0

Nhận xét thời gian xuống sữa và các yếu tố liên quan của các sản phụ đẻ tại khoa sản bệnh viện bạch mai từ tháng 12 2007 đến tháng 4 2008

87 1 0
  • Nhận xét thời gian xuống sữa và các yếu tố liên quan của các sản phụ đẻ tại khoa sản bệnh viện bạch mai từ tháng 12 2007 đến tháng 4 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

BỌ GI ÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ THANH NHẬN XÉT THỜI GIAN XƯĨNG SỬA VÀ CẤC U ró LIÊN QUAN CỦA CÁC SẢN PHỤ ĐÉ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 12/2007 ĐẾN THÁNG 4/2008 KHOÁ LUẬN TĨT NGHIỆP NHÂN ĐIÈU DƯỠNG Kbố 2004-2008 CHUN NGÀNH: PHỤ- SÂN Người hưởng ciản : TS Nguyễn Việt Hùng HA NỘI - 2008 «s> ■> Lịi cam đoan Kính gữi; Ban giảm hiệu- trường Đại học Y Hà Nội Phóng Đảo tạo đại học- trường Đại hục Y Hà Nội HỘI đồng chẩm thi luận vản tốt nghiệp Bộ Sân trường Dại học Y Hà Nội Cùng thầy cô ãããããã ã>ãããã ãô ••••••••• ••••• • •• •• •• ••• ••••••••••• •••« • •• ••• • it cữttỌ 10 Mém bitch mạch vú 10 nêm Ổng dẫn sihi 10 •< Ẩịỉ xe vú 11 • •• •• Xhửng yểu tổ anh hường den (ict sửa •• ••••••••••••• • — •••• 11 Yêu tô vẽ phái người mẹ 11 YĨu tó phía can 13 1.8 Các nghiên cứu VC vấn (le — 13 TWM*M«K> «“ *4: CHƯƠNG 2: ĐÓI TƯỢNG, PHƯƠNG PHẢP NGHIÊN cưu l>oi tng nghiờn cu ã 11 ta • • • • •• a >••• Maaaaaa ■eaa • • •• •• •• • aa 16 Cờ mau 16 Ẳ'1' ihuật thu thập JW> liệu 16 Xừ tỷ MỈ liftt _ 18 Kỳ ihiuit khang chề sai S(ỉ 18 2.5 Dạn đức nghiên cuu 18 CHƯƠNG 3: KẾT QUA NGHIÊN cửu 19 DỊc diêm chung dồi lưọmg nghiên cứu 19 Phân nhỏm sàn phụ theo cách (fé 19 Tuồi cùa sàn phụ a» •a M Trình độ hc vun aiMiMiằaa(*iiôMiiiMiiiaiiiiiiiiiii ã a aa aa ããaa 19 aa 20 Nghề nghiép cửa sán phu .21 Nơi sinh Sting cua sán phụ Thú tự lần sinh cùa sail phụ .21 55 Thời gian xuồng sửa nhóm sân phụ 55 />ớt itiêm chung thời gian xuồng sìra cua sàn phu 22 Thài gian xuồng sừa theo thứ tir lằn sinh cách đẻ 23 Thời gian xuồng sữa trung binh uư san phụ _ _ Mối quan hộ thiri gian xuống sữa vài VCU tố liên quan Mối tiên quan thời gian xuồng sữa với turìi san phụ_ Mồi liên quan thời gian xuồng sữa VỚI nghề nghiệp._ Mối liên quan giùa thin gian xuồng sừa với nơi sinh sống TWM*M«K> * tét Moi ĩiỉn quan tltời gian xuồng sữa vởi trinh độ học lần 28 Moi liên quan thời gian xuống xừa vừi tâng trọng lượng cư thè sàn phụ ương quà ỉriiứi thai nghén 30 Mồi liên quan thời gian xuồng sữa VỚI lách đẻ 31 Mõi liên quan giừu thời gian xuồng sữa vin thừ tự tán sinh - 32 Mối fieri quan thời gian xuống sữa VỚI thời gian cho hũ lần đầu 32 Mối tiên quan thòi gian xuống sừa VỜI sỗ cho hủ trang 24 h 34 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 37 bậc diem chung cua ùn piiụ í ham gia nghiẻn cứu 37 Thời gian xuống sừa ửcic nhóm sân phụ - _ 39 Mối quan hệ thói gian xiiơng xũra xứi yếu tổ liên quan 43 ke t luân 34 Kiền nghĩ Xfực i.