0

Binh Luan Dieu 103, 104 LDN 2014

6 0 0
  • Binh Luan Dieu 103, 104 LDN 2014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:27

Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên: Thành viên thực hiện: Lớp: MSSV: Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Luật Doanh nghiệp 2014 chỉnh sửa kịp thời có điểm so với Luật Doanh nghiệp 2005 Từ việc điều chỉnh hướng trình phân tích vấn đề bất cập Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi bổ sung thêm chương điều khoản, đặc biệt bổ sung thêm chương (Chương IV) quy định doanh nghiệp nhà nước; sáp nhập hai chương cũ Luật doanh nghiệp 2005 “Chương IX quản lý nhà nước” “Chương X điều khoản thi hành” với 22 điều ( từ Điều 88 đến Điều 109) Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 nhận bất cập yêu cầu công khai minh bạch hố thơng tin doanh nghiệp nói chung hạn chế, doanh nghiệp nhà nước Các yêu cầu công khai, minh bạch thơng tin chưa đầy đủ tương thích với thơng lệ quốc tế tốt; chưa có chế kiểm tra giám sát cách hiệu chất lượng thông tin công bố Đồng thời, việc triển khai áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà nước chưa thực đầy đủ Thực tế nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân Luật doanh nghiệp chưa chưa có quy định cụ thể vấn đề đặc thù quản trị doanh nghiệp nhà nước Cụ thể là1: - Chưa có quy định “đặc thù” tổ chức quản trị quy trình định công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước làm chủ sở hữu, như: quyền nhiệm vụ Hội đồng thành viên, mối quan hệ Hội đồng thành viên chủ sở hữu quan chủ sở hữu nhà nước người đại diện quyền chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp,v.v… - Quy định yêu cầu doanh nghiệp nhà nước công khai hóa minh bạch hóa tương tự doanh nghiệp khác loại chứng tỏ chưa phù hợp lý luận thực tiễn Cơng khai hóa minh bạch hóa thơng tin “dưới chuẩn” khơng phát huy tác động tích cực giám sát bên ngoài, giám sát thị trường, nhà đầu tư, khách hàng, đặc biệt nhân dân doanh nghiệp nhà nước cách thức, hiệu thực quyền chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp Do đó, Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung thêm quy định đặc thù quản trị doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước Thể qua Điều 103: Tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên, Điều 104: Quyền Ban kiểm soát Kiểm soát viên =>Đối với doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể, rõ ràng Ban kiểm soát kiểm soát viên Ban kiểm soát tách riêng với yêu cầu, quyền hạn cấu hoạt động quy định chặt chẽ Trong vai trị Ban kiểm sốt CTTNHH tương đối mờ nhạt: Ban kiểm sốt khơng phải mơ hình bắt buộc tất cơng ty trách nhiệm hữu hạn Theo đó, có cơng ty có từ 11 thành viên trở nên bắt buộc thành lập Ban kiểm soát Trường hợp 11 thành viên thành lập Ban kiểm soát phù hợp với nhu cầu quản trị, điều hành cơng ty Và Pháp luật khơng có quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chuẩn điều kiện kiểm soát viên Tất vấn đề ghi nhận cụ thể Điều lệ công ty Đối với công ty cổ phần vai trị Ban kiểm sốt nhấn mạnh có lựa chọ tổ chức: bắt buộc phải có Ban kiểm sốt khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt Trong đó, doanh nghiệp nhà nước vai trị Ban kiểm soát Kiểm soát viên nhấn mạnh thể tầm quan trọng hoạt động quản lý doanh nghiệp Ban kiểm soát tách quan riêng có thành viên chức cụ thể Ban kiểm soát coi quan quan trọng bắt buộc doanh nghiệp nhà nước Trước tiên nghiêm ngặt việc lựa chọn kiểm sốt viên Ngồi tiêu chuẩn điều kiện thơng thường hình thức doanh nghiệp khác doanh nghiệp nhà nước cịn có tiêu chuẩn điều kiện riêng, thể qua: Điều 103 Tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên Được đào tạo chuyên ngành tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh có 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm sốt phải có 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh đào tạo Không phải người lao động công ty Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu đối tượng sau đây: a) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan đại diện chủ sở hữu công ty; b) Thành viên Hội đồng thành viên cơng ty; c) Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng cơng ty; d) Kiểm sốt viên