0

Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Trường đại học Thương Mại

27 2 0
  • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Trường đại học Thương Mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin kinh tế; Chương 2 - Hình thành dự án phát triển hệ thống thông tin kinh tế; Chương 3 - Mô hình phát triển hệ thống thông tin kinh tế; Chương 4 - Triển khai hệ thống thông tin kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo! Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Mục đích u cầu Trường Đại học Thương mại Mục đích học phần Khoa HTTT Kinh tế THMĐT – Cung cấp khái niệm phát triển hệ thống thông tin kinh tế Cung cấp kiến thức ngun tắc, mơ hình, cơng cụ phát triển ể hệ thống ố thông tin kinh tế cho doanh nghiệp – Cung cấp quy trình, phương pháp quản lý trinh phát triển hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp Bộ môn Công nghệ thông tin Bài giảng học phần: Phát triển HTTT kinh tế Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 1 Mục đích u cầu (t) – Nắm vững kiến thức phát triển HTTT Kinh tế – Có kiến thức hoạt động phát triển HTTT kinh tế – Sử dụng thực việc phát triển HTTT kinh tế 3 Nội dung học phần Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Học phần gồm tín (45 tiết) phân phối sau: – Nội dung lý thuyết thảo luận 45 tiết (15 tuần) – Thời gian: 10 tuần lý thuyết, 2 tuần tập kiểm tra 3 tuần thảo luận Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và  TMĐT Tài liệu  Chương Tổng quan phát triển hệ thống thông tin kinh tế  Chương Hình thành dự án phát triển hệ thống thơng tin kinh tế  Chương Mơ hình phát triển hệ thống thông tin kinh tế  Chương Triển khai hệ thống thông tin kinh tế Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và  TMĐT 2 Cấu trúc học phần Yêu cầu cần đạt Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và  TMĐT Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và  TMĐT  Tài liệu chính: – Bài giảng tập tình biên soạn thống mơn  Tài liệu tham khảo: – Avison, D.E & Fitzgerald, G “Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools”, 4thEdition, McGraw-Hill, London, 2006 – Nancy Russo, Brian Fitzgerald, Eric Stolterman “Information Systems Development: Methods-inAction”, McGraw-Hill, 2002 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Nội dung chương 1.1 Khái niệm HTTT kinh tế  1.1 Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế      1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế 1.1.2 Các thành phần hệ thống thông tin kinh tế 1.1.3 Vai trị hệ thống thơng tin kinh tế tổ chức 1.1.4 Sự cần thiết phát triển HTTT kinh tế 1.1.5 Vòng đời phát triển HTTT kinh tế  1.2 Quy trình chung phát triển hệ thống thông tin kinh tế 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế 1.1.2 Các thành phần hệ thống thơng tin kinh tế 1.1.3 Vai trị hệ thống thông tin kinh tế tổ chức 1.1.4 Sự cần thiết phát triển HTTT kinh tế 1.1.5 Vòng đời phát triển HTTT kinh tế Hình 1.2.1 Hì h thành h yêu ê cầu ầ ủ tổ chức 1.2.2 Xác định đánh giá giải pháp 1.2.3 Lựa chọn mơ hình công cụ  1.3 Một số phương pháp phát triển HTTT kinh tế  1.4 Một số công cụ hỗ trợ phát triển HTTT kinh tế 1.4.1 Công cụ hỗ trợ phát triển 1.4.2 Công cụ hỗ trợ quản lý khai thác 1.4.3 Giới thiệu MS Project Khái niệm hệ thống Hệ thống thông tin kinh tế  Hệ thống tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn hoạt động hướng tới mục tiêu chung  Ví dụ: Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông hệ thống trường đại học… thơng, học  Phần tử vật chất phi vật chất: Con người, máy móc, thơng tin, liệu, phương pháp xử lý, qui tắc, quy trình xử lý  Hệ thống thơng tin, tập hợp người, thủ tục nguồn lực để thu thập, xử lý, truyền phát thông tin kinh tế tổ chức  Hệ thống thơng tin thủ công dựa vào công cụ giấy, giấy bút bút  Hệ thống thông tin đại hệ thống tự động hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm) cơng nghệ thông tin khác 1.1.2 Các thành phần HTTT kinh tế 10 1.1.2 Các thành phần HTTT kinh tế  HTTT bao gồm nguồn lực (thành phần) chính: – Con người – Phần cứng – Phần mềm – Dữ liệu – Mạng viễn thơng Quy trình xử lý thông tin trung tâm HTTT – Nhập – Xử lý – Xuất – Lưu trữ – Kiểm sốt 11 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 12 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1.1.3 Vai trò HTTT kinh tế tổ chức 1.1.3 Vai trị HTTT kinh tế tổ chức • • Hỗ trợ  các chiến lược  lợi thế cạnh tranh • • Hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh Cải thiện hiệu quả, hiệu suất Hỗ trợ tối đa cho công tác định điều hành công việc Quản lý thông tin đầy đủ khoa học Mở rộng ộ tăng tă cường quan hệ hợp h tá tác, kết nối quảng bá Hỗ trợ các quy trình  nghiệp vụ và các hoạt động kinh doanh 13 14 1.1.5 Vòng đời phát triển HTTT kinh tế 1.1.4 Sự cần thiết phát triển HTTT kinh tế  Quá trình phát triển hệ thống thơng tin vịng đời phát triển hệ thống - Systems Development Life Cycle (SDLC)  Một SDLC: – – – – – – Lên ý tưởng hệ thống mục đích Nghiên cứu công việc hệ thống thực xử lý, Thiết kế hệ thống mới, Xây dựng mua hệ thống mới, Cài đặt hệ thống Đào tạo người dùng 15 16 1.1.5 Vòng đời phát triển HTTT kinh tế Con người phát triển HTTT Mặc dù có nhiều phiên bản, gồm hoạt động sau:       – – – – – – Nghiên cứu khả thi (feasibility study) Điều tra hệ thống (system investigation) Phâ tích Phân tí h hệ thống thố (systems ( t analysis) l i ) Thiết kế hệ thống (systems design) Thực (implementation) Xem xét bảo trì (review and maintenance) 17 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Lập trình viên (Programmers) Chuyên viên phân tích hệ thống (Systems analysts) Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business analysts) Nhà quản lý dự án (Project managers) Nhà quản lý CNTT cao cấp (Senior IT management) Giám đốc ố thông tin (Chief information officer - CIO) 18 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1.2 Quy trình chung phát triển HTTT kinh tế 1.2.1 Hình thành yêu cầu tổ chức 1.2.2 Xác định đánh giá giải pháp 1.2.3 Lựa chọn mơ hình cơng cụ 1 