0

Thực trạng bệnh cong vẹo cột sống và kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cong vẹo cột sống của học sinh thuộc 6 trường phổ thông huyện kim bôi tỉnh hòa bình năm 2011

68 1 0
  • Thực trạng bệnh cong vẹo cột sống và kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cong vẹo cột sống của học sinh thuộc 6 trường phổ thông huyện kim bôi tỉnh hòa bình năm 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

‘ BỘ Y TẾ Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC Y IIÀ NỘI NGUYỀN THỊIIOA THỰC TRẠNG BỆNH CONG VẸO CỘ I SÓNG VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHỊNG CHĨNG BỆNH CONG VẸO CỘT SÕNG CỦA HỌC SINH THUỘC TRƯỜNG PHỔ THÔNG HUYỆN KIM BƠI TỈNH HỊA BÌNH NẢM 2011 KIIĨA LUẬN TÕT NGHIỆP BÁC si Y KHOA KHÓA 2006 - 2012 Người hướng đẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ TÀI HÀ NỘI-2012 v; < B -ỉ ■€: LỜI CAM ON Em xin gửi lời cỏm ơn trân trọng đến Đãng ủy Ban giám hiệu, Phịng đào tạo dụi học, Phịng cơng tác học sinh sinh vicn trưởng Dại học Y Hà Nội dà tạo đicu kiện cho cm trình học tập trường Em xin chân thành câm ơn thằy, cô giáo Trường Dại học Y Hố Nội dà tộn linh giảng dạy, truyền dạt cho cm kiến thức chuyên môn giúp dừ em sáu năm học lọi trường Em xin chẵn thánh câm ơn thẳy cô Bộ mồn Giáo dục sửc khỏe Viện Đảo tạo Y học dư phịng Y li cơng cộng dà cho phép em dược thực hi£n Khóa luận môn Em xin chân thành câm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Tưịng chủ nhiệm dề tài "Điền tra tỉnh hình bệnh tật học đường nhàn trắc học sinh Mệt Nam " dã cho phép em dược phép tham gia sừ dụng phần số liệu cùa đề tài dẻ thực Khóa luận Với lất kính trọng, em xin gửi lời biềt ơn chân thảnh sâu sắc nhẩl tới PGS.TS Lê Thị Tâi - người thảy dă diu dắt cm bước di dầu ticn dường nghiên cứu khoa học, đà dAnh nhiêu thời gian tâm huyốt dể hướng dẫn, chi bảo, giúp dở dộng viên cm suốt trình thực hiộn nghiên cứu de em hồn thành Khóa luân ngày hôm Con luôn ghi nhở biết ơn cơng ơn sinh thành, dưõng dục, tình yêu thương, dộng viên bố mẹ dà dành cho sổng, học tập vả trình thực Khóa luận Tói xin gữi lời câm ơn đen bạn bè tối - người dà chia sé khờ khăn, kiến thức kinh nghiệm đe hoàn thảnh Khỏa luận ỉỉà Nội ngày 13 tháng năm 2012 Sinh viên thực Khóa lun Nguyn Th Hoa -i? ớr; ôs ã -f -4: Cộng hịa xả hộỉ nghía Việt Nam Độc lộp - Tự -1 lụnlì phúc LỜI CAM ĐOAN KitihỊíừịí - Phòng đào tạo đại I1ỌC trưồmg Dại học Y Hà Nội - Viện Dào tạo Y học dự phòng ¥ te cơng cộng - Hội dồng chẩm khóa luận tốt nghiệp Tên em là: Nguyen Thị Hoa, sinh viên năm thứ 6, hệ Bác sĩ da khoa, trường Dại học Y Hả Nội Em xin earn đoan cơng trình nghiên cửu dược lien hành nghiêm túc vâ trung thực, sổ liệu cùa khóa luận phẩn cũa cùa đề lải “Điều tra tinh hỉnh bệnh tỹt học dường nhân trắc học sinh Việt Nam’’, em
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh cong vẹo cột sống và kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cong vẹo cột sống của học sinh thuộc 6 trường phổ thông huyện kim bôi tỉnh hòa bình năm 2011 , Thực trạng bệnh cong vẹo cột sống và kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cong vẹo cột sống của học sinh thuộc 6 trường phổ thông huyện kim bôi tỉnh hòa bình năm 2011