khác cơng ty Khơng kiêm Giám đốc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác Khơng đồng thời Kiểm sốt viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước Các tiêu chuẩn điều kiện khác quy định Điều lệ công ty =>Luật doanh nghiệp nhà nước 2003, mục 2: công ty nhà nước có Hội đồng quản trị, khoản điều 37: Ban kiểm sốt, có quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát sau: a) Thường trú Việt Nam; b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; c) Có trình độ nghiệp vụ kinh tế, tài - kế tốn, kiểm tốn chun mơn, nghiệp vụ; d) Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách không đồng thời đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo máy nhà nước; đ) Vợ chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột thành viên Ban kiểm sốt khơng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ cơng ty Có thể nhận thấy Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2014 thừa kế từ tảng Điều 37 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 có sửa đổi bổ sung cho hồn chỉnh hợp lí tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm soát viên giải kịp thời vấn đề bất cập hoạt động giám sát doanh nghiệp nhà nước mà trước Luật doanh nghiệp 2003 cịn thiếu sót chưa giải  Ở khoản điều 103 luật doanh nghiệp 2014 có quy định điều kiện trình độ học vấn để trở thành Ban kiểm soát Điều quy định thêm số năm kinh nghiệm kiểm soát viên năm yêu cầu cho Trưởng Ban kiểm soát viên năm kinh nghiệm.Ngồi cịn bổ sung thêm số lĩnh vực khác ngành luật quản trị kinh doanh trở thành thành viên Ban kiểm sốt ngồi lĩnh vực đề cập đến Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 Cũng giống tiêu chuẩn hình thức doanh nghiệp khác trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm soát viên chuyên nghiệp Tuy nhiên, Trưởng Ban kiểm soát doanh nghiệp nhà nước có tiêu chuẩn khác cao kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước phải đáp ứng số điều kiện khác đặc thù nêu  Ở khoản khoản điều 103 luật doanh nghiệp 2014 quy định người mối quan hệ khơng trở thành thành viên Ban kiểm sốt Một điểm đáng ghi nhận việc sửa đổi quy định kiểm sốt viên khơng phải người lao động công ty Đây điều kiện cần thiết đặc biệt quan trọng để thể tính minh bạch, công khai doanh nghiệp nhà nước Luật doanh nghiệp 2014 nêu đầy đủ mối quan hệ tách biệt nêu rõ: “ vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, anh ruột , chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu” không “Vợ chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột”  Ở khoản khoản điều 103 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể cho khoản d) điều 37 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 Vì doanh nghiệp nhà nước có công ty nhà nước hoạt động liên quan đến vấn đề trị, an ninh, bí mật quốc gia nên việc đảm bảo tính độc lập thành viên đặc biệt vai trò lãnh đạo Tổng giám đốc, giám đốc, kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp yếu tố quan trọng  Trong Luật doanh nghiệp 2014 khơng có quy định thành viên Ban kiểm soát phải thường trú Việt Nam khoản a) điều 37 Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 theo quan điểm tơi khoản hợp lí có thường trú Việt Nam đảm bảo hoạt động giám sát  Luật doanh nghiệp 2014 bỏ khoản b) điều 37 nói nhân cách kiểm soát viên Theo quan điểm tơi u cầu thừa Bởi tất vị trí hình thức doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nhà nước nói riêng cần yếu tố nêu Do vậy, việc suy xét bỏ khoản đưa vào Luật doanh nghiệp 2014 hợp lí Vậy Ban kiểm sốt Kiểm sốt viên có quyền hạn nào? Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Điều 104 Quyền Ban kiểm soát Kiểm soát viên Tham gia họp Hội đồng thành viên, tham vấn trao đổi thức khơng thức quan đại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; có quyền chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên Giám đốc Tổng giám đốc công ty kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển định khác quản lý điều hành công ty Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch tài liệu khác công ty; kiểm tra công việc quản lý điều hành Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc xét thấy cần thiết theo yêu cầu quan đại diện chủ sở