Phát triển quản lý khai thác 1.2.4 Quy trình phát triển tuyến tính 19 Quy trình phát triển tuyến tính 20 Quy trình phát triển mẫu thử lặp Khảo sát hệ thống Phân tích hệ thống Thiết kế tổng thể Thiết kế chi tiết, bao gồm thiết kế thủ tục  Lập trình cài đặt  Khai thác bảo trì     21 1.2 Quy trình phát triển HTTT 22 1.2.1 Hình thành yêu cầu tổ chức  Là công việc bắt buộc để tiến hành bước trình phát triển  Xác định rõ yêu cầu tổ chức: xây dựng hệ thống hay nâng cấp hệ thống cũ? 23 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 24 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1.2.2 Xác định đánh giá giải pháp 1.2.3 Lựa chọn mơ hình cơng cụ  Nhà quản lý cấp cao, đội ngũ kinh doanh, nhà quản lý hệ thống xác định đánh giá tất dự án phát triển hệ thống thực  Những dự án có khả mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức dựa nguồn lực sẵn có lựa chọn  Lựa chọn phương án phát triển xem xét khả dự án ngắn hạn dài hạn đạt mục tiêu đề  Việc xác định lựa chọn dự án hoạt động quan trọng liên tục  Lựa chọn thủ tục, kỹ thuật, công cụ tài liệu hướng dẫn hỗ trợ để giúp nhà phát triển hệ thống nỗ lực họ để thực HTTT  Lựa chọn phương pháp luận gồm nhiều giai đoạn, chuyên viên phát triển hệ thống lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho giai đoạn dự án nhằm giúp họ lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát đánh giá dự án HTTT 25 26 1.2.3 Lựa chọn mơ hình cơng cụ  Cung cấp HTTT thời hạn phù hợp với chi phí chấp nhận  Tạo hệ thống lập tài liệu tốt dễ dàng để bảo trì  Cung cấp dấu hiệu cho thay đổi cần phải thực sớm tốt trình phát triển  Cung cấp hệ thống yêu thích người bị ảnh hưởng hệ thống 1.3 Một số phương pháp phát triển HTTT kinh tế Một số hình thức  tạo lập HT 27 1.3 Một số phương pháp phát triển HTTT kinh tế Xây dựng – Xây dựng nội bộ: Được xây dựng chuyên gia DN, làm việc cho DN – Gia cơng bên ngồi: Được xây dựng chuyên gia IT bên 28 1.4 Một số công cụ hỗ trợ phát triển HTTT kinh tế  1.4.1 Công cụ hỗ trợ phát triển  1.4.2 Công cụ hỗ trợ quản lý khai thác Mua hệ phần mềm có sẵn – Tuỳ biến: thay đổi mã nguồn – Tiêu chuẩn: cấu hình Người dùng tự phát triển – Do nhân viên xây dựng – Thường sử dụng cho cá nhân phòng ban – Thiên xử lý liệu lập báo cáo 29 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 30 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1.4.2 Công cụ hỗ trợ quản lý 1.4.1 Công cụ hỗ trợ phát triển  Một số phương pháp đại: – Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống theo cấu trúc (Structured systems analysis and design method - SSADM), – Phương pháp Merise, – Phương pháp luận hệ thống Yourdon (Yourdon Systems Methodology - YSM), – Phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development (RAD)  Các kỹ thuật mơ hình hóa hệ thống: Loại dự án Lớn, tạp Phần mềm quản lý phức Primavera, Artimis, OpenPlan Chức Đáp ứng chức Trung bình Workbench, SuperProject Nhỏ Microsoft Project, Đơn giản, dễ sử dụng, Fast Track, chủ yếu đáp ứng chức TimeLine, lập kế hoạch MacProject Chưa đáp ứng việc điều hành, giám sát – Sơ đồ luồng liệu (Data flow diagrams - DFD) – Sơ đồ thực thể quan hệ (Entity-relationship diagrams - ERD) – Ngôn ngữ mô hình thống (Unified Modeling Language UML) Đáp ứng chức Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế và TMĐT 31 Mô tả luồng công việc Mô tả thủ tục dự án Nên xây dựng thủ tục cho: LËp danh s¸ch c¸c công việc biểu đồ mạng Kim soỏt thay đổi – Sử dụng thiết bị – Dùng biểu mẫu – Quy Q chế hế báo bá cáo – Trách nhiệm số người dự án – Họp hành – Mua sắm vật tư, thiết bị Xác định công việc no cha bắt đầu hay ch−a hoμn tÊt Ê tíi ngμy hiƯn t¹i Ghi ngμy hoμn thμnh thùc tÕ Ghi hoμn thμnh 100% Kh«ng Ghi ngy bắt đầu thực tế Th tc qun lý cụng việc Ghi phÇn trăm hoμn thμnh Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 33 34 Văn phòng dự án Hồ sơ quản lý dự án  Hồ sơ quản lý dự án: bao gồm tất giấy tờ, tài liệu liên quan đến trình hoạt động dự án  Hồ sơ bao gồm tài liệu gì: Thư từ trao đổi với bên (thư đến, thư đi) Các ước lượng thời gian Các biểu mẫu Các ghi nhớ Các biên họp Các thủ tục Các báo cáo Các quy định trách nhiệm, quyền hạn dự án Các cập nhật lịch biểu Bảng cơng việc Các tài liệu khác có liên quan  Lưu ý: – Dự án lớn => Văn phòng dự án lớn – Nên lập Văn phòng dự án sớm tốt – Văn phòng dự án cần có  Phần mềm quản lí dự án tự động  Văn kiện dự án  Hồ sơ quản lý dự án  Thư viện dự án – Trên tường Văn phòng dự án phải treo bảng phóng to  Các sơ đồ (Gantt)  Sơ đồ tổ chức  Các đồ  Bảng tiến độ công việc  Các nội dung quan trọng khỏc 35 BigingPhỏttrinHTTTkinht Có Công việc hon thnh 100%? Xác định ngời tiếp xúc để biết trạng công việc Thu thập trạng công việc – – – – – – – – – – – 32 36 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1.4.3 Giới thiệu MS Project Kỹ họp trình bày  Khơng nên – Họp không hiệu quả, – Quá dài, – Không tập trung, – Bị vài cá nhân chi phối, – Ghi lại kết không đầy đủ  Nên – Công bố họp từ trước – Chuẩn bị phát cho người chương trình họp – Ghi lại biên bản, kết họp – Mời tất có liên quan – Khuyến khích người đóng góp ý kiến Tránh để vài người chi phối đối thoại – Nếu phải họp => tìm cách thư giãn 37 38 1.4.3 Giới thiệu MS Project Từ khố MS Project Task: Cơng việc, nhiệm vụ Duration: Thời gian thực công việc Start: Ngày bắt đầu Finish: Ngày kết thúc Predecessors: Công việc làm trước Successors: Công việc Task list: Danh sách công việc Resource: Tài nguyên hay nhân lực, máy móc thực cơng việc dự án  Work: Số công gán để thực công việc  Unit: Khả lao dộng tài nguyên  Milestone: Loại công việc đặc biệt (điểm mốc) có Duration=0, dùng để kết thúc đoạn dự án          Các chức MS Project  Quản lý dự án MS Project  Các yếu tố cần quản lý dự án  Cơ sở liệu MS Project  5 Từ khoá MS Project 39 40 Từ khoá MS Project Tạo dự án  Recurring Task: Công việc định kỳ, lặp lặp lại nhiều lần theo chu kỳ thời gian thực dự án Ví dụ buổi họp giao ban đầu tuần  Shedule: Lịch trình dự án  Std Rate: Giá chuẩn  Ovr Rate: Giá ngồi  Cost/use: Phí sử dụng tài