 81 80 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 82 • Các bước chuẩn bị để xây dựng dự án o Người quản lý dự án sử dụng mơ hình lập kế hoạch để thực giai đoạn dự án Có thể xác định mục tiêu rõ ràng, có phân cơng trách nhiệm, đảm bảo tiến hành thời hạn có kế hoạch tài • Phương pháp quản lý khẩn cấp • Mơ hình làm việc tốt dự án diễn điều kiện không chắn nhu cầu khách hàng thay đổi hay phát triển kỹ thuật nhanh chóng • Phương pháp quản lý thơng qua mơ hình quyền lực • Những quyền lợi kỹ khác cá nhân có ảnh hưởng khác đến dự án HTTT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 5.1.2 Thiết lập dự án • Phương pháp quản lý lập kế hoạch Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 5.1.1 Các phương pháp quản lý dự án 5.1.2 Thiết lập dự án 5.1.3 Kiểm soát dự án 5.1.4 Quản lý liên kết dự án 5.1.1 Các phương pháp quản lý dự án 8/9/2017 Trình bày hệ quản trị CSDL hoạt động,mục tiêu Hãy nêu cách tổ chức CSDL DN? Những điểm cần lưu ý lựa chọn CSDL cho DN? Hãy trình bày nguyên tắc quản trị CSDL DN Trình bày khái niệm quản trị nguồn nhân lực HTTT máy HTTT DN Nhà quản trị HTTT cần ầ tiêu chí gì? 5.1 Quản lý dự án xây dựng HTTT 5.1 Quản lý dự án xây dựng HTTT 5.1.1 Các phương pháp quản lý dự án 5.1.2 Thiết lập dự án 5.1.3 Kiểm soát dự án Quản lý liên kết dự án 5.1.4 5.2 Đánh giá giá trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 5.2.1.Các phương pháp đánh giá 5.2.2 Lợi ích hệ thống thơng tin 5.2.3 Hiệu hệ thống thông tin 5.2.4 Các tiêu chí đánh giá 5.2.5 Các cách thức tổ chức đánh giá 8/9/2017 Câu hỏi ôn tập chương 83 • Những cần thực hiện? Ai người tham gia? Làm để thực hiện? Khi dự án HTTT thực hiện? • Các yếu tố để xây dựng dự án thành cơng • Nội vững mạnh nhận trợ giúp từ bên ngồi • Có động lực cao có tầm nhìn chiến lược • Đội ngũ thực xuyên tổ chức • Có tính kế thừa HTTT sở hạ tầng tiên tiến đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống • Trải qua q trình thiết lập lại cơng nghệ, kỹ thuật tồn DN • Thiết lập quản lý nhóm dự án • Nhóm dự án chất lượng cao có kết hợp kiến thức, kỹ hành vi để mang lại kết cao cho dự án • Thành phần nhóm dự án ảnh hưởng đến hiệu suất dự án 8/9/2017 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 84 14 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 5.1.3 Kiểm soát dự án 5.1.4 Quản lý liên kết dự án • Ban kiểm sốt dự án • Kiểm sốt tiến độ dự án đóng góp ý kiến cho dự án, Tư vấn vấn đề dự án cho bên liên quan đáp ứng thường xuyên ngoại lệ cho dự án • Quản lý thay đổi dự án • Sự thay đổi thơng tin kiến thức dự án; Sự nhận thức hoạt động dự án có thay đổi đối thủ cạnh tranh thị trường biến động đổi, • Kiểm sốt rủi ro hậu • Quản lý việc liên kết dự án HTTT • Dự án HTTT thường phần dự án DN, diễn thời điểm, nên dự án thường có phụ thuộc lẫn => Nhà quản lý dự án liên quan phải giám sát chặt chẽ thay đổi dự án ảnh hưởng đến dự án khác 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 85 5.2 Đánh giá giá trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 5.2.1.Các phương pháp đánh giá 5.2.2 Lợi ích hệ thống thơng tin 5.2.3 Hiệu hệ thống thơng tin 5.2.4 Các tiêu chí đánh giá 5 Các 5.2.5 Cá cách h thức thứ tổ chức đánh đá h giá iá 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 87 • Dự án hệ thống thơng tin thường phần dự án doanh nghiệp diễn thời điểm, nên dự án thường có phụ thuộc lẫn • Nhà quản lý dự án liên quan phải giám sát chặt chẽ thay đổi dự án ảnh hưởng đến dự án khác • Quản lý dự án cho phép ban kiểm sốt dự án làm điều chỉnh cần thiết để phục vụ cho lợi ích dự án mà khơng ảnh hưởng đến dự án khác 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 86 5.2.1.Các phương pháp đánh giá • Phương pháp kỳ hồn vốn • Tỷ lệ doanh thu mức đầu tư (ROI) • Giá trị • Tỷ lệ lợi ích chi phí • Chỉ số sinh lợi • Suất thu hồi vốn nội (IRR) 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 88 5.2.2 Lợi ích hệ thống thông tin 5.2.3. Hiệu quả hệ thống thông tin • Làm cho tổ chức, doanh nghiệp mạnh mặt chiến lược (quan hệ chặt chẽ với đối tác, khách hàng, tăng tính linh hoạt, v.v.); • Cho phép tổ chức chức, doanh nghiệp thực công nghệ tương lai • Đánh giá mức độ kết HTTT mang lại, thể tiền và xác định cách so sánh kết thu từ HTTTQL với chi phí đã bỏ để thực • Khi đánh giá hiệu kinh tế HTTT hai góc độ: kết trực tiếp va đọ: và kết gián tiếp tiếp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 89 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 90 15 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 5.2.4 Các tiêu chí đánh giá 5.2.5. Các cách thức tổ chức đánh giá • (1) Chất lượng hệ thống; • (2) Chất lượng thơng tin hệ thống; • (3) Việc sử dụng thơng tin; • (4) Mức độ thỏa mãn người sử dụng; • (5) Các tác động hệ thống ố thông tin đến ế cá nhân tổ chức • Sử dụng thước đo thích hợp để kiểm sốt kết dự án • Đo lường giá trị kinh doanh hệ thống thông qua thời hạn dự án hệ thống loại bỏ dự án thực tồi cần thiết • Đảm bảo đầu tư cho hệ thống thông tin có liên quan chặt chẽ với mục tiêu sản xuất, kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp Nhận dạng rõ ràng rủi ro doanh thu từ dự án, với phân tích tùy chọn thực tế 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 91 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 92 5.2.5 Các cách thức tổ chức đánh giá 5.2.5 Các cách thức tổ chức đánh giá • Lập tài liệu đầy đủ ứng dụng tổ chức, doanh nghiệp sở hạ tầng công nghệ thông tin xem xét thường kỳ danh mục đầu tư công nghệ thông tin tổ chức, doanh nghiệp • Quản lý tập trung tồn tổ chức, chức doanh nghiệp, dẫn dắt tầm nhìn chiến lược sở cơng nghệ tổ chức, doanh nghiệp • Giải vấn đề thách thức chúng xuất thay đơn giản nhằm đạt mốc thức dự án • Nhấn mạnh vào việc học hỏi lập kế hoạch, tìm cách đáp ứng điều khơng chắn hỗn loạn tạo nên hội lợi nhuận gia tăng • Thành Thà h lập lậ ộ đội đánh đá h giá iá dự d án trung tâm: â Đ Được thành lập từ nhóm nhà quản lý dự án có kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác tổ chức, với nhiều kỹ năng, bao gồm marketing, kinh tế, tài cơng nghệ thơng tin 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 93 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 94 Câu hỏi ôn tập chương • Hãy nêu phương pháp quản lý dự án xây dựng HTTT? • Vì cần phải quản lý liên kết dự án? • Phân tích cơng g việc ệ g kiểm sốt dự ự án? • Có phương pháp đánh giá hiệu HTTT? • Hãy phân tích tiêu chí đánh giá hiệu HTTT? 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp 95 16 ... khác doanh nghiệp • Quản trị phải bao gồm yếu tố sau: - Phải có chủ thể ể quản trị tác nhân tạo tác động quản trị đối tượng quản trị; 1.1.3. Khái niệm Quản? ?trị HTTT? ?doanh nghiệp • Quản trị HTTT doanh. .. trị quản trị hệ thống thơng tin doanh nghiệp • 1.2.1 Vai trị hỗ trợ cấp quản lý • 1.2.2 Vai trò hỗ trợ tác nghiệp 8/9/2017 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp. .. soát dự án Quản lý liên kết dự án 5.1.4 5.2 Đánh giá giá trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 5.2.1.Các phương pháp đánh giá 5.2.2 Lợi ích hệ thống thông tin 5.2.3 Hiệu hệ thống thơng tin 5.2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp - Trường đại học Thương Mại, Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin doanh nghiệp - Trường đại học Thương Mại