ực fí.4\rG TWM*M«K> * *4: Trang Bang 3.1: Cách đ(i cua cảc sun phụ „ 19 Bang 3.2: Trình độ học vẩn cùa san phụ - 20 Bang 3.3: Thứ tự lần sinh cua san phụ _ „ 22 Bang 3.4: Thời gian xuống sửa theo ngáy sau sinh CU.I san phụ 22 Bang 3.5: Thời gian xuồng sủa theo thu tự lần sinh vá each đe - 23 Bang 3.6: Thởi giun xuống sửa trung bính cùa nhỏm san phụ 24 Bang 3.7: Thởi gian xuống sửa trung bính nhóm sán phu theo thử tu lần sinh t M M * «*••!•»•»•••• a aaaaaa •>••• iMMIUllli •« ••«•••■••••••••••• 1111(1* II ( M t (I ( li It I tl t u i ti I II11 25 Bang 3.8: Mói liên quan giừa gian xuống sửa vởi tuổi san phụ .26 Bang 3.9: MĨI liên quan giừa thin gian xng sừa Vin nghé nghiệp,- 27 Bang 3.10: Mồi liên quan thời gian xuống sừa với noi sinh sống 28 Bang 11: Mỗi lien quan thin gian xuống sữa VỚI trinh độhọc vãn 29 Bang 12: Mỏi liên quan thời gian xuống sừa VỜI tâng lượng co thề san phu mang thai ỈQ Bang 3.13: Môi liên quan giừa thời gian xuông sừa vời cách đe 31 Rang 3.14: Mồi liên quan giìra (hời gian xuồng sữa với thứ tự lẩn sinh -32 Bang 15 MĨÍ lien quan thin gian xuồng sữa vói thỏi gian chu bú đau sau sinh „ « « „ 33 Bang 3.16: Mối lien quan thời gian xuống sữa với số lẩn cho bu -w •* CN «G MỤC LỤC HÌNH Trang 11inh 1.1: Giai pliảu tuyển sư Hình 1.2: Sự xuống sừa - - Hình 13: r\p\c* \*u II llính 3.1: Nhóm tuổi cùa đối tượng nghiên cini - - 19 21 Hình 3.2: Nghe nghiệp cua sán phu Hình 33: Nơi sinh sống cua san phụ 21 Hình 3.4: Tý lệ táng trọng lượng Cỡ thê san phụ trinh thai nghẽn 30 Hình 3.5: Thời gian san phự cho hú lãn dâu sau sinh ã ã ã ôãô*ôôô ã ôô?*ãô 33 Hnh 3.6: Tần suất cho bú 24 h cua sân phụ - .- 34 10 ư» ir; < s • ĐẠT VÁX ĐẾ Lain mẹ lù thiên chúc vô củng cao quý va hanh phúc cua bẫt kỳ người phụ nù não Bao người me ầy luồn mong muốn đứa yêu cua minh lon Icn sè khoe mạnh, trương thánh có ích chơ xà hội bâng dong sữa ngao cua minh Mong muốn phũ hợp vởi phong tục cua người Việt Nam vã củng phù họp với tự nhicn hoi bú mẹ vốn lả bân núng cua đứa tre mói lọt lóng Sừa iny thức ăn tốt nhẳt cho phát triển trè dược bác SI* khuyên dùng bơi nhùng giá tri vò quan trọng cua nỏ Sữa inc dap úng đầy đu nhu cẩu vè dinh dường cằn thiết cho phát tnẽn cua tre, báo VC cho trò chổng cac bcnh nhiêm khuấn thời gian đàu, tre bú sừa me thuận lợi kinh tể tàng tính cam mẹ góp phần kê lỉoach hưá gia đính; dặc biệt nuôi bang sừa mẹ làm giâm tỷ lệ ung thư vú ung thư buồng trứng, viêm tuyền vú mọ Trong nhũng nám gằn đày thực hành Iiuói sữa mẹ dà vã phát triển nhiều nước tren the giới Qua Let qua điều tra cua nhom hop liìc nghiên cứu VC sữa me cua WHO [23] cho thầy cảc ba mẹ nhừng nước dang phát triển, cổ kinh tố nghèo thí ty lý cho bú vịng 12 đàu Ìưong đổi cao dân