nguyên  Baseline: B li Th kế hoạch Theo h h  Actual cost: Chi phí sử dụng tới thời điểm  Current cost: Chi phí sử dụng tới thời điểm + Chi phí cịn lại theo thời điểm  Remaining cost: Chi phí cần có để tiếp tục thực dự án  Summary Task (Cơng việc tóm lược): Cơng việc mà chức chứa đựng tóm lược thời khoảng, cơng việc chi phí cơng việc khác 5 41 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Thiết lập dự án Nhập tổ chức công việc Thời gian bắt đầu kết thúc công việc Khởi tạo tài ngun, nhân lực cho cơng việc Chi phí thực dự án Kiểm tra hệ thống công việc Cách thức lưu mở kế hoạch 42 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Nhập tổ chức công việc Thời gian bắt đầu kết thúc công việc  Nhập công việc thời gian thực  Microsoft tự động định thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc cho cơng việc chúng có liên quan tới công việc khác  Đối với công việc thực cách độc lập, cần phải xác định thời điểm bắt đầu kết thúc công việc – Một dự án chuỗi cơng việc có liên quan tới Một cơng việc chiếm giữ khoảng thời gian chúng theo dõi tiến trình thực Một cơng việc thực ngày hay nhiều tuần – Cần nhập công việc theo thứ tự mà chúng xảy ra, sau ước tính số thời gian để thực cơng việc 43 Theo dõi quản lý dự án 44 Câu hỏi thảo luận Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế Các thành phần hệ thống thông tin kinh tế Vai trò HTTT kinh tế phát triển doanh nghiệp Quy trình chung phát triển HTTT kinh tế Phân tích nội dung xác định đánh giá giải pháp phát triển HTTT kinh tế Liệt kê số công cụ hỗ trợ phát triển quản lý HTTT kinh tế Theo dõi q trình thực cơng việc Theo dõi mức độ sử dụng tài nguyên Theo dõi chi phí khả tài Xem in báo biểu 46 45 Nội dung chương 2.1 Quản lý dự án  2.1 Quản lý quản lý dự án 2.1.1 Khái niệm quản lý 2.1.2 Khái niệm dự án 2.1.3 Khái niệm quản lý dự án 2.1.4 Các hoạt động quản lý dự án  2.2 Nhu cầu tổ chức yêu cầu để phát triển HTTT kinh tế 2 Khảo sát nhu cầu tổ chức 2.2.1 2.2.2 Tài liệu mô tả dự án  2.3 Lập kế hoạch phát triển hệ thống thông tin kinh tế 2.3.1 Khởi tạo dự án 2.3.2 Lập kế hoạch dự án 2.3.3 Lập bảng tiến độ thực 2.3.4 Đánh giá tính khả thi 2.1.1 Khái niệm quản lý 2.1.2 Khái niệm dự án 2.1.3 Khái niệm quản lý dự án 2.1.4 Người quản lý dự án 47 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 48 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 2.1.1 Khái niệm quản lý 2.1 Quản lý dự án  Phát triển dự án HTTT lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm  Khó khăn quản lý dự án HTTT: Chủ thể quản lý Đối tượng quản lý Quản lý sản xuất nhà máy - Ban Giám đốc Cán bộ, công nhân, - Tăng suất lao - Điều kiện làm việc nhà máy (đứng đầu nhân viên động Giám đốc) - Hạ giá thành sản - Điều kiện sinh phẩm hoạt lại hoạt, => Quy thành phố tiêu, số cụ - Tình hình trị, thể xã hội nhà nước - Ảnh hưởng giới - Ảnh hưởng tự nhiên, khí hậu – HTTT chuyển giao trễ hạn – Chi phí phần mềm vượt nhiều lần so với toán ban đầu – Phần mềm không đủ tin cậy, không đầy đủ chức Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế và TMĐT 49 50 2.1.2 Khái niệm dự án 2.1.1. Khái niệm quản lý  Quản lý nghệ thuật – Sự đa dạng, phong phú, muôn màu muôn vẻ vật, tượng – Quản lý quan hành  quản lý doanh nghiệp  quản lý trường học  quản lý dự án – Quản lý dự án A  Quản lý dự án B – Không phải tượng mang tính quy luật – Khơng phải quy luật tổng kết thành lý luận – Quản lý tác động đến người, mà người phức tạp Địi hỏi người quản lý phải khéo léo, léo linh hoạt – Hiệu quản lý phụ thuộc vào kinh nghiệm người quản lý, cá tính người quản lý, may, vận rủi  Quản lý khoa học – Tổng hợp vận dụng quy luật: kinh tế, công nghệ, xã hội – Vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ quản lý: phương pháp dự báo, tâm lý học, tin học  Quản lý nghề – Phải học làm – Muốn thực hành được, phải có nhiều yếu tố ban đầu: cách học, chương trình học, khiếu nghề nghiệp, ) 51  Dự án tập hợp công việc, thực tập thể, nhằm đạt kết quả, khoảng thời gian với kinh phí dự kiến => Nguồn nhân lực => Khoảng thời gian dự kiến thực hiện, ngày bắt đầu, kết thúc dự án => Kinh phí cho phép thực công việc => Kết thu 52 2.1.3 Khái niệm quản lý dự án Các giai đoạn dự án  Xây dựng dự án  Khái niệm: Quản lý dự án việc vận dụng kiến thức, phương pháp, công cụ kỹ thuật để triển khai họat dộng dự án nhằm tạo sản phẩm theo yêu cầu đặt  Các yếu tố quản lý – Thời gian: i đú thời hạn h – Chi phí: khơng vượt dự toán – Sản phẩm: đầy đủ chức định – Thỏa mãn yêu cầu khách hàng:  Thỏa mãn nhu cầu  Thỏa mãn tiến trình – Viết đề xuất dự án – Cơng bố dự án  Lập kế hoạch dự án – Lập kế hoạch danh sách công việc cần thực – Lập ập kế hoạch thời g gian kinh p phí thực ự ệ cơng g việc ệ  Triển khai dự án – Quản lý, triển khai thực cơng việc – Phân tích, đánh giá – Xử lý, định  Kết thúc dự án 53 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Mục tiêu cần đạt Mơi trường (có thể biến động) 54 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 2.1.4 Các hoạt động quản lý dự án          2.1.4 Các hoạt động quản lý dự án Quản lý tổng thể Quản lý phạm vi dự án Quản lý thời gian Quản lý tài Quản lý chất lượng Quản lý nguồn nhân lực Quản lý trao đổi thông tin dự án Quản lý rủi ro Quản lý mua sắm Xác định công việc dự án Ước lượng phí phí Lựa chọn đánh giá nguồn lực Lập kế hoạch lịch trình thực dự án Triển khai dự án Viết báo cáo 55 56 2.2 Nhu cầu tổ chức yêu cầu để phát triển HTTT kinh tế 2.1.4 Các hoạt động quản lý dự án Quyền lãnh  đạo dự án Xác định  dự án Tạo cấu trúc  phân cấp Thực hiện  ước lượng Tổ chức dự án Tạo tài liệu dự án, đưa ra hoạt động  quản trị Lập tổ dự án Giám sát, điều  chỉnh dự án Quản lý  dự án Kết thúc dự án Kết thúc dự án Lập kế  hoạch dự án  2.2.1 Nhu cầu tổ chức  2.2.2 Tài liệu tổ chức  2.2.3 Cách thức phát nhu cầu đề xuất dự ự án Tạo ra công  bố dự án Xây dựng phát biểu  về công việc Lên lịch  biểu Thực hiện phân bổ tài nguyên Lên ngân  sách Xác định cách quay lại Khơng Theo dõi,  điều phối  tiến độ Tiến hành phân tích khác biệt Lập kế  hoạch lại? Có Xác định sửa