hữu Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài cơng ty, thực trạng vận hành hiệu lực quy chế quản trị nội công ty Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin việc phạm vi quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh công ty Yêu cầu người quản lý công ty báo cáo thực trạng tài chính, thực trạng kết kinh doanh công ty xét thấy cần thiết để thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Trường hợp phát có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác làm trái quy định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm họ có nguy làm trái quy định đó; phát hành vi vi phạm pháp luật, làm trái quy định quản lý kinh tế, trái quy định Điều lệ công ty quy chế quản trị nội công ty phải báo cáo cho quan đại diện chủ sở hữu công ty, thành viên khác Ban kiểm sốt cá nhân có liên quan Đề nghị quan đại diện chủ sở hữu thành lập đơn vị thực nhiệm vụ kiểm toán tham mưu trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền khác quy định Điều lệ công ty Ở luật doanh nghiệp nhà nước 2003 có Điều 37 quy định Ban kiểm sốt sau: Điều 37 Ban kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, xác trung thực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài việc chấp hành Điều lệ cơng ty, nghị quyết, định Hội đồng quản trị, định Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao, báo cáo chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Ban kiểm soát gồm Trưởng Ban thành viên Hội đồng quản trị số thành viên khác Hội đồng quản trị định Tổ chức Cơng đồn cơng ty cử đại diện đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định khoản Điều tham gia thành viên Ban kiểm soát  Những bất cập quyền hạn Ban kiểm soát luật doanh nghiệp nhà nước 2003 điểm mới, sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp 2014 + Ban kiểm soát Hội đồng quản trị lập nên chịu chi phối, lãnh đạo Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công việc mà Hội đồng quản trị giao nên hoạt động kiểm tra, giám sát khơng bảo đảm tính trung thực, xảy thiên vị, kiêng nể kiểm soát viên Hội đồng quản trị + Chức Ban kiểm sốt Kiểm sốt viên cịn đơn giản, Ban kiểm sốt có quyền giám sát theo mệnh lệnh khơng có quyền” xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài cơng ty, thực trạng vận hành hiệu lực quy chế quản trị nội công ty”( khoản điều 104 luật doanh nghiệp 2014) Từ cho thấy Ban giám sát khơng cịn quan đứng hoạt động mà tham gia trở thành quan nội công ty Khơng vậy, Ban giám sát cịn có quyền “chất vấn Hội đồng thành viên hay yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin việc phạm vi quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh công ty”( khoản điều 104 luật doanh nghiệp 2014) Đồng thời Ban kiểm sốt kiểm sốt viên khơng có quyền “đề nghị quan đại diện chủ sở hữu thành lập đơn vị thực nhiệm vụ kiểm toán tham mưu trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực quyền nghĩa vụ giao” ( khoản điều 104 luật doanh nghiệp 2014) + Luật doanh nghiệp 2013 khơng có khoản quy định xử phạt trường hợp phát thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng Giám đốc người quản lý khác làm trái quy định  Từ thay đổi trên, cho ta thấy vai trò Ban kiểm sốt trở nên chủ động tích cực Việc cần có Ban kiểm sốt doanh nghiệp nhà nước cần thiết nhằm mục đích tách chức thực quyền thực chủ sở hữu với chức quản lý hành chức khác nhà nước thực quyền chủ sở hữu quản lý nhà nước doanh nghiệp ... việc suy xét bỏ khoản đưa vào Luật doanh nghiệp 2014 hợp lí Vậy Ban kiểm sốt Kiểm sốt viên có quyền hạn nào? Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Điều 104 Quyền Ban kiểm soát Kiểm soát viên Tham gia... Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung thêm quy định đặc thù quản trị doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước Thể qua Điều 103: Tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên, Điều 104: Quyền Ban... tài cơng ty, thực trạng vận hành hiệu lực quy chế quản trị nội công ty”( khoản điều 104 luật doanh nghiệp 2014) Từ cho thấy Ban giám sát khơng cịn quan đứng hoạt động mà tham gia trở thành quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Binh Luan Dieu 103, 104 LDN 2014, Binh Luan Dieu 103, 104 LDN 2014