nghèo thành thị Chile 89% Guatemala la 90%; u nong thôn Chile la 92% Guatemala 97% Việt Nam thực hanh nuôi báng sừa mẹ dà co nhiều tiến đà co nhiều công trinh nghiên cứu nhu nhiều chuông trinh châm sóc sức khoe cho mọ vá tre em phat động, thực với qui I11Ò lém Các tác gia lla lluy Khôi Trân Thị Phúc Nguyệt vá cộng (1992) [II] nghiên cửu gần 500 bà mụ lính hình ni sủa mẹ ỉf nộ’ thảnh Hả Nội 1988 thấy tỳ lệ tie bu me ló) li dụt 40% chi có 3% tre dược bú me tới 18 thang 31% tre án bỏ sung vịng 3-ó lỉiãng dâu MỘI nghiên cữu khác cua Nguyồti Đinh Quang vẽ thực hãnh nuòi bâng sữa mẹ cua câc bã mợ nội ngoại thánh I Nội (1996) 1171 chơ thây ty lệ tre bú mẹ sớm vòng 1/2 đầu sau sinh 30%, tý lê tre dược bú muộn vòng 24 18,5% ngoựi thành vả 20.1% nội thânh; ly lê tre dược bú 11 TW «s> «> *4: 27 w HO Geneva (2004) Practices a! family and community prove child sunival growth and development Review onc'idence based 28 WHO (2005) World’ health report 2005 For all mothers and clulds * Phiêu thu thập thông tin Mâ BA Ngày vào viện: sổ de: Ngay de; A Thõng tin cà nhân Tuồi: _ Họ vá tên san phụ; Nghè nghiệp: Cản cõng chửc □ Nòng dãn □ Cõng nhàn □ Nghê khác □ Trinh độ học vẩn: Tiêu học □ Trung cap □ THCS □ Cao dàng dại hục □ 3.THPT □ Sau đại học □ Đĩa chì: Nội thánh llâ Nội □ Ngoại thành lla Nội □ Tinh khác □ Diên thoại liên lạc: 74 _ Lý đo vảo viện ; _ Chân đoán; Các bênh mắc điều tri trước vá sau sinh B Một số thông tin lằn vinh nãy: Xin chị cho biết lẩn sinh thứ rồi? -Lần lũ + Lan □ +Lần2 □ + Lẩn tro lẽn □ Lẩn sinh chị đe theo cách nao đáy? 4k thuởng □ ♦Mode □ * Dè khó: đe chi huy □ giác hũl □ forceps □ Lẳn chị tâng kg có thai (ghi lừ so kgtảng)? kg + ắ 7,9 kg □ + 8-12.9 kg □ + 13 kg □ Trọng luọng (g) cùa em bé sinh bao nhiêu: g? + S2490g □ + 2500 3490 gD + S35OOg □ Sau sinh khoang (giõl chi cho bu lãn đầu tiên? ♦í1h □ * 2- h □ + 7-12h □ + 13-24 hO 75 -w ã* CN ôG + Ê4911 + 25-48 h □ Trong vòng 24 chi cho bu mẹ lan? + I- lần □ + 5- R lần □ + 9-12 lần □ + £ 13 lằn □ Các bất thưởng xuống sũa: + Cảng túc sửa □ + it sừa □ + Vièm ống dàn sừa n + Viêm hạch mạch vú n □ c Thống tin VC Ihời gian xuống sữa sau sinh Giai thích cho san phụ hiếu: + Thề la xuồng sừa + Các biểu trvớc xuồng sữa Chị xuồng sừa thu mày sau sinh? + ngây □ + ngây U + ngây o + ngáy □ + ngàyó + ngy 76 -w ã* CN ôG ♦ Sốt sữa □ + Áp xe vú DANH SẢI H BỆNH NHẢN TRONG NGHIÊN cửu sỉ thu ty ì - Ị * $ 10 11 12 13 14 l.< R ■ 1S 19 20 21 >2 23 ~1Ã~ 2i 16 27 28 29 30 51 Mả bịnh án 0804CỎ191 O8Ỗ4 W3 2008 17’032008 24 26 31 “ 27 2902200S 25 01 2008 1’903 2008 29 29 24 27 1603200S 23 02200$ 23032008 T2Ồ3 2008 32 26 28 35 28 32 -P 24.022008 23 03 200$ 1703 2008 2203200S 0203 20OS 1501 200$ 15’01 2008 28 25 24 28 30 24 34 12-01'2008 25012008 14 2007 1104 2008 18 02 200$ ’0764 200$ 25 10042008 25 012008 1701 2008 144 145 146 14Ĩ NS 149 150 15Ĩ 152 153 154 155 156 157 lit 159 160 rei 162 163 164 16? 