đổi Thực hiện sửa đổi Sơ đồ tiến trình quản lý dự án 57 2.2.1 Nhu cầu tổ chức 58 2.2.1 Nhu cầu tổ chức Nhà quản lý phận kinh doanh (Managers and business units) Nhà quản lý hệ thống thông tin (Information systems managers) Đội ngũ lập kế ế hoạch (Formal planning groups 59 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 60 10 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Biểu đồ mũi tên Biểu đồ hỡnh hp 4,5 bắt đầu Kết thúc 4,5 Thực C 11,17 2,10 500 Thùc hiÖn J ngμy Thùc hiÖn I Thùc hiÖn K 1,1 1,1 2,3 4,6 7,9 10,15 16,18 300 Thùc hiÖn A Thùc hiÖn B Thùc hiÖn C Thùc hiÖn D Thùc hiÖn E ngμy 2,3 2,3 6,7 Thùc hiÖn B 400 6,7 Thùc hiÖn E ngμy 700 ngμy Thùc hiÖn F 2,18 Thùc hiÖn D Thùc hiÖn H Thùc hiÖn G 1,1 Thùc hiƯn A 19,20 600 10 ngμy đường găng Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 73 2.3.4 Đánh giá tính khả thi Sơ đồ Gantt Mô tả  Với hệ thống khác xác định yếu tố khả thi quan trọng khác nhau: Thời gian thực Việc A – – – – Việc B Việc C Việc D Việc E Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế và TMĐT 4 76 Nội dung Khái niệm dự án Trình bày giai đoạn cần thực dự án Phân tích hoạt động quản lý dự án Phân tích nhu cầu phát triển dự án thông tin thực tế từ doanh nghiệp Trình bày hoạt động lập kế hoạch dự án án Tóm tắt tài liệu thu q trình lập kế hoạch dự án Phân tích khó khăn việc ước lượng thời gian hoạt động lập kế hoạch dự án 77 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Đánh giá tính khả thi kinh tế Đánh giá tính khả thi hoạt động Đánh giá tính khả thi kỹ thuật Đánh giá tính khả thi khác (lịch trình, pháp lý hợp đồng) 75 Câu hỏi thảo luận 74  3.1 Các mơ hình phát triển HTTT  3.3 Phương pháp luận phát triển HTTT 3.1.1 Mơ hình thác nước 3.3.1 Nguyên tắc phát triển HTTT 3.1.2 Mô hình mẫu 3.3.2 Phát triển HTTT theo hướng 3.1.3 Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh tiến trình 3.1.4 Mơ hình xoắn ốc 3.3.3 Phát triển HTTT theo hướng 3.1.5 Mơ hình hướng thành phần liệu 3.1.6 Mơ hình hướng sử dụng lại 3.3.4 Phát triển HTTT theo hướng Mơ hình hợp 3.1.7 chức  3.2 Phương pháp phát triển HTTT 3.3.5 Phát triển HTTT theo hướng 3.2.1 Nguyên tắc phát triển HTTT đối tượng 3.2.2 Phát triển HTTT theo hướng tiến trình 3.3.6 Phát triển HTTT theo hướng 3.2.3 Phát triển HTTT theo hướng liệu quy trình nghiệp vụ 3.2.4 Phát triển HTTT theo hướng chức  3.4 Các giai đoạn phát triển HTTT 3.2.5 Phát triển HTTT theo hướng đối tượng 3.2.6 Phát triển HTTT theo hướng quy trình nghiệp vụ Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 78 13 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 3.1 Các mơ hình phát triển HTTT       3.1.1 Mơ hình thác nước 3.1.1 Mơ hình thác nước 3.1.2 Mơ hình mẫu 3.1.3 Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh Mơ hình 3.1.4 hì h xoắn ắ ốc ố 3.1.5 Mơ hình hướng thành phần 3.1.6 Mơ hình hướng sử dụng lại 79 3.1.2 Mơ hình mẫu 80 3.1.3 Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh 81 3.1.3 Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh 82 3.1.4 Mơ hình xoắn ốc Team #3 Business Modeling g Data Modeling g Process Modeling g Application Data Generation Modeling g Testing & Process Turnover Team #2 Business Modeling g Team #1 Business Modeling Modeling g Application Generation Testing & Turnover Data Modeling Process Modeling Application Generation Testing & Turnover Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  60 - 90 days Kinh tế TMĐT Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 83 84 14 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 3.1.4 Mơ hình xoắn ốc (Boehm 1987) 3.1.4 Mơ hình xoắn ốc WINWIN Chi phí tăng thêm Xác định mục đích, lựa chọn ràng buộc Phân tích rủi ro Phân tích rủi ro Phân tích rủi ro Bản mẫu Lập kế hoạch yêu cầu Lập kế hoạch phát triển Kế hoạch kiểm thử tích hợp Kế hoạch cho giai đoạn tiếp Chức Bản mẫu Đánh giá tiến trình dự kiến sản phẩm, giải rủi ro Thiết kế chi tiết Lập trình Kiểm thử thiết kế Kiểm thử chấp nhận Xác định mức tiếp cổ đông Bản mẫu Yêu cầu phần Thiết kế mềm hệ thống Kiểm thử yêu cầu Tích hợp kiểm thử 3a Hòa hợp điều kiện thắng 3b Thiết lập mục tiêu mức tiếp ràng buộc, dự kiến Xác định điều kiện thắng cổ đông Đánh giá lựa chọn; xác định giải rủi ro Kiểm thử đơn vị Xét duyệt đánh giá Kiểm định sản phẩm quy trình Phát triển kiểm chứng sản phẩm mức Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Xác định mức tiếp sản phâm quy trình, kể phân chia nhỏ 85 86 3.1.5 Mơ hình hướng thành phần 3.1.6 Mơ hình hướng sử dụng lại Phát triển định hướng sử dụng lại Lập kế hoạch Phân tích rủi ro Giao tiếp khách hàng Xác định thành phần ứng viên Xâyy dựng ự g bước lặp thứ n hệ thống Đặt thành phần vào thư viện Kỹ nghệ Xây dựng & Xuất xưởng Khách hàng đánh giá Đặc tả yêu cầu Tìm thành phần từ thư viện Thay đổi yêu cầu Phát triển tích hợp Lấy thành phần có Thiết kế HT dùng lại Thẩm định hệ thống  Hướng phát triển quan trọng kinh nghiệm cơng cụ cịn hạn chế Xây dựng thành phần kh.có Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 87 88 3.1.7 Mơ hình hợp 3.1.7 Mơ hình hợp Góc nhìn quản lý Góc nhìn kỹ thuật 89 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Phân tích thành phần 90 15 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 3.1.7 Mơ hình hợp 3.1.7 Mơ hình hợp Kết hợp hai góc nhìn Mơ hình hợp UML 91 92 3.2 Phương pháp phát triển HTTT 3.2 Phương pháp phát triển HTTT  Phương pháp phát triển HTTT tập hợp bước công cụ cho phép tiến hành trình phát triển hệ thống chặt chẽ dễ quản lý  Phương pháp phát triển HTTT định nghĩa tập hợp bước cần phải thực công ụ hỗ trợ, ợ, cho p phép p việc ệ p phát triển HTTT ợ tiến hành cụ cách chặt chẽ hiệu  Các phương pháp phát triển HTTT khác có nội dung thực cơng cụ hỗ trợ khác phải tuân thủ theo nội dung pha vịng đời phát triển hệ thống thơng tin     3.2.1 Phương pháp 3.2.2 Phương pháp song song 3.2.3 Phương pháp kết hợp 3.2.4 Phương pháp phát triển linh hoạt 93 3.2.1 Phương pháp 3.2.2 Phương pháp song song  Mô hình tuyến tính: bước thực tuần tự, khơng lặp lại – Mơ hình thác nước – Mơ hình V… – Mơ hình lặp: bước thực song song, lặp lại số bước  Mơ hình tiến hóa  Mơ hình xoắn ắ ốc ố  Mơ hình hợp nhất… 95 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 94 96 16 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 3.2.3 Phương pháp kết hợp 3.2.4 Phương pháp phát triển linh hoạt  Trong thực tế, người ta thường kết hợp nhiều mơ hình cho dự án  Phương pháp phát triển linh hoạt (Agile): dựa nguyên tắc phát triển phân đoạn lặp (iterative) tăng trưởng (incremental)  Agile nhấn mạnh vào tầm quan trọng giao tiếp thời gian thực, giao tiếp trực tiếp mặt-đốimặt với tất thành viên đội phát triển ứng dụng bao gồm khách hàng  Agile cách tiếp cận tốt khơng biết trước hồn tồn u cầu hệ thống cần xây dựng sửa chữa  Agile cố gắng cực tiểu hóa rủi ro cách phát triển ứng dụng khung thời gian ngắn 98 – Đối với Hệ thống phức tạp, cần chia dự án thành hệ thống Áp dụng mô hình xoắn ốc hay mơ hình hợp cho tồn dự án Mỗi hệ thống áp dụng mơ hình khác – Áp dụng mơ hình nguyên mẫu cho hệ thống phức tạp – Áp dụng mơ hình thác nước cho hệ thống khác 97 3.3 Phương pháp luận phát triển HTTT 3.3.1 Nguyên tắc phát triển HTTT  3.3.1 Nguyên tắc phát triển HTTT  3.3.2 Phát triển HTTT theo hướng tiến trình  3.3.3 Phát triển HTTT theo hướng liệu  3.3.4 Phát triển HTTT theo hướng chức  3.3.5 3 Phát triển HTTT theo hướng đối tượng  3.3.6 Phát triển HTTT theo hướng quy trình nghiệp vụ  Nguyên tắc 1: Sử dụng mơ hình  Ngun tắc 2: Chuyển từ chung sang riêng  Nguyên tắc 3: Chuyển từ mơ hình logic sang mơ ậ lýý thiết kế,, chuyển y từ mơ hình vật ậ lý ý hình vật sang mơ hình logic phân tích 10 99 3.3.2 Phát triển HTTT theo hướng tiến trình 3.3.3 Phát triển HTTT theo hướng liệu  Lấy tiến trình làm trung tâm, việc xây dựng hệ thống tập trung vào giải thuật thao tác xử lý nhằm thực thi chức theo trình tự phải thực hệ thống  Phân tách liệu khỏi q trình xử lí tổ chức tập chung chúng thành sở liệu dùng chung cho toàn hệ thống  Ưu điểm: – Hệ thống chia thành phận chương t ì h độc trình độ lập lậ liệu liệ đ tổ chức gắn ắ liền liề với ới chức xử lý – Ưu điểm: Phù hợp với việc phát triển HTTT cho máy tính đơn lẻ, thao tác nghiệp vụ đơn giản, thay đổi – Hạn chế: tạo dư thừa liệu, khó khăn việc thu thập tổ chức liệu 10 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế – Giảm dư thừa liệu, tiếp kiệm không gian lưu trữ, dễ dàng việc thu thập, tìm kiếm trích xuất liệu, – Nâng cao tính kết nối tính đồng liệu hệ thống  Hạn chế: – Mỗi ứng dụng tạo thành khối chương trình nên khó khăn việc quản lý chỉnh sửa hoạt động nghiệp vụ 10 17 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 3.3.4 Phát triển HTTT theo hướng chức 3.3.5 Phát triển HTTT theo hướng đối tượng  Tập trung vào việc cải tiến cấu trúc chương trình dựa sở mơđun hố chương trình thành chức nhỏ độc lập để dễ theo dõi, quản lý bảo trì  Ưu điểm: Giảm ựp phức tạp ạp hệ ệ thống g  Hạn chế: Có cơng cụ hỗ trợ phát triển hệ thống, việc  Các đối tượng hệ thống tương đối độc lập ghép nối để tạo thành hệ thống dựa quan hệ tương tác xây dựng tốn nhiều thời gian, kinh phí – Mỗi đối tượng thiết kế đầy đủ liệu phương thức liên quan đến đối tượng  Ưu điểm: ể – Có thể sử dụng lại, mở rộng tương lai – Dễ nâng cấp bảo trì – Mềm dẻo linh hoạt  Hạn chế: 10 – u cầu ngơn ngữ lập trình bậc cao sở hạ tầng CNTT đủ mạnh để cài đặt triển khai 10 3.4 Các giai đoạn phát triển HTTT 3.3.6 Phát triển HTTT theo hướng QTNV  Thiết lập môi trường phát triển cho phép phận nghiệp vụ phận công nghệ làm việc mơ hình  Ưu điểm: cung cấp khả mơ hình hóa tiến trình tích hợp, trình, hợp giám sát hoạt động tiến trình, trình phát triển ứng dụng quản lý báo cáo  Hạn chế: – Yêu cầu quy trình nghiệp vụ tổ chức phải chuẩn hóa – Yêu cầu sở hạ tầng CNTT đủ mạnh để cài đặt triển khai  Khảo sát lập kế hoạch dự án  Phân tích hệ thống Thiết kế hệ thống  Lập trình  Kiểm thử Triển khai bảo trì 10 Nội dung chương Câu hỏi thảo luận Phân tích hoạt động mơ hình thác nước, mẫu, phát triển ứng dụng nhanh Trình bày đặc điểm phương pháp phát triển HTTT theo phương pháp phát triển linh hoạt Agile Liệt kê nguyên tắc phát triển HTTT kinh tế phương g p pháp p luận ậ p phát triển HTTT theo Phân tích p hướng đối tượng Hiện nay, phương pháp luận có ứng dụng phổ biến dự án khơng? Vì sao? 10 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 10  4.1 Quy trình triển khai 4.1.1 Lắp đặt phần cứng hệ thống mạng 4.1.2 Kiểm thử phần mềm ứng dụng 4.1.3 Cài đặt hệ thống 4.1.4 Chuyển đổi hệ thống lưu trữ 4.1.5 Huấn luyện đào tạo người sử dụng  4.2 Quản lý dự án hệ thống thông tin kinh tế 4.2.1 Quản lý tiến độ phát triển 4.2.2 Quản lý rủi ro 4.2.3 Quản lý mã nguồn 4.2.4 Quản lý bảo trì hệ thống  4.3 Thẩm định dự án 4.3.1 Một số khái niệm 4.3.2 Vai trò thẩm định dự án 4.3.3 Quy trình thẩm định dự án 4 Phương pháp thẩm định 4.3.4 dự án 4.3.5 Nội dung thẩm định dự án Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 108 18 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 4.1 Quy trình triển khai 4.1.2 Kiểm thử phần mềm ứng dụng  Khi triển khai HTTT cần phải:  Kiểm thử phần mềm trình khảo sát hệ thống hay thành phần điều kiện xác định; quan sát, ghi lại kết quả, đánh giá khía cạnh hệ thống hay thành phần (Theo IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology)  Kiểm thử giai đoạn quan trọng đảm bảo chất lượng phần mềm  Chuyển đổi phần cứng  Chuyển đổi phần mềm  Chuyển đổi sở liệu  Chuyển đổi công nghệ quản lý  Chuyển ể đổi ổ hệ thống ố biểu ể mẫu ẫ (thông dụng)  Chuyển đổi phương pháp truyền đạt thông tin  Chuyển đổi phương thức lưu trữ liệu, thông tin  Chuyển đổi tác phong lãnh đạo nhân viên – Kiểm tra xem phần mềm làm có đặc tả (yêu cầu, phân tích, thiết kế) hay khơng – Kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu người dùng hay khơng 10 Nội dung kiểm thử phía đội phát triển dự án Nội dung kiểm thử  Trong môi trường đội phát triển dự án – – – –  11 Kiểm thử đơn vị Kiểm thử tích hợp Kiểm thử hệ thống phần mềm Kiểm thử chấp nhận Khảo sát phần mềm Kiểm thử chấp nhận Đặc tả chức năng/ Phân