0

Thực trạng phục hình răng đã mất và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi ở quận cầu giấy, hà nội 2015

82 2 0
  • Thực trạng phục hình răng đã mất và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi ở quận cầu giấy, hà nội 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

Bộ GIÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TỀ _ *** TRÂN NGỌC SON THỤC TRẠNG PHỤC IIÌNII RÀNG ĐẲ MÁT VÀ MỘT SƠ YẾU TĨ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TI Õ QUẢN CÀU GIÁY, HÀ NỘI NĂM 2015 KHỎA LUẬN TÓT NGHIỆP BÁC SỲ Y KHOA KHOA 2009 - 2015 Người hướng dần khoa học: PGS.TS Đào Thị Dung Hà Nội-2015 •W.- •• •• •••••• 1.1.1 Khái niêm người caotuôi:^ 1.1.2 Người cao tuói việt Nam nói chung vả Há Nội nói riêng 1.2 Độc điểm rủng miệng người cao tuồi 1.3 Mat láng người cao tuôi ó 1.3.1 Nguyên nhản ràng 1.3.2 Anh hướng đến chất lượng sổng 1.3.3 Tinh hình mat ràng người cao tuồi 1.4 vẳn dề phục hình rảng người cao ti 10 1.4.1 í ac phương phap phục hình.10 1.4.2 Tinh hình làm phục hình rơng đà cua bệnh nhân: 14 1.5 Một sờ yếu tồ liên quan đèn vân đề phục hình ràng mãt người cao ti • • ••••••» ••••••••••••••••••*••• ••••»• •••••••• •••••• 16 1.5.1 Yếu tố khách quan: 17 1.5.2 Yeu tồ quan: 17 1.5.3 Anh hường cua tinh trạng phục hình den chai luựng sổng cua người cao ti • • • • •••••••••• •••••• •••••••••••••• ••••••••••( 2.1 Địa diêm nghiên cứu 19 2.2.1 Tiêu chuân lựa chọn .20 2.2.2 11€U chUkin loựi 11 u mO 2.3.1 Mau nglìien cửu .20 2.3.2 Nội dung nghiên cứu ~ 21 2.4 Cãc bước tiên hanh nghiên cứu - 21 •W.- -Tí ca: .aaei*a.aaa« 2.9 Vẩn dê đạo đức nghiên cưu • •••••••••••••••• 25 CHƯƠNG 3:KÉT QUA NGHIÊN cửu 26 3.1 Đặc điềm chung cua đối tượng nghiên cứu 26 3.2 lình trạng phục hình ráng người cao tuồi 3.3 Một sỗ yểu tồ liên quan đến phục hình mát người cao t 35 CHƯƠNG 4:BÃN LUẬN 42 4.1 Đặc diêm đổi tượng nghiên cứu 42 4.2 Thực trạng phục hình rảng 4.2.1 Ty lợ mat rung chung 42 4.2.2 Tinh trang phục hình rang dà cùa người cao tuôi 43 4.3 Một số yếu tốt liên quan đến vấn dê phục hình 4.3.1 Trinh dộ vàn hóa •••••••••••••••••••••••••••••••a*** •*••••••••!•••••••••••••••••••••••••••• 47 4.3.2 X’phc nphỉỏD _ 4.3.3 Nơi lãm phục 47 hĩnh ai>iM*aaatiaaaiiiaaa»aaii*ea(liaaa»a(>iaaa«laaaaaaia»aa«iia(ta( 48 4.3.4 Thời gian sứ dụng phực hình 48 KET I.N ôô ô*ôô*ã** V* *ô*ô vvv ô*ãôô ôr *vôô ************** «v ************** tt **** V* **** *v **************** *w* V* * V*** 50 5.1 Thực trụưig phục hình rđng cũa nguừi cao tuồi 50 5.2 Một sờ yếu tó liên quan đen phục hình ráng mât cua người cao tuỏi 50 KHUYÊN NGHI •••••••■•••■•••••••••■•••••••••••••■••••■••••••••■••(••••••••••■••••••••••••••••••■•••■•••é** 51 TAI LIỆU THAM KH AO •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng phục hình răng đã mất và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi ở quận cầu giấy, hà nội 2015 , Thực trạng phục hình răng đã mất và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi ở quận cầu giấy, hà nội 2015