166 16’ 16S 169 170 171 D5 173 174 175 176 177 lit 179 ISO 1S1 182 1S3 1S4 1IỈ 136 187 1SS 189 190 191 192 193 194 19Í 194 0304Ộ1902 080403300 08040140’ 080402433 OSO4O2512 080402378 080402305 070412113 080402301 080402405 080402538 080402070 kỐỒÔ4Ồ'2ỖÕ2 Lt th (bu II Ic th| tbu 11 ŨBŨĨ1 LeihuH UAuH l.-tl.jH Luu thi mil II Luu thi thu II XUthuH Maithilhvy II Xbi dm H Ngờpliưimg H Ngo ian£ H Ngothi II Ngờ th (bull Ngi»ll thu II Nghiêm thi Ihu II Nguyen bóng li Nguyen Ian II Nguyen lan II Nguyrn mai II Nguyên 11 Nguyên II 080400033 080400297 Nguvrn 11 080402634 Nguyênthanh H Nguy ỉn II 080400026 080403274 Nguyên 11 080401423 Nguyen thi II 08Ô4ỘÕ003 Nguyên thi II 080403344 Nguyen th| II Nguyên th| II 0S0402S13 Kguyẻn thi H 030400296 080401TTNguyen th| 11 0S040H90 Nguyen th> II ’‘080400054 Nguyen thi H 080402652 Nguyen th| II 0S04CO697 Nguyen thị 11 Nguyen thi bích II 080400292 OSO-iOW cnthibichll 070411843 Nguyên th| clúu II1 O7Q4U0’6 N -• 11 'lit \ II 08040203s Nguyen thi lan II Nguyễn (hi mai II 030400110 Ớ7Õ41196S Nguyen th| nui II 080400714 Nguyên thi nun II 080401561 Nguyen thi minh H Nguyen th| minh II 080402612 Nguyen th| ngọc II 080401418 080402508 Nguyen tht ngec II Nguyền th] 11 OSO402516 080400007 Nguyen th| 11 ỖSÕ40330Ỉ Nguyen th» II Nguyja thị thinh H 0S0401156 0804Õ11SS 080401009 080400950 080401539 08040140$ 0S040O241 080401562 08040261?— so «s> ■> 26 29 39 25 25 32 28 n 34 29 30 30 19 28 21 21 29 28 26 29 2502 2003 3003 2008 Sol 2008 0504 2COS 19032008 17.03 2008 310320OS 31 122007 1603200S 03 04 200S 0203 2008 24022008 160T5&OS ĨĨ 25.0L200S 25 01 2008 250L200S 2301 2008 1902 2008 1702 2008 0601 200S 22022008 Ô60Ỉ2CÕS 22 27 0701 2008 ■ÔTÕI 2ÕỜS 28 26 29 30 1703 2008 1001 2008 27 03 2008 13 02 2008 12003 1ÌỈ4 2Ĩ08 29 ị* 2903 2QOS 2008 itoiioos 34 32 “24 2301 20OS i? 01 200$ 29 32 1703 2008 1T0Ì 2ŨỊS 30 0201 2008 'Ĩ6'03 2008 —,26 ———, 21 122007 Õ5T2 2007 30 oj.orsoos 30 irenwr 29 19 112007 25 30 1301 2008 21022008 0903200S 15 02'200S 13 03 2008 23C3 2ÙOS 32 24 s 1)2012008 2?OÍ2ũOằ 26 0301 2008 197 198 199 200 201 202 2Ồ3 204 0S04019W 080401917 OS040207S 0804015$) 0S040159S 0S040O23S 080400293 080401933 080400250 080402374 080403282 08040265’ ỐSÕ4Ô24SỒ 205 206 207 20S ?09 210 211 21’ 21Ỉ “714 215 0S0403299 0804Ô20SỔ 080401984 070411824 070412127“ 0S04Ỡ3167 OS0401002 080403326 080401281 216 217 “ĨĨT 219 f" 25o 080402501 " 080401995 221 222 - “ 223 224 225 2» 227 228 229 230 231 232 2« 234 235 236 237 231 239 Ĩ&241 J2 244 245 *46 247 24$ 249 080400995 080402046 080402413 070412082 080401185 080402463 OS0400603 080402560 0804015$?