tích Kiểm thử hệ thống Thiết kế Kiểm tích hợp Trong mơi trường khách hàng – – – Kiểm thử alpha Kiểm thử beta Kiểm thử hệ thống thơng tin Lập trình/ đặc tả mơđun Kiểm thử hồi quy Kiểm đơn vị Mã hố mơđun CT 11 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Nội dung kiểm thử phía đội phát triển dự án Tên kiểm thử Nội dung kiểm thử Người thực Kiểm thử Kiểm tra module (hàm, thủ tục, đoạn code, Đội dự án test đơn vị component…) dựa vào tài liệu thiết kế chi tiết (tester) Kiểm thử Kiểm tra tương tác module dựa vào Đội dự án test tích hợp tài liệu thiết kế tổng thể (tester) Kiểm thử hệ Kiểm tra toàn hệ thống dựa vào tài liệu đặc tả yêu Đội dự án test thống cầu phần mềm: kiểm tra hoạt động tổng thể hệ (tester) thống, kiểm tra tính đắn giao diện, tính (System test) đắn với đặc tả, tính dùng Chủ yếu sử dụng kiểm thử chức Kiểm thử chấp nhận Dựa vào yêu cầu nghiệp vụ khách hàng Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 11 Nội dung kiểm thử phía khách hàng • Kiểm thử alpha: – kiểm thử tiến hành nhóm nhỏ người sử dụng hướng dẫn người phát triển, sử dụng liệu thực, thẩm định tính dùng hệ thống • Kiểm thử bê ta: l – Mở rộng kiểm thử alpha, tiến hành với số lớn người sử dụng hướng dẫn ẫ ủ người phát triển, ể kiểm tra tính ổn định, điểm tốt khơng tốt hệ thống • Kiểm thử hệ thống Thành viên đội dự án Khách hàng 11 – Mở rộng phạm vi kiểm thử, xem xét phần mềm thành phần HTTT phức tạp Kiểm tra yếu tố: khả phục hồi sau lỗi, độ an toàn, hiệu giới hạn phần mềm Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 11 19 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Kiểm thử tĩnh Kiểm thử máy • Kiểm thử máy (hay kiểm thử động): • Kiểm thử tĩnh (hay kiểm thử thủ công): – Sử dụng giấy bút, kiểm tra logic, lần chi tiết sau lập trình xong – Kiểm thử tĩnh thường tiến hành trước nhằm tạo kịch ị cho kiểm thử động ộ g – Có kỹ thuật sử dụng: • Đi xuyên suốt (walk through) • Thanh tra (inspection) Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT – Dùng máy chạy chương trình để kiểm tra, đánh giá trạng thái hoạt động phần mềm Kiểm thử máy trình xử lý cách tự động bước thực ca kiểm thử (test case) – Bước 1: Viết kịch ị kiểm thử – Bước 2: Chỉnh sửa để kịch kiểm thử thực kiểm tra theo yêu cầu đặt – Bước 3: Chạy kịch kiểm thử, giám sát hoạt động kiểm tra phần mềm kịch kiểm thử – Bước 4: Kiểm tra kết thông báo sau thực kiểm thử tự động 11 11 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Kiểm thử máy Các kỹ thuật kiểm thử • Ưu điểm: Kiểm thử hộp trắng – Kiểm thử xác – Cần nhân lực trình kiểm thử – Chu kỳ kiểm thử diễn thời gian ngắn Kiểm thử hộp đen (kiểm thử chức năng) (kiểm thử cấu trúc) • Nhược điểm: – Chi phí cao cho việc chuyển giao cơng nghệ đào tạo nhân viên – Tốn chi phí thời gian cho việc tạo kịch kiểm thử việc phát triển công cụ kiểm thử tự động Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 11 11 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Quy trình kiểm thử phần mềm Quy trình kiểm thử phần mềm • Quy trình kiểm thử phần mềm Bắt đầu  Mẫu test Các thủ tục Test Lập kế hoạch Test  Kế hoạch test Thiết kế Test Cài đặt chuẩn bị Test Lỗi Biên test   Test tích hợp Test hệ thống Xem xét Đánh giá kết test Tổng hợp, báo cáo Mã nguồn Test Dữ liệu test Môi trường   Báo cáo kết test, đề xuất giải pháp Hồ sơ báo cáo tổng hợp test Kết thúc Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 11 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 12 20 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Quy trình kiểm thử phần mềm Tham gia phân tích yêu cầu khách hàng Lập kế hoạch test Xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu Xây dựng hướng dẫn test (bản thiết kế test, kịch test) Thực test ợ vấn đề liên q quan đến test Hỗ trợ Báo cáo tổng hợp kết test Lập lưu trữ hồ sơ liên quan đến test Thu thập kiểm soát liệu liên quan đến hoạt động test 10 Tính tốn phân tích tiêu liên quan đến hoạt động test Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT  Kinh tế TMĐT 4.1.3 Cài đặt hệ thống Sử dụng phương pháp – Phương pháp chuyển đổi trực tiếp – Phương pháp hoạt động song song – Phương pháp chuyển đổi bước thí điểm – Phương Ph pháp há chuyển h ể đổi phận hậ 12 12 Phương pháp chuyển đổi trực tiếp Phương pháp chuyển đổi trực tiếp  Sử dụng phương pháp cần tính đến yếu tố sau : – Mức độ gắn bó thành viên với hệ thống – Mức độ mạo hiểm hệ thống xử lý cao vìì hệ thống thố ới có ó thể có ó lỗi dẫn dẫ đến đế việc iệ hệ thống ngừng hoạt động – Phải kiểm tra chặt chẽ phần cứng phần mềm hệ thống – Chỉ nên áp dụng hệ thống thông tin không lớn với độ phức tạp vừa phải  Phương pháp nên áp dụng trường hợp thật cần thiết Các thao tác cần tiến hành: – Kiểm tra hệ thống cách thật chặt chẽ – Trù tính khả khơi phục lại liệu – Chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho giai đoạn cài đặt hệ thống ố g – Chuẩn bị phương án xử lý thủ cơng phịng trường hợp xấu trì hoạt động hệ thống – Huấn luyện chu đáo tất người tham gia vào hệ thống – Có khả hỗ trợ đầy đủ phương tiện điện, đĩa từ 12 12 Phương pháp hoạt động song song Phương pháp chuyển đổi bước thí điểm  Hoạt động song song hai hệ thống cũ Phương pháp cho mức độ rủi ro hơn, địi hỏi nguồn tài cao.Các công việc cần tiến hành: Đây phương pháp trung gian hai phương pháp Các bước cần thực hiện: – Xác định chu kỳ hoạt động song song – Xác định thủ tục so sánh – Kiểm tra để tin có so sánh – Sắp xếp nhân – Thời gian hoạt động song song ngắn – Cả hai hệ thống chạy phần cứng định cách thận trọng 12 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế – Đánh giá lựa chọn phận làm thí điểm để áp dụng hệ thống xử lý thông tin theo phương h pháp há trực t tiế hay tiếp h song song – Kiểm tra xem hệ thống áp dụng vào phận có khơng – Tiến hành sửa đổi – Nhận xét so sánh 12 21 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Phương pháp chuyển đổi phận 4.1.4 Chuyển đổi hệ thống lưu trữ Chọn vài phận có chức quan trọng có ảnh hưởng đến hệ thống để tiến hành tin học hố Sau đưa ộp phận ậ thiết kế vào ứng dụng ngay, phận khác hoạt động cũ Vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho phận cịn lại  Qúa trình biến đổi liệu: • Xác định khối lượng chất lượng liệu • Làm ổn định liệu tổ chức thay đổi cho phù hợp • Tổ chức đào tạo đội ngũ thực cơng việc biến đổi liệu • Lập lịch thời gian trình biến đổi liệu • Bắt đầu trình biến đổi liệu đạo thống 12 4.1.5 Đào tạo người sử dụng • Thực thay đổi tệp liệu; • Tổ chức biến đổi tệp liệu trước, sau đến tệp • Thực bước kiểm chứng lần cuối 4.1.5 Đào tạo người sử dụng  Lý và mục tiêu đào tạo: – Giảm thời gian học lớp quy vấn đề liên quan – Cung cấp kỹ xảo nghề nghiệp – Giảm tối thiểu giám sát cần có – Tăng g tính g động ộ g nhân ự – Đảm bảo hoạt động an toàn hệ thống vắng cán chủ chốt – Giảm dư thừa – Giảm chi phí – Tăng mức độ thích nghi với hệ thống người hoạt động hệ thống cách hiệu  Đối tượng đào tạo  Các lĩnh vực huấn luyện  Kế hoạch đào tạo – Nhận biết nhu cầu – Xác định mục tiêu – Chuẩn bị chuyên đề đào tạo – Kiểm tra đánh giá kết đào tạo 12 4.2 Quản lý hệ thống thông tin kinh tế  Quản lý chiến lược: – Đảm bảo cho hệ thống phát triển theo mục tiêu lâu dài bền vững toàn guồng máy quản lý – Thực chức dự đoán xu phát triển chiến lược lĩnh vực quản lý, có chuẩn bị kịp thời đưa giải pháp để phát triển hồn thiện HTTT, cho hệ thơng ln tảng guồng máy quản lý  Quản lý hoạt động: – Quản Q ả lý lĩnh lĩ h vực khác h liê quan đến liên đế tình tì h hình hì h xử lý thông tin hệ thống, đánh giá vấn đề nảy sinh lĩnh vực đề biện pháp khắc phục  Quản lý tiềm năng: – Thực chức quản lý tất bốn tiềm HTTT: phần cứng, phần mềm, liệu nhân lực Trong quản lý tiềm nhân lực có vai trị quan trọng  Quản lý công nghệ: – Quản lý việc chuyển giao công nghệ xử lý thông tin, quản lý quy trình cơng nghệ sử dụng, xây dựng kế hoạch phát triển quy trình cơng nghệ 13 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 12 130 4.2 Quản lý HTTT kinh tế 4.2.1 Quản lý tiến độ phát triển 4.2.2 Quản lý rủi ro 4.2.3 Quản lý mã nguồn 4.2.4 Quản lý bảo trì hệ thống 13 22 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 4.2.1 Quản lý tiến độ phát triển 4.2.1 Quản lý tiến độ phát triển  Theo dõi có nghĩa ghi lại chi tiết người làm cơng việc gì, thời gian cơng việc hồn thành chi phí thời điểm  Sự lựa chọn phương pháp theo dõi phụ thuộc vào mức độ chi tiết yêu cầu kiểm soát bạn, nhà tài trợ dự án bên liên khác  Thực theo dõi dự án, sau so sánh với kế hoạch thiết lập trước  Xác định mức độ chi tiết  Lợi ích việc lập tiến độ dự án: – Biết giới hạn thời gian dự án – Biết kế hoạch công việc chi tiết dự án – Biết cân đối tài nguyên để thực dự án (vì thời gian vàng) – Phịng tránh rủi ro thơng qua việc quản lý hao phí thời gian triển khai dự án 13 13 4.2.2 Quản lý rủi ro 4.2.2.1 Khái niệm rủi ro  Quản lý rủi ro phần thiếu quản trị dự án, sở để đạt yêu cầu nghiệp vụ kết mong đợi dự án  Quản lý rủi ro thể qua việc Khả xảy hậu phải gánh chịu xảy – – – – – – Rủi ro nhân tố gây trở ngại cho thành cơng dự án Phân tích đề án tài dự án, Lập kế hoạch đánh giá chất lượng dự án, Dự đoán kiện bất ngờ xảy ra, Ứớc lượng chi phí dự án, Lập kế hoạch dự phòng trường hợp xấu bát ngờ xảy Rủi ro dự d án Rủi ro sản phẩm Rủi ro nghiệp vụ – Hậu rủi ro gây xuất nhiều hình thức khác 135 Lập kế hoạch hạn chế rủi ro 4.2.2 Quản lý rủi ro 4 công việc cần làm bước này: Tiến trình quản lý rủi ro q trình lặp Xác định Xác định rủi ro Phân tích  Phân tích rủi ro Lập KH Lập KH rủi ro Kiểm soát  Kiểm soát rủi ro Danh sách rủi ro  tiềm tàng Danh sách rủi ro  sắp ưu tiên Kế hoach tránh,  hạn chế Đánh giá rủi ro,  biện pháp – – – – 137 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 136 Tránh rủi ro Giao trách nhiệm quản lý rủi ro Giảm bớt rủi ro Thừa nhận rủi ro 138 23 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Mơ hình quản lý rủi ro 4.2.3 Quản lý mã nguồn  Nhiệm vụ: Hầu hết mơ hình xây dựng phải thỏa mãn yêu cầu sau: – Quản lý phiên phần mềm – Lưu trữ tài liệu, mã nguồn, liệu – Tạo điểm truy cập (đảm bảo tính thống mã nguồn) – Có thể áp dụng giai đọan đầu phát triển phần mềm – Trong trình tiếp tục phát triển dự án, án bổ sung dần thơng tin dự án, nhờ tăng thêm độ xác kết mơ hình q trình phát triển dự án  Lợi ích – Cung cấp cho người phát triển phiên phần mềm – Quản lý mã nguồn lưu trữ phân tán – Quản lý phiên khác – Ghi lý sửa đổi mã nguồn – Dễ dàng truy cập phiên cũ – Tíết kiệm khơng gian đĩa 139 4.2.4 Quản lý bảo trì hệ thống 140 Các hoạt động bảo trì hệ thống Là pha cuối vòng đời hệ thống Các hoạt động cần thực Các yêu cầu  bảo trì – Quản lý hoạt động bảo trì – Chuẩn hóa hoạt động bảo trì (IEEE 840-1992) u cầu  bảo trì được đề xuất Chăm sóc  khách hàng Khách hàng u cầu  bào trì được chấp nhận Kỹ sư bảo trì Mã nguồn & tài liệu hiện thời Mã nguồn & tài liệu đã được sửa 14 142 Các hoạt động bảo trì hệ thống Ví dụ chi phí hoạt động bảo trì 6 Hiểu kĩ yêu cầu bảo trì Phân loại yêu cầu: sửa đổi hay nâng cấp? Thiết kế sửa đổi yêu cầu Kế hoạch chuyển đổi từ thiết kế cũ Đánh giá ảnh hưởng sửa đổi lên ứng dụng Triển khai sửa đổi Thực kiểm thử đơn vị cho phần thay đổi Tiến hành kiểm thử tăng dần, thực kiểm thử hệ thống với khả Cập nhật tài liệu cấu hình, yêu cầu, thiết kế kiểm thử Hoạt động 143 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Ban quản lý thay đổi Đánh giá (persondays) Đánh giá (persondays) Hoạt động Hiểu yêu cầu xác định chức cần sửa đổi hay thêm vào 2-5 Dịch tích hợp 2-3 Thay Th đổi thiết hiế kế 1-4 Kiểm thử chức thay đổi 2-4 Phân tích ảnh hưởng trình diễn 1-4 Kiểm thử trình diễn 2-4 Triển khai thay đổi thành mã nguồn 1-4 Đưa báo cáo kết Thay đổi thơng tin cấu hình 2-6 TỔNG 14 - 35 144 24 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Ví dụ bảo trì giai đoạn thiết kế Chuẩn hóa hoạt động bảo trì  Các bước bảo trì phần mềm theo chuẩn 8401992 a Đầu vào •Tài liệu dự án gốc •Các phân tích từ pha trước b Tiến trình •Tạo trường hợp kiểm thử (test cases) •Duyệt (các yêu cầu; kế hoạch triển khai) c Điều khiển •Kiểm chứng thiết kế •Kiểm tra thiết kế trường hợp kiểm thử d Đầu •Duyệt( sửa