“ OS0402656 080405339 080400’15 0ỐÕ4Ồ1193 080401914 08040602! 070412117 OS040ZISS 080401417 080402493 Õ8Ớ4Ó2464 0S0402444 08040016$ 080401936 080401476 080402041 08040060’ 080400670 080402090 070412105 Nguyen 1 0901 2008 Phung thu H 26 31 12 2007 55 zoos Qu i 26 Quin Ihi 11 19 17 02 zoos Ta thi hỏng II 29*03 W“ 28 Tóngthu II 2Ổ 1803 2008 Ihin thi tán II 37 11 04 ZOOS 24 1001 zoos The Un H Trvvtngtbi If rZ8 02 ZOOS Tnrưngth) minh II 28 17 02 ZOOS 30 ’0803 2008 Ttwneth) thiMng II fa rs 11 II dui w n — -*■> 17 01 *' AA6 Trân bkh II 1601 zoos ■«w~2008 24 Tràn ngực II Trân tarn H 26 ’25 12 2007 TW jfcfc «s> «> *4: 2» 251 Hl 253 254 255 256 Yỉĩ 253 259 260 261 >62 263 264 26$ 266 BF" 268 269 230 271 272 273 080403202 080402307 08'0405293 0804Ô2Ổ10 080400093 OSO4O337S 080400010 OSO4O1563 080401943 OS0402336 080400001 080402660 "0’70412071” OS04O2Ì74 080402390 0804023S9 080402569 OSO-iCOO;l-i 080400077 0S04O2069 080400254 080402516 080402885 ["080402360 274 275 276 277 27t 274“ 080402491 080402332 080400299 080400607 070411146 080402537 ?so 281 2S2 - 080400659 080400119 2S3 284 28$ 2S6 287 288 289 OS0402067 080401404 080402434 0S04CO216 080401553 080401909 080402315 080403253 08Q4032Í6 076411787 080402079 0S040244S 080402524 080402355 290" 291 292 293 294 29$ 296 297 298 300 361 080402546 080402666 086402088 080401617 080402059 302 : -■■ Trànthi II I tàn th| II Irỉn thi II tàn Uli tlianli H Tràn thui H Trynh nunh II Tnnhpliưưng II Trynh thr hóng II Tnnh thý thu II Vân thi II Vvơng thị ãnh 11 VóthịH VủrẢưH vo phương II Vũ thunli H Vủ th) II VO thi II Vâthithull Vù thu l< Vù thuỹ II Đinh thi kêu K LẽLniK Nguyen th| K Nguyen thi kim K DĨng huơng L Ding th| ngộc IX*th) hai DÒ t h ngợc L DỈthuỷL Dju th| ngxx I Dinh th! L Bùi th: L Hui th: diệu L Duơng ng «> *4: 24 24 21 2$ 25 24 25 1004 2008 0104 2008 29 03 2008 0903 2008 1001 2008 05 04 2008 0501 2008 26022008 21-03 200S 1403200S 1601 2008 07032008 23.TĨàW 31 23 34 29 34 24 - 1003 20OS 23 2003 2Ô0S 20C'3?CÕS 30 34 1003 2008 14 671Ỉ1 2008 35 06 01 200S 30 24 02 200S 27 0701 200S 26 iĩíĩiõoi 33 07032008 32 "r$0T2a« 28 27 24 25 29 53 28 25 30 27 26 24 33 35 “29 30 24 23 24 32 27 19032008 1403200S 07.01 2008 180 2008 11 Í2 2007 0103 2008 1901 200S 110 2008 “ltenoos— 25O220OS 16^2008 040 05 03 2‘ÕÓS 18 2008 2702'2008 15 03 2008 ' c ũ.8 31 032008 21 122067 '2'4 02 2008 27032005 1003 200S 11Ò3 2ÕOS 24 32 O7O32OOS 1203 200S 26 30 ■ 29072toS 1602200S 30 6735 2008 28 25 1201 2008 >03 304 30< 3« 307 30$ 3« 310 311 312 313 080402400 080400624 080401929 080402365 080402620 OSO4O33SS 080402672 070411S94 316 317 31$ 319 320 321 080400706 080402421 OSO40O74S 08040335$ ÕỐỎ40Ì53Ì 0S040194Ộ 080401121 080402392 080402010 ^75411886 OS040324? 322 323 324 - O8O4O25S5 080400135 080402549 ỐSỐ40ĨÕÌ3 326 327 32S 329 330 331 332 333 334 33> OS040011S 080401624 0S04Ổ201S OS0400105 080400767 030400201 0804033S2 080402587 080402636 080400672 080401174 337 33$ 339 340 341 342 343 I— 344 345 346 347 34$ 349 350 “35Ĩ 0S040007S 080402467 080402331 080400149 080402492 080403232 080400664 080402341 030402ÕS2 0804020)7 r~s J 5!5 5« 352 353 354 0S04CO611 030400745 080402396 080402616 080402081 080402311 080402402 080400202 Njuycn thj q«vnh NịUỹỉn thu> Xfuyifa tuyêt L Hum th L Pham th| phtrimg L Phan Ihi Phingoc L TathiL Truung th: L Trân phương Trân quýnh L Trân thi 1 rân th) mai L Vú thao L Vữthil Vủ th) mai VO thi phương Vử thtừnK L Vù thuỷ Dao M Lú Iran 1104 M < thi píitnmg M x$ólh> M Nguyen quynh Nguyen XI Nguyen X! Nguyen th) M Nguy ìn thi M Nguyỉn thi X1 Nguyên thi M Nguyên tu M Nguyen tuyêi M lao thi M Iran ph: M Trân th) M Tràn th| tuyềi XI Vù hỏng M Dtàotgelê N Dao thi N Dao ihuy N Dao Ihliy N Dang thi N Ding ihi X Dini"th, R Bui th: khanh N Cao thi hoang X chu |||| N Duơng th) X Ihxmg thi hãng X Han thi thuỳ X LaithiX Ũ thi bích N S3 TW jfcfc «s> «> *4: 30 27 y 30 2$ 2$ 28 Ĩ2 0704 2008 2001 2008 0403'2008 1503 2008 '0703 2008 05 04 200S 02.03 200S 15 122007 30 21.01 2008 13.04 2008 31 27 14012008 15 2008 32 27 18C 200S ỉĩ 2202200S 25 02 2008 31 41 1603 200S 25022008 21 24 24 12 2007 37 3003 2008 23 20 21 27 03 03 200S 06012003 0703200S 2fÕT2(»S 38 25 29 39 26 30 ii 1001 200S 1402200S 21 02200S 0401 2008 110 2008 0901 2008 0604 2008 0803 2008 1703’2'008 1ỐÓĨ200S 23 01 200$ 0401 200S 1903200S 14C32OOS 01 01 2008 1903 200S 08 04 200S 16 01 2ÚÚỔ- 30 3’ 22 37 27 27 21 2i 23 29 29 33 ĩỉ 28 28 23 27 31 26 34 37 34 1203 2008 2502'2008 TT02 2008 17.01 2008 13 01 2008 1603 2008 0203 200S 25022008 1303200S ’06 0Ã2ỐOS 08 2008 :> ffc • > NS -•*_ iOOvtiOL d $- 8O0??0fr? 5? 8003 3081 0£ re 8003 1031 WOfcJAil ÍC SOO? co 81 S3 SOO? £0t I OE 80031090 0£ 80ỌÀỈ1ỈÍL $ĩ SOO? IOỈO r£ a 300? n ll K SOO? SOS? 9Ĩ SOO? CO It 800? to co £k is SOO? ion SOOCSOrO OS S003 E090 l£ S003 E06? tv 800? ■co _$? SOO? k}6? PC SOO? 10 11 6c -I? S-»:£OQC_ SOO lost S3 SOO?frOSO re SOO3.Ĩ00C sc is SOO? son SOO? loot t-3 S003 Ĩ091 S3 8003 3? 9£ 97 S00?C050 80031081 6? tt 8003 sou i? iOOCtlft 1 PC 6u PS K L SOO? £01? soocsoro 800? lose SOO? co $ I SOOclOfrO SOO? SOO? 300? n 61 800? 100? ! 800? £001 SOO? son S3 K - Wf N J ưn Hili etc* LI N8uW*PPA N IBM “POA N ‘i ỈA N “0 £A XSlUMt tapftx \ ?1 ‘Ml PA M inqj UW1 X’
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét thời gian xuống sữa và các yếu tố liên quan của các sản phụ đẻ tại khoa sản bệnh viện bạch mai từ tháng 12 2007 đến tháng 4 2008 , Nhận xét thời gian xuống sữa và các yếu tố liên quan của các sản phụ đẻ tại khoa sản bệnh viện bạch mai từ tháng 12 2007 đến tháng 4 2008