đổi; phân tích chi tiết; kế hoạch triển khai) •Cập nhật(thiết kế gốc; kế hoạch kiểm thử) e Nhân tố chất lượng liên quan •Độ linh hoạt (của thiết kế) •Khả lần vết (traceability) •Khả sử dụng lại (Reusability) •Khả hiểu (Comprehensibility) f Độ đo •Chi phí người-giờ •Thời gian •Số lượng tiếp nhận thay đổi Xác định vấn đề Phân tích Thiết kế Triển khai Kiểm thử hệ thống Kiểm thử chấp nhận Chuyển giao phần mềm 145 146 4.3.1 Khái niệm thẩm định dự án 4.3 Thẩm định dự án 4.3.1 Khái niệm thẩm định dự án 4.3.2 Vai trò thẩm định dự án 4.3.3 Quy trình thẩm định dự án 4.3.4 Một số phương pháp thẩm định dự án 4.3.5 Nội dung thẩm định  Thẩm định dự án việc tổ chức xem xét cách khách quan có khoa học tồn diện nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi dự án Từ có định đầu tư cho phép đầu tư  Là trình kiểm tra đánh giá nội dung dự án cách ộ lập ập cách biệt ệ với q trình soạn thảo dự ự án độc  Thẩm định dự án tạo sở vững cho hoạt động đầu tư có hiệu 14 4.3.1 Khái niệm thẩm định dự án 4.3.2 Vai trị thẩm định dự án  Mục đích thẩm định dự án – Đánh giá tính hợp lý dự án biểu hiệu tính khả thi nội dung cách thức tính tốn dự án – Đánh giá tính hiệu dự án hai phương diện tài kinh tế xã hội – Đánh giá tính khả thi dự án: mục đích quan trọng Tính khả thi thể việc xem xét kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý 14 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 14  Thẩm định dự án giúp cho chủ đầu tư khắc phục tính chủ quan người soạn thảo giúp cho việc phát hiện, bổ sung thiếu sót nội dung phân tích dự án  Thẩm định dự án phận công tác quản lý sở vững g cho việc ệ thực ự ệ đầu tư,, tạo hoạt động đầu tư có hiệu  Dự án để tổ chức tài đưa định tài trợ, quan chức nhà nước phê duyệt cấp giấy phép đầu tư  Thẩm định dự án phận công tác quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư có hiệu 15 25 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 4.3.3 Quy trình thẩm định dự án Thu thập tài liệu  a/ Hồ sơ đơn vị: – Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân vay vốn: Quyết định thành lập, Giấy phép thành lập, Giấy phép kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm ban giám đốc, kế toán trưởng, Biên bầu hội đồng quản trị, Điều ề lệ ệ hoạt động ộ – Tài liệu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Thu thập tài liệu, thông tin cần thiết Xử lý  Xử lý ‐ phân tích  phân tích ‐ đánh giá thơng tin đánh giá thơng tin Lập báo cáo thẩm định dự án b/ Hồ sơ dự án: – Kết nghiên cứu bước: Nghiên cứu hội, nghiên cứu tiền khả thi – Các luận chứng kinh tế kỹ thuật phê duyệt 15 15 Lập báo cáo thẩm định dự án Xử lý - phân tích - đánh giá thơng tin  Đánh giá cần thiết dự án đầu tư Tờ trình thẩm định cần thể số vấn đề sau: – Phân tích chun sâu – Đánh giá tồn diện  Thẩm định kỹ thuật – Kiểm tra, đánh g giá p phân tích tồn yyếu tố, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ  Thẩm định khả vốn tài dự án – Đánh giá phân tích tính tốn tổng vốn đầu tư xây dựng cơng trình, cấu thu hồi vốn dự án – Đánh giá nguồn vốn đầu tư – Chi phí bỏ lợi nhuận mang lại đưa dự án vào sử dụng – Về doanh nghiệp: Tính hợp lý, hợp pháp, tình hình sản xuất kinh doanh vấn đề khác – Về dự án: Cần tóm tắt dự án án – Kết thẩm định – Kết luận 15 15 4.3.4 Một số phương pháp thẩm định dự án Phương pháp so sánh mục tiêu  Tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, tiêu chuẩn cấp cơng trình Nhà nước quy định điều kiện tài mà dự án  Tiêu chuẩn công nghệ, thiết bị quan hệ chiến lược  Tiêu chuẩn loại sản phẩm  Các tiêu tổng hợp cấu vốn đầu tư, suất đầu tư  Định mức sản xuất, tiêu hao lượng,  Chỉ tiêu hiệu đầu tư  Chỉ tiêu trường hợp có dự án chưa có dự án  Phương pháp so sánh mục tiêu  Phương pháp từ tổng quát đến chi tiết  Phương pháp dựa phân tích rủi ro 15 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế 15 26 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 Phương pháp từ tổng quát đến chi tiết Phương pháp dựa phân tích rủi ro  Thẩm định tổng quát: Là việc xem xét tổng quát nội dung cần thẩm định dự án, qua phát vấn đề hợp lý hay chưa hợp lý cần phải sâu xem xét  Thẩm định chi tiết: tiến hành sau thẩm định tổng quát  Khảo sát tác động yếu tố rủi ro đến hiệu đầu tư khả hoà vốn dự án  Mức độ sai lệch so với dự kiến bất trắc thường chọn từ 10% đến 20%  Nếu dự án tỏ có hiệu kể trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời dự án vững có độ an toàn cao  Biện pháp nên áp dụng dự án có hiệu cao mức bình thường có nhiều yếu tố thay đổi khách quan – – – – – – Mục ụ tiêu Các công cụ Khối lượng công việc Nguồn vốn Hiệu dự án Kế hoạch tiến độ tổ chức triển khai 15 15 4.3.5 Nội dung thẩm định        Câu hỏi thảo luận Thẩm định văn pháp lý Thẩm định mục tiêu dự án Thẩm định thị trường Thẩm định kỹ thuật cơng nghệ Thẩm định tài Thẩm định kinh tế - xã hội Thẩm định môi trường sinh thái 15 Bài giảng Phát triển HTTT kinh tế Liệt kê hoạt động quy trình triển khai HTTT kinh tế Trình bày nội dung kiểm thử, phương pháp kiểm thử phần mềm Trình bày kế hoạch đào tạo người sử dụng triển khai HTTT mới Quản lý dự án HTTT kinh tế gồm nội dung gì? Giải thích tóm tắt bước quản lý dự án HTTT kinh tế Liệt kê số phương pháp thẩm định dự án Phân tích ưu nhược điểm phương pháp thẩm định dựa phân tích rủi ro 16 27 ... thông tin kinh tế 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế 1.1.2 Các thành phần hệ thống thông tin kinh tế 1.1.3 Vai trị hệ thống thơng tin kinh tế tổ chức 1.1.4 Sự cần thiết phát triển HTTT kinh. .. thơng tin kinh tế 1.1.3 Vai trị hệ thống thông tin kinh tế tổ chức 1.1.4 Sự cần thiết phát triển HTTT kinh tế 1.1.5 Vòng đời phát triển HTTT kinh tế  1.2 Quy trình chung phát triển hệ thống thông. .. thảo luận Khái niệm hệ thống thông tin kinh tế Các thành phần hệ thống thông tin kinh tế Vai trò HTTT kinh tế phát triển doanh nghiệp Quy trình chung phát triển HTTT kinh tế Phân tích nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Trường đại học Thương Mại, Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Trường đại học Thương Mại